Skip to Content

<

Artezska studna - Dechtice

A cache by Mark0 👑 prevzal jurino21 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/29/2013
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


ARTÉZSKA STUDŇA V DECHTICIACH


Artezska studna v Dechticiach

Horské časti Brezovských Karpát, kde sa nachádzajú i Dechtice, sú budované mezozickými horninami a patria k dvom samostatným sedimentárnym a orogénnym cyklom:

-predsenónsky (trias - spodná krieda) - 200 - 145 mil.rokov p.n.l.

-senonsky (vrchná krieda) - 100 - 72 mil.rokov p.n.l.

Orogénne cykly vytvorili orogénne pásma, ktoré sú zvyčajne dlhé pásma výrazne deformovaných hornín, ktoré sú bežne zvrásnené a rozkúskované zlomami. Tieto zlomy rozdeľujú horniny na sústavu malých platní (nezamieňať s tektonickými platňami), naukladaných jedna vedľa druhej v rámci pásma. Výška vytvorených štítov korešponduje s hĺbkou „ponorenia“ ich základne. Čím je dané pohorie vyššie, tým viac zaklesáva aj masa hornín, nachádzajúca sa pod nimi (napr. Himaláje sú ponorené až do hĺbky 130 km).


Časť pohoria Malých Karpát nachádzajúcich sa pri Dechticiach je tvorené tiež sústavou horninových platní, medzi ktorými sa storočia hromaždila voda. Tá tam čakala až na človeka, ktorý uskutočnil prvý vrt a tým narušil horninový "obal". Voda tak tlakom hornín a gravitačným tlakom vytvorila "artézsku studňu".


Artézska voda je pomenovanie pre podzemnú vodu, ktorej voľná hladina leží vyššie než zemský povrch. Táto hladina má napätý povrch, čiže je na ňu vyvýjaný tlak hornín a zeme a nejde tak o bežnú hladinu jazera. Takýto zdroj vody je celkom uzavretý a nevedie k nemu žiadny otvor, vďaka čomu je voda dokonalo chránená pred znečistením, pretože sa nedostane do styku s ovzduším. Z prameňa voda samovoľne vyviera bez nutnosti čerpania vplyvom pôsobenia spomínaného tlaku hornín (litostatickému tlaku). Artézska voda vzniká v priepustnej vrstve najčastejšie medzi dvoma šikmo nadol prehnutými (synklinálnymi) vrstvami, ktoré sú pre vodu nepriepustné (odborne izolátory), pri ich prerazení pod hladinou podzemnej vody, dochádza k samovoľnému úniku vody pod tlakom. K prerazeniu hornej nepriepustnej vrstvy zvyčajne príde pri skúšobných vrtoch. Vyvieranie artézskej vody môže mať za následok natoľko veľký pokles tlaku vody, že časom dôjde k zániku artézskeho vyvierania vody. Názov pochádza z francúzskej oblasti Artois, kde v 12. storočí kartuziánsky mnísi vybudovali veľké množstvo takýchto studní. Najstaršie záznamy o artézskych studniach pochádzajú zo Sýrie a Egypta.

O artézskej studni na námestí v Dechticiach uprostred dediny kolujú rôzne legendy. Najväčšiu slávu zažíva, odkedy sa mladým Dechtičanom začala zjavovať Panna Mária. Autobusy pútnikov odvážajú plné nádoby vraj zázračnej vody. V roku 1994 sa počas krátkej modlitby zjavila Panna Mária trom deťom (12 až 14 ročným). Postupne sa zjavila celkom siedmim vizionárom. Ľudia si z nej vozia vodu už veľmi dlho. Hovorí sa o jej mimoriadnej kvalite. Je zdravá a niektorí ľudia tvrdia, že aj liečivá. Jednoznačne nie je nijako chemicky upravovaná. Aj keď Panna Mária pôvodne označila za svoj prameň iný zdroj vody, pútnici majú k tomu na námestí oveľa bližšie.

Studňa, z ktorej neustále vo dne aj v noci tečie voda, je vlastne omylom hľadačov nafty, ktorí v týchto miestach robili pokusný vrt.

Na zalogovanie tejto earthcache potrebuješ odpovedať na tieto otázky:

1. Odmerať nadmorskú výšku pri studni

2. Odmerať výšku celého vodovodného stojana od dna a spočítať, koľko skrutiek pri hladine ho drží

3. Ochutnať vodu a popísať vlastnými slovami jej chuť a približnú teplotu

4. Odhadúť výdatnosť prameňa odmeraním času v sekundách natečením 1. litra vody

5. Odkiaľ pochádza názov "Artézska" studňa a v ktorom roku prvý krát vytvorená?

6. Urobiť fotku seba alebo svojho GPS pred Artézskou studňou na súradniciach (dobrovoľne)


Zašlite odpovede cez správu v mojom profile, potom sa zalogujte, pokiaľ bude niečo nesprávne, ozvem sa.

Artezska studna

LE PUITS ARTESIEN DE DECHTICE

Les parties montagneuses de Brezovské Karpaty, où est situé le village de Dechtice, sont formées par les roches mesozoïques et appartiennent à deux cycles indépendants sédimentaires et orogéniques:

- crétacé supérieur - 100-72 Ma

- crétacé inférieur - 200-145 Ma

Les cycles orogéniques ont crée les zones orogéniques, c´est-à-dire les longues zones des roches déformées d´une manière significative qui sont souvent plissées et fissurées. Ces fissures divisent les roches sur en système de petites plaques ( ne pas confondre avec plaque tectonique), placées l´une a côté de l´autre dans le cadre de la zone. La hauteur des pics crées correspond à la profondeur de l´immersion de leur base. Plus la montagne est haute, plus la masse des roches au dessous de la montagne baisse ( p.ex. Himalaya est immergé jusqu´à la profondeur de 130 km).

La partie des montagnes Malé Karpaty situé dans le voisinage de Dechtice est également crée par le système des plaques de roches entre lesquelles s´avait empilé pendant les siècles de l´eau qui attendait jusqu´à l´arrivée de l´homme et son premier forage par lequel il a perforé la croûte. L´eau sous la pression des roches et de gravitation a jailli et a crée le puits artésien.

L´eau artésienne est le nom de l´eau du sous-sol dont la nappe est situé plus haut que la surface de la terre. La nappe a une surface tendu, c´est-à-dire qu´il y a la pression des roches et de la terre, et donc il ne s´agit pas d´une nappe standarde du lac par exemple. Cette source de l´eau est hermétiquement fermée et il n´y a aucun trou ce qui rend l´eau parfaitement protegé contre la pollution, car il n´y a pas de contact avec de l´air. L´eau jaillit de la source spontanément sans l´influence de la pression des roches ( la pression litostatique). L´eau artésienne prend la naissance dans la couche perméable très souvent entre deux couches inclinées vers le bas (couches synclinales) qui sont imperméables, par la perforation des couches au dessous de la nappe phréatique arrive à la fuite de l´eau sous pression spontanée. Le perçage de la couche imperméable est fait très souvent pendant les sondages expérimentals. Le jaillissement de l´eau artésienne peut causer la baisse de pression et ceci peut finir par la disparition du jaillissement de l´eau. Le nom provient de la région française d´Artois où au 12ème siècle les moines chartreux ont construit beaucoup de puits artésiens. Les écritures les plus anciennes viennent de la Syrie et de l´Egypte.

Diverses légends circulent autour de puits artésien de Dechtice. Le puit a connu sa plus grande gloire dans le temps quand la Vierge Marie avait apparu aux jeunes hommes de Dechtice. A partir de ce jour, les pèlerins arrivent pour prendre de l´eau miraculeuse. En 1994, la Vierge Marie a apparu aux trois petits enfants (entre 12-14 ans). En total, elle a apparu à sept visionnaires. Cela fait très longtemps que les gens viennent pour prendre de l´eau qui est connu pour sa qualité extraordinaire. L´eau est saine, sans réglage chimique et quelques uns disent qu´elle a les effets curatifs.

Pour loguer cette cache, il suffit de m´envoyer les reponses aux questios par messagerie ou via mon profil et après vous pouvez loguer "found". Je vous contacterai en cas d´un problème.

1. Quelle est l´altitude sur place?
2. Mesurez la hauteur du poteau jusqu´au fond et comptez par combien de vis le poteau est-il fixé.
3. Dégustez l´eau et décrivez quel est le gout et quel est la température approximative.
4. Dans combien de secondes se remplit un pot de 1 litre?
5. D´où vient le nom " artésien" et dans quel année a été crée le premier puits artésien?
6. Prennez la photo de vous-même ou de votre GPS devant le puits artésien sur les coordonées (volontiers)

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

290 Logged Visits

Found it 287     Write note 2     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 158 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.