Skip to Content

<

Akershus festning's berggrunn

A cache by famv17 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 2/14/2014
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Akershus festning's berggrunnAkershus slott og festning(oftest kalt Akershus festning) er en av de mest betydningsfulle festningene i Norgeshistorien. Festningsanlegget ble påbegynt av Håkon V, formodentlig i tiden 1299–1304.
Akershus festning er bygd på Akersneset.


Akershus Castle and Fortress (often called Akershus Fortress) is one of the most important fortress in the history of Norway. The fortifications were begun by Haakon V, presumably in time from 1299 to 1304.
Akershus Fortress is built on the headland who been called Akersneset.
Akersneset er en relativt hevet del av jordskorpen mellom to nedsunkne partier.
Dette er resultat av jordskorpebevegelser, såkalte forkastninger.
Neset er en oppstikkende rygg av prekambriske, krystalline gneiser og den sedimentær bergarten amfibolitt omgitt av kambrosilur rivningsbreksje og rombeporfyr.
Isbreer har slipt terrenget gjennom flere tusen år og gjør det derfor mulig at vi kan se de forskjellige bergartene og også en spesiell kombinasjon med rombeporfyr som trenger gjennom breksje med knust gneis.

Utover langs Akershus-stranda, som er mellom punkt 1 og 2, er det fine fjellvegger med stripet båndgneis (opprinnelig en magmatisk intrusjon) og svarte amfibolittganger (omdannet basaltisk ganger eller lava).

På den første lokaliteten du må besøke, kan vi se kontakten mellom grunnfjellet og de første mellomkambriske sedimentene. Disse lagene, omtrent en meter tykke til sammen, ble avsatt i strandsonen oppå det harde fjellet ettersom havet steg. Nederst et tynt lag med konglomerat (sammenkittet grus) og deretter, avsatt på noe dypere vann, en tykkere benk med gulaktig sandstein. Over der igjen følger svart alunskifer som her skjules av festningsmuren (eller kanskje er erodert bort akkurat her).

Vi ser tydelig at de prekambriske bergartene står skrått - foldet for ca. en milliard år siden i den Svekonorvegiske foldingsepisoden hvor havbunnen sank inn under den sør-norske kontinentalskorpen.
De kambriske lagene, som er noe over 500 millioner år gamle, ligger flatt oppå. Dette kalles en vinkeldiskordans.

På den andre lokasjonen du må besøke kan vi se en rombeporfyr-gang (magmatisk intrusiv) fra karbon-perm som skjærer gjennom grunnfjellet (oppknust, prekambrisk gneis). Fenokrystallene av feltspat er store og uregelmessige.
Det blankskurte berget har også vakre skuringsstriper fra siste istid, som viser isbevegelsens retning.

Beskrivelser:Prekambrisk gneis:
Prekambkrium er et langt tidsrom som strekker seg fra tidspunktet for Jordens dannelse for omkring 4600 millioner år siden til begynnelsen av kambrium for 542 mill. år siden.
I vårt land blir den eldste prekambriske berggrunnen kalt for grunnfjell.

Rombeporfyr:
Rombeporfyr er en porfyrisk, magmatisk bergart og finnes kun få steder i verden.
Rombeporfyr er en dagbergart eller en gangbergart. Det betyr at den har størknet i dagen etter vulkanutbrudd hvor lava har strømmet ut på overflaten. I dette tilfellet er det grunnmassen som har størknet i dagen, mens de store krystallene (rombene) størknet i dypet.
Rombeporfyren her ble dannet i Perm (ca. 298 - 291 millioner år).
Rombeporfyr ble funnet første gang på Tjuvholmen i 1806.

Breksje:
Breksje (frå italiensk breccia, «løs grus») er en bergart som består av skarpkantede bruddstykker av mineraler eller steiner, som har blitt sementert i lag av en finkornet matriks.
Rivningsbreksje oppstår der to plater i bevegelse fører til at grenseflatene mellom de smuldrer opp.

Rombeporfyr på stedet.

Forkastning:

Horst(1):
En horst er en hevet forkastingsblokk ved siden av normale forkastinger eller graben. En horst er en forlenging av jordskorpen. Den hevede bergblokken er en del av jordskorpen som generelt ligger i ro eller blitt hevet, mens området omkring har blitt senket på hver side.

Graben(2):
En graben er en innsynkning mellom to forkastninger i jordskorpen. Graben dannes når en bergartsblokk eller fjellområde synker på grunn av forkastninger slik at det dannes en dal med markerte forkastninger på hver side.
 
Forkastningssone(3):
Forkastning er et geologisk begrep som betegner bruddflater i fjell som kan framkomme brått gjennom jordskjelv.

Istid:
For ca. 10 000 år siden tok den siste istiden slutt.
Iskappen dro med seg store og små steiner samt grus som polerte og skurte fjellgrunnen.
Istidene har hatt mye å si for hvordan landskapet rundt deg har blitt til.

Kilder: Store Norske Leksikon, wikipedia.org, lokalhistoriewiki.no, uio.no, ngu.no og forsvarsbygg.no.

Logging:


For å logge denne må du sende svarene til CO via profilen på Geocaching.com
Du kan logge med en gang svar er sendt CO. Om det er spørsmål vedr. dine svar tar CO kontakt. Logging uten svar til CO blir slettet uten kommentar.

Spørsmål:


Ved lokasjon 1 (Se bilde/waypoint)
1a: Hvilken bergart er fjellet som er blottet mellom betongen og festningsmuren?
1b: Hvor bredt er feltet?

Forflytt deg til lokasjon 2 (Se bilde/waypoint)
2a: På feltet som er blottet, nedenfor takrenna, ser du Rombeporfyr nede ved bakkeplan. Hvor store er de største rombene? (Se bildet)
2b: Hvor stor del av dette blottede feltet består av rombeporfyr?
3: Er Akersneset en horst eller graben?

1. stedet å besøke:

2. sted å besøke:
               .   

Åpningstider


 1. oktober - 30. april
 Hovedportene kl. 0700 - 2100 
 Sideportene alle dager
 kl. 0700 - 1800

 1. mai - 30. september
 Hovedporten: kl. 0600 - 2100 
 Sideportene mandag - fredag 
 kl.0700 - 2100
 Sideportene lørdag - søndag 
 kl.0800 - 2100

 Porten ved Munks tårn holdes 
 stengt hele vinteren og åpnes 
 igjen 1. mai.

The headland is a relatively elevated part of the crust between two sunken sections. This is the result of crustal movements, so-called faults.
Cape is a protruding ridge of Precambrian, crystalline gneiss and amphibolite sedimentary rocks surrounded by Cambrosilurian breccia and rhomb porphyry.
Glaciers have honed terrain for thousands of years and therefore enables us to see the different rock types and also a special combination with rhomb porphyry which penetrates breccia with crushed gneiss.

Beyond the Akershus "beach", which is between point 1 and 2, it’s fine rock walls with striped ribbon gneiss (originally a magmatic intrusion) and black amphibolite dikes (converted basaltic dikes or lava).

On the first locality you must visit, we can see the contact between the bedrock and the first between Cambrian sediments. These layers, about a meter thick in total, were deposited in the beach atop the hard rock as the sea raise. At the bottom a thin layer of conglomerate (gravel cemented together) and then, deposited in somewhat deeper water, a thicker bench with yellowish sandstone. Over again follows black alum shale which are concealed of the fortress wall (or perhaps eroded right here).

We can clearly see that the Precambrian rocks tilting - folded for about one billion years ago in the Svekonorwegian folding episode where the ocean floor sank under the southern Norwegian continental crust.
The Cambrian layers, which is over 500 million years old, lying flat on top. This is called an angular unconformity.

At the second location you have to visit we can see a rhomb porphyry dike (magmatic intrusive) from the Carboniferous-Permian that cuts through the rock (crushed, Precambrian gneiss). The Fenocrystals of feldspar are large and irregular. The sheer rock also has beautiful scrubbing strips from the last Ice Age, showing ice flow direction.

Descriptions:Precambrian gneiss:
Precambrian is a long period extending from the time of the formation of Earth to about 4.6 billion years since untill the beginning of the Cambrian period 542 million years ago.
In our country, the oldest Precambrian rocks called bedrocks.

Rhomb porphyry:
Rhomb porphyry is a porphyritic, igneous rock and is only a few places in the world.
Rhomb porphyry is an extrusive rock or igneous rock. This means that it has solidified in the surface following the volcanic eruption where lava has flowed on the surface. In this case it is the matrix which has solidified in the surface, while the large crystals (lozenges) solidified at depth.
Rhomb porphyry formed here in Perm (about 298 to 291 million years ago).
Rhomb porphyry was found first time at Tjuvholmen(an island in the Oslofjord) in 1806.

Breccia:
Breccia (from Italian breccia, "gravel") is a rock made of sharp-edged fragments of minerals or rocks which have been cemented together by a fine-grained matrix.
Breccia occurs where two plates move and causes the interfaces between they crumbles.
   
Rhomb porphyry at the location.

Fault:

Horst (1):
A horst is the raised fault block adjacent to normal faults or graben. A horst is an extension of the crust. The raised rock block is part of the crust generally stationary or have been raised, while the surrounding area has been lowered on each side.

Graben (2):
A graben is a subsidence between two faults in the crust. Graben formed when a rock block or mountain area decreases due to faults so as to form a valley with highlighted faults on each side.
      
Fault zone (3):
Fault is a geological term that denotes fractures in rock that may come up suddenly through earthquakes.

Ice Age:
For about 10,000 years ago, the last ice age ends.
The ice cap drew large and small stones and gravel as polished and scoured the bedrock.
Ice ages have had great impact on how the landscape around you has become.

Sources: Store Norske Leksikon, wikipedia.org, lokalhistoriewiki.no, uio.no, ngu.no og forsvarsbygg.no.

Logging:


To log this you must Send the answers by e-mail via the cache owner's profile page on Geocaching.com
You can log as found immediately answers is sent to CO. If there is any questions regarding your answers take CO contact. Logging without answers to CO will be deleted without comment.


Question:


At Location 1 (See picture / waypoint)
1a: Which type of rock is it between the concrete and the fortification wall?
1b: How wide is this rock?

Move on to location 2 (See Image / waypoint)
2a: The field is laid bare, below the gutter, you see rhomb porphyry down at the lower part. How big is the biggest rhombs?
2b: How much of this bared field consists of rhomb porphyry?
3: Is the headland a horst or graben?

1st. location to visit:

2nd. location to visit:
            

Opening hours


 1 October - 30 April
 Main gates: 7.00 - 21.00
 Side gates: 7.00 - 18.00

 1 May - 30 September
 Main gate: 6.00 - 21.00
 Side gates: Monday-Friday
 7.00 - 21.00.
 Side gates: Saturday-Sunday
 8.00 - 21.00

 The gate at Munk's Tower is
 closed in winter and opens
 again on 1 May.

Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

Sbe 1n: Ernq gur grkg naq qb n dhnyvsvrq thrff, vs lbh qba'g xabj.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

606 Logged Visits

Found it 594     Didn't find it 1     Write note 8     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 295 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.