Skip to Content

This cache has been archived.

TeamWassenaar: Helaas geen tijd meer om deze cache bij te houden!
Bedankt voor de leuke support!
Team Wassenaar!

More
<

De Landingsbaan 1

A cache by TeamWassenaar Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/14/2014
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Team Wassenaar plaatst caches om Wassenaar onder de aandacht te brengen, lees daavom de uitgebreide beschrijving! We houden van feedback,wij waarderen een leuk logje en je kan altijd contact met ons opnemen!

 

Team Wassenaar places caches to get Wassenaar in the spotlight, please read the long description! We love feeback thru a nice log, or feel free to contact us!


Nederlandse Vlag

Nederlands Vliegveld

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, inclusief de beheerder van deze cache, is dit voormalige vliegveld gebouwd als een Nederlands Vliegveld. Op 17 april 1939 is begonnen met de bouw van het militaire vliegveld Valkenburg. Het was een werkverschaffingsproject, uitgevoerd door de Nederlandsche Heidemaatschappij, om een groot aantal werklozen aan het werk te helpen. Toen de tweede wereldoorlog uitbrak was het vliegveld nog lang niet klaar, maar toch werd er zwaar om gevochten. Gedurende de oorlog werd het door de Duitse bezetter afgebouwd, en omgedoopt tot “Fliegerhorst Katwijk”. Het bleef in gebruik totdat in 1943 het compleet onbruikbaar werd gemaakt door de Duitse bezetter. Tijdens de laatste maanden van de oorlog vonden er voedseldroppings plaats door de Britse Royal Air Force (RAF) en de Amerikaanse United States Air Force (USAF). Na de bevrijding werd het door de 600 Canadese manschappen van de Royal Engineers in een week weer operationeel gemaakt, om vervolgens op 15 oktober 1947 te worden overgedragen aan de Nederlandse Marine Luchtvaartdienst. Hieronder een ansichtkaart uit 1956 met verschillende plaatjes van het vliegveld.

Ansichtkaart

Russische Onderzeeërs & VIP’s

Na de overdracht werd het vliegveld door de Marine Luchtvaardienst gebruikt voor het stationeren van squadrons 320 en 321, die vlogen met Lockheed P-3 Orions. Hun taak was het patrouilleren van de Noordzee tot en met IJsland aan toe, en het opsporen en in kaart brengen van de bewegingen van Russische onderzeeërs tijdens de koude oorlog. Daardoor dacht men de dreiging van deze koude oorlog te beperken. Na de sluiting van Vliegveld Ypenburg, bij Den Haag, in 1991, kreeg het vliegveld een functie erbij. Het werd de ceremoniële basis voor het ontvangen van VIP-vluchten zoals het Koninklijk Huis, het kabinet en buitenlandse staatshoofden. Door het einde van de koude oorlog nam ook de dreiging van een Russische aanval af, en ook de taak van de squadrons 320 en 321 was overbodig. Zij werden dan ook opgeheven en de vliegtuigen werden verkocht aan Duitsland en Portugal. Op deze foto uit begin jaren ’70 zie je een aantal leden van squadron 320, poserend voor hun vliegtuig op het vliegveld.

Squadron 320

Sluiting

Met het opheffen van de squadrons 320 en 321 was het lot van het vliegveld eigenlijk bezegeld. Een echte noodzaak om dit vliegveld te behouden was er niet. De functie als ceremoniële basis kon namelijk gemakkelijk ook overgenomen worden door burgervliegvelden als Schiphol of Rotterdam-The Hague Airport. In 2006 sloot het vliegveld dan ook zijn deuren als militair vliegveld. Wel bleef het in gebruik voor zweef- en modelvliegtuigen. Zo maken onder andere de Aero Club Valkenburg (ACV), de Zuid Hollandse Vlieg Club (ZHVC), de Leidse Luchtvaart Club (LLC) en de Model Vlieg Klub Valkenburg (MVKV) gebruik van het voormalige vliegveld. Onderstaande foto laat een type vliegtuig zien waarmee door deze verenigingen word gevlogen.

Vliegtuig

Soldaat van Oranje, Saab, NSS

Naast het gebruik van het vliegveld voor model- en zweefvliegen kwamen er ook andere (tijdelijke) activiteiten op het vliegveld. De meeste bekende hiervan is Soldaat van Oranje. Voor het vertonen van deze musical werd één van de hangaars omgebouwd tot een theater. Deze musical draait sinds 2010, en is één van de meest succesvolle Nederlandse musicals ooit gebleken. Ook werden er tal van tijdelijke events georganiseerd. Zo werd er in 2012 de “We Are Many, We Are Saab” meeting georganiseerd. Een meeting waarbij honderden Saab rijders en liefhebbers zich verzamelden om Saab een warm hart onder de riem te steken toen het bedrijf ten onder dreigde te gaan. Ook werd het in 2014 weer tijdelijk heropend. Tijdens de Nuclear Security Summit in Den Haag werd het vliegveld gebruikt als helicopterbasis, en waren er onder andere Amerikaanse Apache helicopters gestationeerd en ook onder andere politiehelicopters. Op onderstaande foto uit 2010 zie je de theaterhangaar van de musical Soldaat van Oranje.

Theaterhangaar

De Toekomst

De toekomst van het vliegveld is onzeker, omdat het vliegveld in 3 gemeentes ligt, Katwijk, Leiden en Wassenaar, met allen verschillende ideeën over de toekomst van het gebied. Katwijk heeft een aantal gebouwen en een anti-tankgracht binnen haar grenzen inmiddels tot monument verklaard, Wassenaar wil graag een groene buffer behouden tussen haar buren en Leiden wil het gebied bebouwen met grootschalige woningbouw. Wassenaar en Katwijk zien echter graag kleinschalige woningbouw. Tijdens verschillende werkzaamheden zijn er ook archeologische vondsten gedaan uit de late steentijd. Het gebied is het grootse onafgebroken archeologische onderzoeksgebied van Nederland. Door al deze tegenstrijdige belangen en meningen is de toekomst dus onzeker, voorlopig zal deze cache dus veilig blijven! Maar plannen zijn er dus voldoende, onderstaande foto is een artist impression van een mogelijke bebouwing van het vliegveld, met behoud van de oude verkeerstoren.

Toekomst

Engelse Vlag

Dutch Airfield

In contrast to what may people think, including the co of this cache, this former airfiled was build as a Dutch airfield. On April 17, 1939 they started the construction of the militairy airfield Valkenburg. It was a provision of work porject, by the Nederlandsche Heidemaatschappij, to help the large number of unemployed people to work. When world war II began the airfield was far from ready, but there were some heavy battles to conquer the airfield. During the war it was completed by the German occupying forces, who renamed it “Fliegerhorst Katwijk”. It remained in use untill 1943 the German occupying forces completly ruined it. During the last months of the war food droppings were made here by the British Royal Air Force (RAF) and the American United States Air Force (USAF). After the liberation it was restored by the 600 men of the Canadian Royal Engineers, in little more then a week, and on October 15, 1947 it was given back to the Dutch Marine Aviation Service. Underneath a postcard from 1956 with diffrent pictures of the airfield.

Ansichtkaart

Russian Submarines & VIP’s

After the transfer of power from the Canadian to the Dutch army, it was used to station squadrons 320 and 321, who flew with Lockheed P-3 Orions. Their mission was to patrol the North Sea all the way to Iceland, and track the movements of Russian submarines during the cold war. It was thought it could prevent the threath of an attack. After the closure of the Ypenburg Airfiled, near The Hague, in 1991, the airfield got another job. It became the ceremonial airfield for flights carrying VIP’s. like the Dutch Royal family, members of goverment or foreign heads of state. When the cold war ended, so did the fear of a Russian submarine attack. This made the job of squadrons 320 and 321 useless. Therefore they were lifted and the planes were sold to Germany and Portugal. The following picture shows a number of members of squadron 320, posing in front of their airplane, in the begin of the 1970’’s.

Squadron 320

Sluiting

After squadrons 320 and 321 left, the faith of the airfield was more or less sealed. A real urgency to keep the airfield as a ceremonial base wasn’t there any more. This job could easily be fulfilled by normal civil airfields like Schiphol or Rotterdam-The Hague Airport. In 2006 the airfield closed as a militairy airfield. However it was still uses for gliders and modelairplanes by the Aero Club Valkenburg (ACV), the Zuid Hollandse Vlieg Club (ZHVC), the Leidse Luchtvaart Club (LLC) and the Model Vlieg Club Valkenburg (MVKV). Next picture shows a type of airplane used by some of these clubs.

Vliegtuig

Soldaat van Oranje, Saab, NSS

Besides the use of the airfield by gliders and modelairplanes, a number of (temporary) activities were held on the airfield. The most famous one is the Dutch musical “Soldaat van Oranje”, for showing this musical one of the hangers was converted to a theatre. The musical has been running since 2010, and has turned out to be one of the most succesfull Dutch musical ever. And in 2012 the meeting “We Are Many, We Are Saab” was held here. A meeting of hunderds of Saab drivers and enthousaists, which gathered to show their apprectation for the Saab, the car manufacturer who was about to go out of bussines. And in 2014 the airfield was re-opened as an airfield during the Nuclear Security Summit in The Hague. It was used as a helicopter airfield by American Apache helicopters and police helicopters as well. In 2010 the next picture was taken of the entrance of the theatre, build for the musical “Soldaat van Oranje”.

Theaterhangaar

The Future

The future of the former airfield remains unclear, mainly because the ground of the airfield spread across 3 municipalities, Katwijk, Leiden and Wassenaar, which all 3 have different views on what should be done. Katwijk has decided a number of buildings as well a an anti-tankditch are monuments. Wassenaar wants to keep a green buffer between its neighbours and Leiden wants large scale housing projects, where Katwijk prefers small scale housing projects. During works on the airfield they also made some archeological founds from the late Stone Age. The area is the largest, enclosed archeological reaserch area in The Netherlands. Due to all these conflicts of intrest the future remains unclear, so this cache will be safe for the moment. However plans have been made, as can be seen here in this artist impression of housing projects on the former airfield, in which the old traffic tower was maintained.

Toekomst

Additional Hints (Decrypt)

Urx erpugf / Srapr evtug

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.