Skip to Content

This cache has been archived.

sbechyns: Bohužel místní kounovská inteligence tuto keš v obci nechce. Nedá se nic dělat.

More
<

Kounov Sokolovna

A cache by sbechyns Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/20/2014
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Kes je venovana obci Kounov a predevsim mistni Sokolovne.


O Obci


Obec Kounov leží na pomezí středních a severozápadních Čech, něco přes padesát kilometrů západně od Prahy, v úrodném chmelařském kraji na okraji vrchoviny Džbán vyhlášené pro svůj výjimečný a zachovalý krajinný ráz Přírodním parkem Džbán. Zásadním mezníkem v historii Kounova se stal rok 1934, kdy místní učitel Antonín Patejdl objevil na vrchu Rovina severně od Kounova čtrnáct kamenných řad neznámého původu, považovaných dnes za nejvýznamnější megalitickou památku ve střední Evropě.


Název obce


Název obce se podle pověsti vztahuje k majiteli původního hospodářského dvoru - Kuny. Připojením dalších stavení se vytvořila ves - Kunova ves - Kounov. Nejstarší písemná zmínka o Kounovu pochází z roku 1228. Během druhé světové války byl součástí Německa a po odsunu Němců, kteří tvořili před válkou dvě třetiny obyvatel obce a vlastnili 90 procent půdy, utrpěl velkou ránu. Dnes žije v obci Kounov více než 500 obyvatel.


Památky


V obci stojí za vidění spousta památek, jako je Kaple sv. Vojtěcha, opravená škola, školka, socha Otevřená náruč, hasičská zbrojnice, muzeum, kostel a v neposlední řadě právě Sokolovna.


Sokolovna


Budova Sokolovny byla postavena v letech 1936-1937 rakovnickým stavitelem Vopršalem podle plánů pražského architekta Zímy. Na stavbu sokolovny byly použity cihly ze zbořených budov zrušeného uhelného dolu Kateřina, které kounovští sokolové koupili za pět tisíc korun. Slavnostní otevření sokolovny se uskutečnilo dne 13. června 1937. Chloubou nové sokolovny se stala opona s alegorií sokolství, kterou bez nároku na honorář vytvořil malíř Oskar Brázda, který od roku 1924 žil a tvořil na zámku v nedalekém Líčkově až do své smrti roku 1977.

U příležitosti oslav 70. výročí otevření budovy sokolovny, kterých se zúčastnila i Marie Brázdová, vdova po malíři Brázdovi, se na štít sokolovny vrátili dva kamenní sokoli, které podle původních figur, stržených nacisty za druhé světové války, vytvořil sochař Václav Krob ze Hředel.


Památný strom


Za sokolovnou se nachází památný strom - Matoušův jilm, který má obvod kmene 251 centimetrů a měří 25 metrů.


About the village


The village Kounov lies on the border of central and north-western Bohemia, about fifty kilometers west of Prague, in the fertile hop-growing region on the edge of the highlands Džbán renowned for its exceptional and preserved nature park landscape character Džbán. A major milestone in the history Kounov was the year 1934 when a local teacher Patejdl Antonín appeared on the top of the plain north of Kounov fourteen stone rows of unknown origin, regarded today as the most important megalithic monuments in Central Europe.


Name of the village


Municipality according to legend refers to the owner of the original farmstead - Kuny. Connecting the other buildings formed a village - a village Kunova - Kounov . The earliest written mention of KOUNOV comes from 1228. During the Second World War was part of Germany and after the leaving of Germans (two-thirds of the population of the village and owned 90 percent of the land), suffered the village a major blow. Today there live in the village Kounov more than 500 people.


Sights


In the village is worth seeing lots of sights such as the chapel. sv. Vojtěcha, repaired school, kindergarten, sculpture Open arms, fire station, museum, church, and not least Sokolovna.


Sokolovna


Sokolovna building was built between 1936-1937 by architect Vopršal from Rakovnik according to the plans of the architect Zíma from Prague. For the construction of Sokolovna were used bricks from demolished buildings canceled coal mine Catherine, which Sokol guys bought for five thousand crowns. Inauguration Sokol was held on 13 June, 1937. The pride of the new Sokol became a curtain with Sokol allegory that no claim for compensation made ​​by the painter Oskar Brazda, who from 1924 lived and worked in the castle Líčkov nearby until his death in 1977.

On the occasion of the 70th Sokol anniversary of the opening of the building , which was attended by Marie Brázdová, the widow of the painter Brázda, the shield Sokolovna returned two stone falcons, which was according to the original figures, stripped Nazis during the Second World War, created by sculptor Václav Krob of Hředle.


Memorial tree


Behind the sokolovna building is protected tree - Matoušův elm, which has a circumference of 251 cm and is 25 meters high.


Additional Hints (Decrypt)

[Pod betonem, za betonem, nikdo nesmí stát]

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.