Skip to content

Challenge Forest - Historical Mystery Cache

Hidden : 01/01/2015
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Challenge Forest


CZ

Keš je součástí série Challenge Forest. Jedná se o Challenge cache (keš s výzvou) a pro její zalogování je nutné splnit podmínku (viz. pravidla uvedená dále). Logy typu "Found it" od nálezců, kteři nesplňují podmínku, budou smazány. Více o challenge keších se můžete dočíst na české geowiki nebo přímo na webu Groundspeaku. Keš se nenachází na výchozích souřadnicích, ale na přiloženém waypointu.


Pravidla


Pro zalogování této keše logem "Found it" musíte splnit následující podmínku:

mít zaplněno 12 let v tabulce Nálezy podle měsíce ukrytí (například 2003 - 2014). Platí pouze celé kalendářní roky, od ledna do prosince.

Nejmenší možný počet nalezených keší potřebných pro splnění této výzvy je tedy 144. Pro splnění podmínky je možné použít všechny nalezené keše, včetně archivovaných, s výjimkou této keše. Nálezy nejsou omezeny datem odlovu, takže tuto výzvu lze plnit i během několika let.

Ověření a logování


Ověření splnění podmínky doporučuji provádět pomocí osobního profilu na stránce project-gc.com. Součástí osobních statistik v profilu je i tabulka Finds by hidden month, ve které rovnou uvidíte, zda máte splněno.

Máte-li veřejně dostupné výše uvedené statistiky na project-gc, není nutné splnění podmínky v logu dokládat, ověřit si to můžu sám. Přesto doporučuji screenshot této tabulky v době splnění podmínky k logu přiložit, pro případ že se vám tabulka změnou parametrů některé keše časem změní. Pokud statistiky nemáte veřejně přístupné, nebo v jiných sporných případech, budu vyžadovat kompletní seznam 144 odlovených keší ve formě GC kód - měsíc a rok založení - jméno keše - datum odlovu, případně zařazením odlovených keší do veřejného bookmarklistu označeného kódem této keše a přiřazeného i k této keši.

Pokud provedete fyzický zápis do logbooku keše před splněním podmínky, logujte jako "Write note" s datem zápisu do logbooku. Po splnění podmínky pak logujte samostatným logem "Found it" s datem splnění podmínky. Neměňte původní "Write note" na "Found it", ani neměňte jeho datum.

Ostatní


Série vznikla ve spolupráci kačerů bejcci, Modrak a taxoft, betatestů se ujala Pavoucek86 a logo série vytvořil blackwine.


EN

The cache is a part of series Challenge Forest. As this is a Challenge cache (challenge cache) you have to accomplish some requirements in order to log it. (see Rules mentioned below). "Found it" logs from cachers who do not fulfil the requirement will be deleted. You can read more about challenge caches on Groundspeak web. The cache is not located at primary coordinates, but it is located at the enclosed waypoint.


Rules


To log this cache by "Found it" log you have to accomplish this requirement:

Have filled 12 years in the Findings according to a month of conceal table (e.g. 2003-2014). This is valid only for the whole years from January to December. Thus the smallest possible number of caches needed to fulfil this challenge is 144. To accomplish this requirement you can use all your found caches, included the archived ones, except this cache. Findings are not limited by a date, so you can fulfil this challenge gradually over the years.

Verification and logging


You can check a fulfilment the requirement on your Profile page from project-gc.com site. A part of your Personal Statistics is a table Finds by hidden month in which you simply see you have reached the requirement.

If your statistics at project-gc mentioned above are public, you do not have to document a fulfilment the requirements in your log, because I can check it myself. Yet I recommend to upload screenshot of this table at the time of your log in case your table modifies due to possible changes in a cache's parameters. If your statistics are not public or in other questionable cases, a complete list of 144 found caches will be required in a form: GC code - hidden month and year - cache name - found date or a public bookmarklist with all found caches plus this one alternatively.

Provided you physically sign into cache logbook before you accomplish the requirements, log as "Write note" with a date of your logbook record. When you fulfil the requirements log cache as separate "Found it" log followed by a date of doing so. Do not change the original "Write note" to "Found it" nor a date.

Other


This series is teamwork of cachers bejcci, Modrak and taxoft, betatests was taken over by Pavoucek86 and a series logo was created by blackwine.


Additional Hints (Decrypt)

i qhgvar ir finuh / pnivgl va gur fybcr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)