Skip to content

Challenge Forest - Wherigo Traveler Mystery Cache

Hidden : 01/01/2015
Difficulty:
4.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Challenge Forest

CZ

Keš je součástí série Challenge Forest. Jedná se o Challenge cache (keš s výzvou) a pro její zalogování je nutné splnit podmínku (viz. pravidla uvedená dále). Logy typu "Found it" od nálezců, kteři nesplňují podmínku, budou smazány. Více o challenge keších se můžete dočíst na české geowiki nebo přímo na webu Groundspeaku. Keš se nenachází na výchozích souřadnicích, ale na přiloženém waypointu.


Pravidla


Pro zalogování této keše logem "Found it" musíte splnit následující podmínku:

Odlovit Wherigo Cache v nejméně pěti státech, celkový počet odlovených Wherigo musí být nejméně 50. Minimum je zalogovat 46 Wherigo v jednom státě a v dalších čtyřech státech po jednom Wherigo.

Nejmenší možný počet nalezených keší potřebných pro splnění této výzvy je tedy 50. Pro splnění podmínky je možné použít všechny nalezené keše, včetně archivovaných. Nálezy nejsou omezeny datem odlovu, takže tuto výzvu lze plnit i během několika let.

Ověření a logování


Splnění podmínky není nutné v logu dokládat, ale přesto doporučuji vložit do logu výstup z ověřovátka na stránce project-gc.com.

Pokud provedete fyzický zápis do logbooku keše před splněním podmínky, logujte jako "Write note" s datem zápisu do logbooku. Po splnění podmínky pak logujte samostatným logem "Found it" s datem splnění podmínky. Neměňte původní "Write note" na "Found it", ani neměňte jeho datum.

Dále pak prosím pokud nemáte splněno, nezapisujte se na první tři místa v logbooku, vyhrazená pro FTF, STF a TTF lovce. Prokažte úctu k jejich úsilí tím, že jim necháte úvodní stránku volnou.

Ostatní


Série vznikla ve spolupráci kačerů bejcci, Modrak a taxoft, betatestů se ujala Pavoucek86 a logo série vytvořil blackwine.


EN

The cache is a part of series Challenge Forest. As this is a Challenge cache (challenge cache) you have to accomplish some requirements in order to log it. (see Rules mentioned below). "Found it" logs from cachers who do not fulfil the requirement will be deleted. You can read more about challenge caches on Groundspeak web. The cache is not located at primary coordinates, but it is located at the enclosed waypoint.


Rules


To log this cache by "Found it" log you have to accomplish this requirement:

Find Wherigo caches in at least five states, total number of found Wherigos have to be at least 50. To log 46 Wherigos in one state and log one Wherigo in each of other four states is a minimum. Thus the smallest possible number of Wherigo caches needed to fulfil this challenge is 50. To accomplish this requirement you can use all your found Wherigos, included the archived ones. Findings are not limited by a date, so you can fulfil this challenge gradually over the years.

Verification and logging


You do not have to document a fulfilment the requirement in your log, yet I recommend to upload a checker output from project-gc.com site there.

Provided you physically sign into cache logbook before you accomplish the requirements, log as "Write note" with a date of your logbook record. When you fulfil the requirements log cache as separate "Found it" log followed by a date of doing so. Do not change the original "Write note" to "Found it" nor a date.

In case you do not fulfil the requirements, please do not sign on the first three pages in logbook reserved for FTF, STF and TTF cachers. Show your respect to their effort by leaving the first pages blank.

Other


This series is teamwork of cachers bejcci, Modrak and taxoft, betatests was taken over by Pavoucek86 and a series logo was created by blackwine.


Additional Hints (Decrypt)

qhgvan cnermh / n fghzc ubyr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)