Skip to content

Challenge Forest - Reviewer Mystery Cache

Hidden : 01/01/2015
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Challenge Forest


CZ

Keš je součástí série Challenge Forest. Jedná se o Challenge cache (keš s výzvou) a pro její zalogování je nutné splnit podmínku (viz. pravidla uvedená dále). Logy typu "Found it" od nálezců, kteři nesplňují podmínku, budou smazány. Více o challenge keších se můžete dočíst na české geowiki nebo přímo na webu Groundspeaku. Keš se nenachází na výchozích souřadnicích, ale na přiloženém waypointu.


Pravidla


Pro zalogování této keše logem "Found it" musíte splnit následující podmínku:

Odlovit keše publikované buď
     1) patnácti revírníky v ČR
nebo
     2) čtyřiceti pěti revírníky bez ohledu na stát
Eventy žádného typu se nepočítají.


Nejmenší možný počet nalezených keší potřebných pro splnění této výzvy je tedy 15 nebo 45. Pro splnění podmínky je možné použít všechny nalezené keše, včetně archivovaných, s výjimkou této keše. Nálezy nejsou omezeny datem odlovu, takže tuto výzvu lze plnit i během několika let. Keš, která nemá dostupný publikační log, můžete použít také, ale pouze jednou.

Ověření a logování


Splnění podmínky není nutné v logu dokládat, ale přesto doporučuji vložit do logu výstup z ověřovátka na stránce project-gc.com pro první podmínku nebo pro podmínku druhou z ověřovátka také na stránce project-gc.com.

Pokud provedete fyzický zápis do logbooku keše před splněním podmínky, logujte jako "Write note" s datem zápisu do logbooku. Po splnění podmínky pak logujte samostatným logem "Found it" s datem splnění podmínky. Neměňte původní "Write note" na "Found it", ani neměňte jeho datum.

Ostatní


Série vznikla ve spolupráci kačerů bejcci, Modrak a taxoft, betatestů se ujala Pavoucek86 a logo série vytvořil blackwine.






EN

The cache is a part of series Challenge Forest. As this is a Challenge cache (challenge cache) you have to accomplish some requirements in order to log it. (see Rules mentioned below). "Found it" logs from cachers who do not fulfil the requirement will be deleted. You can read more about challenge caches on Groundspeak web. The cache is not located at primary coordinates, but it is located at the enclosed waypoint.


Rules


To log this cache by "Found it" log you have to accomplish this requirement:

Find caches published by either
     1) fifteen Reviewers in the Czech Republic
or
     2) forty-five Reviewers from everywhere
Events of any kind are not counted.


Thus the smallest possible number of caches needed to fulfil this challenge is 15 or 45. To accomplish this requirement you can use all your found caches, included the archived ones. Findings are not limited by a date, so you can fulfil this challenge gradually over the years.

Verification and logging


You do not have to document a fulfilment the requirement in your log, yet I recommend to upload a checker output from project-gc.com site for the first condition or from this page from project-gc.com for the second.

Provided you physically sign into cache logbook before you accomplish the requirements, log as "Write note" with a date of your logbook record. When you fulfil the requirements log cache as separate "Found it" log followed by a date of doing so. Do not change the original "Write note" to "Found it" nor a date.

Other


This series is teamwork of cachers bejcci, Modrak and taxoft, betatests was taken over by Pavoucek86 and a series logo was created by blackwine.


Additional Hints (Decrypt)

an bfgehixh / ba n yvggyr vfynaq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)