Skip to content

Challenge Forest - Highlander Mystery Cache

Hidden : 01/01/2015
Difficulty:
4.5 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Challenge Forest


CZ

Keš je součástí série Challenge Forest. Jedná se o Challenge cache (keš s výzvou) a pro její zalogování je nutné splnit podmínku (viz. pravidla uvedená dále). Logy typu "Found it" od nálezců, kteři nesplňují podmínku, budou smazány. Více o challenge keších se můžete dočíst na české geowiki nebo přímo na webu Groundspeaku. Keš se nenachází na výchozích souřadnicích, ale na přiloženém waypointu.


Pravidla


Pro zalogování této keše logem "Found it" musíte splnit následující podmínku:

odlovit alespoň 50 fyzických keší v nadmořské výšce přes 1000 metrů, z toho alespoň 5 keší v nadmořské výšce větší než 2000 metrů a alespoň jednu keš v nadmořské výšce větší než 3000 metrů

Nejmenší možný počet nalezených keší potřebných pro splnění této výzvy je tedy 50 a povolené typy keší jsou Traditional, Multi, Mystery, Letterbox, Wherigo. Pro splnění podmínky je možné použít všechny nalezené keše povolených typů, včetně archivovaných. Nálezy nejsou omezeny datem odlovu, takže tuto výzvu lze plnit i během několika let.

Ověření a logování


Splnění podmínky není nutné v logu dokládat, ale přesto doporučuji vložit do logu výstup z ověřovátka na stránce project-gc.com pro případ, kdy by došlo ke změně parametrů některé z keší, které jsou pro splnění challenge potřeba.

Máte-li veřejně dostupné výše uvedené statistiky na project-gc, není nutné splnění podmínky v logu dokládat, ověřit si to můžu sám. Přesto doporučuji screenshot této tabulky v době splnění podmínky k logu přiložit, pro případ že se vám tabulka změnou parametrů některé keše časem změní. Pokud statistiky nemáte veřejně přístupné, nebo v jiných sporných případech, budu vyžadovat kompletní seznam 50 odlovených keší ve formě GC kód - nadmořská výška - jméno keše - datum odlovu, případně zařazením odlovených keší do veřejného bookmarklistu označeného kódem této keše a přiřazeného i k této keši.

Pokud provedete fyzický zápis do logbooku keše před splněním podmínky, logujte jako "Write note" s datem zápisu do logbooku. Po splnění podmínky pak logujte samostatným logem "Found it" s datem splnění podmínky. Neměňte původní "Write note" na "Found it", ani neměňte jeho datum.

Ostatní


Série vznikla ve spolupráci kačerů bejcci, Modrak a taxoft, betatestů se ujala Pavoucek86 a logo série vytvořil blackwine.


EN

The cache is a part of series Challenge Forest. As this is a Challenge cache (challenge cache) you have to accomplish some requirements in order to log it. (see Rules mentioned below). "Found it" logs from cachers who do not fulfil the requirement will be deleted. You can read more about challenge caches on Groundspeak web. The cache is not located at primary coordinates, but it is located at the enclosed waypoint.


Rules


To log this cache by "Found it" log you have to accomplish this requirement:

Physically find at least 50 caches in an altitude over 1000 metres, from which is at least 5 in the altitude over 2000 metres and at least one in the altitude over 3000 metres.

Thus the smalles possible number needed to accomplish this challenge is 50 and allowed types of caches are Traditional, Multi, Mystery, Letterbox, Wherigo. To fulfil this requirement it is possible to use all allowed caches, including the archived ones. Findings are not limited by the "Found it" date, so it is possible to fulfil this challenge over the years.

Verification and logging


You do not have to document a fulfilment the requirement in your log, yet I recommend to upload a checker output from project-gc.com site in case that parameters of some caches needed to complete the challenge modifies.

If your statistics at project-gc mentioned above are public, you do not have to document a fulfilment the requirements in your log, because I can check it myself. Yet I recommend to upload screenshot of this table at the time of your log in case your table modifies due to possible changes in a cache's parameters. If your statistics are not public or in other questionable cases, a complete list of 144 found caches will be required in a form: GC code - elevation - cache name - found date or a public bookmarklist with all found caches plus this one alternatively.

Provided you physically sign into cache logbook before you accomplish the requirements, log as "Write note" with a date of your logbook record. When you fulfil the requirements log cache as separate "Found it" log followed by a date of doing so. Do not change the original "Write note" to "Found it" nor a date.

Other


This series is teamwork of cachers bejcci, Modrak and taxoft, betatests was taken over by Pavoucek86 and a series logo was created by blackwine.


Additional Hints (Decrypt)

cbq cerivfrz, mn xnzrarz / haqre gur bireunat, oruvaq n fgbar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)