Skip to content

<

22. V. 1808

A cache by Komet_GPS_free Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/17/2014
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


22. V. 1808

Tuto keš je možné odlovit jen v otevíracích hodinách úřadu městyse Stonařov. Je to silně omezující podmínka, ale bohužel jinak to nejde, i když mě to samotného mrzí.

Poslechněte s pozorností,

co budu vypravovat,

by jste se mohli s moudrostí

dle toho vždy spravovat,

metla trestu je svázána

z božského přikázání,

vás kárati přichystaná,

dejte se na pokání.

 

Roku toho přítomného

a to sice v neděli,

máje dva a dvacátého

zrána lidé viděli,

o půl šesté blíž hodině

oblaka se černati

a mnoho množství kamení

shůry dolů padati.

 

Přitom byl praskot ukrutný

a strašlivé bouření,

byl to praskot věru smutný

k slyšení a vidění,

přitom také hudba zněla

jakoby v boji troubili

a přestrašně střelba zněla

jakoby z kusů pálili.

 

To troubení, bubnování

a hlasitý střílení,

bylo ouzko k poslouchání

a každému k divení,

jakoby se dobývala

pevnost od nepřítele,

tak se střelba rozléhala

po té celé krajině.

 

A padaly v této době

z oblaků ty kameny,

smůlu, síru měly v sobě,

a tak byly k vidění,

některý sto centů vážil

některý i mnohem víc,

lidé se vespolek táží,

přece nic nevěděli.

 

Nic dobrého neznamená

to divadlo z výsosti

neb již je zem naplněná

pejchou a nepravostí,

protož roztomilí křesťané

již od hříchů přestaňme

a buďme vždy předěšení

touto vejstrahou páně.

 

 

Tolik kramářská píseň k události, která jméno Stonařov vyzdvihla až na nebesa (a to doslova a do písmene, zásluhou hvězdárny na Kleti na přelomu milénia – pojmenovali tak objevenou planetku v blízkosti planetky Vesta) a která znamenala jeden z milníků v astronomii. To nedělní ráno dopadl na Stonařov (německy Stannern) meteorit. A shodou náhod byl tomuto úkazu přítomen i August Wagner (Stonařovam projížděl cestou na Vídeň), který o události informoval Dr. Karla Schreiberse, ředitele přírodovědných sbírek ve Vídni. A předal mu i pár vzorků meteoritu. Ten se pak se svolením císaře do Stonařova vypravil se skupinkou badatelů a celý jev důkladně popsal, což významně napomohlo zrodu vědecké disciplíny zabývající se výzkumem meteorů, meteoritů a vesmírných těles – meteoritiky.

Stonařovské meteority mají klínový tvar a na povrchu mají černou sklovitou kůru (vzniklou tavbou při průchodu atmosférou). Svým složením pak byl ve své době zcela neznámým druhem (dnes se řadí mezi HED achondrity – pocházející pravděpodobně z okolí planetky Vesta – tato planetka byla shodou náhod objevena zhruba rok před pádem Stonařovského meteoritu). Z mineralogického hlediska se pak jedná převážně o směs živce (plagioklasu) a pyroxenů. Z tohoto důvodu se v pozdějších dobách nálezy velice obtížně rozpoznávaly, protože lesklá kůra rychle zkorodovala a zbylý kámen se nijak výrazně neliší od okolních nerostů (důkaz podá pak jen důkladná chemická analýza). Stáří horniny meteoritu se dnes odhaduje na 4,5 miliardy let (což je zhruba stejně jako stáří Země).

Z chemického hlediska je pak Stonařovský meteorit tvořen z poloviny oxidem křemičitým, z pětiny oxidem železnatým (což je jedna z výrazných anomálií – do té doby bylo železo hlavním prvkem nalezených meteoritů), z desetiny oxidem hlinitým a stejně tak oxidem vápenatým a zbytek pak tvoří oxidy dalších kovů.

(foto z expozice)

K vlastní keši

Pro odlovení této keše musíte navštívit muzeum, které se nachází v prostorách úřadu městyse Stonařov. V úředních hodinách klidně vejděte dovnitř, vyjděte do prvního patra, bude-li expozice zamčená (což asi bude), zaklepejte na pana starostu, který vás expozicí rád provede, prohlédněte si expozici a pak se pusťte do otázek. Vyšetřete si prosím na návštěvu muzea alespoň hodinu, bylo by hloupé jen v rychlosti odpovědět na otázky a pak utéct.

Otevírací hodiny jsou:

Pondělí a středa 7-17 h.

Jinak též po dohodě se starostou (tel. 731 415 219, 731 415 294) – nabídl mi sice tuto možnost, ale prosím, šetřete ho, a mimo pondělí a středu zkuste na odlov domluvit větší skupinu lidí.

Po prohlédnutí expozice pak snadno odpovíte na následující otázky (netřeba googlit – vše zjistíte na místě):

   1.  Stonařovský meteorit patří mezi achondrity. To je podskupina jedné ze tří základních skupin meteoritů. Jaké?

   2.  Co jsou to chondry?

   3.  Jaký je rozdíl mezi meteorem, meteoritem a meteoridem?

   4.  Na panelu se zmínkou o nerostném složení se píše, že v meteoritu lze najít dva typy struktur. Jaké?

   5.  Kolik odštěpků Stonařovského meteoritu, zakoupených ve Francii v roce 2012, je vystaveno? (pod zvětšovacím sklem)

   6.  Popište spodní vystavenou napodobeninu meteoritu. Jakým směrem míří část, která při pádu směřovala k Zemi?

   7.  V expozici najdete i informaci o pádu jiného meteoritu. Tento byl větší a jeho pádem vznikl kráter o průměru 2,5 km.  Co ještě vzniklo tímto dopadem, kromě kráteru?

   8.  (dobrovolná) vyfoťte se v expozici vedle obrázku dráhy planetky Stonařov.

Odpovědi na otázky 1-7 mi prosím pošlete přes profil. Dobrovolnou fotografii připojte k logu. Po odeslání odpovědí nečekejte na mé schválení a ihned logujte. Bude-li něco špatně, určitě se ozvu.

Upozornění pro logující:
A) Kdo chce logovat, musí poslat odpovědi. (při skupinovém odlovu bude log ponechán pouze tomu, kdo odpovědi zaslal, ostatním bude smazán, viz pravidla – k tomuto kroku mě bohužel vedou špatné zkušenosti, kdy se skupina není schopna dohodnout, kdo má vlastně odpovědi poslat – takže každý jede sám za sebe, ale odpovědi přes kopírák mi nevadí)
B) Nejdríve odeslat odpoved , pak logovat!!! Nemám-li odpovědi log ihned mažu.

C) Zalogujte si cache ihned po odeslání odpovedí, pokud by byla nejaká chybka, ozvu se.

Snažím se být celkem tolerantní ke špatným odpovědím. Připojená (dobrovolná) fotografie mou míru tolerance podstatně zvyšuje :-)

Přeji příjemné zážitky u této earthkeše. Nezapomeňte si opsat bonusové číslo (vizte hint)!Stonařovský meteorit (ze stránek Astronomického ústavu AV ČR)

EN

22. V. 1808

This cache can be seek only during the hours the office of township Stonařov. It is a very restrictive condition, but unfortunately can not do otherwise, even though I was very sorry.

On Sunday the 22nd May 1808 a meteorite felt to the township Stonařov (Stannern). Fortunately there was August Wagner, who travelled via Stonařov to the Vienna. And there he told about it to the director of Vienna museum dr. Karel Schreibers. This man next came to the Stonařov and made exact research about the meteorit. This was one of core stones of new scientists discipline – Meteoritics.

The Stonařov’s meteorite was in year 1808 something really new – it contained not enough iron, but it was really close to common stones (today is in anchrodrit’s group, which come probably from surrounding of little planet Vesta). From the mineralogical point of view, it is mainly a mixture of feldspar (plagioclase) and pyroxene. For this reason, in later years, finds very difficult to discern, because the shiny crust quickly corroded and the remaining stones are not significantly different from the surrounding minerals (proof then submit a thorough chemical analysis). Age of rock meteorite now estimated to be 4.5 billion years old (roughly the same as the age of the Earth).

From chemical point of view the rock meteorite is made mostly of silicon dioxide and partly by iron, aluminum and calcium oxides. The rest of the stone is made of oxides of another metals.

For the cache

For this cache you have to visit the museum, which is located in the spaces of the township hall. Go in, knock to the mayor’s doors – he let you in the exposition and guides you. There is no entrance fee.

 

Plan for the visit about one hour – the mayour likes to talk about the exposition and it is rude to only run for the answers.

 

Opening hours are:

MO, WE 7-17 h.

You could also ask mayor, if he has time for you in another terms (tel. +420 731415219, +420 731415294) – but he does it in his free time, so please, if it is possible, come here in Monday or Wednesday, or try to come together with some people.

 

After you see the exposition, you can easily answer these questions (if you speak Czech, if not, you have a problem – but for foreign cachers I’ll be tolerant in tasks where language is involved):

   1.  Stonařov’s meteorite is in the group the achondrites. It is a subset of one of the three main groups of meteorites. Which one?

   2.  What is a chondrule (in Czech “chondry”)?

   3.  What is difference among meteor, meteorite and meteorid?

   4.  In Stonařov’s meteorite you coulf find two kinds of structure. Which ones?

   5.  How many shards Stonařovského meteorite purchased in France in 2012, is exposed? (under magnifying glass)

   6.  Describe the exposed imitation of meteorite (lower one). What direction is heading parts, which fall toward the Earth?

   7.  In the exposure you can also find information about other meteorite fall. This was bigger and its fall made a crater with a diameter of 2.5 km. What else was made by this fall?

   8.  (optional) Take a picture in the exhibition next to the image track little planet Stonařov.

Answers to questions 1-7 please send me over the profile. Voluntary one attach the photo to the log. After submitting your answers do not wait for my approval and log immediately. If something goes wrong, you're sure to hear from me.

Note:
A) Who wants to log, must send a answers. (no group answer sending allowed)
B) First send an answer, then log!! Log without answers will be deleted immediatelly.
C) Log cache immediately after sending the response, if it was something wrong, I'll let you know.

I try to be quite tolerant to wrong answers. If you add your photo from the place (according to the rules it is optional task only), you can be sure that my tolerance to the wrong answers will be wider :-)
Enjoy this earthcache. Don’t forget for bonus number (see hint)!

 

Additional Hints (Decrypt)

Bqcbirqv an bgámxl 1 n 2 wfbh an fgrwaéz cnaryh.
Nafjref sbe dhrfgvba 1 naq 2 ner ba gur fnzr cnaary.
[Bonusové číslo - na mapce "Meteority na území ČR, zjistěte číslo, pod kterým je Stonařov]
[Bonus number - on map "Meteority na území ČR" find out the numper of Stonařov]

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.