Skip to content

Kaķu bedrīšakmens Traditional Geocache

This cache has been archived.

Leptoceratops: Hello!
I'm archiving your cache as it has been disabled for more than a one month and it is lost or completely damaged. Usually caches are visited and maintained within 30 days after disabling.
If you wish to unarchive your cache then please contact me using GC code or link of this cache.

If there are still leftovers from container I would appreciate if other players could collect them so that there are no trash in the nature.

Happy geocaching!

More
Hidden : 04/18/2014
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[LAT] Kaķu bedrīšakmens

Kaķu bedrīšakmens, visticamāk, savu nosaukumu guvis no tuvējām Kaķu mājām, un tas var lepoties ar iespaidīgiem izmēriem: garums 3.25 m, platums 3 m, apkārtmērs 11.8 m, virszemes tilpums ap 6 m3.

No citiem dižakmeņiem šis atšķiras ar virsmā iedobtajām aptuveni 80 bedrītēm, kuru dziļums ir 3-10 cm. Gar akmens A malu visā garumā iekalta 6-8 cm dziļa un tikpat plata rene. Tieši iekaltās bedrītes un rene ir liecības, kas norāda uz akmens iespējamo sakrālo vēsturi.

Bedrīšakmeņi ir dažādu izmēru dabiski akmeņi ar tajos mākslīgi ieveidotiem nelieliem apļveida iedobumiņiem jeb bedrītēm. Bedrītes (caurmērs parasti 4-7 cm, dziļums 0.5-2 cm) var būt izvietotas kā akmens virspusē, tā arī sānos, to skaits vienā akmenī var būt no vienas līdz vairākiem simtiem, bet bedrīšu izvietojumā nav izteiktu likumsakarību. Bedrītes sastopamas jau Eiropas vēlā paleolīta klinšu iekalumos, tās bieži konstatētas neolīta un bronzas laikmeta megalītakmeņos, galvenokārt Eiropas ziemeļos, Skandināvijā un Alpu rajonā; līdzīgi bedrīšu veidojumi pazīstami visā pasaulē. Visvairāk Latvijā tie konstatēti Kurzemē un Ziemeļvidzemē.

Par bedrīšu nozīmi izteikti vairāki desmiti hipotēžu, tomēr vispārpieņemta uzskata nav. Piemēram, viena hipotēze norāda uz bedrīšakmeņu iespējamu lietošanu ganāmpulku uzskaitei vai īpašuma robežu iezīmēšanai. Pēc citas versijas, akmeņi lietoti ziedošanai vai cita veida rituālos. Taču bedrīšu un to veidošanas simboliskā nozīme varēja būt atšķirīga dažādos laikos un teritorijās.

Latvijā apzināts ap 70 bedrīšakmeņu. Konstatēts, ka tie atrodas saistībā ar bronzas laikmeta apbedījumu vietām un agrīnajām lauksaimniecībā izmantotajām zemēm, tāpēc sākotnējo bedrīšu izveidošanu akmeņos Latvijā pieņemts attiecināt uz  1. g.t. p.m.ē.

Mūsdienās akmens tiek dēvēts arī par Mēness akmeni, iespējams, bedrīšu dēļ, taču akmens īpašā nozīme tiek respektēta arī tagad, ziedojot bedrītes ziedus, sīkas naudas vienības un citus priekšmetus.

 

[ENG] Kaķu Cup-Marked Stone

Stone has gained its name, most likely, from the nearby homestead. The stone can be quite proud of its impressive dimensions: length 3.25 m, width 3 m, circumference 11.8 m, overground volume about 6 m3. It differs from other great stones with its 80 cup marks carved on its surface, having the depth of 3-10 cm. Along the A side of the stone lengthwise, there is a 6-8 cm deep and the same wide groove carved. The cup marks and the groove are the ones that point at the possible sacral history of the stone.

Cup-marked stones are natural stones of canvas dimensions with artificially made small roundish hollows or cup marks cup marks (the diameter of which is usually 4-7 cm, depth of 0.5-2 cm) can be located both on top of the stone or on its sides, their number on the stone varies from one to several hundred, but there is no obvious regularity of their location. Cup marks have already been found in the late Paleolithic cliff carvings in Europe, they have often been traced on megalithic stones of the Neolithic period and the Bronze Age mainly in northern Europe, Scandinavia and the Alps area; similar cup mark carvings are known all over the world. The majority of cup marks in Latvia have been found in Kurzeme, as well as in Northern Vidzeme.

Several tens of hypotheses have been proposed about the meaning of the simply made and symbolically multisignificant cup marks, still there is no one generally accepted opinion. For example, one of the hypothesis points at the probable usage of cup marks for counting herd or for setting property borders. Still other opinions point at the probable usage of the stones for sacrificing or performing other types of rituals while worshipping ancient deities. Nevertheless, the symbolic meaning of the cup marks and their carving could vary in different times and territories.

In Latvia about 70 cup-marked stones have been found. It has been established that their location is related to Bronze Age burial grounds and ancient agricultural land, therefore it is generally accepted to attribute the initial formation of cup marks in Latvia, to the 1st millennium BC.

Nowadays the stone is also called the Moon Stone, probably due to the cop marks, but the stone's special significance is still respected by sacrificing flowers, small coins and other objects in the cup marks.

Avots/Source: no info stenda pie akmeņa/from info board near stone

Additional Hints (Decrypt)

[LAT] Znyxn
[ENG] Sverjbbq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)