Skip to Content

<

Bardejov - Radnicne namestie/Town Hall Square

A cache by Andy73ono Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/19/2014
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Radničné námestie v Bardejove tvorí centrálnu historickú mestskú zónu tohto okresného mesta v Prešovskom kraji


Radničné námestie v Bardejove tvorí centrálnu historickú mestskú zónu tohto okresného mesta v Prešovskom kraji.

Bardejovské centrálne námestie je významným dokladom uplatňovania stavebných slohov (počnúc gotickým) a predstavuje ucelený urbanistický súbor stavieb charakteristických pre stredoveké mesto

 

Vznik centrálneho námestia súvisel so spoločensko-hospodárskou funkciou tohto priestranstva. Rast počtu obyvateľov a narastajúca prosperita mesta viedli k potrebe vytvorenia ústredného spoločenského priestoru. Tak v strede historického mesta vzniklo námestie, obkolesené zo všetkých strán budovami.

Najväčšia hustota zástavby je sústredená na troch stranách - južnej, západnej a východnej, ktoré tvorí súvislý rad viacpodlažných meštianskych a remeselníckych domov, stojacich na úzkych gotických parcelách. Svojími priečeliami sú domy obrátené do námestia. Severné ohraničenie námestia zaberá najmonumentálnejšia stavba - farský kostol sv. Egídia.

Ústredný bod celého priestoru predstavuje jedinečná budova goticko-renesančnej mestskej radnice.

Do námestia ústia všetky významné ulice historického jadra mesta.

Vývin námestia

Po počiatočnej spontánnej výstavbe mesta sa základná urbanistika zmenila od polovice 14. storočia. V roku 1352 v súvislosti s možným ohrozením kráľovských miest prikázal krᾼudovít I. Veľký z Anjou obohnať mesto hradbami. Súčasne s ich výstavbou tak vznikala plánovitá sieť ulíc, ústiacich na centrálnom mestskom priestranstve. Od nepamäti na ňom prebiehal takmer všetok spoločenský a hospodársky život.

Už v roku 1320 dostal Bardejov od kráľa Karola I. Róberta privilégium, podľa ktorého sa v meste mohol konať osemdňový jarmok. Kráľ Žigmund Luxemburský predĺžil v roku 1403 čas jeho trvania na šestnásť dní a roku 1427 povolil konať ďalší jarmok. Miestom konania jarmokov bývalo priestranstvo centrálneho mestského námestia.

Bardejovský meštiansky dom

Viaceré z domov na námestí majú pozoruhodnú ornamentálnu výzdobu priečelia

Stojí na obdĺžnikovom pôdoryse s hlavným priečelím obráteným do námestia. Celou dĺžkou zástavby prechádza vstupná chodba, ktorá je prejazdná a pôvodne slúžila pre povozy prechádzajúce na dvor. Slúžila zároveň ako prístupná časť do ostatných priestorov domu. V prejazde bolo niekoľko portálov, z ktorých čelný býval najdôležitejší a jeho stvárňovaniu sa venovala najväčšia pozornosť.

Domy sú väčšinou poschodové, dvojtraktové. Predný trakt mal obchodnú (prízemie domu) a obytnú funkciu (poschodie), zadný slúžil ako hospodárska základňa domu (bývali tu dielne alebo sklady). Za pozornosť stoja i pivnice domov so zachovanou stredovekou dispozíciou, ktoré sa rozprestierajú zvyčajne pod celou stavbou.

Zástavba Radničného námestia predstavuje takmer všetky slohové obdobia - od gotiky cez renesanciubaroko až po secesiu. V závislosti od doby svojho vzniku majú domy na fasádach, portáloch, oblokoch a klenbách umeleckú výzdobu.

Významné stavby

Najcharakteristický obraz Radničného námestia vytvára ucelený rad štyridsiatichšiestich domov, ktoré ohraničujú jeho tri strany. Viaceré z nich sú samé významnými historickými pamiatkami dokumentujúcimi vývoj staviteľstva na našom území

Bazilika svätého Egídia

Bazilika sv. Jiljí.jpg

Mestská radnica

Bardejov10Slovakia23.JPG

 

----------------------ENGLISH----------------------------


Town Hall Square in Bardejov forms the central historic urban zone of this town in the Prešov district region.

Bardejov central square is an important proof of the application of architectural styles (from Gothic), and is a comprehensive set of urban structures characteristic for the medieval city.

A central square was related to the socio-economic function of the spaces. Population growth and increasing prosperity of the city led to the need for creating a central social space. So in the middle of the historic town square was created, surrounded on all sides by buildings. Buildings are concentrated on three sides - south, west and east, which forms a continuous series of multi-storey townhouses and craft homes, standing on narrow Gothic plots. Fascades of houses are facing the square. Northern boundary of the square occupies most monumental building - the parish church of St. Egidius.

The central point of the whole area is a unique building of Gothic-Renaissance town hall. All the major streets of the historical center meet in the square.

BARDEJOV TOWN HOUSE

Several of the houses in the town have a remarkable facade of the ornamental decoration.

Houses stand on a rectangular floor with the main facade facing towards the square. Through the whole lenght of the house leads an alley which originally served for carriages passing through the yard.

Houses are mostly bunk , double tract . Front tract had shopping (Ground floor of the house ) and residential function (first floor ), rear served as the economic base of the house (there were workshops or warehouses ) . Interesting are also the home cellars with preserved medieval layout , which usually extend under the entire building .

Square area represents almost all periods and styles - from Gothic through Renaissance, Baroque to Art Deco . Depending on the time of their creation houses have different facades , portals at the windows and arches artistic decoration .Kečku nájdete neďaleko vchodu do Baziliky.


The cache can be found near the entrance of the Church of Saint Egidius

Additional Hints (Decrypt)

OVZ ONZ OBZ

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.