Skip to content

... Ku Pamięci / In Memory .... Traditional Geocache

This cache has been archived.

Galician Reviewer: Skrytka jest zbyt długo nieaktywna, więc jestem zmuszony ją zarchiwizować.

More
Hidden : 05/31/2014
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 

[PL]

Gmach przy ul. Pomorskiej 2 wybudowano w latach 1931–1936 z inicjatywy Towarzystwa Obrony Kresów Zachodnich. Mieściła się w nim bursa i schronisko turystycznego dla młodzieży śląskiej studiującej i odwiedzającej Kraków (stąd nazwa Dom Śląski).
13 września 1939 r. budynek został zajęty przez niemieckie formacje policyjne i do 17 stycznia 1945 r. był siedzibą Komendy Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w dystrykcie Kraków.
Po wojnie Dom Śląski przekazano w administrowanie Lidze Obrony Kraju, która z biegiem czasu stała się formalnym właścicielem obiektu. Od 1981 r. jest to jedyne miejsce pamięci narodowej w Krakowie z czasów II wojny światowej objęte muzealną opieką.

Dom Śląski w latach 1939–1945 był siedzibą Komendy Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa dystryktu Kraków, której wydział IV stanowiła Tajna Policja Państwowa (Geheime Staatspolizei) – gestapo. W Krakowie gestapo stało się głównym narzędziem okupacyjnego terroru i postrachem dla polskiej i żydowskiej ludności miasta.
Budynek Domu Śląskiego był przez cały okres okupacji miejscem kaźni i męczeństwa tysięcy Polaków i osób innych narodowości (liczba więzionych nie jest dokładnie znana).
Tutaj, w pomieszczeniach I i II piętra odbywały się przesłuchania osób przywożonych najczęściej z wiezienia przy ul. Montelupich. Natomiast część piwnic, zamieniona na cele, służyła jako areszt. Funkcjonariusze gestapo poddawali więźniów brutalnym i sadystycznym torturom zatrzymane i tu przesłuchiwane. Więźniami byli przedstawiciele wszystkich warstw społecznych, o różnych przekonaniach politycznych, aresztowani za czyny wymierzone w okupanta i jego politykę, czyli niemieckie „dzieło odbudowy Generalnego Gubernatorstwa”.

źr. MHK

 

[EN]  (google translate ;( sorry )

 

Building at ul. Pomorska 2 was built in the years 1931 to 1936 on the initiative of the Association of Defence of the Western Borderlands . Housed a dormitory and shelter for youth tourism Silesian studying and visiting Krakow ( hence the name Silesian House ) .
Sept. 13, 1939 , the building was occupied by the German police formations and up to 17 January 1945 was the headquarters of the Security Police and Security Service in the district of Krakow .
After the war, Silesian House passed in the administration of the National Defence League , which over time has become the formal owner of the object . Since 1981, it is the only national memorial in Krakow during the Second World War under the care of the museum .

House of Silesia in the years 1939-1945 was the seat of the Security Police and Security Service District of Krakow, the department IV accounted Secret State Police ( Geheime Staatspolizei ) - Gestapo. In Krakow, the Gestapo became the main tool of the occupation of terror and terror to the Polish and Jewish population.
Building the House of Silesia was throughout the period of occupation, place of torture and martyrdom of thousands of Poles and people of other nationalities (the number of prisoners is not exactly known) .
Here, in areas I and II floor held a hearing of imported mostly from prison Street. Montelupich . However, some of the basement , converted into goals , served as a jail . The officers of the Gestapo prisoners were subjected to brutal and sadistic torture stopped and questioned here . Prisoners were representatives of all strata of society , with different political beliefs , arrested for acts directed against the occupier and his policies , ie the German " work of rebuilding the General Government ."

 

CACHE:

Weź proszę coś do pisania/ BYOP !

Podczas poszukiwań, podejmowania oraz wpisywania się proszę o zachowanie dużej ostrożności (szczególnie na "pelargonie" w niektórych oknach po drugiej stronie ulicy :P ;)

Good Luck ;)

 

MUZEUM:

Gdy już wpiszesz się do logbooka możesz przy okazji odwiedzić muzeum ;)

Godziny otwarcia: / museum open hours:

sezon zimowy (listopad – marzec)
wtorek, środa, piątek 9.00-16.00
czwartek 12.00-19.00
sobota - niedziela 10.00-17.00
sezon letni (kwiecień – październik)
wtorek - niedziela 10.00-17.30

UWAGA: Wejście do muzeum jest płatne!!!!   (wtorki wstep wolny) 

Wejście do dawnych cel gestapo bezpłatne codziennie.

 

 

 

Flag Counter

 

 

Additional Hints (No hints available.)