Skip to content

GEOLOGICAL S'AGARÓ EarthCache

Hidden : 06/27/2014
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


(CAT).- El litoral de S'Agaró (des de la Platja de Sant Pol fins a la cala de Sa Conca) mostra un gran nombre de les característiques més típiques de les roques plutòniques i filonianes que es poden trobar a l'interior d'un batòlit, les quals es poden observar de manera excepcional en un aflorament continu de roques no meteoritzades posades al descobert per l'erosió marina. Aquest  aflorament representa probablement una de les més extraordinàries exposicions naturals d'aquestes roques a escala internacional.

Amb un petit passeig i, si voleu, sense sortir del camí, aquest EC us mostrarà aquesta gran varietat de roques. Gaudiu del passeig per un dels paratges més bonics de la Costa Brava i aprofundiu més o menys segons el vostre interès, però tingueu present que esteu passejant, geològicament parlant, per un llibre obert i que aquest EC us pot ajudar a llegir-lo ...

 

(CAS).- El litoral de S'Agaró (desde la Playa de Sant Pol hasta la cala de Sa Conca) muestra un gran número de las características más típicas de las rocas plutónicas y filonianas que se pueden encontrar en el interior de un batolito, las cuales se pueden observar de manera excepcional en un afloramiento continuo de rocas no meteorizadas puestas al descubierto por la erosión marina. Este afloramiento representa probablemente una de las más extraordinarias exposiciones naturales de estas rocas a escala internacional.

Con un pequeño paseo y, si se desea, sin salir del camino, este EC os  mostrará esta gran variedad de rocas. Disfrutad del paseo por uno de los parajes más bonitos de la Costa Brava y profundizad más o menos según vuestro interés, pero tener presente que estais paseando, geológicamente hablando, por un libro abierto y que éste EC puede ayudaros a leerlo .. .

 

(ENG).- The coastline of S’Agaró (from the beach of Sant Pol to Sa Conca cove) shows a large number of the most typical characteristics of plutonic and dyke rocks that can be found in the inner part of a batholith, which can be observed in exceptional circumstances in an outcrop of rocks not weathered which appear on the surface by means of sea erosion. This outcrop is probably one of the most extraordinary exhibitions of such natural rocks on an international scale.

With a small promenade and, if you want, without leaving the pathway, this EC will show you this great variety of rocks. Enjoy a walk through one of the most beautiful spots on the Costa Brava and, depending on your interest, get more or less involved but please keep in mind that you are walking, geologically speaking, by an open book and that this EC can help you read it.

 

 

 

Que són les roques?

Són materials compostos per un o més minerals com a resultat final dels diferents processos geològics. Segons el procés de formació es classifiquen en 3 tipus: Ígnies, sedimentàries, i metamòrfiques.

 

Les roques ígnies, o magmàtiques, són les roques que s'han format a partir del refredament d'un magma. Segons les condicions de refredament del magma es formen tres tipus de roques ígnies:

Si el magma refreda a l'interior de l'escorça lentament es forma una roca plutònica, com per exemple el granit.

Si el magma refreda ràpid a l'exterior de l'escorça es forma una roca volcànica, per exemple el basalt.

Si el magma es refreda prop de la superfície es forma una roca hipabissal  o filoniana, per exemple l'aplita.

Les roques sedimentàries es formen a la superfície terrestre a partir de sediments que es compacten, presentant-se freqüentment en forma de capes o estrats. Segons l'origen dels sediments i el tipus de procés que els ha format podem distingir tres tipus de roques sedimentàries: detrítiques, de precipitació i d'origen orgànic.

 

Les roques metamòrfiques s'originen a partir d'una roca que està sotmesa a altes pressions o temperatura o ambdós factors alhora.

 

Que son las rocas?

Son materiales compuestos por uno o más minerales como resultado final de los diferentes procesos geológicos. Según el proceso de formación se clasifican en 3 tipos: Ígneas, sedimentarias, y metamórficas.

 

Las rocas ígneas, o magmáticas, son las rocas que se han formado a partir del enfriamiento de un magma. Según las condiciones de enfriamiento del magma se forman tres tipos de rocas ígneas:

Si el magma enfría en el interior de la corteza lentamente se forma una roca plutónica, como por ejemplo el granito.

Si el magma enfría rápido en el exterior de la corteza se forma una roca volcánica, por ejemplo el basalto.

Si el magma se enfría cerca de la superficie se forma una roca hipabisal o filoniana, por ejemplo la aplita.

Las rocas sedimentarias se forman en la superficie terrestre a partir de sedimentos que se compactan,  presentándose frecuentemente en forma de capas o estratos. Según el origen de los sedimentos y el tipo de proceso que los ha formado podemos distinguir tres tipos de rocas sedimentarias: detríticas, de precipitación y de origen orgánico.

 

Las rocas metamórficas se originan a partir de una roca que está sometida a altas presiones o temperatura o ambos factores a la vez.

 

What are rocks?

 Rocks are materials composed of one or more minerals as a result of different geological processes. According to the process they are classified into three types: igneous, sedimentary, and metamorphic.

 

The igneous or magmatic rocks are the rocks that have been formed from the cooling of a magma. According to the circumstances of cooling of the magma give way to three types of igneous rocks:

If the magma cools slowly inside of the Earth face it forms a plutonic rock, as for example granite.

If the magma cools quickly in the outer part of the face it will form a volcanic rock, for example basalt.

If the magma is cooled near the surface will form a hypabyssal, or dyke rock, for example aplite.

Sedimentary rocks are formed in the Earth's surface from sediments that are compact, appearing frequently in the form of layers or beds. According to the geographic origin of the sediments and the type of process occured, we can distinguish three types of sedimentary rocks: detrital, precipitated and of organic origin.

 

Metamorphic rocks have their origin from a rock that is subjected to either high pressures or high temperature -or both factors at the same time.

 

 

Les raons d'aquest interès per aquest aflorament són diverses, unes són de tipus natural i altres són degudes a la localització geogràfica que determinen la seva fàcil accessibilitat. Entre les raons naturals cal destacar:

.-  La varietat de materials i processos que es troben representats en una àrea relativament petita.

.- El fet que l'erosió marina hagi netejat impecablement un sector del batòlit granític dels productes normals de meteorització que impedeixen o obstaculitzen en gran manera l'observació i estudi de les roques ígnies en la majoria d'ambients climàtics.

La importància d’aquests afloraments com a “aula de Geologia” ho demostra el que  sigui  una de les àrees tradicionalment visitades en les pràctiques de camp de les assignatures de Petrologia de les Universitats Catalanes. Diuen els geòlegs que és com un llibre obert ...

En aquest earthcatxé, us proposo obrir “tres pàgines” d’aquest llibre...

 

Las razones de este interés por este afloramiento son diversas, unas son de tipo natural y otras se deben a la localización geográfica que determinan su fácil accesibilidad. Entre las razones naturales cabe destacar:

.-  La variedad de materiales y procesos que se encuentran representados en un área relativamente pequeña.

.- El hecho de que la erosión marina haya limpiado impecablemente un sector del batolito granítico de los productos normales de meteorización que impiden u obstaculizan en gran medida la observación y estudio de las rocas ígneas en la mayoría de ambientes climáticos.

La importancia de estos afloramientos como "aula de Geología" lo demuestra el que sea una de las áreas tradicionalmente visitadas en las prácticas de campo de las asignaturas de Petrología de las Universidades Catalanas. Dicen los geólogos que es como un libro abierto ...

En este earthcaché, propongo abrir "tres páginas" de este libro ...

 

The reasons of the interest for this particular outcrop are diverse, some are of a natural kind while others are due to the geographical location that determine their easy accessibility. Among those of the natural reasons, the following:

.- The variety of materials and processes that are represented in a relatively small area.

.- The fact that sea erosion has cleaned up flawlessly a sector of the granite batholith of normal weathering products that prevent or hinder greatly its observation and study of the igneous rocks in most climatic environments.

The importance of these outcrops as a "Geology workshop" is evidenced by the fact that it’s traditionally one of the areas visited in the field practices of the subjects of Petrology by the Catalan universities. Geologists say it is like an open book...

In this earthcache, we propose to open "three pages" of this book...

 

 

PAG 1 : Cala de la Font - Cala dels Gossos.(Coordenades listing) ( Coordenadas listing)(Coordinates listing)

Amb un petit recorregut de menys de 100 metres (entre la glorieta i la Cala dels Gossos) es poden observar, des del  mateix camí de ronda,  la majoria dels tipus de roques plutòniques i filonianes.

Con un pequeño recorrido de menos de 100 metros (entre la glorieta y la Cala dels Gossos) se pueden observar, desde el mismo camino de ronda, la mayoría de los tipos de rocas plutónicas y filonianas.

Within less than 100 meters (between the bower and the Cala dels Gossos) can be observed, from the same way round, most of plutonic and dyke rock types.

 

 

1.- Granodiorita.  2.- Pòrfir granodiorític.  3.- Pòrfir tonalític.  4.- Lampròfir.  5.- Episienita.

1.- Granodiorita.  2.- Pórfido granodiorítico.  3.- Pórfido tonalítico.  4.- Lampròfiro.  5.- Episienita.

1.- Granodiorite.  2.- Granodioritic porphyry.  3.- Tonalitic Porphyry.  4.-Lamprophyre.  5.-Episyenite.

Podrem veure :

Roques plutòniques de composició granodiorítica, de gra gros, en les que es destaquen grans cristalls de feldspat potàssic centimètrics i la presència de nombrosos enclavaments de diverses gènesis i tipologies. (1)

Diverses generacions de roques hipabissals o filonianes  (2,3 i 4) amb una exposició privilegiada de tots els detalls de la seva evolució d'emplaçament, reflectit en la variabilitat textural observable en els nombrosos contactes entre materials diferents.

a) Dics potents de pòrfirs granodiorítics i granítics, sovint ramificats i mostrant injeccions successives. (2)

b) Dics de pòrfirs tonalítics i quarsdiorítics, fortament ramificats, injectats en els sistemes de diàclasis de les roques plutòniques anteriors. (3)

c) Dics de lampròfirs: roques intermèdies i bàsiques de colors molt foscos, afanítiques, que representen les últimes manifestacions magmàtiques de la zona.(4)

Finalment, la zona exposa un conjunt de processos hidrotermals associats a la evolució del posterior refredament de les masses magmàtiques, difícils d'observar en altres localitats menys afavorides. Aquests processos comporten la formació de noves roques constituïdes per minerals secundaris estables a temperatures inferiors. Són les anomenades episienites, que destaquen fortament pels seus colors rosats o vermellosos que posen en evidència les condicions fortament oxidants durant la seva formació. (5)

 

Podremos ver:

Rocas plutónicas de composición granodiorítica, de grano grueso, en las que se destacan grandes cristales de feldespato potásico centimétricos y la presencia de numerosos enclaves de diversas génesis y tipologías. (1)

Varias generaciones de rocas hipabisales o filonianas (2,3 y 4) con una exposición privilegiada de todos los detalles de su evolución de emplazamiento, reflejado en la variabilidad textural observable en los numerosos contactos entre materiales diferentes.

a) Diques potentes de pórfidos granodioríticos y graníticos, a menudo ramificados y mostrando inyecciones sucesivas. (2)

b) Diques de pórfidos tonalíticos y quarzodioríticos, fuertemente ramificados, inyectados en los sistemas de diaclasas de las rocas plutónicas anteriores. (3)

c) Diques de lamprófiros: rocas intermedias y básicas de colores muy oscuros, afaníticas, que representan las últimas manifestaciones magmáticas de la zona. (4)

Finalmente, la zona expone un conjunto de procesos hidrotermales asociados a la evolución del posterior enfriamiento de las masas magmáticas, difíciles de observar en otras localidades menos favorecidas. Estos procesos conllevan la formación de nuevas rocas constituidas por minerales secundarios estables a temperaturas inferiores. Son las llamadas episienitas, que destacan fuertemente por sus colores rosados ​​o rojizos que ponen en evidencia las condiciones fuertemente oxidantes durante su formación. (5)

 

We can see:

Plutonic rocks of granodioritic composition, thick grain, in which there are large, centimetric crystals of potassium feldspar and the presence of numerous inclusions of different origins and types. (1)

Several generations of hypabyssal or dyke rocks (2,3 and 4) with a superb exhibition of all details of their evolving sitting, reflected in the observable textural variability in the numerous contacts between different materials.

a) Powerful dykes of granodioritic and granitic porphyries, often ramified and showing successive insertions. (2)

b) Dykes of tonalitic and quartz diorite porphyries, heavily branched, inserted in the systems of diaclasis of previous plutonic rocks. (3)

c) Dykes of lamprophyires: basic and intermediate rocks very dark coloured, aphanitic, which represent the latest magmtic events in the area.(4)

Finally, the area exposes a set of hydrothermal processes associated with the evolution of the subsequent cooling of the magmatic masses, hardly visible in other less favoured places. These processes lead to the formation of new rocks made of secondary minerals stable to lower temperatures. These are the so-called episyenites, which stand out strongly for its pink or reddish colours that put into evidence the strongly oxidizing conditions during their genesis. (5)

PAG 2 : Zona de Cala Vaques.(WP 02) :

 

1.- Baixarem per les escales i veurem que les roques que afloren en aquest sector estan afectades per un intens procés d’episienitització. (Roques de color vermellós)

1.- Bajaremos por las escaleras y veremos que las rocas que afloran en este sector están afectadas por un intenso proceso de episienititzación. (Rocas de color rojizo)

1.- We will go down by the stairs and we will see that the rocks exposed in this sector are affected by an intense process of episyenitisation. (Reddish rocks)

 

 

2.- Entre les arcades y el mar distingirem uns pòrfirs diorítics , en forma de dics ramificats, fàcilment identificables pel seu color gris quasi negre. Si ens acostem, veurem fenocristalls molt visibles enmig de la pasta negrosa.

2.- Entre las arcadas y el mar distinguiremos unos pórfidos dioríticos, en forma de diques ramificados, fácilmente identificables por su color gris casi negro. Si nos acercamos, veremos fenocristales muy visibles en medio de la pasta negruzca.

2.- Between the arches and the sea we will distinguish diorite porphyries, in the form of ramifie ddykes, easily identifiable by its dark grey almost black colour. If we approach, we will see phenocrystals very visible amid the blackish paste.

 

 

3.- Al davant, a l'altra banda de la cala, es distingeix molt bé un dic de pòrfir tonalític, negre, injectat en el sistema de diàclasis (esquerdes) de la granodiorita. L’erosió marina ha desgastat més eficientment la roca porfírica produint un relleu més deprimit sobre ella.

3.- En frente, al otro lado de la cala, se distingue muy bien un dique de pórfido tonalítico, negro, inyectado en el sistema de diaclasas (grietas) de la granodiorita. La erosión marina ha desgastado más eficientemente la roca porfídica produciendo un relieve más deprimido sobre ella.

3.- Opposite, at the other end of the Cove, stands very visibly a dyke of tonalitic porphyry, black, injected in the system of diaclases (cracks) of granodiorite. Sea erosion has worn more efficiently the porphyric rock producing a carved relief more depressed on its upper surface.

 

  

4.- CURIOSITAT: Sota les arcades veurem unes taques blanques i que s’han format petites estalactites. La construcció de sobre és de travertí. El travertí  és una roca calcària que es dissol amb aigua; aquesta aigua circula per les esquerdes i es diposita en forma de taques blanques i forma estalactites.

4.- CURIOSIDAD: Bajo las arcadas veremos unas manchas blancas y que se han formado pequeñas estalactitas. La construcción de encima es de travertino. El travertino es una roca caliza que se disuelve en agua; esta agua circula por las grietas y se deposita en forma de manchas blancas y forma estalactitas.

4.- A CURIOSITY : Under the arcades we will see quite a few white spots and they have formed small stalactites. The building is of travertine. The travertine is a limestone that dissolves with water; the water circulates through the cracks and is deposited in the form of white spots and forms stalactites.

 

 

PAG 3 : Zona de Roques Blanques.(WP 03)

L'interès principal de la zona està relacionat amb els processos geològics de tipus magmàtics, no obstant, presenta un interès important en relació amb els processos geològics externs ja que mostra de manera espectacular l'evolució d'una costa granítica per l'acció de l'erosió marina, posant en evidència el diferent comportament dels materials i els condicionants estructurals com hem vist en les diferents cales i freus que hem vist en el recorregut.

El interés principal de la zona está relacionado con los procesos geológicos de tipo magmáticos, sin embargo, presenta un interés importante en relación con los procesos geológicos externos ya que muestra de manera espectacular la evolución de una costa granítica por la acción de la erosión marina, poniendo en evidencia el diferente comportamiento de los materiales y los condicionantes estructurales de las diferentes calas que hemos visto en el recorrido.

The main interest in the area is related to the geological processes of magmatic type, however, they present a major interest in relation to the external geological processes as they show in a vivid and spectacular manner the evolution of a granite coast by the action of marine erosion, clearly showing the different behaviour of materials and structural constraints as we have seen in the various coves in the tour.

 

 

1.- Les coordenades ens portaran fins a una roca foradada, com una finestra.. Aquestes finestres es diuen taffoni i són molt freqüents a les roques granítiques arran de mar. La sal del mar s’infiltra a les esquerdes i quan l’aigua s’evapora es formen cristalls que exerceixen pressió i esquerden la roca . Aquest procés de meteorització evoluciona per disgregació granular i disgregació en plaques a partir d’una zona de debilitat de la roca. Des del punt inicial, la disgregació es propaga radialment cap a l’interior de la roca i forma una cúpula que es va engrandint.

1.- Las coordenadas nos llevarán hasta una roca agujereada, como una ventana. Estas ventanas se llaman taffoni y son muy frecuentes en las rocas graníticas cerca del mar. La sal del mar se infiltra en las grietas y cuando el agua se evapora se forman cristales que ejercen presión y resquebrajan la roca. Este proceso de meteorización evoluciona por disgregación granular y disgregación en placas a partir de una zona de debilidad de la roca. Desde el punto inicial, la disgregación se propaga radialmente hacia el interior de la roca y forma una cúpula que se va agrandando.

1.- The coordinates take us up to a rock with a hole, such as a window. These windows are called taffoni and are very common in the granitic rocks by the sea. The sea water infiltrates in the cracks and when the water evaporates there form salt crystals that exert pressure and crack the rock. This weathering process evolves to granular disaggregation and disintegration in plates from an area of weakness of the rock. From the starting point, the decay spreads radially towards the interior of the rock and forms a dome which goes enlarging. 

 

 

 2.- Baixant cap a les roques per visitar el taffoni (entrada per la fletxa) ens trobem amb uns filons de aplita (2) de color rosa-ataronjat clar, de textura fina amb cristalls molt petits a causa d'un refredament ràpid i de composició igual al granit.

2.- Bajando hacia las rocas para visitar el taffoni (entrada por la flecha) nos encontramos con unos filones de aplita (2) de color rosa-anaranjado claro, de textura fina, con cristales muy pequeños debido a un enfriamiento rápido y de composición igual al granito.

2.- Going down to the rocks to visit the taffoni (entrance by the arrow) we find an aplite seam (2) pink-orange light coloured, with fine texture and very small crystals due to quick cooling and the same composition as granite.

 

 

3.-  Al final dels filons de aplita podem veure un dipòsit de blocs arrodonits (3) per l'erosió de les onades.

3.-  Al final de los filones de aplita podemos ver un depósito de bloques redondeados (3) por la erosión de las olas.

3.-  At the end of the aplite seams we can see rounded blocks (3) due to the erosion by the waves.

 

4.- Des de les proximitats del taffoni, direcció NW, podem veure grans roques de granodiorita amb megacristales, fàcilment visibles (brillen) en un dia assolellat. En aquestes roques veiem unes taques negres arrodonides corresponents als denominats enclavaments o "gabarros". Corresponen a fragments d'altres roques ígnies (semblants a diorites) que ja existien quan el magma encaixava. Són arrodonits perquè dins el magma s'anaven desgastant. Es pot observar que alguns d'aquests enclavaments o "gabarros" presenta alvèols d'erosió

4.- Desde las proximidades del taffoni, dirección NW, podemos ver grandes rocas de granodiorita con megacristales, fácilmente visibles (brillan) en un día soleado. En estas rocas vemos unas manchas negras redondeadas correspondientes a los denominados enclaves. Corresponden a fragmentos de otras rocas ígneas (similares a dioritas) que ya existían cuando el magma encajaba. Son redondeados porqué dentro del magma se iban desgastando. Se puede observar que algunos de estos enclaves presenta alvéolos de erosión

4.- From the vicinity of the taffoni, NW, we can see large rocks of granodiorite with megacrystals, easily visible (they glow) on a sunny day. In these rocks, we see black rounded spots corresponding to the so-called enclaves. Correspond to fragments of other igneous rocks (similar to diorites) that already existed when the magma filled in. Their shapes are rounded because they were being worn within the magma. It can be seen that some of present alveoli of erosion.

 

 

 

Per registrar aquest earthcatxé haureu de respondre, via mail privat (macdigisc(arroba)gmail.com),  les següents qüestions:

Para registrar este earthcaché debereis responder, vía mail privado (macdigisc (arroba) gmail.com), las siguientes cuestiones:

To register this earthcache you must answer, via e-mail (macdigisc (at) gmail.com), the following issues:

 

  

1.- A les roques, entre el WP2 i el WP3 (N 41º47.663 E 003º03,619), trobem aquesta imatge, on veiem dos tipus de roca (A Y B). Quina o quines d'elles es pot classificar com a:

                    1.- Volcànica.  2.- Hipabissal.  3.- Metamòrfica.  4.- Magmàtica.  5.- Plutònica.

1.-En las rocas, entre el WP2 y WP3 (N 41º47.663 E 003º03,619), encontramos esta imagen, donde vemos dos tipos de roca (A Y B). ¿Cuál o cuáles de ellas se puede clasificar como:

                    1.- Volcànica.  2.- Hipabissal.  3.- Metamórfica.  4.- Magmática.  5.- Plutónica.

1.- On the rocks, between the WP2 and WP3 (N 41º47.663 E 003º03,619), we find this image, where we see two types of rocks (A Y B) . What or which of them can be classified as:

                    1.- Volcanic.  2.- Hypabyssal.  3.- Metamorphic.  4.- Magmatic.  5.- Plutonic.

 

2.- A fi de verificar la vostra presència als tres punts, us demanem la següent informació a recopilar durant el passeig entre el WP1 i el WP3.:

2.- Con el  fin de verificar la presencia en los tres puntos, os pedimos  la siguiente información a recopilar durante el paseo entre el WP1 y el WP3.:

2.- In order to verify your presence to the three points, we request the following information to be gathered during the walk between the WP1 and WP3.:

2.a.-  WP1 - A pocs metres, en el mateix camí direcció N, trobarem unes arcades com la de la foto. Quantes arcades hi ha mirant al mar?

2.a.-  WP1 - A pocos metros, en el mismo camino dirección N, encontraremos unas arcadas como la de la foto.  ¿Cuántas arcadas hay mirando al mar?

2.a.-  WP1-  A few meters, in the same way direction N, you will find arcades such as showed in the picture. How many arcades are there looking to the sea?

 

2.b.- WP2 -  Uns metres abans d’arribar a l’escala que baixa al WP2 trobareu aquesta porta. De quin tipus de roca es tracta la peça de la llinda? A, B o C.

2.b.- WP2 -  Unos metros antes de llegar a la escalera que baja al WP2 encontrareis esta puerta. ¿De qué tipo de roca se trata la pieza del dintel? A, B o C.

2.b.- WP2 -  A few meters before you reach the staircase that descends to WP2, you will find this door. What is the kind of rock of the lintel? A, B or C.

 

2.c.- WP3 - Sense deixar el camí i abans de la baixada a les roques per anar fins al WP3, trobem l’entrada al xalet de la foto amb el seu nom.  Quin és?

2.c.- WP3 - Sin dejar el camino y antes de la bajada a las rocas para ir hasta el WP3, encontramos la entrada al chalet de la foto con su nombre. ¿Cuál es?

2.c.- WP3 - Without leaving the path and before going down to the rocks to WP3, we find the entrance to the villa of the picture with its name. What is it?

 

3.- OPCIONAL.  Us agrairia penjar alguna foto en el log.. Em fa especial il·lusió una foto al taffoni ja que m'ha encantat "descobrir-lo" durant la realització d'aquest EC.

3.- OPCIONAL. Os agradecería colgar alguna foto en el log. Me hace especial ilusión una foto en el taffoni ya que me ha encantado "descubrirlo" durante la realización de este EC.

3.- OPTIONAL. I would be very grateful if you would hang a picture on the log. I would be excited if it is a picture of a taffoni since I've been delighted "to discover it" during the making of this EC.

 

 

¿Com arribar? El trajecte transcorre pel camí de ronda Josep Ensesa de S'agaró. S'Agaró és una urbanització privada amb trànsit de cotxes restringit als veïns, però no hi ha problema per entrar a peu.

Si teniu temps, la millor aproximació a aquesta zona és a peu des de S'Agaró passejant des de l’inici del camí de ronda, gaudint d'un dels millors paisatges de la Costa Brava. (P1)

El camí més recte és aparcar al carrer que voreja la part alta de la urbanització (P2) i baixar fins a la platja, començant el camí de ronda pel final.

 

¿Cómo llegar? El trayecto transcurre por el camino de ronda Josep Ensesa de S'agaró. S'Agaró es una urbanización privada con tráfico de coches restringido a los vecinos, pero no hay problema para entrar a pie.

Si tneis tiempo, la mejor aproximación a esta zona es a pie desde S'Agaró paseando desde el inicio del camino de ronda, disfrutando de uno de los mejores paisajes de la Costa Brava. (P1)

El camino más recto es aparcar en la calle que bordea la parte alta de la urbanización (P2) y bajar hasta la playa, comenzando el camino de ronda por el final.

 

How to get there? The route runs along the coastal path (“camí de ronda”) Josep Ensesa of S’Agaró. S’Agaró is a private housing estate with car traffic restricted to neighbours, but there is no problem to enter on foot.

If you have time, the best approach to this area is by foot from S’Agaró strolling from the beginning of the "cami de ronda", enjoying one of the best landscapes of the Costa Brava. (P1)

The easiest way is to park on the street that runs along the top of the housing estate (P2) and down to the beach, starting the "camí de ronda" by the end of it.

 

 

 

 

Fonts :

.- GEÒTOP 358 - ROQUES GRANÍTIQUES DE S’AGARÓ”

Departament de Medi Ambient i Habitatge - Generalitat de Catalunya. 2004

.- “ITINERARI GEOLÒGIC PEL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ”

Pallí / Roqué - Col•lecció: DIALOGANT AMB LES PEDRES- 1996.

.- “S’AGARÓ - SA CONCA, ITINERARI GEOLÒGIC” - 2011

http://www.slideshare.net/xvilahur/sagar-sa-conca-itinerari-geolgic

Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

PNG : Tnhqvh qry cnffrvt ¡¡¡ PNF : Qvfsehgnq qry cnfrb ¡¡¡ RAT : Rawbl gur fgebyy ¡¡¡

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)