Skip to content

This cache has been archived.

Carpatia: Skrytka została zarchiwizowana z powodu braku reakcji właściciela/właścicielki w oczekiwanym czasie na ostatnią notatkę recenzencką.

Jeśli w terenie pozostały jakieś resztki po skrytce, proszę je uprzątnąć.

Carpatia - Community Volunteer Reviewer

More
<

Ossolin

A cache by pakulele Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/11/2014
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Ossolin to mała miejscowość położona 5 km od Klimontowa i 25 od Sandomierza. Była to siedziba wielkiego rodu Ossolińskich. Obecnie możemy podziwiać tu ruiny zamku oraz kaplicę Betlejemską.


Ruiny resesansowego magnackiego zamku w Ossolinie to dziś jedynie namiastka tego jak zamek wyglądał w przeszłości. Zamek zbudowany w 1633 przez Jerzego Ossolińskiego, wojewodę sandomierskiego. Wzniesiony na cyplu płaskowzgórza, w miejscu rozebranej starej warowni, późnorenesansowy czworoboczny budynek zwieńczony attyką. Po drugiej stronie wąwozu, nad którym był przerzucony most arkadowy, znajdowały się zabudowania gospodarcze przedzamcza otoczone murem i zewnętrznymi umocnieniami bastionowymi.

Ponad asfaltową drogą rozpościera się arkada kamiennego mostu, obok stoi kawałek bramy wjazdowej, a dalej mamy nikłe fragmenty fundamentów wraz z zasypanymi piwnicami. Co do wyglądu samego zamku to można napotkać bardzo rozbieżne informacje. Raz podaje się że zamek był wielki i potężny innym razem że niewielki, jedni dziedziniec uważają za wielki inni za mały, kondygnacji było w zależności od źródła trzy lub dwie, a baszt - cztery lub jedna. Kto jednak był na wzgórzu zamkowym musi stwierdzić, że zamek właściwy był stosunkowo niewielki i taki sam musiał być wewnętrzny dziedziniec. Trochę inaczej to wygląda jeśli weźmiemy pod uwagę iż istniał drugi człon warowni - przedzamcze. Na akwareli z końca XVIII w. widać 3 kondygnacje naziemne i tylko jedną narożną basztę, ale jeszcze ponad wiek wcześniej podobno było ich cztery. Do zamku prowadziły trzy bramy, a cztery skrzydła mieszkalne miały po trzy kondygnacje. Całość zwieńczona była attyką. Zamek nie miał może rozmiarów słynnego Krzyżtopora (własność brata Jerzego - Krzysztofa Ossolińskiego), ale był bardzo bogato zdobiony, m.in. złotem oraz kryształami i urządzony z wielkim przepychem. Na jego szczycie stały 2 posągi wyobrażające cnotę oraz mądrość. Wnętrze składało się z 22 pokoi, 2 dużych sal i kaplicy w baszcie. Za zamkiem utworzono piękne włoskie ogrody. Obronę warowni oprócz bardzo grubych choć nie wysokich murów, zapewniał głęboki parów dookoła, a zabudowania gospodarcze posiadały ziemne fortyfikacje bastionowe. 
W 1816, ówczesny dziedzic, Antoni Ledóchowski, kazał wysadzić zamek w powietrze w nadziei odnalezienia rzekomych skarbów.

Legendy:

Zjawa związana z zamkiem to tzw. Czerwwony Panek, ponieważ nosi czerwony surdut i czapkę. W dzień kryje się on w zamkowych piwnicach, a nocą na czerwonym rumaku wyłania się z czeluści. Przejeżdża przez resztki mostu do miejsca po dawnej gorzelni, a następnie koło kaplicy Betlejki, którą mija ze wstrętem. Biada temu kto zechce podglądać nocnego jeźdźca. Kiedyś w połowie XIX wieku ówczesny właściciel ruin Wojciech Szlęk wracał gościńcem z Goźlic do Ossolina spotkał go straszny wypadek. Niedaleko własnego domu konie nagle poniosły i jego karoca rozbiła się o pień drzewa. Mówiono, że to Czerwony Panek spłoszył konie. 

Ruiny są na trasie rowerowej ruin i warowni województwa świętokrzyskiego, na szlaku czerwonym oraz w sąsiedztwie szlaku św. Jakuba. Cache to pudełko, które zawiera logbook, ołówek i kilka monet i przedmiotów na wymianę. 

 

English version:

Over the asphalt road stretches arcade stone bridge, next to the entrance gate is a piece, and the farther we faint fragments of the foundation along with zasypanymi cellars. As for the appearance of the castle you can encounter very divergent information. Once given that the castle was great and mighty another time that a small courtyard some others consider to be great for small stories were based on the source of three or two and towers - four or one. But who was on the castle hill has to conclude that the castle proper was relatively small and the same had to be an internal courtyard. It looks a little different when we consider that there was a second member strongholds - ward. The watercolor from the late eighteenth century, see 3 floors ground and only one corner tower was, but still more than a century earlier was apparently four. The castle led three gates, and four residential wings were the three floors. The whole was crowned with an attic. The castle was not perhaps the size of the famous Krzyżtopór (owned by his brother George - Christopher Ossoliński), but it was very ornate, including gold and crystals and decorated with great splendor. At the top become two statues depicting virtue and wisdom. The interior consisted of 22 rooms, two large rooms and a chapel in the tower. Behind the castle created a beautiful Italian gardens. The defense of the fortress except very thick but not high walls, provide a deep ravine around, and outbuildings have peanuts bastion fortifications.
In 1816, the then heir, Anthony Ledochowski, ordered to blow up the castle in the hope of finding the alleged treasures.

Legends:

The apparition associated with the castle is called. Red Man, because wearing red coat and hat. During the day it hides in the castle cellars, and at night on the red steed emerges from the depths. Passes through the remains of the bridge to the site of the former distillery, and then near the chapel Betlejek that goes with disgust. Woe to him who wants to spy on the night rider. Sometime in the mid-nineteenth century, the then owner of the ruins Wojciech Szlęk returned highway with Gozlice to Ossolin met with a terrible accident. Near your own home horses suddenly suffered and his chariot crashed into a tree. It was said that this Red Man spooked horses.

Cache includes logbook, pencil and few coins and items for exchange. 

http://zamki.res.pl/ossolin.htm

 

Additional Hints (Decrypt)

anwjlmfmn cbmbfgnybfp ehva, cbqfcbqrz/gur uvturfg sebz ehvaf, haqre

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)