Skip to content

<

Slättbergen

A cache by Ulemannen1 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/14/2014
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Subkambriska peneplanet
, plan urbergsyta som jämnades ut av vittring och erosion före kambrium (för mer än ca 570 miljoner år sedan). När du promenerar över denna berghäll går du på minnet från en annan tid då jorden nästan var en annan planet. Vid tre större områden i Trollhättan syns den platta urbergsyta som bildats för över 600 miljoner år sedan. Bergen är inte bara unika för Trollhättan, utan även för Sverige och världen! Slättbergen är märkliga och sällsynta geologiska formationer. Genom vittring och erosion under mycket lång tid har berg lika höga som Himalaya omvandlats till en plan urbergsyta. En sådan yta kallas också peneplan. Efter nednötningen sjönk landområdet under havsytan. Där sjönk olika partiklar till botten och sedimenterade. Dessa avlagringar omvandlades med tiden till bergarter som sandsten, kalksten och lerskiffer. När inlandsisarna senare bredde ut sig kom de att till stor del skala bort dessa bergarter. Urbergsytan kom då åter i dagen. På ett fåtal platser, bland annat i Trollhättan, syns denna plana yta mycket tydligt.

För 1500 miljoner år sedan sträckte sig en mäktig bergskedja över Sverige. Inuti denna bildades de bergarter som du idag går på.
Under hundratals miljoner år nöttes bergskedjan ner av vatten, vind och is. För ca 600 miljoner är sedan hade den blivit en urbergsslätt - ett paneplan.
För 300 miljoner år sedan låg urbergsslätten under havets yta och överlagrades av sand och lera. Lagren pressades samman till ett kilometertjockt lager av sandsten, skiffer och kalksten.
Långt senare höjde sig berggrunden ur havet. Vatten vind och inlandsis nötte bort de sedimentära bergarterna. Rester av dessa kan man även se som smala sandstensgångar i Slättbergen.
Urberget är på de flesta håll sprucket, slipat eller täckt av morän. Men på några platser ligger urbergsslätten bevarad och fullt synlig. De sedimentära bergarterna finns bl a i Halleberg och Hunneberg

Logginstruktioner: För att logga denna cache skall svar på följande frågor skickas till CO. Om du dessutom tar en bild där du och slättberget finns med och publicerar den tillsammans med din logg skulle jag bli glad.

En halvmeter framför informationstavlan belägen på koordinaterna för denna cache finner du en spännande liten detalj i berget.
• Vad är det?
• Hur brett är det (i mm)?

• Förklara hur den har uppstått?

Logga inte "Found" innan du har fått godkänt dina svar av CO, men lägg gärna en "Note" under tiden du väntar på svar

sub-Cambrian peneplain
, plain ancient rock which was leveled by the weathering and erosion before the Cambrian era (more than about 570 million years ago). When you walk across this ledge of rock,  you walk on memory from another time when earth was almost another planet.
 In Trollhättan there are three areas where you can see this flat rock formed over 600 million years ago. This geologic formation is not just unique to Trollhättan, but also to Sweden and the world! Slättbergen is a remarkable and rare geological formation.
From mountains with the heights of the Himalayas to a flat surface by weathering and erosion over a long time. Such a surface is also called peneplain.
After the erosian the land area decreased below sea level and from this ocean different particles sank to the bottom and sedimented. The rock plain was covered by a one kilometer thick layer of sedimentery rock.
Water, wind and glaciers gradually eroded this protective layer and finally exposed the rock plain. In a few places, including in Trollhattan, this flat surface can be viewed very clear.


For 1500 million years ago a mighty mountain range over Sweden. The rocks that you currently walk on was formed inside this mountians.
For several hundred million years the mountain eroded down by water, wind and ice. For about 600 million years ago the mountains had become a plain surface 
-
a peneplain
For 300 million years ago, the old rock was below the sea surface, and was overlaid by sand and mud.The layers were compressed to one kilometer thick layer of sandstone, shale and limestone.
Much later raised the bedrock of the sea. Waterwind and ice eroded away the sedimentary rocks. Remnants of these can also be seen as narrow sandstone veins in  Slättbergen.
Bedrock is in most places cracked, sanded or covered with moraine. But in some places plain bedrock is preserved and fully visible. You can see sedimentary rocks among others in the nearby mountains Halleberg and Hunneberg.

Log Instructions: To log this cache you need to answer the following questions and send the answers to CO. If you take a picture where you and the paneplain is visible and publish it along with your log I would be happy!


A half meter in front of the information sign, at the coordinates of this cache, you will find an interesting detail in a crack in the rock.
• What is it?
• How wide is it (in mm)?

• How has it originated?

Do not log Found before CO have confirmed your answers, but please write a Note while you wait for confirmation

Flag Counter

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.