Skip to content

Pils parks Multi-cache

This cache has been archived.

Jokerz: Slēpnis tiek arhivēts lai dotu iespēju labākam izpildījumam.

More
Hidden : 06/25/2014
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[LV] Pilsētas dārzs atrodas senākajā Kuldīgas pilsētas daļā, bijušās vācu ordeņa un vēlāk Hercoga Jēkaba pils vietā. Spītējot laikam, vēl šodien šeit redzamas 1242. gadā celtās pils mūra daļas. Tepat aiz Dīķa ielas ēkām paceļas stāva nogāze, kur atrodas bijušās Jēkaba pils dārza teritorija, kas pletās no Ventas krasta līdz Pīpevalka ielejai (tā senāk sauca strautiņu starp Dīķu ielu mājām nr.1 un nr.3. Dārzā audzētos sakņaugus un augļus, īpaši ābolus un ķiršus, ieguva hercoga Jēkaba galma vajadzībām. Otrs dārzs ar skaistiem augļu kokiem atradās iepretim vācu ģimnāzijai un 19.gs. pārvērtās par ganībām. Turpat vēl 17.gs. hercogs Frīdrihs Kazimirs izveidoja briežu dārzu, kas bija visas Kurzemes lepnums. Briežus vēlāk pēc hercogienes Annas (vēlāk Krievijas ķeizarienes) pavēles 1720.gadā pārveda uz St.Pēterburgu, kur bija bargs sals un tie nobeidzās. Pils dienvidu puses (pret Dīķu ielu) aizsargmūrī bijuši tā sauktie dzelzs vārti, pa kuriem varēja nokļūt uz koka tiltiņa pāri aizsarggrāvim, kur ceļš veda tieši uz hercoga augļu dārziem. Kad zviedri sagrāva pili, iznīka arī dārzs. Sens nostāsts liecina, ka dārzā vēl ilgi augusi varena liepa, zem kuras mēdzis sēdēt hercogs Jēkabs, kaļot jaunus plānus Kurzemes attīstībai. Tagad šajā vietā Jēkabam un viņa dārziem par piemiņu izveidota strūklaka.

Pilsētas dārza kā atpūtas teritorijas veidošana sākās 19. gadsimta 60. gados, turpmāk tā attīstījās kā iecienīta kuldīdznieku un pilsētas viesu atpūtas vieta ar plānotiem stādījumiem un vēsturiski vērtīgiem arhitektūras elementiem.
20. gadsimta sākumā pakalnā virs cietokšņa drupām tika uzcelts neliels, apaļš paviljons, no kura pavērās skats uz Ventas rumbu. No abiem pakalniem pāri gravai veda pasakains arkveida tiltiņš, kas bija mīlnieku iecienīta satikšanās vieta. Diemžēl neviena no tā laika celtnēm līdz mūsdienām nav saglabājusies.

Mūsdienās Pilsētas dārzā savu mājvietu ir radušas 22 Latvijā pazīstamās tēlnieces Līvijas Rezevskas darinātās akmens un bronzas skulptūras.

Vairāk par Pilsētas dārzu (foto, aprakstus, video, kartes un audiogidus) varat atrast -> http://pilsetasdarzs.kuldiga.lv/


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotajās koordinātēs Jūs sagaidīts L.Rezevskas skultpura " Suitu sievas".
Izskaitiet cik skulptūrā ir šo sievu - tā būs vērtība - B
Otrajā solī (Stage 2 ) atradīsiet pils dārza lapeni, cik lapenes jumtam ir vertikālu balstu (neskaitot centrā esošo) - F
Trešais solis (Stage 3) jūs novedīs līdz pils parka dīķim, cik blakus esošajā soliņā ir gaišie krustiņi? - C
Cetrurtajā solī (Stage 4) nonāksiet muzeja priekšā, cik stundu atvērts ir muzejs vienā darba dienā? - A
Piektajā solī (Stage 5) nonāksiet pie kuldīgas pils sarga mājiņas, kurā gadā tā ir celta? Sasummējiet skaitļus līdz iegūstat vienu cipara skaitli - E
Pēdējais solis - sestais (Stage 6) jūs nonāksiet Kuldīgas rumbas tilta sākumā. Kāda ir baltajā plāksnē esošos skaitļu starpība? - D

Gala koordinātes ir N 56 58.TUV E 21 58.XYZ

Aprēķināt koordinātes variet pavisam vienkārši:

T = A-B-1
U = C+D
V = (C+B)-E
X = E-D
Y = (A-E)(B-C)
Z = F+D


[ENG] The City garden is located in the oldest part of the city. Kuldīgas former German Order and later Duke Jacob's castle teritory. In spite of the time, even here today you se the year 1242. built castle wall parts. Just around the Dīķa Street buildings overlooking a steep slope where the former Jacob's palace garden was, which stretched from coast to Ventas Pīpevalka Valley (formerly it was called the brook between Pond Street home No.1 and No.3. Garden-grown root crops and fruits, especially apples and cherries, won the Duke's court needs. another beautiful garden with fruit trees were in front of the German High School in the 19th century and turned into pasture. Still in the 17th century Duke Frederick Casimir set up a deer garden that had all the pride of Courland. All the deers later after Duchess Anna (later Empress of Russia) 1720 orders were transferred to St. Petersburg, where there froze to death. When the Swedes destroyed the castle,the garden also died. An old story tells that in the garden for a long time grew a mighty tree, beneath which sat the Duke of Jacob, forging new plans for the development of Courland. Now this place Jacob and his gardens in memory of a fountain.


Today, the city garden holds 22 well-known Latvian sculptor Līvijas Rezevska-made stone and bronze sculptures.

More on the city garden (photo, reviews, videos, maps and audio guides) can be found -> http://pilsetasdarzs.kuldiga.lv/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

The given coordinates will lead you to L.Rezevskas skultpure "Suitu sievas(wives)."
Count how many wives ar there - it will be the value - B
In the second step (Stage 2) you will find the castle garden gazebo, how many vertical roof supports do you see there (excluding the center one) - F
The third step (Stage 3) will lead you to the castle park pond. How many crosses (X) does one of the benches hold? Thats value - C
The fourth step (Stage 4) you will be taken to the front of the museum. How many hours is the musem open in one working day? Thats value - A
The fifth step (Stage 5) will take you to the Kuldīga castle guard house, in which year it was built? Sum the numbers to get a single digit number. Value - E
The final step - the sixth (Stage 6) will take you to the beginning of the bridge. Look at the white stone plate. The second number minus the first is? Value - D

The final coordinates are: N 56 21 E 58.TUV 58.XYZ

Calculate the coordinates you can quite simply:

T = A-B-1
U = C+D
V = (C+B)-E
X = E-D
Y = (A-E)(B-C)
Z = F+D
Additional Hints (Decrypt)

mrz xnagnvanf tnvfznf / haqre gur fdhner yvtug

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)