Skip to Content

<

Łódzkie Rezydencje #3 - Pałac Alfreda Biedermanna

A cache by Ainka-in-love Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/09/2014
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Pałac Alfreda Biedermanna stylem nawiązuje do XVII-wiecznego pałacu francuskiego.

Alfred Biedermann's palace's style refers to the seventeenth-century French palace.


 

PL POLSKI OPIS

O WŁAŚCICIELACH
Alfred Biedermann (1866 - 1936) był łódzkim fabrykantem, a także jednym z "ojców" łódzkiej komunikacji tramwajowej miejskiej i podmiejskiej. Był synem Roberta Ludwika Biedermanna, łódzkiego przemysłowca i Adelmy z d. Braun.

W Łodzi zdobył wykształcenie na poziomie średnim a potem kontynuował naukę, najpierw na kierunku chemicznym na Uniwersytecie w Zurichu, a następnie studiował filozofię na Uniwersytecie w Getyndze, które zakończył dyplomem doktora nauk filozoficznych.

Był on przewodniczącym Stowarzyszenia Przemysłu Włókienniczego w Polsce oraz pełnił funkcję prezesa w Towarzystwie Łódzkich Kolei Elektrycznych i Łódzkiem Wąskotorowych Elektrycznych Kolei Dojazdowych. Był także organizatorem i patronem sportu tenisowego w Łodzi.

W początkach okupacji niemieckiej podczas I wojny światowej był przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego m. Łodzi. W 1928 roku odznaczony został Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi w dziedzinie rozbudowy krajowego przemysłu, a w 1930 Złotym Krzyżem Zasługi „za zasługi dla rozwoju polskiego przemysłu węglowego oraz dla gospodarczego i kulturalnego rozwoju Zagłębia Dąbrowskiego”.
Pochowany został na Starym Cmentarzu w Łodzi, w części ewangelickiej.

W 1892 roku ożenił się z jedyną córką łódzkiej rodziny fabrykanckiej Ludwika Meyera i Matyldy z Haentschlów – Zofią (Sophie) Malwiną. Miał z nią dwóch synów: Rolfa Alfreda i Helmuta Hansa Ludwika. Sophie zmarła w trzy tygodnie po drugim porodzie z powodu gorączki połogowej.

Po raz drugi ożenił się pięć lat po śmierci pierwszej żony z Martą Anną von Berens, z którą miał troje dzieci: Margę Zofię, Alfreda Roberta i Roberta Arno.

O PAŁACU
Pałac zbudowano w 1912. W skład kompleksu wchodziły także zabudowania gospodarcze i wozownia. Powstał w miejscu gdzie wcześniej znajdował się parterowy domu zbudowany dla swoich dzieci przez Roberta Biedermanna (miał ich trzynaścioro).

Jest to pałac wolnostojący, znajdującym się z dala od fabryki, otoczony parkiem. W parku zachował się stary drzewostan (lipy i dęby), a przy wejściu zabytkowa stróżówka.

Dom mieszkalny składał się z dwóch budynków na planie prostokątów połączonych łącznikiem. Na parterze znajduje się reprezentacyjny hol, od którego biegnie korytarz, z rozmieszczonymi wokół pokojami. Na parterze oprócz holu znajdowała się jadalnia i gabinet. Na piętro mające kiedyś charakter mieszkalny prowadzą dwubiegowe drewniane schody o ciekawej, asymetrycznej kompozycji i manierystyczno-barokowej dekoracji balustrad.

Wnętrza były bogato wyposażone w liczne obrazy, rzeźby i dywany wchodzące w skład słynnej kolekcji Alfreda Biedermanna juniora. Niestety po II wojnie światowej niewiele z nich pozostało na swoim miejscu.

Po śmierci Alfreda fabrykę i pałac przejął jego brat, Bruno. W czasie wojny budynek był nadal w posiadaniu rodziny Biedermannów, natomiast stróżówka została przejęta przez hitlerowców. Była tam jedna z wartowni znajdujących się nieopodal wjazdu na teren getta. W 1945 r., tuż po wkroczeniu armii sowieckiej, w pałacu rozegrała się tragedia. Gdy Rosjanie kazali opuścić pałac i fabrykę, Bruno nie godząc się na takie traktowanie i mając pod opieką umierającą córkę (Marylę, żołnierza Armii Krajowej), zabił swoją żonę i córkę, a sam popełnił samobójstwo. Zostali pochowani w pałacowym ogrodzie.

PAŁAC OBECNIE
Po wojnie do pałacu wprowadziły się przedszkolaki, a do kordegardy - warsztaty należące do zakładów Harnama (bowiem taką nazwę przyjęła dawna fabryka Biedermannów).

W styczniu 2008 właścicielem pałacu został Uniwersytet Łódzki. Od roku akademickiego 2004/2005 w pałacu ma siedzibę Katedra Historii Sztuki oraz Instytut Kultury Współczesnej. W najbardziej reprezentacyjnej części budynku mają miejsce tylko oficjalne uroczystości uniwersyteckie.

W pałacu pierwotnie zaplanowano wykonanie witraży, jednak wybuch I wojny światowej zniweczył te plany. Dopiero podczas ostatniego remontu oprócz odnowienia elewacji i dachu uzupełniono wystrój wnętrz o stylizowane witraże. Zastosowano identyczną technologię jak sto lat wcześniej – ornamenty nanoszono metodą malarską i wypalano. Wnętrze uzupełniono także m.in. o złocone klamki z literą „B”.

Obiekt dostępny w godzinach pracy uniwersytetu, jednak zachowane zabytkowe wnętrza na co dzień pozostają niedostępne (możliwe jest ich zwiedzenie przy okazji wizyty w Muzeum Uniwersytetu Łódzkiego, po indywidualnym zgłoszeniu). Tym którym się nie uda pozostaje wirtualny spacer po wnętrzach pałacu.

W FILMIE
Budynek - głównie jego wnętrza - zagrały w kilku filmach, m.in Karierze Nikodema Dyzmy (Państwowy Bank Zbożowy), Rodzinie Połanieckich (hotelowy hol), Akademii pana Kleksa.


SKRYTKA
Mały pojemnik, w środku logbook. Bądź dyskretny. Najlepiej podejmować we wczesnych godzinach rannych bądź późnym wieczorem.

EN ENGLISH DESCRIPTION

ABOUT OWNERS
Alfred Biedermann (1866 - 1936) was the Lodz factory owner and also one of the "fathers" of Lodz urban and suburban tram. He was a son of Robert Louis Biedermann, the Lodz industrialist (owner of textile factories) and Adelma (de domo Braun).

In Lodz, he received his education at the secondary level and then continued his studies, first at chemistry department at the University of Zurich and then he studied philosophy at the University of Göttingen. For this studies he received degree of Doctor of Philosophy.

At the beginning of the German occupation during World War I was the chairman of the Civic Committee of the city of Lodz. In 1928 he was awarded the Commander's Cross of the Order of Polonia Restituta for achievements in the field of development of industry, and in 1930 the Gold Cross of Merit "for his contribution to the development of Polish coal industry and for the economic and cultural development of the Dabrowski Basin".
He was buried in the Old Cemetery in Lodz, in the evangelical part.

In 1892 he married the only daughter of the family of the Meyer family (another family of factory owners) - Zofia (Sophie) Malvina. They had two sons, Rolf Alfred and Helmut Hans Ludwig. Sophie died three weeks after the second birth from puerperal fever.

The second time he married five years after the death of his first wife. He married Martha Anna von Berens, with whom he had three children: Marga Sophia, Alfred Robert and Robert Arno.


ABOUT THE PALACE
The palace was built in 1912. The entinre complex consisted also of the outbuildings and coach house. It was built in the place previously occupied by a one-story house built for his children by Robert Biedermann (he had thirteen of them).

It is a detached palace, located away from the factory and surrounded by a park. Park is populated by old trees (lindens and oaks) and at the entrance there is a gatehouse.

This apartment house consisted of two buildings of the rectangular shapes connected by a catwalk. Ground floor hosted a representative hall, from which runs the corridor to the rooms located around it. There were a dining room and an office. A wooden staircase with an interesting asymmetrical compositions and mannerism-baroque railings leads to the first floor, which once had a residential character.

The interiors were richly furnished with numerous paintings, sculptures and carpets included in the famous collection of Alfred Biedermann junior. Unfortunately, after World War II, not many of them remained in place.

After the death of Alfred the factory and the palace was inherited by his brother, Bruno. During the war the building was still owned by the Biedermann family, while the guardhouse was taken over by the Nazis. It was used as one of the guardhouses located at the entrance to the ghetto. In 1945, shortly after the invasion of the Soviet Army, the palace was a scene of a tragedy. When the Russians ordered Biedermanns to leave the palace and factory Bruno was greatly angered by such treatment and having under his care a dying daughter (Maryla, a soldier of the Home Army) decided to take matters in his own hands. He killed his wife and daughter and then committed suicide. They were buried in the palace gardens.


THE PALACE NOWADAYS
After the war the palace was home to a kindergarten and the guardhouse - workshops belonging to the Harnam's factory (such a name was given to and old Biedermann's factory).

In January 2008 the palace was acquired by the University of Lodz. From the academic year 2004/2005 it is a seat of the Department of History of Art and the Institute of Contemporary Culture. The most representative parts of the building serve only for the official academic ceremonies.

It was originally planned to install stained glass windows in the palace but the outbreak of World War I ruined those plans. It was only during the last renovation that the stylized stained glass windows were added. They were manufactured with use of the technology which was used one hundred years ago. Interior supplements also include gilded handles with the letter "B".

The building is available for visitors during the working hours of the university, but historic interiors are not available on a daily basis (it is possible to visit them at the same time as the Museum of the University of Lodz, by the individual appointment). For those who will not succeed in getting an appointment a virtual walk through the interior of the palace must suffice.


IN MOVIES
Building - especially the interior - "played" in several movies, for example The Career of Nicodemus Dyzma, Polanyetskis Family (hotel lobby) and Academy of Mr. Kleks.CACHE
Small container, with logbook. Bring your own pen. Be discreet. Best to search in the early morning or late evening.
 

Additional Hints (Decrypt)

zntargvp/zntarglpml

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

455 Logged Visits

Found it 421     Didn't find it 4     Write note 3     Temporarily Disable Listing 7     Enable Listing 7     Publish Listing 1     Needs Maintenance 3     Owner Maintenance 7     Update Coordinates 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 29 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.