Skip to Content

<

Hredle

A cache by sbechyns Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/07/2014
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato kes je venovana obci Hredle.


Historie


První zmínky o obci se datují k rokům 1228 a 1233 prostřednictvím zpráv o zdejším kostelu sv. Jiří. Tehdy se psalo o Hředlích jako o obci Regleh (Řehly, jak se obec do roku 1839 jmenovala.) Roku 1498 Vít, nebožtíka rychtáře Pabjana syn, prodal rychtu ve Hředlích s krčmou a dědinami Jíšovi z Rakovníka. V roce 1583 kdy se staly Krušovice součástí císařského panství, byly Hředle pod správou správce krušovického.

Roku 1561 žádal Jeronym starší z Hrobnice arciknížete Ferdinanda, aby jej s lidmi ze vsí Řevníčova, Hředel a Mutějovic, kteří by dluhům jeho odpor klásti chtěli, do soudu komorního podal. Půjčil sedlákům obilí na osev a ti mu jej nechtěli vrátit ani zaplatiti. Někteří regionalisté (např. Jan Renner ad.) usuzují, že se původně jednalo o ves Říhovu (nejspíš jméno zemana, jemuž byla panovníkem ves věnována), mnichy do akt zaneseno latinsky Regleh. Žádný písemný důkaz však o tvrzení neexistuje. Jiní badatelé usuzují (v souvislosti se stejnojmennou obcí nedaleko Žebráku), že název vznikl ze staročeského slovního kmene „hřad“. Svou teorii potvrzují zjištěním, že lidově se říká do Hřed, Hředský atd., a měkké „ l “ je do názvu vsunuto jen pro libozvuk. Ale ani tato teorie nemá oporu v žádném písemném dokladu. Za protektorátu byla obec přejmenována na Haspeln.

V roce 1878 zaznamenáváme první zmínky o vzniku sboru dobrovolných hasičů, v roce 1891 byla postavena škola (dnes muzeum), ve dvacátých letech minulého století byla na poště uvedena do provozu telegrafní stanice a zavedena elektrická energie. V letech padesátých se Hředle mohly pyšnit první česačkou chmele a kombajny na obilí. V roce 1965 byl vystaven vodovod a zavřela se šachta Perun, o rok později i šachta Richard, kde se těžilo černé uhlí.

Pověst


Vesnici se přezdívá Bručánov. Vznik vysvětluje několik pověstí, podle nejrozšířenější verze vznikla za třicetileté války, kdy hředelští odvedli švédským vojákům býka, kterého ukryli v obecní zvonici. Byl odloučený ze stáda, začal ve zvonici steskem bučet a tak hředelské prozradil.

Současnost


Hředle jsou chmelařskou obcí v místě intenzivního pravěkého osídlení. Ve vsi je řada pozoruhodných obytných a hospodářských staveb opukové lidové architektury. Na návsi se nachází barokní kostel Všech Svatých a dvě památné lípy malolisté (stáří 200 let). V okolí obce jsou pozůstatky po těžbě černého uhlí. Ve vsi najdete muzeum, věnované historii obce, chmelařství, i dalším zdejším zajímavostem. V současné době žije ve Hředlích 574 obyvatel. V obci najdeme dva obchody, poštu, zdravotnické zařízení, školu i školku, sokolovnu, fotbalové hřiště, pohostinství a také muzeum. Působí zde hasiči, myslivci, fotbalový klub, zahrádkáři apod. V obci najdeme početné památky lidové architektury z tradičního opukového zdiva. Také se zde narodil básník František Chládek.History


The first mention of the village dates back to 1228 and 1233 reports by the local Church. George. Then they wrote about Hředle as a village Regleh (Rehla how the community until 1839 named.) Vit In 1498, the late magistrate Pabjana son, sold the magistrate's office in Hředle with a tavern and hamlets Jíša of Rakovník. In 1583 when it became part of the imperial dominion Krušovice were Hředle under management administrator Krusovice.

1561 Jerome asked the elder of the gravediggers of Archduke Ferdinand, to be with the people of the village Řevničov, Hředel and Mutějovice who resisted his debts would like to trial chamber handed. Lent grain farmers to sow and those he did not want to return it or pay for it. Some Regionalism (eg Jan. Renner) Conclude that originally was a village Říhova (Probably the name of Squire, who was the ruler of the village paid) to act monks entered Latin Regleh. No written proof of claim, however, does not exist. Other researchers conclude (In respect of the same village near beggar) that the name originated from an old Czech word stem "roost". His theory is confirmed by the finding that the People are said to Hřed, etc. Hředský., And soft "l" is the title insertedly only for euphony. But even this theory is not supported by any documentary evidence. Under the protectorate, the village was renamed Haspeln.

In 1878, seeing the first mention of the volunteer fire brigade, in 1891 the school was built (now a museum), in the twenties of the last century was the Post Office commissioned a telegraph station and introduced electricity. In the fifties, the Hředle could boast the first hop pickers and grain harvesters. In 1965 he was exposed to water supply and shut with duct Perun, a year later, Richard shaft, where the coal was mined.

Legend


The village is nicknamed Bručánov. Explains the emergence of several rumors, according to the most widely used version was the Thirty Years' War, when Swedish soldiers did hředelští bull, who hid in the municipal bell tower. He was separated from the herd, began in the belfry nostalgia moo and so he betrayed the villagers.

Present


Hředle hop community are in place intensive prehistoric settlement. In the village there are a number of notable residential and farm buildings argillite folk architecture. The square is the baroque church of All Saints and two memorable small-leaved lime trees (200 years old). Around the town are the remains after the extraction of coal. The village has a museum dedicated to the history of the village, hop industry, and other local attractions. He currently lives in Hředle 574 inhabitants. In the village there are two shops, a post office, medical facilities, schools and kindergartens, gymnasium, football field, hospitality and museum. There are firemen, hunters, football club, gardeners like. In the village we find numerous monuments of folk architecture from the traditional clay-slate masonry. There was also born poet František Chládek.

Additional Hints (Decrypt)

Xqlm fr cbqvinz m bxan, ivqvz eloavx wnxb an qynav

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

362 Logged Visits

Found it 357     Didn't find it 1     Write note 3     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 26 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.