Skip to Content

<

Labe, Stare Labe a Remanence v Nymburce [CZ / EN]

A cache by VLab.Jan Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/17/2016
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Každý ví, že je Labe největší českou řekou, že pramení v Krkonoších, že protéká královským městem Nymburkem a republiku opouští v Severních Čechách u Hřenska nebo, že se v Německu vlévá do Severního moře. Většina lidí zná i další fakta a podrobnosti, přesto zůstává mnoho údajů, jež nepatří do souboru vědomostí běžného člověka. Některé z nich jsou rozhodně i velmi zajímavé. Labe je dostatečně fascinující řekou, abychom se jím zabývali podrobněji a zároveň pohlédli na stopy, jež pro nás zanechává po dlouhá staletí v Nymburce a blízkém okolí.
Fakta o Labi


 1. délka toku 1.094km, z toho 358,3 km v ČR
 2. rozloha povodí 148.268 km2, z toho 49.933 km2 v ČR
 3. pramení v nadmořské výšce 1387 m a republiku opouští ve 115 m.n.m.
 4. průměrný roční průtok je 308 m3/ s na česko-německé hranici a 870 m3/s v ústí do moře
Jméno dali řece Labi pravděpodobně Keltové, kteří její povodí (včetně českého území) obývali ve starověku. Původní keltské slovo (snad elb) znamenalo prostě „(velká) řeka“. Keltské slovo Albth zase znamená „bílá řeka“, to podle zbarvení peřejí v pohoří Krkonoš, kde protéká. V antických pramenech se řeka zmiňuje jako Albis, také ve významu bílý, světlý, čistý. České jméno je pravděpodobně odvozeno z germánského Alba pomocí přesmyčky. Díky Keltům je dnes také Vltava považována za přítok Labe, a ne obráceně, ačkoli je Vltava (délka 430 km, průtok 150 m3/s) od pramenů k soutoku s Labem (235 km, průtok necelých 100 m3/s) zřetelně delší a v místě soutoku má též značně vyšší průtok.


Údolí Labe a jeho okolí se neformálně nazývá Polabí, to však není nikterak územně vymezeno, proto se v mnoha případech Polabím nazývá jinak velký úsek podél řeky, nejčastěji je to však část toku Labe od soutoku s Úpou po soutok s Ohří. Půda v Polabí patří mezi zemědělsky nejhodnotnější v republice, proto je jeho nejúrodnější, tedy dolní část nazývána Zahrada Čech. Ani tento termín však není územně vymezen. Největším městem na Labi je Hamburk, poté Drážďany, Magdeburk, Ústí nad Labem, Hradec Králové a Pardubice. Labe je splavné od Severního moře po Pardubice (974 km), pro námořní lodě do Hamburku (druhý největší přístav Evropy). Systémem kanálů je Labe pro lodě spojeno s Rýnem, Odrou, Vezerou, Emží a Baltským mořem. U Severního moře je Labe zakončeno 100 km dlouhým tzv. estuárem či estuáriem, což je protáhlé ústí nálevkovitého tvaru, kde se vyskytuje příliv a odliv a také brakická (smíšená – sladká i slaná) voda. Mořský příliv je na Labi znatelný až do vzdálenosti 160 km.


Tok Labe v okolí Nymburka i v celém Středočeském kraji má nížinný charakter. Geologie okolí Nymburka je Labem významně ovlivněna a je tvořena dvěma skupinami hornin. První tvoří druhohorní mezozoické horniny, druhou skupinu tvoří čtvrtohorní kvartérní horniny (spraše, písky a štěrky). Jižně od města Nymburk převažují kvartérní horniny, pouze v okolí Kovanic a Chrásti jsou ostrůvky mezozoických hornin. Severně od města Nymburk je rozložení hornin přibližně rovnoměrné mezi oběma skupinami. Labe zde teče poměrně zvolna při spádu kolem 0,4 ‰ v písčitých a hlinitých náplavech, které sem naneslo během starších čtvrtohor.


Koryto Labe, jehož šířka dnes kolísá od 50 do 100 m, je již téměř zcela regulované a využívané pro vodní dopravu velkých lodí až do Pardubic. Celková délka Labe byla od 16. století zkrácena minimálně o 119 km. Před regulací teklo Labe v náplavech nepravidelným tokem s mnoha zákrutami a meandry. Vytvářelo slepá ramena a koryto se často měnilo, takže vznikalo rozsáhlé inundační území širokého vodnato-bažinatého terénu, který dnes téměř zcela ustoupil zemědělskému, průmyslovému, ale i rekreačnímu využití oblasti. Svůj původní charakter si Labe zachovalo v tzv. Polabinách, které tvoří malebné pruhy původní labské krajiny s lužními lesy a loukami, při labišťatech (původní ramena Labe), tůních a jezerech. Jeden z nejucelenějších pruhů Polabin po obou stranách Labe je mezi Kolínem a Čelákovicemi (například labišťata u Hradišťka nebo Staré Labe a Remanence v Nymburce).

Otázky:


 1. Stage 1 - zjistěte při jakém zvýšení hladiny Labe v metrech nad mořem není možné využívat přístavní molo ?
 2. Stage 1 - pokud stoupne hladina Labe na H = xxx cm a průtok na Q= xxx m3/s dojde k omezení plavby. H a Q je?
 3. Stage 2 - Staré Labe a Remanence. Na místě zjistěte jaký je příbližný výškový rozdíl v metrech mezi hladinou vody v Remanenci a ve Starém Labi ? Zkuste v krátkosti vysvětlit proč tomu tak je ?
 4. Stage 2 - Staré Labe a Remanence. Na místě je soutok dvou ramen Starého Labe, zjistěte které z nich je širší v místě jejich soutoku (přítok od Remanence nebo od Kovanic) ?
 5. Jaké dvě druhohorní mezozoické horniny jsou typické pro okolí Nymburka ? (internet)
 6. K logu můžete přidat Vaše originální foto s Labem v Nymburce ... (dobrovolný úkol)

Odpovědi zašlete na e-mailovou adresu v našem profilu, poté se zalogujte, pokud bude něco špatně, ozveme se.

Facts about Elbe


 1. total stream lenght 1.094km, 358,3 km in Czech
 2. catchment area of 148.268 km2, 49.933 km2 in Czech
 3. rises in 1387 m and leaves Czech at only 115 m above sea level in Hřensko
 4. average discharge is 308 m3/ s at Czech-German border and 870 m3/s at the North Sea
The name Elbe was given to the river probably by Celts who lived in its basin (including the Czech territory) in antiquity. The original Celtic word (perhaps Elb) meant simply "(large) river". Celtic word Albth in turn means "White River", according to the color of its stream in the location of Giant Mountains (Krkonoše). In ancient sources, the river is mentioned also as Albis, meaning white, bright, clean. The czech name Labe is probably derived from the Germanic Alba, using an anagram. Thanks to the Celts, today, the Vltava river is also considered a tributary of Elbe, and not vice versa, although the Vltava river (length 430 km, flow rate of 150 m3/s) from its source to the confluence with the Labe (235 km in lenght, the flow is less than 100 m3 / s) is significantly longer at place of their confluence and also considerably of a higher flow rate.


The Elbe valley and its surroundings are informally called "Polabí", but it is not territorially defined. Polabí is most often considered to be the area of the Elbe river from its confluence with Úpa to its confluence with Ohře. The soil in Polabí is among the most agriculturally valuable in the Czech, where its most fertile, lower part of Polabí, is called the "Garden of Bohemia". Even this term is not defined territorially. The largest city on the Elbe river is Hamburg, then Dresden, Magdeburg, Ústí nad Labem, Hradec Králové and Pardubice. The Elbe river is navigable from the North Sea to Pardubice (974 km), for naval ships up to Hamburg (the second largest port in Europe). Thanks to the system of channels, the Elbe river is connected for boats with Rhine, Oder, Weser, Ems and the Baltic Sea. In the North Sea, the Elbe river is ending with 100 km long estuary with Brackish (mixed - sweet and salty) water. Sea tide is noticeable on the Elbe river up to a distance of 160 km.The Elbe river in Nymburk area and also throughout the whole central region of Bohemia has a lowland character. Geology near Nymburk is significantly affected by Elbe and is composed of two groups of rocks. The first consists Mesozoic era rocks, the second group consists Quaternary period rocks (loess, sand and gravel). South of the town of Nymburk prevails Quaternary rocks, only around Kovanice and Chrást there are islands of Mesozoic rocks. North of the town of Nymburk has approximately uniform distribution of the rocks between the two groups. Elbe flows quite slowly here at a drop of around 0.4 ‰ in sandy and loamy alluvium that was deposited here during the Pleistocene.The Elbe stream is now almost entirely regulated and used for water transport of large ships up to Pardubice where its width varies from 50 to 100 m. The total length of the Elbe river was shortened from the 16th century at least by 119 km. Before the Elbe stream was regulated, it flowed in alluvium irregular way with many twists and meanders. Through that times Elbe created many ox-bows and its trough was very often changing. This way it created wide inundation areas, watery-swampy terrain. Today these areas are almost entirely retreated to agricultural, industrial and recreational use. Its original character preserved in the so called "Polabinách" - the original Elbe floodplain landscape with forests and meadows and also in "labišťata" - the original Elbe arms. One of the most comprehensive "Polabina" lanes are on the both sides of Elbe between Kolín and Čelákovice (for example "labišťata" in Hradišťko or Old Elbe and Remanence in Nymburk).

Questions:


 1. Stage 1 - find out at which level Elbe has to rise up in meters above sea level (m.n.m), that it is not possible to use the boat pier?
 2. Stage 1 - if the level of Elbe rises at H = xxx cm and flow at Q = xxx m3 / s , it is not allowed to cruise on the river. H and Q is?
 3. Stage 2 - Old Elbe and Remanence. On the site, determine what is the approximate difference in height in meters (altitude) between the water level in the Remanence and in the Old Elbe? Try to briefly explain why there is a water level difference?
 4. Stage 2 - Old Elbe and Retention. The place is the confluence of two arms of the Old Elbe, find out which one is wider at the point of their confluence (a tributary from Remanance or from Kovanice)?
 5. Which two Mesozoic rocks are typical for the Nymburk area? (Internet)
 6. Add your original photo with the Elbe river in Nymburk ... (optional task)

  Answers should be sent to the e-mail address provided in our profile, then you can log, if things go wrong we will contact you back.
  Zajímavé odkazy / Interesting links


Additional Hints (No hints available.) 

Find...

349 Logged Visits

Found it 344     Write note 3     Publish Listing 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 345 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.