Skip to Content

<

Nejmladsi vulkan / The youngest volcano

A cache by ELBUR Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/16/2014
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Myslíte, že v 21. století už nelze nic nového v geologii Českého masivu objevit? Že už je všechno známé a prozkoumané? Není. Dokonce i v tak jasné věci, jako je nejmladší kvartérní vulkanizmus je mnohé jinak než před dvaceti lety.

Někdy kolem roku 2000 si všimli geologové, že v okolí známého vulkánu Železná hůrka se blízko povrchu nacházejí příliš mocné vrstvy vulkanických sedimentů (tufů a tefry s vulkanickými bombami), než aby jejich původcem byl tento pidivulkán. Výkopem bylo zjištěno, že ještě ve vzdálenosti 2km od něj dosahuje mocnost vulkanických vyvrženin okolo 4m. To by Železná hůrka nedokázala. Geologové se začali rozhlížet kolem a do oka jim nepadla žádná vyvýšenina, ale naopak podivná prohlubeň přímo na česko-bavorské hranici. Je porostlá lesem, takže není moc nápadná, navíc se nachází v místech, která byla dlouhá léta zadrátovaná a nepřístupná jakémukoliv bádání. Její průměr je asi 500m a je hluboká asi 40m proti okolnímu terénu. Po geofyzikálním měření, které proběhlo v dalších letech, bylo jasno – záporná tíhová anomálie (lehčí a jinak vodivé horniny v terénní depresi proti okolí) svědčí o tom, že se jedná o kvartérní maarovou strukturu neobvykle mladou v těchto končinách.

Co je to maar? Jedná se o vulkanickou strukturu vzniklou jednorázovou explozí přehřátých vodních par na styku horkého magmatu s vodním prostředím. Jednoduše se to dá popsat jako výlev horké lávy do vody nebo do silně zvodnělých hornin. Přehřáté páry vybuchnou a vytvoří v hornině depresi, která je pak postupem času obvykle vyplněna jezerem, ve kterém sedimentují po dlouhá tisíciletí usazeniny, až jezero zanikne. Nejznámější evropské maary se nacházejí v pohoří Eifel na německo-belgické hranici. Toto zde by byl první nalezený maar v Českém masivu a zároveň věkem pouhých 300 000 let nejmladší vulkanickou strukturou v České republice (spolu s blízkou Železnou hůrkou).

Nyní zbývalo provést ověření, zda je tomu skutečně tak. Za tím účelem byl v roce 2007 proveden jádrový vrt přímo uprostřed prohlubně. Dosáhl hloubky 86m a jeho výsledky úplně potvrdily předchozí domněnky. Zatímco v celém okolí se skalní podloží nachází zhruba v hloubce 8 až 10m, vrt v celé délce procházel jezerními sedimenty a ještě v hloubce 75 až 77m narazil na polohy organické hmoty a konečně v hloubce 85m zastihl vulkanické bomby z jícnu tohoto neznámého vulkánu.

Co z toho vyplývá? Byl zde skutečně maar, po erupci byl vyplněn jezerem, které postupně zanikalo sedimentací až úplně zaniklo a bylo překryto mladšími usazeninami. Takže kromě toho, že se jedná o možná nejmladší vulkán na území Česka, zůstal zde zachován světově ojedinělý kompletní profil sedimenty jedné z ledových dob (glaciálů).

V současné době výzkumy pokračují a jednou z jimi řešených otázek je i ta, ktewrá zajímá i nás laiky – je maar u Mýtiny starší nebo mladší než Železná hůrka? Jinými slovy – je maar u Mýtiny skutečně nejmladším vulkánem Česka?

A teď několik úkolů:
1. Odhadněte, v které z ledových dob se usadily sedimenty, které vyplnily maarové jezero. Uznám obě členění, alpské i severské kontinentální.
2. Změřte průměr pažnice (železné roury), která vyčnívá z vrtu v centru mýtinského maaru. Pozor – roury, nikoliv uzávěru.
3. Jak se jmenuje a jak je staré největší maarové či vulkanické jezero v kontinentální Evropě severně od Alp – tedy ve střední Evropě.
4. Zkuste vyfotografovat maarovou prohlubeň odkudkoli z jejího okraje.
5. A nepovinně zkuste vyfotografovat i sebe před prohlubní maaru.

Odpovědi pošlete na můj geocacherský mail, logovat se můžete rovnou. V případě chyb v odpovědích se ozvu.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Poznámky:
1. Nečekejte tu nic na první pohled pozoruhodného. Vždyť ty nejdůležitější věci jsou očím neviditelné, jak všichni víte z knihy o jednom malém chlapečkovi. Více vulkanizmu uvidíte na blízké Železné hůrce.
2. Pokud mi bude někdo vyčítat malou odbornost textu i jazyka, ať uváží, že je to psáno pro laiky a snaží se to být pro ně srozumitelné.
3. Děkuji kolegovi Galdrovi, který mě k tomuto listingu dotlačil, ač zná můj názor na earthcache.
4. Děkuji panu Radimu Targoszovi za kvalitní překlad do angličtiny.
5. Použité prameny: ústní sdělení dr. Mrliny a dr. Kaempfa, článek J. Mrlina et al (2010): Discovery of the first Quaternary maar in the Bohemian Massif, Central Europe, based on combined geophysical and geological surveys. Journal of Volcanology and Geothermal Research 182, 97-112.

_________________________________________________________________________________________

Nearly fifteen years ago, the geologists noticed that in the surrounding of Železná hůrka, near to the Earth's surface, the thick layers of volcanic sediments are being found. (tuff and tephra with volcanic bombs)

These layers are too thick to have Železná hůrka as an originator. It was found out during the trench that even in the distance of 2 kilometers away from Železná hůrka, the thickness of volcanic sediments was approximately 4 meters. This small volcano could not have been an originator of this. The geologists began to look around the terrain and they had noticed a strange hollow straight on the Czech-German borders.

This hollow is being covered with trees so it is not noticeable in the terrain. It is also situated in the places that were inaccessible to any kind of exploration and research for a long period of time.

Its diameter is approximately 500 meters and it is 40 meters deep according to the surrounding terrain. By the following geophysical measurements, a negative gravitational anomaly was found. In this depression, there are the lighter and alternatively conductive rocks in comparison with the surrounding areas. This gives evidence of Maar structure, unusually young in this region.

So what is the Maar structure? It is about a volcanic structure emerged by one-time water steams explosion on the connection of hot magma with the water surrounding.

In other words, an explosion was being held here, when the hot volcanic lava poured into the water or by the reasons of strongly watery rocks. The Maar structure always comes as a depression and it is mostly filled by the lake afterwards. The most famous European Maars are situated in the mountains of Eifel on the German-Belgian borders.

This Maar would be the very first Maar found in the Czech massif and at the same time, due to its age of 300,000 years, the youngest volcanic structure in the Czech republic. (along with the nearest Železná hůrka)

At this time, the only issue was to verify whether this is true or not. For this purpose, a core boring was carried out, right in the middle of the depression in 2007. It was 86 meters deep and its results completely confirmed previous surmises.

Whilst in the whole surrounding, the bedrocks are found in the depth of 8-10 meters; the boring went through the lake sediments in all its length. In the depth of 75-77 meters, the boring collided with the position of organic matter and in the depth of 85 meters, it collided with the volcanic bombs from the crater coming out of this unknown volcano.

And what comes out from this? Maar really existed here. After an eruption, it was filled by a lake which gradually faded by means of sedimentation, until it vanished for good. It was then overlay by younger rocks. Apart from the fact this volcano may be the youngest volcano in the area of the Czech republic, the most unique and intact world sedimential profile of one of the Ice Age glacials was being kept here.

Nowadays, all researches still continue and they solve the question everybody might be interested in - May the Maar by Mýtina be older or younger than Železná hůrka? In other words, is the Maar by Mýtina certainly the youngest volcano of the Czech republic?

And now, here are some of the tasks:
1) Estimate, what glacial had the sediments filling the Maar lake been deposited in? (I will count you both structurings - Alpine and Nordic continental)
2) Measure the diameter of the steel ribs (iron pipe) that sticks out from the boring in the middle of the Maar of Mýtina
3) What is the name and how old is the biggest Maar lake in the continental Europe north to Alps?
4) Try to take a picture of Maar depression from any place from its edge
5) Try to take a picture of you with the Maar depression behind you (it is optional)

If you know the proper answers, feel free to send them to my e-mail adress. Your logs may be posted onto the geocaching.com website directly, if there is any mistake in the answers, I will reply.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
Notes:
1) Do not expect anything spectacular on the first sight here. The most important things are invisible to the eyes, as you all might know from one book about a small boy. Further sights of interesting volcanism you will see at nearer Železná hůrka.
2) If somebody complains about the low erudity of the written language, he should be aware the text has been written for amateurs and it is expected to be comprehensible to them.
3) I need to post thanks to my colleague, Mr. Galdra, who made me do this, even though he knows my opinion about Earthcaches.
4) I thank to Mr. Radim Targosz, for a quality English translation

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

57 Logged Visits

Found it 55     Write note 1     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 102 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.