Skip to Content

<

Pamhule og Dyrehaven O-cache - all of them

A cache by micbladt Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/24/2014
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[DK] Cachen ligger IKKE på ovenstående koordinater, men indenfor en radius på 2 km.
[GB] The cache is NOT at the above coordinates, but within a radius of 2 km.


Om området

Pamhule Skov og nogle af de tilstødende arealer, har stor rekreativ værdi.
Her finde du en af Sønderjyllands største skove, hvor store dele er blandskov og kun mindre partier er nåletræsbeplantet.
Midt gennem skoven - i nord-syd-gående retning - finder du Bibækken, hvor du (alt efter årstid) kan være heldig at se Isfugl, Vandstær og Bjergvipstjert. Generelt er skoven da også meget fugleartsrig, hvilket også gør at Pamhule Skov er EF-fuglebeskyttelsesområde for skovfugle.
Skoven ligger i et noget kuperet terræn, og støder mod nord ned til Hindemaj som er et større område med sø og enge, og hvor du finder et rigt fugleliv. En af posterne ligger ved et fugleskjul, hvor du har en fantastisk udsigt ud over netop dette området.
I den nordøstlige del af området ligger Dyrehaven, - et indhegnet område med rådyr, dådyr og kronhjorte i stort tal.

NB: Bilkørsel igennem Pamhule Skov er kun tilladt lør-, søn- og helligdage kl. 07-22 (1/11 - 1/4 dog 07-18). Der er gode P-muligheder ved indkørslerne til skoven.
Respekter kørselsrestriktionen som også er skiltet ved skoven.Orienteringsløb - og O-cacher

Orienteringsløb går i princippet ud på at finde vej ved hjælp af kort og kompas.
Som geocacher går vi jo ofte med snuden nede i vores "elektronikdims" og er måske mindre opmærksom på omgivelserne omkring os, for vi skal jo bare gå efter pilen og komme ind på 0-punktet.
I denne - og andre O-cacher (baseret på poster i "Find vej i") - er man lige pludselig mere afhængig af reelt at kunne læse et kort, og orientere sig i forhold til omgivelserne; bygninger, veje, stier, volde, vandløb, vegetationstype m.m. Det giver lige en ekstra dimension, og specielt de pæle/poster der ikke lige ligger op ad en sti, kan godt være en udfordring at finde.


Sådan finder du de endelige koordinater

Den lokale OrienteringsKlub (OK-HTF) har ladet opstille i alt 30 permanente poster, og udfærdiget et kort over området, hvorpå posternes placering er indtegnet. Det hele er en del af "Find vej i Danmark", som beskriver sig selv som en forenklet udgave af orientering - en slags skattejagt, der bringer dig gennem skoven, parken eller byen på jagt efter poster.

Din opgave:
 1. Inden du tager afsted skal du downloade dit kort her, og printe det ud. Et print i farver kan være en fordel.
 2. Inden du tager afsted, bør du planlægge din rute.
 3. Tag ud i området og find alle posterne. De fleste poster ligger ud til sti eller vej, men enkelte ligger off-road og kan, efter årstiden.kræver godt fodtøj.
 4. Hver post er nummereret og forsynet med en kode på 3 bogstaver.
  Hver af disse koder skal omsættes til et tal, ved at finde bogstavernes placering i alfabetet (A=1, B=2, C=3, ..... Z=26).
  De tre bogstavers placering skrives efter hinanden, uden mellemrum, så der opstår et 3-6 cifret tal.
  Eks: MIS = 13919.
 5. X = Værdierne for post (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)
 6. Y = Værdierne for post (16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30)
 7. Cachen finder du her:
  N 4248199 + X
  E 125730 + Y

Hvis du har fundet alle posterne til denne cache (altså alle 30 poster), har du også informationerne til de 2 andre - knap så terrænkrævende - O-cacher i området:
Dyrehaven O-cache - easy
Pamhule Skov O-cache - easy

Hjælpeark

Du kan hente et hjælpeark, der kan hjælpe dig med at holde styr på alle de bogstaver og tal, du bliver nødt til at have styr på. Hen hjælpearket her.

Husk at medbringe skriveredskab og lommeregner.
First Finder vil blive hædret øverst på denne side. Der er ikke FFC i den fysiske beholder.

Rigtig god fornøjelse.


På "www.findveji.dk har du også mulighed for at oprette en brugerprofil, indtaste koderne for de enkelte poster, og komme i "Hall of Fame":Find flere steder i Danmark hvor der er udarbejdet
poster og kort, ved at klikke dig ind på hjemmesiden
www.findveji.dk.
Bogstav-koden, her på billedet, er naturligvis redigeret :)

About the area

Pamhule Forest and some of the nearby land has high recreational value.
Here you will find one of the largest forests in Southern Jutland, where large sections are mixed forests and only smaller parts are softwood.
Middle through the forest - in north-south direction - you will find the creek "Bibækken" where you (depending on season) may be lucky to see Kingfishers, Dipper and Grey Wagtail. In general, the forest is very rich on birds, which also makes Pamhule Forest an EC bird-protectionarea for forest birds.
The forest is located in a kind of hilly terrain, and to the north, down to Hindemaj which is a larger area with lake and meadows, and where you will find a rich bird life. One of the posts is by a bird hide, where you will have a fantastic view over this particular area.
In the northeastern part of the area is the "Dyrehaven" (Deer Park) - a fenced area with deer, fallow deer and red deer in large numbers.

Note: Driving through Pamhule Forest is permitted only Saturdays, Sundays and public holidays. 07-22 (1/11 - 1/4, however, 07-18). There is good parking possibilities at the entrances to the forest.
Please Respect Driving restriction which is also shown on signs at the forest.


Orienteering - and O caches

Orienteering is how to find your way using a map and maybe a compass.
As a geocacher, we often go around with our nose down in our "electronic device" and might be less aware of the environment around us, because we only have to follow the arrow and go for ground zero.
In this - and other O caches - you suddenly are more dependent on actually being able to read a map and orient yourselves in relation to your surroundings; buildings, roads, trails, ridges, streams, vegetation type, etc. It gives just an extra dimension, and especially the wooden posts that are not just placed along a path, can be challenging to find.


How to find the final coordinates

The local Orienteering Club (OK HTF) have set up a total of 30 permanent wooden posts, and made ​​a map of the area on which the location are plotted. It's all part of the "Find your way in Denmark", which describes itself as a simplified version of Orienteering - a sort of treasure hunt that takes you through the forest, park or city in search of the posts.

Your task:
 1. Before you start you need to download your map here and print it. A print in color can be an advantage.
 2. Before you go, you should plan your route.
 3. Go to the area and find all the posts. The posts are mostly close to the path, but some are off-road and can, according to the season, require good footwear.
 4. Each post is numbered and has a code: three letters.
  Each of these codes must be converted to a number by finding the letters position in the alphabet (A=1, B=2, C=3, ..... Z=26).
  The three letters position are written one after the other, without a spaces in between, and so you will get a 3-6 digit number.
  Ex: MIS = 13919.
 5. X = The values ​​for post (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)
 6. Y = The values ​​for post (16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30)
 7. You will find the cache here:
  N 4248199 + X
  E 125730 + Y

If you have found all the post for this cache (all 30 poster), you have the information to solve 2 other - and easier - O-caches in the area:
Dyrehaven O-cache - easy
Pamhule Skov O-cache - easy

A little help

You can get some help remembering the letters and numbersa here.

Remenber to bring along a pen and calculator.
First Finder will be honoret at the top of this page.

Enjoy.
Additional Hints (No hints available.) 

Find...

40 Logged Visits

Found it 37     Write note 1     Publish Listing 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 12 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.