Skip to Content

<

Stensigmose Klint / Cliff

A cache by micbladt Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/29/2014
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[DK] Dette er en EarthCache, og der findes ikke en fysisk beholder. Du skal besøge stedet og svare på nogle spørgsmål for at logge denne EarthCache.
[GB] This is an EarthCache, and there is no physical container. You must visit the site and answer the questions in order to log this EarthCache.Denne EarthCache giver dig:
 • Flotte profiler i klinten.
 • Mulighed for at stikke fingeren direkte ind i 2 istider og en mellemistid.
 • En gåtur på op til 3,2 km.

This EarthCache gives you:
 • A cliff with beautiful profiles/layers.
 • Ability to poke your finger into two glacial and one interglacial period.
 • A walk up to 3.2 kilometers.
Go to English version
Stensigmose Klint

Generelt om landskabet

Den sidste istid har haft stor betydning for hvordan vores landskab ser ud i dag, og lokale isfremstød har vendt op og ned på mange tidligere aflejringer.
Vemmingbund er et godt eksempel på et lokalt isfremstød, hvor en istunge har skubbet og presset aflejringer fra smeltevandet foran sig. Ikke blot egne aflejringer, men også (og måske mest af alt) aflejringer fra den foregående istid og mellemistid er således blevet foldede og skubbet ind over hinanden.
Når isen på denne måde har presset sig frem, og skubbet materialet ind over, opstår der et meget broget billede, hvor lagene ikke nødvendigvis passer sammen mere, og hvor aflejringer ikke længere ligger i den retning de oprindeligt lå i.

På denne måde er Vemmingbund opstået, med Dybbøl Banke mod nord, og Broagerland mod syd. Det er her på Broagerland vi finder Stensigmose Klint, der også kaldes Gammelmarke Klint.

Da Stensigmose Klint gennem lang tid har været udsat for vandets tæring af morænen, ser vi i dag ikke blot en kystnær bakke, men et flot snit ind i de gamle aflejringer. På denne måde kan klinten her, fortælle om stedets geologiske historie.
Denne klare geologisk profil har også gjort, er det flere steder påpeges, hvor vigtigt det er at havet til stadighed får lov til at "spise" lidt af klinten. På denne måde kan alle få lov til at se de flotte lag, specielt hvor der er friske skred.


Moræne er en betegnelse for materiale (sediment) der er transporteret af en gletcher og dets smeltevand og senere aflejret. Her ved Vemmingbund er materialet blevet efterladt hvor istungens rand befandt sig, og derfor kaldes de høje bakker og klinter i området for "randmonæne".


Saale, Eem og Weichsel

Herunder kommer der en beskrivelse af de enkelte perioder der kan findes i denne klint.
Ved hver periode har jeg prøvet at angive hvornår denne startede, hvis vi nu lod som om hele jordens udvikling varede ét år, - altså hvis vores jords historie begyndte 1. januar kl. 00:00:00. F.eks. opstår de første flercellede dyr d. 6. nov. kl. 10:57:23, og dinosaurene uddør d. 26. dec. kl. 20:13:03

Saale Istiden
(390.000 - 130.000 år tilbage i tiden)

De ældste aflejringer som ses i klinten, er fra Sen Saale - altså fra den sidste del af Saale Istiden, hvor der virkelig har været gang i aflejringerne fra den afsmæltende iskappe.
Enkelte steder kan man finde noget gråt og kalkrigt moræneler, som repræsenterer det ældste lag fra Saale, som du kan finde i denne klint. Dette ler kaldes også Lillebælt Till (till = moræne), og kan også findes andre steder i sydjylland.
Over dette findes diverse lag af sand, grus og ler. Det er en skøn blanding af smeltevandaflejringer fra gletcheren, aflejring fra smeltevandsfloder og søaflejringer. Det er disse aflejringer du oftest ser på turen langs Stensigmose Klint, og det skaber nogle virkelig flotte lagdelinger. Grovkornede lag fortæller om meget bevægelse i vandet f.eks. fra smeltavandfloder. Helt finkornede lag kan tyde på søaflejringer.

Eem Mellemistid
(130.000 - 115.000 år tilbage i tiden)

I den tidlige Eem mellemistid fandtes der ferskvandsøer og moser, og pollenanalyser har påvist tilstederværelse af åbne birke-fyrreskove, og senere af tætte egeskove i denne periode. Derfor kan du finde lag med tydelig organisk plante-materiale - f.eks. tørv.
Da der stadig - i Eem mellemistiden - sker en afsmeltning af Saale-isen, kommer der en havstigning og ferskvandsområderne overskylles af det salte havvand. Dette resulterer i mere marine aflejringer hvoraf det første er et lag af blåmuslingeskaller. Herover kommer et tykt lag (op til 10 meter), af først ler og senere (ovenpå) sand. Undersøgelser af mikrofossiler (foraminiferer) i disse lag viser, at vanddybden i denne periode var ca. 20 meter i begyndelsen (nederst i lerlaget) og derefter faldende til ganske lav (øverst i sandlaget).
De to lag har fået navn efter indholdet af muslingerester, der forøvrigt altid er knuste pga. lagenes bevægelse mod hinanden under isens fremskydning under sidste istid.
Leret kaldes for Cyprina Ler efter havmuslingen Cyprina islandica, som senere er omdøbt til Arctica islandica.
Sandet kaldes Tapes Sand, efter muslingen Tapes senescens (nu Paphia senescens).

Weichsel Istid
(115.000 - 11.500 år tilbage i tiden)

Profilerne i Stensigmose Klint indeholder visse steder et mindre lag af Bælthav Till - bestående af smeltevandssand og moræneler fra den sidste del af vor sidste istid - Weichsel Istiden. Dette lag findes øverst i klinten.
Der findes ikke lag fra hverken Tidlig eller Mellem Weichsel og dermed er det kun Sen Weichsel lag, fra en Ungbaltisk Isstrøm, der kan ses her.
Vil man se lag fra de ældre dele af Weichsel, kan man tage til Mommark på Als, hvor man finder lag fra den tidlige del af Weichsel + hele Eem Mellemistid. Lag fra hele Weichsel findes ved Ristinge, Sydfynske Hav (EarthCache GC2X57K). Disse 2 steder mangler til gengæld det flotte billede fra Sen Saale som findes her ved Stensigmose Klint, men samlet giver de 3 lokaliteter et godt billede af Saale, Eem og Weichsel, og Cyprina Leret (Eem Mellemistid) binder stederne sammen.
På denne måde har den sidste istid mere bidraget til landskabet ved at skubbe rundt på tidligere aflejringer, end selv at bidrage med materiale, - i hvert fald lige her!

Holocæn Mellemistid
(11.500 år tilbage, og frem til i dag)

Dette blot for lige at gøre opmærksom på at vi i skrivende stund befinder os i en mellemistid der hedder Holocæn. Om nogle hundredetusinde år, vil en geocacher måske logge en Earthcache hvor aflejringer fra Holocæn er en væsentlig del af opgaven.
Happy caching c",)

Logning af denne Earthcache

For at logge denne Earthcache skal du besøge følgende 7 WP'er.
Det er kun de første 4 WP'er der indholder spørgsmål/opgaver! Svarene på spørgsmålene drejer sig om istiderne beskrevet her på siden.
Undlader du at besøge WP5 afkortes turens længde med omkring 600 meter. Det er helt op til dig, men du vil måske gå glip af endnu mere viden ved at springe denne del over?
Opgaverne besvares gennem en besked via min profil, som sendes INDEN du logger online. Du må ikke skrive svar eller hints til svar i din log.

 • WP1 - N 54° 52.225 E 009° 44.508
  Tag et lille stykke af klinten i hånden. Hvad står du med og hvad hedder det når vi snakker istidsaflejring?
 • WP2 - N 54° 52.416 E 009° 44.443
  Beskriv de nederste 4 meter af klinten. Hvor mange forskellige lag kan du se? Brug f.eks. begreberne farve, hårdhed, hældning.
 • WP3 - N 54° 52.586 E 009° 44.479
  I ca 1 meters højde finder du noget der adskilder sig væsentligt fra hvad du ellers har set! Et smalt og mørkt lag. Hvad er det? Er det tegn på ferskvand eller saltvand? (kan være svær at finde hvis der er sket nylige skred - I så fald må du fortælle hvad du observerer på stedet).
 • WP4 - N 54° 52.644 E 009° 44.467
  Kig nærmere på indholdet i lerlaget! Hvilke spor af liv fra fortiden finder du her? Beskriv mindst 2 forskellige "fund"? Er det tegn på ferskvand eller saltvand?
 • WP5 - N 54° 52.817 E 009° 44.442
  VALGFRIT: Frem til dette punkt passerer du nogle bølgebrydere. Bemærk hvordan klinten ikke har friske skred pga. disse bølgebrydere!
 • WP6 - N 54° 52.566 E 009° 44.478
  Her skal du gå op til toppen af klinten! Deroppe støder du på Gendarmstien, som resten af turen foregår på! Gå til WP7!
 • WP7 - N 54° 52.600 E 009° 44.417
  Klintens højeste punkt. Hvis din GPS er kalibreret burde den vise 25 meters højde her! Det er også heromkring du kan finde et godt sted til en selfie! Følg stien mod syd tilbage til P-pladsen.

NB: Når du har sendt svarene på opgaverne, behøver ikke at vente på et svar fra mig før du logger cachen online som fundet. Jeg kontakter dig, hvis der er problemer.

Jeg ser gerne at du uploader et billede med dig, og/eller din GPS og udsigten fra toppen af klinten i din onlinelog, men der er ikke noget krav!
Fotos må ikke være spoiler-foto i forhold til spørgsmålene!!

Nyd din tur til Stensigmose Klint.


Kilder:
"Naturen i Danmark - Geologien", Gyldendal, 1. udg. 1. opl. 2006
"Geologisk set - Det sydlige Jylland", Geograf Forlaget, Michael Houmark-Nielsen 1984 og Peter Roll Jakobsen 2003.Stensigmose Cliff

General information about the landscape

The last ice age has been of great importance when we are looking at, how our countryside looks like today, and local glacial movements has turned previous deposits upside down.
"Vemmingbund” is a good example of how a local glacial movement has pushed deposits from the melt water in front of it. Not only own deposits, but also (and maybe most of all) deposits from the previous glacial and interglacial period has been folded and pushed over each other.
When the ice in this way has pushed forward and pushed the material/deposits, there will be a very confusing picture in which the layers do not necessarily fit together anymore, and deposits no longer lies in the direction they originally were lay in.

In this way “Vemmingbund” was born, with “Dybbøl Banke” to the north, and “Broagerland” to the south. It is here on Broagerland we find “Stensigmose Cliff”, your task for this EarthCache.

“Stensigmose Cliff” has been exposed to water corrosion for a long period. Today we see not just a coastal hilly area, but a nice cut into the old deposits. In this way, the cliff, tells about the site's geological history.
Several people have pointed out how important it is, that the sea constantly is allowed to "eat" a little bit of the cliff, to maintain a clear geological profile. In this way, we all can see the beautiful layers, especially where it is fresh eaten.


Moraine is a term for material (sediment) which is transported by a glacier and its meltwater and later deposited. Here at “Vemmingbund” the material was left where the brim of the glacier tongue was located.


Saale, Eem og Weichsel

Below you will find a description of the individual periods that can be found in this cliff.
At each period I have tried to indicate when this started, if we pretended that our Earth's history lasted one year - that is if the Earth's history began on January 1st at 00:00:00 o'clock. Eg. occurs the first multicellular animals on November 6st at 10:57:23 o'clock and the dinosaurs extinction December 26th at 20:13:03 o'clock.

Saale Glacial
(From 390,000 to 130,000 years back in time)

The oldest deposits as seen in the cliff, is from Late Saale - ie from the last part of the Saale Glacial where there really has been some serious sediments from the melting ice.
A few places you can find something gray and lime-rich glacial till, which represents the oldest layers from the Saale, which you can find in this cliff. This clay is also called the Little Belt Till (till = moraine), and can also be found elsewhere in the southern part of Jutland.
Above this you will find different layers of sand, gravel and clay. It is a wonderful mixture of glacial deposits from the glacier sediments from glacial streams and lake deposits. It is these deposits you usually see on your trip along Stensigmose Cliff and it creates some really great stratifications. Coarse layer indicates movement in the water, for example. from rivers of meltwater. Absolutely fine-grained layer may indicate lake deposits.

Eem Interglacial
(From 130,000 to 115,000 years back in time)

In the early Eem interglacial period there were freshwater lakes and marshes, and pollen analyzes have shown that the area had open birch-pine forests, and later on dense oak forests, in this period. Therefore, you can find layers with distinct organic plant material - eg. peat.
Since there still - in the Eemian interglacial - occurs melting of the Saale ice, the sea level rises and the fresh water area, was flooded with salty seawater. This results in more marine deposits. The first is a layer of Blue mussels. Above this layer comes a thick layer (up to 10 meters), the first clay and later sand. Studies of microfossils (foraminifera) in these layers shows that the depth of water in this period was approximately 20 meters at the beginning (at the bottom of the clay layer) and then falling to very low (at the top of the sand layer).
The two layers are named after the contents of mussels remainings which incidentally always are crushed due to the layers movement against each other during the last ice age.
The clay is known as Cyprina Clay after the mussel Cyprina islandica, which later was renamed Arctica islandica.
The sand is called Tapes Sand, after the Tapes senescens mussel (now called Paphia senescens).

Weichsel Glacial
(From 115,000 to 11.500 years back in time)

The profiles in Stensigmose Cliff contains at some places a certain small layer of the Belt Sea Till - consisting glacial sand and till from the last part of our last "Ice Age" - Weichsel Glacial. You will find this layer at the top of the cliff.
There are no layers from either Early or Middle Weichsel and thus it is only Late Weichsel layer from a Young Baltic Ice stream that can be seen here.
To see the layers from the older periods of Weichsel, you can go to Mommark on Als, with its layers from the early part of the Weichsel + entire Eemian Interglacial. Layers from the entire Weichsel Period can be found at Ristinge, Fyn (EarthCache GC2X57K). These 2 places are lacking in the great picture from Sen Saale found here at Stensigmose Cliff, but overall they 3 locations provide a great picture of the Saale, the Eemian and Weichsel Periods and Cyprina clay (Eem Interglacial) binds the sites together.
In this way, the last Ice Age contributed to the landscape more by sliding around in earlier deposits, than to contribute with material - at least right here at this cliff!

Holocene Interglacial
(From 11.500 years back, and until today)

This is just to point out that right now we are in an interglacial period called the Holocene. In a few hundreds and thousands years, a geocacher may log an EarthCache where sediments from the Holocene is an essential part of the logging.
Happy caching c",)


Logging this Earthcache

To log this EarthCache you have to visit the following 7 WP.
Only the first 4 WPs contains questions / tasks! Answers to the questions is about the ice ages described on this site.
If you are cutting out the visit to WP5, the journey will be shortened about 600 meters. It is entirely up to you, but you might miss even more knowledge by skipping this part?
To log this EarthCache, you must send the answers to the questions in an e-mail via my profile, BEFORE loggen a "found it" online. You may not post answers or hints to the answers in your log.

 • WP1 - N 54° 52.225 E 009° 44.508
  Take a bit of the cliff in your hand. What have you got and what is it called when we're talking glacial deposition?
 • WP2 - N 54° 52.416 E 009° 44.443
  Describe the bottom 4 meters of the cliff. How many layers can you see? Use example. the concepts of color, hardness, incline.
 • WP3 - N 54° 52.586 E 009° 44.479
  In approximately 1 meters height you will find something that differs significant from anything else you've seen! A narrow and dark layer. What is it? Are the signs of fresh or salt water? (can be hard to find if there has been recent slippage - In that case, you can tell what you observe on site).
 • WP4 - N 54° 52.644 E 009° 44.467
  Look closely at the content of the clay! What traces of life from the past do you find here? Describe at least two different "findings"? Are they signs of fresh or salt water?
 • WP5 - N 54° 52.817 E 009° 44.442
  OPTIONAL: Going to this point you will pass some wave breakers. Note how the cliff has no fresh slippage because of thise wave breakers!
 • WP6 - N 54° 52.566 E 009° 44.478
  Here, you have to go up to the top of the cliff! Up there you will find the Gendarmsti (Gendarme path), and you'll stay on that path, the rest of the tour! Go til WP7!
 • WP7 - N 54° 52.600 E 009° 44.417
  The highest point on the cliff. If your GPS is calibrated it should show 25 meters height! It is also around here you can find a good spot for a Selfie! Follow the path to the south back to the parking area.

Note: After sending your answers, you do not need to wait for a response from me before online logging this EarthCache as found. I will contact you if there are any problems.

I would appreciate if you uploaded a picture with you and / or your GPS and the view from the top of the cliff, in your online log, but this is not a requirement!
Photos may not be spoiler-photo in relation to the questions!!

Enjoy your trip to Stensigmose Cliff.Flag Counter

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

62 Logged Visits

Found it 55     Write note 3     Publish Listing 1     Owner Maintenance 3     

View Logbook | View the Image Gallery of 85 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.