Skip to content

De lollandske alper - forstyrrede lag EarthCache

Hidden : 01/20/2015
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Dette er en earthcache, og der findes ikke en fysisk cache. This is an earth cache, and there is no physical cache.


 

Bakkelandskab af isovedskreddet smeltevandsslette. I området findes markante dødishuller.

Ravnsby Bakker er en smeltevandesslette med mange dødishuller fra nordøst-isens tid. En tilknyttet , lidt svagt markeret tunnel- og smeltevandsdal kan følges mod sydvest til Nakskov Inderfjord. Efter dannelsen af disse landskabselementer er området to gange overskredet af Ungbaltiske isstrømme, som i nogen grad har udglattet de oprindelige former og efterladt et dække af moræneler hen over landskabet. Nordøst-isens storformer er dog bevaret , og det er herved, at området har sit særpræg. Lang senere, under stenalderhavets havstigning, blev østsiden af området oversvømmet af havet. Langt op mod nutiden fandtes en lavvandet, smal fjord syd for Ravnsby Bakker.

Området er et fremtrædende bakkelandskab på Lolland med nogle usædvanligt instruktive dødishuller. Profilerne i grusgravene viser den største blottede lagserie på Lolland, og området er et nøgleområde til udredning af den geologiske historie i sen Weichsel i Sydøstdanmark. Både morænebakkerne og smeltevandsaflejringerne illustrerer desuden mange interessante detaljer i forbindelse med aflejringsprocesserne omkring en gletsjer. En nutidig sandstensdannelse langs kysten ved klintehøj udbygger fænomenkredsen.

 

 

Birket-området byder både på smukke landskaber og spændende råstofgrave. Landskabet er med sine bakker, dale og huller meget ukarakteristisk for Lolland. Det har en kompliceret dannelseshistorie, der inkluderer smeltevandsfloder, nedsmeltning af dødis, nye isoverskridelser med bulldozing og deformering af lagene samt udglatning og afsætning af en øverste moræne. Det sand og grus, der udgør kernen i bakkerne, og som indvindes i råstofgravene, stammer fra smeltevand fra det isfremstød, der nåede frem til Hovedopholdslinien i Jylland under kulminationen af sidste istid. Området har derefter været isoverskredet flere gange, og gletsjerne har modelleret videre på bakkerne og forstyrret sand-og gruslagene, som det kan ses i områdets råstofgrave.

 

Mange isfremstød.

Danmark har været dækket af is mange gange. Der har været en hel række istider adskilt af varme mellemistider (vi lever i en mellemistid). Men også inden for hver enkelt istid har forholdene været meget afvekslende. Der har været lange perioder, hvor Danmark har været isfrit med et koldt eller køligt klima. Og så har der været kolde perioder, hvor hele serier af isfremstød er nået frem og har dækket dele af Danmark. Alene i sidste istid har mere end fem isfremstød efter tur dækket sydøstdanmark og formet det landskab, vi ser i dag.

  Den sidste istid hedder Weichsel istiden og varede omkring 100.000 år indtil for ca. 10.000 år siden. Hovedfremstøddet fra nordøst dækkede næsten hele Danmark fraset den midterste og sydlige del af Vestjylland. Isen fra nordøst havde sin største udbredning for 18.000 år siden og det var under afsmeltningen af denne gletsjer, at dødishullerne blev dannet.

Da nordøstisen var smeltet væk kom for 14.000 - 15.000 år siden Den Ungbaltiske Isstrøm fra Østersøsområdet i sydøst. Denne is bevægede sig relativt hurtigt frem p.gr.a. den overvejende frosne jord. Den dækkede hele Østdanmark frem til en linie parallelt med Jyllands østkyst 10 - 40 km. inde i landet. Den is bevægede sig frem og tilbage nogle gange og overskred således morænebakkerne dannet af nordøst isen.

 

  

NID-2-758.png

NID-2-759.png

 

Forstyrrede lag.

De forstyrrede lag, der ses i råstofgravene, skyldes istektonik. Istektonik opstår, når istidsgletsjerere buldozer hen over landskabet og forstyrrer de geologisk lag, der ligger der i forvejen. Lagene bliver skudt op i flager eller de bliver krøllet samme i mere eller mindre store folder. Ved at se på forstyrrelsernes geometri kan man fastslå hvilken retning den is, der lavede forstyrrelserne, bevægede sig.

 

Kilder: Naturstyrelsen. Naturen i Danmark  Geologien 2. udgave.

 

Spørgsmål:

Stage 1: A) Beskriv skrænten du ser på den anden side af vandet :

                 Hvor mange lag? Hvilke farver? Hvor tykke er lagene?

Stage 2: B) Beskriv skrænten du ser foran dig:  Hvilken farve? Hvor mange lag? 

                 Hvordan ser lagene ud? Hvad består de af? Hvorfor denne lagdeling?

             C) Hvilken del af disse lag hidrører fra nordøstisen

                 og hvilken del hidrører fra Den Ungbaltiske Isstrøm?

             D)  Hvilken retning har isen bevæget sig?

                E) Tag evt. et billede uden af afsløre svarene.

                Send svarene til vores profil, du må gerne logge samtidig.

 

 

 The area is known for a lot of dead ice holes and hills in the usually flat landscape of Lolland.

Ravnsby Bakker is a melt water plain with many dead ice holes from the northeast-ice time.  A slightly marked meltwater tunnel can be followed southwest to Nakskov Inderfjord. After the formation of these landscape elements is the area twice exceeded of the Ungbaltiske ice streams, which to some extent has smoothed the original shapes and left a cover of clay over the landscape. Northeast ice large forms have been preserved, and that is why the area has its distinctive character. Long afterward, during the Stone Age the sea level rised, were the eastern side of the area flooded by the sea. Far up to the present was a shallow, narrow inlet south of Ravnsby Bakker.

The area is prominent hills on Lolland with some unusual instructive dead ice holes. The profiles in the gravel pits shows the largest exposed layer sequence of Lolland and the area is a key area for investigation of the geological history of the late Weichsel in Southeast Denmark. Both the moraine hills and glacial deposits also illustrates many interesting details of the deposition processes around a glacier. A contemporary sandstone formation along the coast can be seen at Klintehøj.

 

 Birket-area offers both beautiful scenery and exciting raw material pits. The landscape, with its hills, valleys and hollows are very uncharacteristic of Lolland. It has a complex formation history that includes glacial streams, melting of dead ice, new ice overruns with bulldozing and deformation of the layers as well as smoothing and depositing of a top moraine. The sand and gravel that form the core of the hills and abstracted in the pits, comes from melt water from the glacial who reached the Main Stay line in Jutland during the peak of the last ice age. The area has then been ice progressed several times, and the glaciers have modeled  on the hills and disturbed sand and gravel layers, as can be seen in the area's mining pits.

Many glacials.

Denmark has been covered by ice many times. There have been series of ice ages separated by warm interglacial periods (we live in an interglacial period) but also within each ice age, conditions have been varied. There have been long periods in which Denmark has been free of ice with a cold climate, and there have been cold periods when the entire series of glacial has covered parts of Denmark. Within the last ice age has more than five glacials in turn covered southeast Denmark and shaped the landscape we see today.  

The last ice age called Weichsel lasted about 100.000 years until about 10.000 years ago. The glacial from northeast covered almost the whole of Denmark apart from the central and southern parts of Jylland. The ice from the northeast had its greatest broadening 18.000 years ago and it was during the melting of this glacier that dead ice holes was formed. Since the northeast ice had melted away came from 14.000 to 15.000 years ago The Ungbaltiske Ice-stream from the Baltic region in the southeast. This ice was moving relatively quickly because of the predominantly frozen ground. It covered the entire East Denmark up to a line parallel to the east coast of Jylland 10-40 kilometers inland. The ice moved back and forward a few times, thus exceeding the hills formed by the northeast ice.

 

 

 

 

NID-2-758.png

 

NID-2-759.png

 

 

Disturbed layer.

The disturbed layer which can be seen in the pits is due istektonik. Istektonik occurs when glaciers scrapes across the landscape and disturb the geological layer that is already there. The layers are shot up into flakes or they become wrinkled in more or less large folds. By looking at the disturbances geometry you can determine which direction the ice, that made disturbances, moved.

Sources: Nature Agency.The Nature in Denmark, geology 2nd Edition.

 

Stage 1: A) Describe the easterly slope you see on the other side of the lake:

                      How many layers? What colors? How thick are the layers?

Stage 2: B) Describe the slope you see in front of you: What color? How many layers?

                 Describe the layers thickness?  What do they consist of?

                  Why this layering?

              C) What part of these layers derived from the northeast ice

                 and which part comes from the Ungbaltiske ice-stream?

              D) What direction has the ice moved?

              E) Take a picture if you want, without revealing answers.

                 Send answers to our profile, you are allowed to log at the same time.

 

Additional Hints (Decrypt)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)