Skip to Content

<

Swamp

A cache by Sykype Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/13/2015
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Rádi bychom vás pozvali do nádherného koutku přírody, který se nachází na břehu Máchova jezera. Odlov earthcache, která je tomuto území věnována, ale nebude tak jednoduchý - budete se muset pečlivě připravit, odebrat vzorky z rašeliniště a z přilehlého Máchova jezera a následně si doma udělat malý laboratorní pokus. Bez speciálního vybavení to tedy nepůjde.


Národní přírodní památka Swamp (v angličtině „bažina, močál“) se rozkládá v zátokách na severním a jihovýchodním okraji Máchova jezera. Území je chráněno od roku 1972 (pouze nejcennější část v jihovýchodní zátoce o rozloze 1,45 ha), v roce 2009 pak bylo rozšířeno do dnešní podoby. Předmětem ochrany je slatinné a přechodové rašeliniště s unikátní flórou a faunou, které svým charakterem připomíná nížinnou tajgu. Obě části chráněného území spojuje naučná stezka Swamp, která začíná v nedalekých Doksech.

Swamp - mapa

Geologie

Podklad území tvoří druhohorní pískovce, na kterých se nacházejí písčité náplavy s poměrně nízkou vrstvou rašeliny. Její mocnost je 30 – 50 cm. Podmínkou pro vznik rašeliniště bylo zvýšení hladiny podzemní vody po založení Máchova jezera (také Velký rybník nebo Velký Dokeský rybník) v roce 1366 císařem Karlem IV. na místě rozsáhlých mokřin a močálů. V jihovýchodní zátoce odděluje rašeliniště od jezera úzká přírodní hráz, která byla z důvodu využívání jezera k rekreaci a zamezení pronikání vody bohaté na živiny do prostoru rašeliniště uměle zpevněna. Právě vlhké prostředí chudé na živiny a vlastnosti zdejší rašeliny (zejména její pH) jsou hlavní faktory, proč se jedinečná flóra vyskytuje právě zde a ne na jiných místech v okolí Máchova jezera.

Swamp - rašeliniště

Flóra

Na území se nacházejí společenstva rostlin typická pro přechodová rašeliniště s výskytem mnoha chráněných či ohrožených druhů – např. hrotnosemenky hnědé (jediná lokalita v ČR) a bílé, masožravé rosnatky okrouhlolisté, klikvy bahenní, leknínu bělostného či orchidejí hlízovce Loeselova a měkkyně bažinné. Zcela výjimečný je výskyt řas, kterých tu bylo zaznamenáno téměř 400 druhů – některé zde byly dokonce popsány jako zcela nové druhy.

Swamp - rosnatky

Fauna

Z chráněných živočichů zde můžete pozorovat např. bukače velkého, motáka pochopa nebo ledňáčka říčního. Významný je i výskyt některých druhů hmyzu – např. severských druhů brouků či vzácné vážky jednoskvrnné a běloústé. Setkat se zde můžete i s ještěrkou živorodou a poměrně hojnou zmijí obecnou. Pozor tedy, kam šlapete.

Přístup

Od doporučeného parkoviště pokračujte stále po žluté značce a naučné stezce Swamp až k informační tabuli „Národní přírodní památka Swamp“. Od ní se vydejte rovně po lesní pěšině, která vás přivede k nově instalované vyhlídkové plošině. Stejnou cestou se vrátíte zpět. Od informační tabule se pak můžete vydat doprava okolo rašeliniště k jeho další části, kterou si můžete prohlédnout z povalového chodníku (viz zajímavé místo).

Pokud budete mít čas a chuť, můžete zavítat i do severní části chráněného území (viz zajímavé místo), které se nachází cca 2,5 km daleko. Dovede vás tam žlutá turistická značka a naučná stezka Swamp.

A nyní k úkolům:

 1. Odeberte vzorek vody (v případě nízkého stavu vody šetrně odeberte vzorek půdy) z rašeliniště u vyhlídkové plošiny. Určete jeho pH.
 2. Na vhodném místě odeberte vzorek vody z Máchova jezera. Určete jeho pH.
 3. Porovnejte obě hodnoty a z výsledku odvoďte, proč se zdejší unikátní flóra nevyskytuje i na jiných místech kolem Máchova jezera.
 4. Jaká je rozloha rašeliniště v ha (údaj z informační tabule u vyhlídkové plošiny)?
 5. Jaké využití má rašelina (uveďte alespoň dva příklady)?
 6. K logu připojte svou fotografii u rašeliniště (nepovinné), abychom mohli sledovat proměny rašeliniště v jednotlivých ročních obdobích.

Vaše odpovědi zašlete přes profil na naši e-mailovou adresu a poté se zalogujte. Pokud bude něco špatně, ozveme se. Pokud odpovědi nezašlete, bude log smazán.

Potřebné vybavení pro splnění úkolu:

 • 2 malé uzavíratelné nádoby pro odběr vzorků. Stačí velice malý objem - např. malá nevyfouklá PET.
 • Špachtle nebo malá lopatka pro odběr vzorku půdy z rašeliniště (pouze v případě nízkého stavu vody v rašeliništi).
 • Papírky pro zjištění pH s rozsahem 0 - 12 nebo jejich obdoba - k dostání např. v drogériích, potřebách pro chovatele, v lékárnách atp.
 • Destilovaná voda (neutrální pH 7) - pro smíchání se vzorkem půdy z rašeliniště (ve stejném váhovém poměru). Roztok bude patrně nutné před určením pH přefiltrovat.


Velká Británie - vlajka

Swamp National Natural Monument

The reserve comprises the northern and south-eastern bays of the Máchovo jezero fishpond, which was founded already in 1366 by Charles IV, an important ruler of Bohemia, at the place of extensive wetlands. The area is valuable for the existence of peatland habitats with the occurrence of rare and endangered plants and animals.

And now to the tasks:

 1. Take a sample of water (in case of low water gently take a sample of soil) from a peat bog at the viewing platform. Determine the pH.
 2. Take a sample of water from the Máchovo jezero fishpond at a suitable place. Determine the pH.
 3. Compare the two values and deduce from the result, why the local unique flora does not occur at other locations around the Máchovo jezero fishpond.
 4. What is the area of peat bog in ha (data from the information board at the viewing platform)?
 5. What is the use of peat (give at least two examples)?
 6. You can add your photo with the peat bog to the log (optional), so we could see how the peat bog looks in different seasons.

Send your answers by e-mail via profile and then you can log in. If there are mistakes in your answers, we will contact you. If you don't reply, the log will be deleted.

Necessary equipment for the tasks:

 • 2 small reclosable containers (bottles) for taking samples. Just a very small volume – e.g. small PET.
 • Spatula or a small scoop for taking a sample of soil from a peat bog (only in case of low water in a peat bog).
 • Papers to determine the pH with a range of 0-12 or their equivalent - available e.g. in drugstores, pet shops, pharmacies and so on.
 • Distilled water (neutral pH 7) - for mixing with a soil sample from a peat bog (in the same weight ratio). The solution (blend) will probably need to be filtered before determining pH.


Německo - vlajka

Das Nationalnaturdenkmal Swamp

Die Reservation ist durch die Nord- und Südostbucht des Mácha-Sees gebildet, der schon im Jahre 1366 vom Karl IV., dem bedeutenden böhmischen Herrscher, auf dem Ort ausgedehnter Sümpfe gegründet wurde. Die Region ist durch das Vorkommen von Torfgebieten mit auftauchenden seltenen und bedrohten Pflanzen- und Tierarten von großer Bedeutung.

Und jetzt zu den Aufgaben:

 1. Nehmen Sie eine Wasserprobe (bei niedrigem Wasserstand rücksichtsvoll eine Bodenprobe abnehmen) aus dem Torfbecken bei der Aussichtsplattform ab. Ermitteln Sie deren pH.
 2. Auf einem passenden Ort nehmen Sie eine Wasserprobe des Mácha-Sees ab. Ermitteln Sie deren pH.
 3. Vergleichen Sie beide Werte und leiten Sie aus dem Ergebnis ab, warum die dortige einzigartige Flora nicht in anderen Gebieten um den Mácha-See herum vorkommt.
 4. Wie groß ist die Fläche des Torfbeckens in ha (Angabe aus der Informationstafel bei der Aussichtsplattform)?
 5. Wofür wird der Torf genutzt (führen Sie mindestens 2 Beispiele an)?
 6. Dem Log fügen Sie Ihr Foto am Torfbecken bei (freiwillig), damit wir verfolgen können, wie das Torfbecken in den einzelnen Jahreszeiten aussieht.

Ihre Antworten senden Sie über unser Profil an unsere E-Mail-Adresse und dann loggen Sie sich ein. Wenn etwas nicht stimmt, melden wir uns. Wenn Sie nicht antworten, wird das Log gelöscht.

Notwendige Ausrüstung zur Aufgabenerfüllung:

 • 2 kleine schließbare Behälter zur Probenabnahme. Es reicht ein sehr kleines Volumen – z. B. eine kleine PET-Flasche.
 • Ein Spachtel oder eine kleine Schaufel zur Bodenprobenabnahme aus dem Torfbecken (nur im Falle eines niedrigen Wassersstands im Torfbecken).
 • PH-Papierchen mit einer Skala 0 - 12 oder dergleichen – erhältlich z. B. in Drogerien, Zoofachgeschäften, Apotheken usw.
 • Destilliertes Wasser (neutrales pH 7) – zum Vermischen mit der Torfbeckenbodenprobe (im gleichmäßigen Verhältnis). Die Lösung ist vor der pH-Ermittlung wahrscheinlich zu filtern.

Additional Hints (Decrypt)

Ahgar fcrpvnyav ilonirav - anqbol ceb bqore imbexh, cncvexl ceb heprav cU ngq. - ivm yvfgvat. / Arprffnel rdhvczrag / Abgjraqvtr Nhfeüfghat

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.