Skip to content

<

Istidsspåret vid Skogssjön

A cache by pinkunicorn Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/21/2015
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:  other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Svenska (English below)

Strax norr om Mjölby ligger naturreservatet Skogssjön. Här finns en markerad vandringsled som kallas för "Istidsspåret" som visar upp ett antal lämningar efter istiden som finns här på ett ganska litet område. Leden är markerad med blå färg runt träd och är ungefär 2.5 kilometer lång och det finns ett antal informationsskyltar längs vägen (med text på svenska, engelska och tyska). För att logga den här earthcachen behöver du besöka ett antal platser längs leden.

Bakgrund

Under istiden var det här området täckt av kilometertjock is. När isen smälte bort för ungefär 12500 år sedan så stannade avsmältningen av under några hundra år när iskanten var ungefär här och det gjorde att några typiska formationer uppstod här.

När inlandsisen började smälta rann smältvattnet ut i form av isälvar. Dessa bestod inte bara av vatten utan innehöll även en massa material som isen hade rivit upp från marken, allt från jordrester till flyttblock. När isälven strömmar genom en spricka eller en tunnel i isen så avlagras sand, grus och sten på botten allt eftersom vattnet får allt lägre hastighet. När isen sedan smälter bort blir en ås kvar. Att de här åsarna kallas för rullstensåsar beror på att stenarna som bygger upp åsarna slipas mot varandra och rundas av i vattenströmmen. Att stenarna transporteras med vatten med allt lägre hastighet gör också att det uppstår en sorteringseffekt. Stora stenar kan falla till botten redan vid ganska hög vattenhastighet medan grus och sand transporteras längre. Detta gör att en rullstensås bestående av större stenar bildas på ett ställe medan stora mängder sand avlagras längre nedströms när hastigheten på vattnet sjunkit tillräckligt för att även sandkorn ska hinna sedimentera. Ibland hände att isälvar korsade varandra med effekten att de båda avlagrade material på samma ställe. Detta syns i terrängen i form av en puckel där en ås delar sig, en så kallad åsknut.

Medan isälven rann i en spricka i isen bildas en ås. När vattenmassorna kommer ut i det fria där isen tar slut kan de spridas över ett mycket större område och materialet som isälven burit på avlagras inte längre i en lång sträng utan över ett större område där det inte syns lite tydligt. Om iskanten står stilla ett längre tag på samma ställe så kan stora ansamlingar av sediment däremot bildas på samma ställe vilket då syns i form av en ändmorän eller iskontaktsbrant, vilket är formationer som är vinkelräta mot isens avsmältningsriktning vilket innebär att de typiskt ligger i öst-västlig riktning.

När inlandsisen smälte så ramlade ibland stora bitar is av och blev liggande kvar när resten av isen kröp allt längre bort. Dessa isberg, dödisar, blev inbäddade i det sediment som spolades ut med smältvattnet från den stora ismassan och när de senare smälte bort så lämnade de stora gropar efter sig. Det finns åtskilliga dödisgropar här i området, allt ifrån smågropar som bara är några meter till den stora försänkning som idag bildar själva Skogssjön. När en isälv som här mynnar ut vid ett uppsprickande block dödis så kan de här sprickorna fyllas med sediment. När dödisen sedan smälter bildas en mycket kuperad terräng som kallas för åsbackslandskap vilket området kring Skogssjön är ett exempel på.

Frågor att svara på för att få logga cachen

För att logga den här earthcachen finns ett antal frågor att svara på. Det finns en waypoint för varje fråga. Om du följer det blå spåret så kommer du att passera alla waypoints längs en vandringsled. Det kanske blir kortare att gå raka vägen mellan punkterna men det är garanterat inte lättare.

 • Start vid Skogssjön (N58 20.664 E015 07.261) Här börjar vandringsleden "Istidsspåret" som kommer att ta dig förbi alla waypoints nedan. Här kan man också se ena änden av Skogssjön som i själva verket är en stor vattenfylld dödisgrop.
 • Åskanten (N58 20.478 E015 07.030) Här stupar åsens sida nedåt. Ungefär hur brant är lutningen och hur många höjdmeter är det från åsens topp (stigen) och ner till botten?
 • Åstoppen (N58 20.451 E015 07.032) Här står du på toppen av en rullstensås. Hur bred är den någorlunda plana ytan på toppen innan det börjar slutta brant ned på sidorna?
 • Åsknuten (N58 20.377 E015 07.054) Här finns vad som kallas för en åsknut; en kulle på en rullstensås. Vad kallas just den här kullen enligt informationsskylten?
 • Iskontaktbranten (N58 20.213 E015 07.096) Härifrån har man utsikt söderut över en iskontaktbrant; en ansamling av sediment som samlats framför iskanten som legat stilla här ovanligt länge. Hur hög är branten?
 • Åsen (N58 20.341 E015 07.152) Här kommer leden upp mitt på en ås. I vilken kompassriktning sträcker sig åsen?
 • Dödisgropen (N58 20.424 E015 07.355) Här finns en dödisgrop som har omvandlats till en våtmark. Hur lång är dödisgropen från där du står nu till den bortersta änden?

Skicka svaren till mig via min profil (skriv dem inte i loggen). Det går utmärkt att logga direkt när du har skickat in dina svar. Om något skulle vara fel så hör jag av mig, men annars inte.

English

Just north of Mjölby is the nature reserve Skogssjön (Forest Lake). There is a marked hiking trail here called "Istidsspåret" (The Ice Age Trail) that shows a number of ice age features that are visible here within a rather small area. The trail is marked with blue color around trees and is about 2.5 kilometers long. There are a number of information signs along the way (with text in English, German and Swedish). To log this earthcache you need to visit a number of places along the trail.

Background

During the ice age, this area was covered by a glacier kilometers thick. When the ice melted, about 12500 years ago, the melting stopped for a few hundred years when the ice edge was about here and that caused a number of typical features to be created here.

When the inland ice started melting the runoff water streamed out as rivers under the ice. These did not only consist of water but also contained a lot of material that the ice had scraped off the ground, everything from soil to boulder erratics. When these rivers stream through a crack or tunnel in the ice, sand, grit and stones sediment to the bottom as the water starts running more slowly. When the ice then melts away a ridge is left behind. These ridges are called eskers and consist of stones that are ground together for a long time by the water stream and thus are reasonably round. That the stones are transported by water with a slower and slower speed also mean that there is a sorting effect. Large stones can fall to the bottom already at a rather high water speet while grit and sand will be transported further. This means that an esker consisting of larger rocks will be formed in one place while large amounts of sand are transported further downstream and then sediments as the water speed has decreased enough. Sometimes these streams under the ice crossed each other causing more than one of them to offload material in the same spot. This can be seen in the terrain as a hump where an esker splits.

While the river ran in a crack in the ice, an esker is created. When the masses of water emerge outside the ice they can spread over a much larger area and the material that the river has carried won't be deposited along an esker but över a large area where it isn't as easily visible. If the edge of the ice stands still in the same spot for a while, large deposits of sediment may be left there as a terminal moraine, which is a formation that is perpendicular to the melting direction of the ice which means that they are normally oriented east-west.

When the inland ice melted, large pieces of ice sometimes fell off and stayed in one place as the edge of the ice crept further away. These icebergs became embedded in the sediments left by the meltwater runoff from the large mass of ice and when they finally melted they left large pits (kettles) behind. There are several kettles in the area, ranging from small ones just a couple of meters across to the large depression forming the lake Skogssjön today. When a stream emerging from the ice comes into the open just by a cracked block of ice these cracks were filled by sediment. When the ice melts, a very hilly terrain type is created as can be seen south of Skogssjön.

Questions to answer to be allowed to log the cache

There are a number of questions that you need to answer in order to log this earthcache. There is a waypoint for each question. If you follow the blue-marked trail you will pass all the waypoints. It may be shorter to go in a straight line but it definitely won't be easier.

 • Start at Skogssjön (N58 20.664 E015 07.261) This is the start of the trail "Istidsspåret" that will take you past all the waypoints below. From here you can also see one end of the lake Skogssjön that in fact is a large water-filled kettle.
 • Edge of the esker (N58 20.478 E015 07.030) Here the side of the esker falls off steeply. Approximately how steep is the slope and how many meters is it from the top of the esker (where the trail is) to the bottom?
 • Top of the esker (N58 20.451 E015 07.032) Here you are at the top of an esker. How wide is the flat surface on top of it?
 • Two eskers meeting (N58 20.377 E015 07.054) Here is the meeting point of two eskers, visible as a hill. What is the name of this hill (look for "something kulle" on the sign)?
 • The terminal moraine (N58 20.213 E015 07.096) From here you have a view south of a terminal moraine; a deposit of sediment that has collected when the ice edge has been stationary for a longer period. How high is the scarp?
 • The esker (N58 20.341 E015 07.152) Here the trail comes to an esker. In what compass direction is the esker located here?
 • The kettle (N58 20.424 E015 07.355) There is a kettle here, which has become a marsh. How long is the kettle from where you are now to the far end?

Send your answers to me via my profile (don't write them in your log). Feel free to log the cache immediately after sending me your answers. If there are any problems with your answers I will get back to you, but otherwise not.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.