Skip to Content

<

Obec Ridky

A cache by Two angels <3 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/21/2015
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Keš se nachází v malé obci jménem Řídký. Založena jako první v této obci.


Obec se nachází v severozápadní části okresu Svitavy v nadmořské výšce 330 m, nad údolím řeky Loučné, asi 8 km jihovýchodně od Vysokého Mýta, asi 7 km severozápadně od Litomyšle při státní silnici čís. I/35. Maximální rozsah řešeného prostoru je dán hranicí katastrálního území obce o rozloze 142 ha. Z toho činí zemědělská půda 116 ha (z toho orná 68 ha), lesní půda 12 ha a zastavěné plochy 2 ha.

Krajina - Zájmové území leží v geomorfologické oblasti Litomyšlské pánve. Jedná se o mírně zvlněnou pahorkatinu. Krajina je intenzivně zemědělsky obdělávána, nejnižší místo je v k.ú. Cerekvice n/L v údolí potoka Švábenice (285 m n.m.), průměrná nadmořská výška obce je 308 m n.m. Obec je na svahu spádem orientovaným na jihozápad, podél mělkého údolí řeky Loučná (povodí Labe), tekoucí cca 700 m jihozápadně od obce, mimo katastrální území obce. Severovýchodně od státní silnice jsou zemědělská pole (orná půda), při sverozápadní hranici u potoka Švábenice je území zalesněno. Jihozápadním směrem od železniční dráhy jsou pak trvale travnaté porosty (zatravněné plochy - louky).

 
Správa - Obec je venkovským sídlem (osadou) s převažující obytnou funkcí. Organizačně je samostatnou obcí okresu s vlastním obecním úřadem. Až do r. 1990 byla součástí obce Cerekvice n/L (nad Loučnou), od té doby je samostatnou obcí bez střediskového významu. Obec nemá vlastní občanskou vybavenost a za vybaveností vyššího typu spáduje k Litomyšli, popřípadě do obce Cerekvice n/L,
která poskytuje základní občanské vybavení.
 
Doprava - Obcí prochází státní silnice I/35 spojnice Svitavy - Vysoké Mýto a železniční trať místního významu Litomyšl - Choceň (přes Vysoké Mýto). Obslužné zastávky (autobusová i železniční) jsou v obci.
 
Výroba - Většina pozemků katastru obce je zemědělsky obhospodařována (cca 114 ha, z toho 66 ha jako orná). V současné době je tato půda v pronájmu zemědělského družstva Morašice, případný přechod na soukromě hospodařící zemědělce je odvislý od změn v legislativě.Průmyslovou výrobu dříve reprezentovala dřevovýroba - zpracování dřeva a výroba nábytku, firma Dřevokomplex. Tato výroba měla nadmístní význam, neboť do ní dojížděli i zaměstnanci z Litomyšle a šíršího okolí.
 
Zástavba - Zástavba je soustředěna podél místní komunikace, vedoucí paralelně se státní silnicí I/35. Sestava objektů není výrazně řadová, ale je členěna i objekty samostatnými, orientovanými štíty do prostoru ulice a doplněna menšími přístavky hospodářských stavení, z nichž některé stojí zcela samostatně. Původní dochované objekty jsou většinou jednopodlažní zemědělské usedlosti orientované s okapovou i štítovou stranou do návsi. Většina objektů má z této strany též průjezd do dvora a zahrady. V té části pozemku jsou pak další hospodářské objekty a stodoly. Převažující část zástavby je umístěna jihozápadně od obslužné komunikace, za každým domem je zahrada, vedoucí JZ směrem až k železničnímu tělesu tratě Litomyšl - Vysoké Mýto. Prostor mezi státní silnicí I/35 a místní komunikací je zastavěn v menší míře, především hospodářskými objekty. Obec nemá žádné objekty občanského vybavení (kostel, obchod, restaurace...), které jsou v Cerekvici n/L . Samostatnou lokalitou je areál bývalého Dřevokomplexu, který je na opačné straně silnice I/35 a větší statek při železniční trati.
 
Geografické poměry - Klimatologicky patří zájmové území do oblasti mírně teplé, okrsku mírně teplého,
vlhkého, pahorkatinového a vrchovinného.
Průměrná roční teplota : ........ 7,7 °C
Průměrný roční úhrn srážek : ........ 729 mm
(meteorologická stanice Litomyšl - 347 m n.m.)
 
Hydrologicky spadá území do hlavního povodí řeky Labe, dílčího povodí "Střední Labe 1 (Loučná)". Místní hydrologickou sít' tvoří: potok Švábenice, Končinský potok a několik vodotečí, které odvádějí nadbytek povrchových vod z polí a přívalové vody hlavně v období dešt'ů a jarního tání. Převážnou část roku jsou suché.
Zdroj : http://www.obecridky.cz/

Additional Hints (Decrypt)

Ceibznwbin

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.