Skip to content

Cerveny lom/Red Quarry EarthCache

Hidden : 05/16/2015
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Pokud někdy vyrazíte na procházku do Prokopského údolí, přijedete vlakem nebo autem a zaparkujete u železniční zastávky Praha – Holyně, tak po turistické zelené trase nemůžete minout Červený lom, který je unikátní nejen z hlediska geologického.

Zhruba někdy před 400 miliony lety, v období od spodního ordoviku přes celý silur až do středního devonu, se na dně prvohorního moře po dobu více než 30 milionů let hromadily mořské usazeniny.

Zde, v Pražské pánvi táhnoucí se od Zdic po západní okraj Prahy, se celková mocnost sedimentů pohybuje mezi 250 - 450 m.
V devonu se většinou ukládají vápence, u Koněprus dokonce vzniká korálový útes. Na východ od útesu (dnes směrem od Koněprus k Praze) se pánev prohlubovala a v oblasti Prahy dnes nalezneme vápence tvořené spíše jen vápnitým kalem.
Ke konci středního devonu (před 385 miliony lety) však končí usazování vápenců a usazují se břidlice a jílovce. Na jeho úplném konci sedimentace v Pražské pánvi končí, protože voda ustupuje. Nastává tzv. variské vrásnění.

Pražská pánev a vlastně celý Český masiv je zbytkem rozsáhlého variského vrásnění, kdy se během tohoto období (před 380-300 miliony let) vytvářela nová pohoří. Příčinou vzniku horstva byla srážka desek zemské kůry - staré pevniny Gondwany na jihu a Severoatlantského kontinentu (Laurussie) na severu.
Původně souvislá pásma variského horstva byla již při svém vzniku ale i později porušována zlomy v zemské kůře a snižována účinky eroze. Proto dnes vystupují na povrch jen jejich vzájemně izolované zbytky a oddělované pokryvy mladších uloženin.
V Pražské pánvi tedy zbyl jen kousíček usazenin prohnutých ve tvaru písmene U, který můžete vidět na obrázku níže.

Ty nejstarší vápence byly červenavé a můžete je vidět přímo z výchozích souřadnic. Jejich barva je způsobena oxidy železa. V jejich nadloží se usadily šedé jílovité vápence, které se těžily na výrobu cementu a vápna ještě před druhou světovou válkou. Za války pak těžba ustala, o červené vápno asi nebyl velký zájem, a právě díky tomu zde ještě dnes můžeme obdivovat tento geologický útvar.

Že ordovické, silurské a devonské usazeniny tvoří úzkou pánev mezi Prahou a Zdicemi, přišel jako první Joachim Barrande, který se stal celosvětové známým vědcem svým průzkumem geologických útvarů a zkamenělin ve středních Čechách.

Barrande oficiálně nebyl pracovníkem žádného vědeckého institutu, ale byl čestným doktorem Vídeňské Univerzity, čestným členem Francouzské geologické společnosti, čestným členem Londýnské geologické společnosti, členem Císařské akademie věd ve Vídni a čestným členem amerických geologických společností.

Výsledky své systematické práce shrnul Barrande v monumentálním díle „Système silurien du centre de la Bohęme“, vycházejícím ve 22 dílech zároveň v Praze a v Paříži. Tento jedinečný spis otevřel české přírodovědě dveře do světa. Čechy se staly Barrandovou druhou vlastí, naučil se česky a mnoho zkamenělin označoval ryze českými názvy (např. Vlasta).
Výzkumu českých starších prvohor se Barrande věnoval 44 let svého života a celé své sbírky včetně obrovské knihovny odkázal Národnímu muzeu. Zemřel náhle při cestě do Rakouska, kde je pohřben - mimo hranice obou svých vlastí.


Rovněž Červený lom byl významným nalezištěm zkamenělin. Ve světlých vápencích se kdysi nacházely hojné kostry korálů, ramenonožců, trilobitů a článků lilijic.

Ono vůbec celé širší okolí Prahy patří z oblasti Pražské pánve k nejbohatším na zkameněliny do dnešních dob, a proto většina nalezišť zkamenělin byla vyhlášena za chráněné přírodní výtvory a přírodní rezervace. Stejně je tomu tak i v případě Červeného lomu.

Důvodem ochrany je tady odhalený geologický profil s vrchním silurem až spodním devonem s řadou nalezišť zkamenělin. Červený lom je rovněž chráněn pro významná společenstva teplomilných rostlin s výskytem chráněných a ohrožených druhů. Konkrétně jakých budete mít možnost zjistit na Stage 2.

Do lomu lze volně vstoupit. Vegetace v území je ale velmi citlivá na sešlap zvláště na příkrých svazích, které jsou pak navíc ohroženy erozí.
Vstupovat na okraje skalních stěn je nebezpečné. Proto prosíme, choďte zde jen po stávajících pěšinkách, nevjíždějte sem na kolech, na koních ani na čemkoliv jiném a držte své psi či jiná zvířátka na vodítkách.


Chodíval jsem i Jaroslav Foglar se svojí partou kluků. Pokud tak učiníte i vy, tak ve východní části lomu (hnedle pod Stage 2) se nachází malé tábořiště ideální na příjemné zastavení.

Cestou lomem můžete také narazit na nízké základy bývalých baráků pro odpůrce režimu. Svého času tu býval komunistický koncentrák, oficiálně trestanecký tábor pro budovatele podzemních prostor v Prokopském lomu vzdáleném asi 1,5 km po proudu Dalejského potoka.
Tomuto ponurému místu je částečně věnována cache GCZ28Y.

Díky, jestli jste dočetli až sem. Červený lom určitě stojí za vaši návštěvu.

Pro uznání logu musíte ale zodpovědět následující otázky a odpovědi zaslat emailem skrze můj profil GOGO CZ.

Na výchozích souřadnicích naleznete informační tabuli a uvidíte zvrásněné vrstvy červeného vápence.

1. Jakým geografickým směrem jsou vrstvy nakloněny? Můžete to zjistit měřením na výchozích souřadnicích.
2. Z informační tabule na výchozích souřadnicích zjistěte zajímavý cimrmanovský paradox o Joachimu Barrandovi. Najděte obrázek slavného geologa a doplňte následující text (4 slova): ……. Joachim Barrande (1799 - 1883), ……. ……. …….,
3. Přiložte foto vaší GPS či vaše spolu s červenými vápenci na úvodních souřadnicích – tento úkol je dobrovolný.
4. Přesuňte se o pár desítek metrů dál na Stage 2 (N 50° 02.166 E 014° 21.283, je zde lepší výhled do lomu. Podívejte se přímo před sebe směrem do lomu. Jaké horniny na skalní stěně převažují? Červené vápence, světlé vápence či tmavé břidlice?
5. Co způsobuje červenou barvu vápence? Odpověď můžete nalézt v listingu.

Logovat můžete bez mého potvrzení. Bude-li s Vašimi odpověďmi něco v nepořádku, ozvu se. Dodržujte prosím pořadí, nejdříve odpovědi, potom log. Logy bez předchozího zaslaní odpovědí budou smazány.

Zdroj: envis.praha-mesto.cz, geologie-beroun.wz.cz, www.monet.cz, zahorany.wz.cz, skryje.cz, libri.cz


To claim this cache you must fulfill following tasks and send answers to my profile GOGO CZ.


You can find the information board at the starting coordinates where you can also see the folded layers of red limestone.

1. What geographical direction are the layers tilted to?
2. Find a picture of the famous geologist and add the missing text (4 words): ....... Joachim Barrande (1799 - 1883), ....... ....... .......,
3. Take a photo of you or your GPS with limesone at the starting coordinates - this task is optional.
4. Move a few tens of meters further to the Stage 2 (N 50° 02,166 E 014° 21.283. Look straight ahead towards the quarry. Which kind of rocks predominate? Red limestone, light limestone or dark slate?
5. What causes red color of limestone?

You can log the cache without my confirmation but you should send me answers before the logging. If there is anything wrong with your answers I will let you know. Logs without sending answers will be deleted.

Flag Counter

Additional Hints (No hints available.)