Skip to content

<

Sjöbo Blocksänkor

A cache by Hvitfeldt Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/17/2015
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Inom ett område på ungefär 1 km² finns här en form av frostmark, som vanligtvis förkommer i fjälltrakterna. Frostmarken ifråga kallas blocksänkor.


För att få logga denna krävs att du svarar på följande frågor:

1. Studera blocken vid koordinaterna. Vilken typ av blocksänkor är Sjöbo blocksänkor? Är det olika bergslag med tydliga isräfflor eller varianten med en slags bergart och vittringsskador?

2. Vilken form och storlek har blocksänkan vid koordinaterna. Mät eller uppskatta.

Du behöver inte vänta på godkännande innan du loggar. För att logga denna earthcache krävs att du skickar ett meddelande med svar på frågorna till CO.
Loggar utan inkomna svar inom rimlig tid (10 dagar) kommer att tas bort. Inga svar i loggen tack. Det är inget tvång men ladda gärna upp en bild från området.

Blocksänkor är som namnet antyder sänkor som innehar stora mängder block i ytan. De återfinns främst i morän. Deras form är ofta runda eller svagt ovala men det är inte ovanligt med blocksänkor av mer oregelbunden form. Storlekar på 10 – 100 m i diameter är vanliga men det förekommer ibland ännu större. Blockstorleken kan variera mycket men den ligger vanligtvis mellan några decimetrar upp till några meter. Man brukar säga att det finns två typer av blocksänkor. Dels en variant där blocken är av olika bergarter som dessutom ibland kan ha isräfflor, dels en där blocken är av samma bergart och ofta är ganska vittrad.

För att blocksänkan skulle uppstå måste en del kriterier vara uppfyllda. Terrängen består av många fuktiga sänkor, som är omgivna av små kullar. Jordarten är en morän, som är rik på block och stenar. Sist men inte minst har klimatet haft stor betydelse för blocksänkans uppkomst.
I korthet har blocksänkan bildats genom att block och stenar har lyfts upp mot markytan genom tjälning. Under tjällossningen faller inte blocken och stenarna tillbaka i ursprungligt läge, eftersom finmaterial delvis har hunnit fylla ut utrymmet under dem, innan all tjäle har gått ur marken. Blocken och stenarna pallas upp mer och mer år efter år. Under den årliga utvecklingsprocessen har det samtidigt även skett en förflyttning av block och stenar från moränsluttningarna ner mot sänkan.

Det finns två olika hypoteser om hur frosthävningen går till. Den ena teorin kallas ”frost-pull” och går ut på att jorden sväller när tjälen penetrerar marken. Detta medför att det frysta lagret lyfts upp. Då bildas det en hålighet under stenar och block som sitter fastfrysta i tjälen. Samma process sker under smältning av tjälen, då tjällagret smalnar av både uppifrån och nerifrån varpå det återigen bildas hålrum under stenarna och blocken . Eftersom tjälen får jorden att vidgas även i horisontalled kommer hålrummen under stenarna smalna av när den når dit.

Den andra teorin, ”frost-push”, går ut på att stenarna har större värmeledningsförmåga än marken de ligger i. Det gör att det bildas is runt om och under stenarna var på de pressas upp. I båda fallen kommer mindre material falla ned under större block och stenar vid smältningen. När hålrummen fylls ut med mindre material kan blocken inte inta sin ursprungliga position, på så sätt fortsätter förloppet och sorteringen.

*****

Området söder om Sjöbo gård är ett småkulligt moränlandskap men flera stora välutbildade blocksänkor.

Till skillnad från blocksänkor längre norrut i fjällområderna är inte sorteringen av blocken lika god i Sjöbos blocksänkor, det beror förmodligen på att de i norr har fått längre tid på sig att utvecklas och en del av dem är fortfarande aktiva.

Förutom blocksänkor finns det flera andra frostmarksformer såsom kollapsringar, blockdiken, blockströmmar och blockringar. Det finns även en kulle bestående av enbart block som troligtvis bildats genom ursköljning. (ca 150 meter öster om koordinaterna)

Sjöbo blocksänkor ligger på ett område som är något mindre än 1 km². Men de mest framträdande och välutbildade blocksänkorna ligger vid de angivna koordinaterna. Dessa är mycket karaktäristiska och avviker mot den omgivande skogsmarken.

Blocksänkorna i Sjöbo verkar vara inaktiva. Det krävs ett kallare klimat än det vi har i dag i sydvästra östergötland för att blocksänkor ska kunnas bildas. Man uppskattar åldern på blocksänkorna till ca 13 000 år. Man tror att blocksänkorna i Sjöbo har bildats under deglaciationen , det vill säga när klimatet blev varmare i slutet på den senaste istiden och inlandsisen smälte och drog sig tillbaka. Under denna perioden har säkerligen tillgången på fukt i marken varit god från den avsmältande isen och den ringa avdunstningen. Det är främst under sådana förhållanden som blocksänkorna har bildats.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.