Skip to Content

<

Trebovske steny / Trebovske walls

A cache by geocacher.cz Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/07/2015
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Keš vás přivede do přírodní rezervace Třebovské stěny
[EN]: The cache will bring you to the natural reserve Třebovské walls


Panoramatický snímek Třebovských stěn - táhnou se zleva od Damníkova až k Lanšperku vpravo
[EN]:Panorama picture of Třebovské walls - extending from the left Damníkov to Lansperk right


Asi 6 km severovýchodně od České Třebové se nachází přírodní památka Třebovské stěny. Představuje téměř 16 km dlouhý, ostrý opukový zlom. Na několika místech je drobně přerušen. Táhne se téměř od obce Damníkov až k Lanšperku. Na západní straně se svahy zvolna sklánějí směrem k České Třebové, východní stranu směrem k Lanškrounu tvoří na mnoha místech kolmé, strmé až 200 m vysoké skalnaté stěny. Převážná část těchto míst je přístupná turisticky značenou cestou, stejně tak nejvyšší vrchol Třebovský stěn – Palice (613 m n.m.), který poskytuje pouze omezený výhled.

[EN]: About 6 km northeast of the Česká Třebová is a natural monument Třebovské walls. It represents almost 16 km long, sharp break marl. In several places it is slightly interrupted. It stretches almost from the village Damníkov to Lansperk. On the western side slopes gently toward the bow Česká Třebová eastern side towards Lanškroun forms in many places perpendicular steep, 200 m high rocky walls. The bulk of these jobs are accessible by hiking trail, as well as the highest peak Třebovské walls - Palice (613 m above sea level), which provides only a limited view.


Geomorfologie krajiny
Základní rysy krajiny Českotřebovska určuje její geologická stavba. Na tektonické deformace podkladových horninových struktur Českého masívu a jejich mladoprvohorní zvětralinové pokryvy nasedá druhohorní sedimentární plášť. Z geomorfologického hlediska tvoří toto území Českotřebovská vrchovina, která je rozdělena na tři dílčí jednotky. Jde o soustavu rovnoběžných kuestových hřbetů litické a potštejnské antiklinály a sníženin tzv. orlickoústecké a letohradské synklinály.
Litická antiklinála tvoří na tomto území soustavu zalesněných kuest Hřebečovského hřbetu, jehož součástí je i protáhlý hřbet Hříva s nejvyšším vrcholem Palice. Východní svahy Hřívy, které jsou tvořeny převážně křídovými sedimenty Cermanu a spodního a středního turonu, spadají do hloubky 200 m a vytvářejí tak impozantní skalní defilé Třebovských stěn. Z řady průhledů na jejich vrcholu je úchvatný pohled na západní část Lanškrounské kotliny tvořené převážně permskými sedimenty i na panorama jednotlivých horských hřbetů.


Kuesta - jednostranně ukloněný stupeň vzniklý na mírně nakloněných vrstvách


[EN]: Geomorphology
Basic features of the landscape Českotřebovsko determines its geological structure. On the tectonic deformation of the underlying geological structures of the Bohemian Massif and their hypergenous coverings Palaeozoic age climbs Mesozoic sedimentary mantle. From the geomorphological point of view constitute this territory Českotřebovsko highlands, which is divided into three sub-units. It is a system of parallel ridges cuesta political, and Potštejnská anticlines and depressions called Orlickoústecko and Letohradská syncline. Litica anticline formed on the territory cuesta Hřebečovský system wooded ridge, which also includes an elongated ridge of mane with its highest peak mallet. Eastern slopes mane, which are largely made Cerman Cretaceous sediments and the lower and middle Turonian fall to a depth of 200 m creating an impressive rock parade of Třebovské walls. From a series of glimpses at their summit offers a magnificent view of the western part of the basin Lanškrounské consisting mainly of Permian sediments and the panorama of the various mountain ridges.


Cuesta - unilaterally tip tilted stage resulting in a slightly inclined layersHydrologické poměry
Českotřebovsko leží na hlavním evropském rozvodí. Vodní toky na západ a severozápad od rozvodnice se vlévají do Loučné, Třebovky, nebo Tiché Orlice. Patří tedy do povodí Labe, jehož prostřednictví se vlévají do Severního moře. Toky směřující z rozvodí oblasti k východu a jihovýchodu patří do povodí Moravské Sázavy a k jihu do povodí Svitavy, neboli do povodí Moravy a tím prostřednictvím Dunaje do úmoří Černého moře.

[EN]: Hydrology
Walls lies on the main European watershed. Třebovské walls watershed forms part of the walls and rocky ridge Hříva. Water flows to the west and northwest of the switchboard flow into Třebovka river and belongs to the Elbe river basin, flows towards the east and southeast part of the basin Morava river and the Danube, through to the Black Sea drainage area.


Mapa hlavního evropského rozvodí v ČR
[EN]: Map of the main European watershed in the Czech RepublicFlóra a fauna
Rezervace představuje starou bučinu na strmém svahu s četnými opukovými skalkami a pískovcovými balvany. Z ochranářsky významných druhů rostlin zde nalezneme například jedovatý áron plamatý (Arum maculatum), který má zajímavé utváření květů a nápadné korálově červené bobule.
Na opukových skalách roste vzácný sleziník zelený (Asplenium viride) a kapradina laločnatá (Polystichum lobatum), která se od ostatních druhů kapradin liší přezimujícími tmavozelenými listy. Bylo zde nalezeno 240 druhů hub, mezi nimi i vzácný korálovec bukový (Hericium clathroides). Fauna tohoto území je mimo běžných druhů obratlovců zastoupena typickými druhy měkkýšů a brouků.

[EN]: Flora and fauna
Reserve represents the old beech forests on steep slopes with numerous plaener rocks and sandstone boulders. Of protectively important plant species found here, for example, toxic Arum maculatum, which has an interesting formation of flowers and striking coral-red berries. Argillite rocks to grow rare green spleenwort (Asplenium viride) and lobed fern (Polystichum lobatum), which differs from other species of ferns differ hibernating dark green leaves. There were found 240 kinds of mushrooms, among them rare coral beech (Hericium clathroides). The fauna of this area is outside the normal vertebrate species represented by typical species of molluscs and beetles.


Přírodní rezervace Třebovské stěny
Přírodní rezervace byla vyhlášena Okresním úřadem v Ústí nad Orlicí v roce 2000 na celkovém území 50 ha. Předmětem ochrany PR je významná lokalita zachovalých přirozených a polopřirozených květnatých bučin a suťových lesů s příměsí javoru klenu a jedle bělokoré s výskytem typických stanovištních druhů rostlin a živočichů. Staré bučiny porůstají strmé svahy s četnými opukovými skalkami a pískovcovými balvany. Zejména v okolí Skuhrova tvoří opukové a pískovcové stěny a sruby zvláštní přírodní scenérie, v nichž lze jen těžko rozpoznat přirozené skalní výchozy od uměle odlámaných částí.
V lesních porostech jsou zastoupeny buk lesní, smrk ztepilý, javor klen a jedle bělokorá. Lesní porosty patří do kategorie lesů ochranných a lesů zvláštního určení s významnou půdoochrannou (protierozní) funkcí.

[EN]: Nature Reserves Třebovské walls
Nature Reserve was declared by the District Office in Usti nad Orlici In 2000 the total area 50 ha. The object of protection is a significant habitat preserved natural and semi-natural flowery beech and talus forests with an admixture of sycamore and silver fir with the appearance of typical habitat of species of flora and fauna. Old beech forests grow on steep slopes with numerous plaener rocks and sandstone boulders. Especially around Skuhrov forming argillite and sandstone walls and cabins special scenery, which can be difficult to identify the natural outcrops of mined areas.
The forests are represented by beech, spruce, sycamore and silver fir. Forest stands belongs to the category of protective forests and special purpose forests with significant soil protection (erosion control) functions.


Skalní výchozy Třebovských stěn - v letních měsících bývají hůře vidět díky olistění stromů
[EN]: Outcrops Třebovské walls - in the summer months tend to be harder to see through foliage of trees


Objevte krásy Třebovských stěn
Doporučujeme všem projít alespoň část Třebovských stěn, nejlépe od výchozích souřadnic po červené turistické značce směrem k Damníkovu. Občas stojí za to si odskočit z cesty a podívat se na skalní výchozy, které jsou úctyhodně vysoké. Cestou můžete navštívit nejvyšší vrchol Třebovských stěn kde je zároveň tradička Palice, 613 m n.m, cestou k Damníkovu si můžete odlovit ještě další dvě kešky.

[EN]: Discover the beauty of the Třebovské walls
We encourage everyone to pass at least part Třebovské walls, preferably from the initial coordinates of the red trail towards Damníkov. Sometimes it is worthwhile to bounce out of the way and look at the outcrops, which are impressively high. You can visit the highest peak of Třebovské walls where it is also traditional cache Palice, 613 m n.m, on the way to Damníkov can be taken two more caches.


Třebovské stěny
[EN:] Třebovské wallsKuesta, je útvar vzniklý ukloněním vrstev odolných hornin, které se střídají s méně odolnými horninami. Na jedné straně kuesty je mírný úklon a na druhé straně za hranou je příkrý sráz. Úpatí tohoto příkrého srázu pak tvoří přechod mezi odolnými a méně odolnými horninami.

Podmínky pro zalogování této Earth keše:

1) Waypoint č. 2 vás dovede přímo před jeden z mnoha skalních výchozů Třebovských stěn. Vaším úkolem je odhadnout výšku od paty až k vrcholu.
2) Na stejných souřadnicích je na skále před vámi zřetelně vidět střídání odolných vrstev s méně odolnými. Kolik takových vrstev se zde střídá?
3) Odhadněte výšky jednotlivých vrstev tak, jak se střídají odzdola nahoru, a napište, jaké jsou to horniny.
4) Nepovinná podmínka: K vašemu logu připojte svou fotografii před skalními výchozy. Fotku udělejte tak, abyste neprozradili odpověď na otázku č. 2.

Odpovědi na otázky mi posílejte přes profil.


[EN]: Cuesta, the shape created by bowing layers of resistant rocks, alternating with less resistant rocks. On the one hand of cuesta is a slight slant, and on the other side at the edge of a steep precipice. The foot of a steep cliff, then a transition between resistant and less resistant rocks.

Conditions for logging this Earth cache

1) Waypoint no. 2 takes you directly in front of one of many rock outcrops Třebovské walls. Your task is to estimate the height from the bottom to the top.
2) At the same coordinates on the rock in front of you clearly see alternating resistant layers with less resistant. How many such layers are alternates?
3) Estimate the height of each layer as it turns from the bottom up, and write what it rocks.
4) Optional condition: To your log attach a photo in front of rock outcrops. Make a photo so that you not reveal the answer to question no. 2.

Answers to the questions, send me via profile.Toulavá kamera: pořad o přírodní památce Třebovské stěny


Zdroj:
www.atlasceska.cz
Demek et al. 1965, Michalski et al.1988
Roman Bárta, seminární práce Českotřebovsko
Mgr. Miloš Krejčí © 2002, Infocentrum města Lanškroun a regionu LanškrounskoAdditional Hints (No hints available.) 

Find...

61 Logged Visits

Found it 58     Write note 2     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 50 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.