Skip to content

<

Ol-Larsbergen

A cache by Lealetar Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/20/2015
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Rullstensåsar, Gästrikeleden, Ockelbo


Ol-Larsbergen
Ol-Larsbergen är ett välutvecklat åsnät med 4-5 rullstensåsar som formats av inlandsisen när den avsmälte, för ca 8 500 år sedan. De högsta kraftigare kullarna når 212-213 m.ö.h. Dessa är plana i överytan och uppbyggda till en nivå som överensstämmer med HK-nivån (högsta kustlinjen). De har bildats under Ancylussjöns yta. Enstaka ryggar inom Ol-Larsbergen når dock över 215 m.ö.h., utan planbildning, vilket visar att de avsatts ovan vattenlinjen, helt subglacialt (under isen). Åsarna slingrar sig i olika riktningar, de finns inom en mindre yta och är relativt glest bevuxna så att man får en fin bild av deras former. Det finns stigar längs flera av åskrönen, den tydligaste är en anslutande del till Gästrikeleden.

Inlandsis
Inlandsisar och andra glaciärer har bildats genom att snö under många år ackumulerats och med tiden omvandlats till is som fått en sådan mäktighet att den genom trycket blivit plastisk och långsamt börjar röra sig. En inlandsis enorma massa inverkar med ett stort tryck på jordskorpan som pressas ner av isens tyngd. Under den senaste nedisningen (Weichsel) uppskattar man att inlandsisen var upp till 3–4 km tjock.

Anchylussjön
Ancylussjön uppstod ungefär 8 700 f. Kr. när den snabba landhöjningen efterhand stängde förbindelsen med havet genom Mellansverige så förbindelsen mellan det tidigare Yoldiahavet och Västerhavet blev allt grundare. De salta bottenströmmarna kunde ej tränga in i Östersjöbäckenet och det uppstod en sötvattensjö – Ancylussjön.

Högsta kustlinjen - HK
Efter istiden var stora delar av Sverige nedtryckt under den tidens havsyta. När isen smälte minskade trycket på jordskorpan och landet började höjas, en process som fortfarande pågår. Den nivå som vattnet nådde då det stod som högst brukar kallas den högsta kustlinjen. Nivån för denna kustlinje varierar i landet. De högsta nivåerna, närmare 300 meter ovan dagens havsyta, finns i Ångermanland. I sydligaste Sverige ligger dock den högsta kustlinjen mindre än 20 meter ovan dagens havsyta. I området på gränsen mellan Gästrikland och Hälsingland, i Ockelbo och Skogs socknar, ligger den på cirka 210–220 meter över havet. Alla nivåer därunder har således utgjort skärgård och kustlinje under någon tid.

Rullstensåsar

Smältvatten från isen transporterade material som avsattes som isälvssediment såväl under som framför den yttersta isranden. Rullstensåsar är den vanligaste och mest välkända isälvsavlagringen i Sverige. De bildades i och utanför tunnlar i isen och består av stenar, grus och sand som som storlekssorterats. Materialet har också slipats, eroderats, till rundade former - därav namnet rullstensås. Vatten som har hög fart och högt tryck kan transportera mycket stora block och stenar. Vatten med lägre fart och lägre tryck kan bara ta med sig mindre material som grus och sand. Vid inlandsisens kant strömmade älvarna ut genom isälvsmynningar och kom ut i det fria. Strömhastigheten minskade och de stora stenarna sjönk genast till botten. Ju längre ut från mynningen vattnet nådde, desto lugnare blev strömmen och allt finare fraktioner kunde avsättas ovanpå och vid sidan av de grövre. Detta leder till att lagren innehåller grövre material ju längre ned man kommer i rullstensåsen.

Storleken på materialet i åsen är alltså beroende på hur mycket och hur fort vattnet forsat fram. I våra åsar finns sällan det finaste materialet, silt och lera, kvar. Det har följt med längre bort och sedimenterat ut i stora deltan och sandfält. I många åsar ser man skikt av olika partikelstorlekar. Det tyder på att vattnet haft olika hastighet och kraft vid olika tillfällen. Därför har materialet skiktats med stora partiklar vid stort flöde, och mindre partiklar vid mindre flöde i samma kanal. Det finns två grundmodeller av rullstensåsar, subakvatiska och supraakvatiska, beroende på om isälvstunnlarna mynnar ut i en över- eller undervattensmiljö. De största och längsta rullstensåsarna bildades i subakvatisk miljö, d.v.s. under vattenytan, de mindre och kortare bildades i en supraakvatisk miljö, d.v.s. de bildades där en isälv mynnat ut på land.

De subakvatiska rullstensåsarna kännetecknas av att materialet är väl sorterat i storleksordning med de största stenarna längst ner. En subakvatisk ås har också påverkats av landhöjningen och att den, då den stigit upp över vattenytan, kommit att utsättas för vågor. Denna svallning har bidragit till att transportera bort det finkorninga materialet från åsens yta och ofta även planat ut åsen.

En supraakvatisk ås är mindre och ofta intermittent i sin utstäckning, den har avsatts inuti en tunnel eller i en isspricka där taket rasat samman, den är därför inte lika väl sorterad som en subakvatisk ås. Ibland har dessa supraakvatiska korta åsavsnitt olika riktning, beroende på att de bildats i sprickor i isens ytterkant med olika riktning där både vatten och material transporterats. Där en bädd av isälvsgrus bildas i en smal tunnel eller spricka i isen, och bäddens sidor rasar samman i samband med att de stödjande isväggarna smälter kan den kvarstående åsens sidor mötas i en smal rygg, en "getrygg" eller"knivås".

Loggning
En fin upplevelse av området får man t.ex. om man följer den orange markerade leden längs stigen från stigstart tills man går ner från åsen. Det är ca 600 meter enkel väg. Det finns också fler stigar att undersöka om man vill.

För att få logga cachen behöver du besöka koordinaterna ovan samt svara på nedanstående frågor. Skicka svaren till mig via e-post. Skriv i meddelandet namn på cachen och vem / vilka ni är som loggar. Skriv inga svar i loggen. Du behöver inte vänta på mitt svar, jag kontaktar dig om det är något problem. Loggar som inte uppfyller kraven kommer att raderas.

a) Se på åsens profil och mät dess bredd längst upp på krönet. Hur bred är den? Varför tror du åsen har denna form?

b) Se mot syd-ost, hur ser marken ut här framför dig? Varför tror du det ser ut som det gör?

Frivilligt: Ladda gärna upp en bild från någon plats (helst ej precis vid GZ så att svaren på frågorna "syns") på de vackra Ol-Larsbergen med dig /din GPS /din hund /...

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.