Skip to content

<

Trefaldighetskällan

A cache by jacke73 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/13/2015
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Earthcache Trefaldighetskällan

 

Vackert belägen, alldeles intill sjön Fysingens strand, ligger en källa. Den heter Trefaldighetskällan, eller Hammarby källa. Källan ligger vid Stockholmsåsen. Området mellan åsen och sjön Fysingen är en reservvattentäkt för Norrvatten, som försörjer 13 kommuner med dricksvatten.  


Stockholmsåsen

Stockholmsåsen är en rullstensås, som är ca.60km lång. Den sträcker sig ungefär från Västerhaninge i söder till Arlanda i norr. Rullstensåsen eller grusåsen bildades när inlandsisen smälte.  

 

Grundvatten

Vatten finns normalt på alla nivåer i jorden och berggrunden. Man kan särskilja två olika zoner, med hänsyn till vattnets uppträdande: en övre zon, markvattenzonen och den nedre zonen, grundvattenzonen. Markvattenzonen kallas också för den omättade zonen, då det finns även luft i jordporerna. Den nedre, grundvattenzonen kallas för den mättade zonen.

Vissa bergarter, till exempel sandsten, innehåller porer ungefär som en jord. Vatten kan förekomma i hela bergmassan. Andra bergarter är tätare och vattnet förekommer då bara i sprickor, som bildats i bergmassan. De dominerande bergarter i Sverige är granit och gnejs, hårdare än t.ex. sandsten, vilket betyder att vattnet förekommer bara i sprickor.

Grundvatten bildas genom att ytvatten sakta tränger ner genom marken. Det kallas för infiltration. Vattnet sjunker neråt tills det når en ogenomtränglig yta. Jordlagren ovanför berggrunden mättas med vatten och sk. vattenmagasin bildas. Dessa vattenlager kallas för akvifier. I en akvifer kan finnas ett eller flera grundvattenmagasin. 

 

För dricksvattenförsörjning till våra samhällen försöker man så lång som möjligt använda just grundvatten. Grundvattnet kan vara några veckor eller flera tusen år gammalt, beroende på akviferernas uppbygnad och deras mäktighet.

 

översättningar:
unconfined aquifer = omättad zon, markvattenzonen
confined aquifer = mättad zon, grundvattenzonen  

Det mesta sötvattnet på jorden förekommer som grundvatten. Man har uppskattat volymen till 10 miljoner km³, vilket motsvarar ett 80m djupt vattenskikt över jordens landytor. Det kan jämföras med sötvattenförrådet i sjöar och floder, vilket motsvarar ett 0,6m tjockt skikt över jordens landytor.

 

Vad är en källa?

En källa är samlad utströmning av grundvatten ur marken, en vattensamling som uppstår vid en plats där sådan utströmning sker. För att en utströmning ska bli så koncentrerad att en källa uppkommer krävs speciella geologiska förutsättningar.

Källor kan bildas där grundvattnet i ett rikligt vattenförande berg- eller jordlager i en sluttning tvingas fram till markytan av ett tätare mötande eller underliggande lager. Källor i moränmark är ofta av denna typ. En annan typ av källor är artesiska och bildas i dalar där ett grovt, vattenförande lager täcks av ett tätare lager. Det kan vara till exempel ett lager av lera. Vattnet i det grövre lagret står ofta under övertryck. Det ska finnas höjdområden omkring för att övertryck förekommer. På de platser där det grövre lagret når markytan, genom det täta lagret eller om det täta lagret av någon anledning har punkterats, kan vatten komma att strömma upp och källor kan bildas. Denna typ av källor är vanliga i lerområden längs kanterna av rullstensåsar.

 

Hammarby källa

Källan ligger i närheten av sjön Fysingen, som är en lerslättssjö. Jordarterna i området innehåller avsevärd halt lera. Sjön är grund (maxdjup 4,5m) och vattenvolymen är liten. Området mellan källan och Fysingen innehåller mycket lera. I den leran ingår en stor andel organisk material, då området är gammal sjöbotten. Gyttjelera kallas denna typen av lera för, den består av både organisk material och lera.

De senaste vattenproven visar, att källan har ”hög redoxpotential”, vilket betyder att vattnet i källan är syresatt och av god kvalité. Det kan användas utan behandling. Eventuella måttliga organiska föroreningar bryts snabbt ner på grund av god luftning i vattnet. Salthalten är relativt hög, det beror på vägsalten som trängt ner i grundvattnet. Numera undviks vägsaltning vid vattenskyddsområdet och det påverkar positivt i vattenkvalitén. Salthalten har sänkt med över 20% sedan 1990 och är på väg ner. Idag är salthalten klart under gränsvärdet enligt Livsmedelverket.

Källan i Hammarby är en så kallad Trefaldighetskälla. Enligt gammal folktro är den en källa med helande och läkande krafter. Trefaldighetskällan ansågs ha dessa krafter för att den rann mot norr. I medeltiden uppfattades norr som det ondas hemvist och dit kunde sjukdomar återförpassas. Samma logik hade man när man byggde kyrkor. Normen var, att det fanns inga fönster mot norr – där kom det onda ifrån. Tittar man t.ex. närliggande Hammarby kyrka lite närmare, uppmärksammar man att det finns inga fönster mot norr, mot sjön Fysingen.

Siffran sju har stor betydelse i den gamla folktron om källans läkande krafter. Man skulle dricka sju klunkar vatten ur källan. Största möjliga effekt uppnåddes om man gjorde det på trefaldighetsaftonen, vilken infaller sju dagar efter pingstafton. Den i sin tur infaller sju veckor efter Påsk. Att trefaldighetsaftonen även infaller alltid vid fullmåne, förstärkte den förkristna karaktären. Fullmåne har alltid ansetts ha övernaturliga egenskaper.

Vattnet i Hammarby källa testas med jämna mellanrum. Det är fullt drickbart och även idag finns det människor i närområdet, som hämtar sitt vatten från källan. Under 2011 restaurerades källan och den invigdes i september 2011 med en söndagsmässa på plats. Möjlighet finns att förrätta dop och även vigsel invid källan under sommarmånaderna.

 

Earthcachen

För att logga denna earthcache som found ska du svara på de nedanstående frågorna. Skicka dina svar till mig genom att klicka på min email-adress i min profil. Se till att din mailadress finns med så jag kan snabbt svara på ditt email.

  1. Titta lite närmare på området kring källan. Baserad på det du läst här ovan och vad du ser runt omkring dig, vilken typ av källa är Hammarby källa? Motivera gärna ditt svar.

  2. Är det bara ett eller flera ställen vattnet kommer fram ur marken? Vad berättar det om grundvattenlagret här?

  3. Gör en uppskattning hur mycket vatten det flödar fram på en minut?

Det uppskattas om du tar en bild på dig vid källan och bifogar den i loggen. Det är helt frivillig uppgift, naturligtvis.

Inga svar i loggen, tack. Du behöver inte vänta svar innan du loggar! Skicka dina svar till mig så svarar jag så snart som möjligt.

 

Earthcache Trefaldighetskällan short description in english

Groundwater

Water is normally found at all levels in the soil and bedrock. One can distinguish two different zones, according to the water behavior: an upper zone, ground water zone and the lower zone, the groundwater zone. Soil water zone is also known as the vadose zone, then there are also the air in the soil pores. The lower the groundwater zone called the saturated zone. Some rocks, such as sandstone, contains pores like an earth. Water may be present throughout the rock mass. Other rocks are denser and the water is present then only in the cracks formed in the rock mass. The dominant rock types in Sweden are granite and gneiss. They are harder than for example sandstone, which means the water exists only in the cracks. A spring may be the result of karst topography. where surface water has infiltrated the Earth's surface (recharge area), becoming part of the area groundwater. The groundwater then travels through a network of cracks and fissure—openings ranging from intergranular spaces to large caves. The water eventually emerges from below the surface, in the form of a karst spring. The forcing of the spring to the surface can be the result of a confined aquifer in which the recharge area of the spring water table rests at a higher elevation than that of the outlet. Spring water forced to the surface by elevated sources are artesian wells This is possible even if the outlet is in the form of a 300-foot-deep (91m) cave. In this case the cave is used like a hose by the higher elevated recharge area of groundwater to exit through the lower elevation opening.

The Trinity spring of Hammarby

The spring is located near Lake Fysingen, which is a clay grounded lake. The soils in the area contains substantial content of clay. The lake is shallow (maximum depth 4.5 m) and the water volume is small. The area between the spring and Fysingen contains a lot of clay. In the mud is included a large proportion of organic materials, because the area is an old lake ground. This type of clay is called Muddy clay, it consists of both organic materials and clay. The most recent water samples show that the spring has "high redox potential," meaning that the water in the spring is oxygenated and of good quality. It can be used without treatment. Any possible moderate organic pollutants are broken down quickly because of good aeration of the water. The salinity is relatively high, it depends on the road salt which penetrated into groundwater. Nowadays road salting (deicing purposes) is avoided on water protection areas and it affects positively on the water quality. Salinity has decreased by over 20% since 1990 and it is on the way down. Today, the salinity is clearly below the limit value according to the NFA. The spring of Hammarby is a so-called Trinity Spring. According to ancient folklore, it's water has healing powers. Trinity spring was believed to have these powers because it flows towards north. In the Middle Ages people believed that North is the evil residence and there could illnesses be relegated from. The same logic was used when they built churches. The norm was that there were no windows facing north – from where the evil came from. Have a look at the nearby church of Hammarby a little closer, note that there are no windows facing north, toward Lake Fysingen. The number seven is of great importance in the old folklore about the Trinity springs healing powers. They would drink seven gulps of water from the spring. Maximum effect was achieved if one did it on the Trinity eve, which occurs seven days after Whitsun eve (The eve of the Pentecost). It falls seven weeks after Passover. The Trinity evening also always fall on the full moon, reinforced the pre-Christian character. Full Moon has always been considered to have supernatural properties. The water in Hammarby spring is tested periodically. It is perfectly drinkable and even today there are people in the local area, who get their drinking water from the spring. In 2011 the Trinity spring was restored and it was inaugurated in September 2011 with a Holy Mass in place. It is possible to perform baptisms and even weddings by the spring during the summer months.

The earthcache:

To log the earthcache as found you shall answer these questions. Send your answers through my profile page. Click on my email address there. Make sure you send your own email address with your answers so I can easily contact you if needed.

1. Look at the spring area little closer. Based on what you have read above and what you see around you, what type of a water spring is the Trinity spring? Motivate your answers a bit.

2. Is it only one or is it several places the water comes out the ground? What does it tell about the groundwater here?

3. Make an estimate how much water flows from the ground in one minute.

A picture of you by the Trinity spring is much appreciated, but not a must. No answers on your log text, please! You can log found at once, you don't have to wait my answer to do that. If there is something wrong on your answers I will contact you.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.