Skip to Content

<

Dno morza mioceńskiego - Huta Różaniecka.

A cache by niuton Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/24/2015
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Aby zapoznać się z tym EC musimy odwiedzić dwa geo - stanowiska. znajdujące się blisko siebie. Zapoznamy się z osadami mioceńskimi. /To meet this EC must visit two geo - position. located close to each other. We will learn about the Miocene sediments.

PL

W miejscowości Huta Różaniecka rozciąga się wzniesienie zwane Wałem Huty Różanieckiej o wysokości 305 m. n.p.m. To na nim po stronie południowej stoku odsłaniają się utwory mioceńskie. Na dystansie ponad 3 km znajduje się 14 odsłonięć geologicznych prezentującą różne typy struktur sedymentacyjnych, odmiany litologiczne oraz bogatą kopalną faunę mięczakową. Powyższe osady powstały w płytkim, ciepłym morzu mioceńskim wypełniającym zapadlisko przedkarpackie 16 milionów lat. Południowe obszary tego basenu morskiego przylegały do górotworu karpackiego. Charakteryzowały się one znacznymi głębokościami. Tam też powstawał flisz karpacki dochodzący do kilkuset metrów. Północna cześć basenu sięgająca tereny "Roztocza" była zdecydowanie płytsza. Gromadzone w niej osady mają mniejszą grubość i są bogatsze w skały piaszczyste ( piaski kwarcowe lub kwarcowo glaukonitowe ) oraz wapienie bogate w skamieniałości (np. muszlowce). Z partii szytowych Wału Huty Różanieckiej w kierunku południowym widzimy równinę biłgorajską, która jest pozostałością zapadliska przedkarpackiego. My, zapoznamy się z dwoma stanowiskami.

Stanowisko nr 1


Jadąc drogą z Suśca w kierunku Huty Różanieckiej, tuż przy drodze u podnuża wsi po lewej (wschodniej) stronie mamy stanowisko nr 1. Obiekt jest niewielkim sztucznym odsłonięciem. Stanowisko nr 1 o wymiarach dochodzących do 80 m długości szerokości do 19 m oraz wysokości 2 m. Prezentuje ono wyższą cześć profilu utworów badeńskich odsłoniętych w obrębie południowych zboczy tzw. wału Huty Różaniecka. Dostępne obserwacjom są tu w różnym stopniu poddane procesowi twardnienia wapienie powstałych ze szczątków roślin, (glonowe) o zmiennym stopniu zapiaszczenia. Pod względem petrograficznym skały te należy zaklasyfikować jako biokalkarenity kwarcowe. W ich obrębie występują poziomy z dużym nagromadzeniem skamieniałości będącego formą naturalnego odlewu pustych przestrzeni po częściach miękkich organizmu i odcisków muszli małży. Charakterystyczną cechą opisywanych utworów jest występowanie w ich obrębie warstwowań rynnowych. Zostały one zaliczone do utworów badenu górnego. Ławice wapieni pochodzenia roślinnego o zmiennym stopniu twardości. Dolny zespół stanowią słabo utwardzone, warstwowe przekątnie nisko kątowo rozsypujące się wapienie roślinne z intraklastami ilastymi, powyżej widać ławice silnie utwardzonego wapienia roślinnego z licznymi skamieniałościami i próżniami po rozpuszczonych małżach.

Stanowisko nr 2


Obiekt nr 2 zlokalizowany jest po zachodniej stronie drogi Huta Różaniecka-Susiec; po południowej stronie Wału Huty Różanieckiej; jest to niewielkie wyrobisko znajdujące się za budynkami zakładu produkcji ogrodzeń. Kierując się w stronę miejscowości po ok. 200 m skręcamy w prawo tuż przed widoczną z drogi cerkwią. Za zabudowaniami widoczne jest odsłonięcie micenskie o długości dochodzącej do 50 m. szerokości do 60 m oraz wysokości od 1- 3 m . Stanowisko to prezentuje najniższą część profilu utworów badeńskich odsłoniętych w obrębie południowych zboczy tzw. Wału Huty Różanieckiej. Dostępne obserwacjom są tu słabo utwardzone utwory piaszczyste kwarce bogate w skamieliny zwierzęce, warstwowane przekątnie i rynnowo z licznymi powierzchniami erozyjnymi o charakterze rozcięć kanałowych. W kierunkach nachylenia warstwowań przekątnych dominuje składowa północno-wschodnia. Utwory te cechuje słaba selekcja i wyraźna bimodalność: ziarna kwarcu są średnio- i gruboziarniste, natomiast wielkość rodoidów zmienia się w znacznym zakresie od 0.5 do 3 cm. W utworach tych sporadycznie występują otoczaki czarnych krzemieni i fosforytów. Stopień lityfikacji zmienia się od luźnych piasków do silnie scementowanych piaskowców. W ich obrębie występują nagromadzenia z licznymi muszlami bądź ośródkami małży (Glycymeris sp. Chlamys sp., Neopycnodonte sp.). Utwory te przypuszczalnie odpowiadają okresowi sedymentacji serii piaszczystej i wapieni ratyńskich z brzeżnej północnej części zapadliska przedkarpackiego, a być może są nawet odpowiednikiem warstw baranowskich. Proszę ze względu na możliwość oderwania się nawisu zadbać o bezpieczeństwo. Zwłaszcza dzieci. Oglądamy z pewnej odległości.

Aby zalogować znalezienie tego EarthCache, musisz udać się pod wskazane współrzędne, odpowiedzieć na poniższe pytania. "Odpowiedzi proszę wysyłać za pomocą mojego profilu. Nie trzeba czekać na moją odpowiedź, można od razu logować. Jeśli coś będzie nie tak, zgłoszę się sam. Pamiętajcie proszę, że logi bez podesłanych odpowiedzi będą kasowane.

Foto. do pytania nr 2/ Foto. to question # 2

1/ Skały te powstały ponad 16 mln lat. Podaj systematykę geologiczną powstania tych skał osadowych. (Eon, Era, Okres. Epoka.)
2/ Na fotografii nr 2 widzimy ciemną skałę znajdującą się w północnej części odsłonięcia na stanowisku nr 1 zaraz za nią po lewej stronie leży charakterystyczny odłam skalny. Opisz jego: Jak jest zakończony i jaką ma grubość względem skały przedstawionej na fotografii. ( 1:1, 1:1/2, 1:1/3, 1:1/4)?

3/ Na stanowisku nr 2 widzimy nawis ławicy wapienia warstwowany przekątnie. Niedawno uległ on uszkodzeniu. Oderwany kawałek ławicy leży poniżej. Określ jego rozmiar. Oderwana cześć stanowi 1/2 , 1/3, 1/4 , 1/5 całości? Pomocna Fotografia nr 3.
4/ Na wschodniej stronie stanowiska nr 2 widzimy piaskowiec krawcowo glonowy z skamielinami i próżniami. Jak myślisz co wcześniej wypełniało te miejsca?
5/ Opcjonalnie - miło będzie jak załączysz swoja fotografię.

EN

In the village of Huta Różaniecka it extends hill called Ramparts Huta Różanieckiej a height of 305 meters above sea level It is on the south side slopes are exposed Miocene songs. At a distance of over 3 km there are 14 geological outcrops presenting different types of sedimentary structures, lithological variations and a rich fossil fauna of mollusks. These settlements were established in a shallow, warm sea Miocene Carpathian foreland basin filling 16 million years. Southern areas of this maritime area adjacent to the rock Carpathian. They are characterized by considerable depths. There also arose Carpathian flysch of up to hundreds of meters. The northern part of the basin reaching areas "Mites" was far shallower. Collected in the sediments are thinner and richer in rocks sand (quartz sand or quartz glauconitic) and limestones rich in fossils (eg. Shellstone). With a lot of Huta Różanieckiej szytowych Embankment to the south, we see the plain Bilgoraj, which is a remnant of the Carpathian landslides. We hear from two positions.

Position no 1


Coming by road from Susiec in the direction of Huta Różanieckiej, just off the road before the village on the left (east) side we position No. 1. The property is a small artificial unveiling. Position No. 1 with dimensions of up to 80 m long and 19 m wide and 2 m in height. This position presents the greater part of the profile tracks Badenian exposed within the southern slopes of the so-called. Różaniecka Huta shaft. Available observations are here in varying degrees subjected to a hardening of limestone formed from the remains of plants (algal) with varying degrees of silt. In terms of petrographic rocks must be classified as biokalkarenity quartz. Within them there are levels with large accumulations of fossils which form a natural cast of empty space on the soft parts of the body and fingerprint clam shell. A characteristic feature is the presence of the described tracks within them gutter layers. They were assigned to the upper Badenian tracks. Limestone shoals of vegetable origin with varying degrees of hardness. Bottom team consists of poorly paved, low angle diagonally layered crumbling limestone plant with intraklastami clay, above you can see a strong hardened limestone shoals with numerous fossils of plant and vacuums the dissolved bivalve molluscs.

Position no 2


Facility No. 2 is located on the west side of the road Huta Różaniecka-Susiec; Embankment on the southern side of Huta Różanieckiej; it is a small pit located behind the buildings manufacturing plant fences. Heading towards the village after approx. 200 meters turn right just before the church visible from the road. Behind the buildings is seen unveiling micenskie with a length of up to 50 m. Wide and 60 m and a height of 1 to 3 m. This position presents the lowest part of the profile tracks Badenian exposed within the southern slopes of the so-called. Różanieckiej Huta shaft. Available observations here are poorly paved tracks sandy kwarcce rich in animal fossils, layers of trough diagonally and with numerous erosion surfaces of a channel cuts. In the directions of inclination of the layers diagonal component dominates the north-east. These works are characterized by poor selection and clear bimodality: quartz grains are medium and coarse, while the rodoidów size varies greatly from 0.5 to 3 cm. In these works they have occasional boulders of black flint and phosphates. The degree of cure varies from loose sand to strongly cemented sandstone. Within them are the accumulation of many clam shells or centers (Glycymeris sp. Chlamys sp., Neopycnodonte sp.). These works are likely to correspond to the period of sedimentation series of sand and limestone ratyńskich from the marginal northern part of the Carpathian foredeep, and perhaps even the equivalent layers are Baranowski.
To log in finding EarthCache, you must go to the indicated coordinates, answer the following questions. "The answers, please send it via my profile. No need to wait for my answer, you can immediately log in. If something goes wrong, I call myself. Please remember that no logs submitted answers will be deleted."

Foto. do pytania nr 3/ Foto. to question # 3

1 / These rocks were formed over 16 million years. Give systematics of geological origin of these sedimentary rocks. (Eon, Era, Period. Ice.).
2 / In the photo No. 2, we see the dark rock located in the northern part of the unveiling of the position of No. 1 right behind her left side is characteristic forked rock. Describe it: How is completed and which has a thickness relative to the rock shown in the photograph. (1: 1, 1: 1.2, 1: 1.3, 1: 1.4)?
3 / The position of No. 2, we see a shoal of limestone overhang layered diagonally. It has been recently damaged. Torn piece of a shoal lies below. Specify its size. Severed part is 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 whole? Helpful Photography No. 3.
4 / On the eastern side of the station No. 2, we see algal quartz sandstone with fossils and vacuums. What do you think once filled these places?
5 / optional - it will be nice as you include their photograph.

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

27 Logged Visits

Found it 23     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 14 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.