Skip to Content

<

Oksywska Latarnia/ Lighthouse in Oksywie

A cache by Ciema Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/27/2015
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[Pol]

Opis Miejsca:

Na Oksywski Przylądku wznoszącym się klifem na wysokość około 34 metrów u wylotu dzisiejszej ulicy Muchowskiego – do roku 1939 stała latarnia morska. Była to jak dotąd jedyna latarnia morska zlokalizowana na terenie Gdyni. Wcześniej, w minionych stuleciach zapewne – chociaż nie potwierdzają tego ani historyczne zapisy, ani archeologiczne wykopaliska – w tym miejscu palono ognisko wskazujące statkom drogę do oksywskiej przystani, bądź dalej do Gdańska. A może wzorem innych wybrzeży palono tu ognie, aby zwabić w sztormowa noc obcych żeglarzy, by dla rabunku i łupu zgotować im niewolę lub śmierć!? Nie wiadomo nawet, czy wcześniej palono tu blizy (ognie, światło po kaszubsku) – proste w konstrukcji żurawie z zamieszczonym na ich wierzchołku żelaznym koszem z płonącymi kłodami lub węglem. Pewnym natomiast jest, że 1 października 1887 roku, rozbłysła tu pierwsza latarnia z prawdziwego zdarzenia, którą miejscowi z kaszubska zwali blizą. Od tego momentu jej światło przez kolejne 46 lat – do września 1933 roku wskazywało statkom miejsce gdzie oksywski klif najdalej wysuwa się w wody Zatoki. Poza tym, przez ponad 10 lat (1923 – 1933), bliza ta wskazywała drogę statkom i okrętom do portu w Gdyni. Jak wynika z zachowanych materiałów, oksywską latarnię zbudowano w odległości 60 m od linii brzegu, aby uniknąć w przyszłości jej obsunięcia wraz z klifem. Ośmiokątna wieża latarni była przyległa do domku mieszkalnego latarników. Oksywska latarnia była w stosunku do innych latarni nie wysoka – liczyła bowiem zaledwie 10 m, lecz usytuowana na wysokim klifie, miała światło umieszczone na wysokości 46,5 m nad poziomem morza przy średnim poziomie wody. Ta wysokość oraz wyposażenie latarni w tak zwany aparat Fresnela, który wzmacnia światło wielokrotnie przez system luster i pryzmatów, sprawiały, że jej światło miało zasięg 8 mil morskich, co było wystarczające dla wód Zatoki Gdańskiej. Źródłem światła była lampa podsycona olejem mineralnym – co nie może dziwić, zważywszy, że latarnia w Helu otrzymała zasilanie elektryczne dopiero jesienią 1938 roku. Jedynie „eksperymentalnie” zasilanie elektryczne w 1888 roku otrzymała latarnia w Nowym Porcie, a w 1910 roku na Rozewiu. Oksywska latarnia pracowała do 1933 roku. Powodu jej wygaszenia nie udało się jednoznacznie ustalić. W momencie przekazania jej w tym roku pod zarząd administracji wojskowej, latarnia przestała spełniać swoje funkcje, a jej budynki przekazano na cele mieszkalne. W czasie działań wojennych – w obronie Kępy Oksywskiej – we wrześniu 1939 roku, budynki zostały zniszczone. Zachowały się po niej tylko nieliczne zdjęcia i nikłe ślady w pamięci Starych Gdynian, zwłaszcza tych, którzy zamieszkiwali w owym czasie Oksywie i Obłuże.

Opis skrytki:

Aby otrzymać współrzędne finału musisz znaleźć tablice o Kazimierzu Porębskim i odczytać następujące dane:

A - Różnica pierwszej pary liczb na tablicy

B - Różnica drugiej pary liczb na tablicy

C - Różnica trzeciej pary liczb na tablicy

N 54° 33.([A-B*7/3]/2)

E 018° 33.([A*5-12*C+1)

PS. Bardzo proszę o godne zachowanie się na terenie cmentarza, teren otwarty jest od świtu do godziny 20


[Eng]

Description of the place:

In Oksywie Cape cliff rising to a height of about 34 meters at the mouth of the Muchowski street today - until 1939 was a lighthouse.This was so far the only lighthouse located in Gdynia. Earlier, in past centuries probably - although this is not confirmed nor historical records, or archaeological excavations - in that fire burned pointing the way to Oksywie ships dock, or further to Gdansk. Or maybe the example of other coasts fires burned here to lure in foreign sailors Stormy night to the robbery and loot them concoct slavery or death !? Not clear whether the previously burned near vision here (fireworks, light in Kashubian) - simple in design of cranes posted on the top of the iron basket with burning logs or coal. But it is certain that the October 1, 1887 year, the first lighthouse was lit here genuine, which they called the natives of northern closer. From this point on its light over the next 46 years - until September 1933 years indicated a place where ships Oksywie cliff extends far into the waters of the Gulf. Besides, for over 10 years (1923-1933), closer to that pointed the way vessels and ships in the port of Gdynia.  As is clear from the preserved materials, Oksywie lighthouse was built at a distance of 60 m from the shoreline to avoid future landslides along with its cliff. Octagonal lighthouse tower was adjacent to a residential house keepers. Lighthouse in Oksywie was in relation to other lighthouse is not high - in fact there were only 10 meters, but located on a high cliff, had a light placed at a height of 46.5 m above sea level with an average water level. The height of the lighthouse and equipment in the so-called Fresnel device that amplifies light repeatedly by the system of mirrors and prisms, meant that its light would reach eight miles offshore, which was sufficient for the waters of the Gulf of Gdansk. The light source lamp has been fueled by mineral oil - which is not surprising, given that the lighthouse Hel received electrical power in the autumn of 1938 years. Only the "experimental" Electric power in 1888, received a lighthouse in New Port, and in 1910 Rozewie. Lighthouse in Oksywie worked until 1933. Due to its extinction not been conclusively determined. At the time of the transfer of this year, under the administration of military administration, the lighthouse ceased to perform its function, and its buildings transferred for residential purposes. During the war - in defense of Kepa Oksywska - in 1939, the buildings were destroyed. After it survived only a few photos and slight traces in the memory of Old Gdynia, especially those who lived at that time Obłuże and Oksywie.

Geocache desription:

If you want to get to the cache you have to find a plaque about Kazimierz Porębski and find numbers:

A - Difference between the first pair of numbers

B - Difference between the second pair of numbers

C - Difference between the third pair of nymbers

N 54° 33.([A-B*7/3]/2)

E 018° 33.([A*5-12*C+1)

PS. Very please worthy behavior at the cemetery, area is open from dawn until 8 PM

Additional Hints (Decrypt)

[Pol]Zntarglpmal[Eng]Zntargvp

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

61 Logged Visits

Found it 52     Didn't find it 2     Write note 1     Needs Archived 1     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 11 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.