Skip to Content

<

Kolor granatu

A cache by Zielony Team Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/29/2015
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Skrytka typu Earthcache nie posiada fizycznego pojemnika. Aby zaliczyć ten typ skrytki należy odnaleźć obiekt którego Earthcache dotyczy, obejrzeć go i odpowiedzieć na kilka pytań, wysyłając odpowiedzi za pomocą formularza kontaktowego.Logować znalezienie można od razu po wysłaniu odpowiedzi. W razie kłopotów, skontaktuję się z Tobą. Powodzenia!


Kolor granatu

Granaty są dość powszechnie występującymi w przyrodzie minerałami zaliczanymi do krzemianów. Ogólna formuła ich wzoru chemicznego to X3Y2(SiO4)3 gdzie w miejscu X i Y w zależności od rodzaju granatu pojawiają się różne metale. Np:

X może być wapń, magnez, żelazo lub mangan (Ca, Mg, Fe, Mn)
Y może być glin, żelazo, chrom, tytan, cyrkon lub wanad (Al, Fe, Cr, Ti, Zr, V)

Najpopularniejszymi granatami są:
Almandyn -
Fe3Al2[SiO4]3
Andradyt - Ca3Fe2[SiO4]3
Grossular - Ca3Al2[SiO4]3
Pirop - Mg3Al2[SiO4]3
Spessartyn - Mn3Al2[SiO4]3
Uwarowit - Ca3Cr2[SiO4]3

Wszystkie granaty krystalizują w układzie regularnym, najchętniej w postaci dwunastościanu rombowego lub dwudziestoczterościanu trapezodailnego. Są to figury zbliżone do kulistych, których nazwy brzmią strasznie, więc aby nie straszyły, poniżej przedstawione są ich modele:Barwa granatów
jest silnie uzależniona od ich składu chemicznego i obejmuje bardzo szeroką gamę kolorów i odcieni: począwszy od bezbarwnego przez żółte, miodowe, pomarańczowoczerwone, krwistoczerwone, fioletowoczerwone, szmaragdowozielone, jasnozielone aż po brunatne. Niezwykle rzadkie są granaty niebieskie. Niekiedy zmieniają one swą barwę w zależności od kąta padania światła. Jubilerskie odmiany granatów są przezroczyste (przepuszczają światło) i nie posiadają żadnych zabrudzeń, pęknięć lub wrostków innych minerałów.

Inne cechy granatów: Jako minerał granaty są kruche, tzn. uderzone np młotkiem rozkruszają się na drobniejsze fragmenty. Równocześnie są też stosunkowo twarde, a to znaczy, że trudno je zarysować ostrym narzędziem. Najczęściej obserwować je można w skałach metamorficznych - gnejsach i łupkach mikowych, rzadziej w skałach magmowych. W skałach osadowych lubią tworzyć koncentracje, np w postaci łach na plażach (jako minerały ciężkie są sortowane i oddzielane od zwykłego piasku kwarcowego). Największy znany okaz granatu znaleziony został w Norwegii i miał 2,5 m średnicy, ważył zaś 37 ton. W Polsce całkiem ładne granaty znaleźć można w Sudetach.

Granaty w praktyce znajdują zastosowanie jako materiał ścierny. Z uwagi na piękny kolor są również cenionym materiałem jubilerskim oraz kolekcjonerskim.

Literatura:
A. Bolewski, A. Manecki “Mineralogia szczegółowa”
O. Medenbach, C Sussieck-Fornefeld “Minerały”

Zadania: Koordynaty zaprowadzą Cię do kwadratowej, prostej fontanny stojącej na płycie Rynku Głównego. Przez przezroczyste dno fontanny można zajrzeć do Muzeum Miasta Krakowa “Podziemia Rynku”, które polecam zwiedzić :) Fontanna ta jest zbudowana z wyszlifowanych ładnych granitowych bloków, w których obok biało-szaro-czarnych minerałów tkwią granaty.

Uwaga: proszę nie próbować ich wydłubywać, czy w jakikolwiek sposób uszkadzać!

 1. Jaki kolor mają granaty?
  A - Oczywiście granatowy!
  B - Nie prawda, czerwony lub brunatno czerwony lub brązowawo czerwony jak na zdjęciu w tle :)
  C - Bzdury. Tylko szmaragdowozielony :P

 2. Jaka jest ich przeciętna wielkość?
  A - Nic tu nie ma. Ten erf to jakaś ściema. Powinno się go natychmiast zarchiwizować!
  B - Są, ale same mikrusy, mają około 1 mm, ledwo je widać. Lupa by się przydała.
  C - Widać całkiem niezłe okazy, niektóre mają nawet ponad 1 cm. Eh, szkoda że nie można ich wydłubać..
  D - Te granaty to giganty! Przeciętnie mają 5-7 cm średnicy i jedzą z ręki, jak tutejsze gołębie :D

 3. Jak dużo jest ich w skale?
  A - Występują rzadko, trzeba wyganiać siedzących tu mugoli i dobrze się przyjrzeć by je znaleźć. Na jednym bloku kamiennym jest ich zaledwie kilka. Stanowią max 1% w składzie skały.
  B - Są! Ale numer, widać je! Tak na oko jest ich jakieś 10%. Najczęściej są rozsiane bezładnie w całej skale.
  C - Jest ich... dużo! Połowa minerałów w tej skale to granaty. Uwielbiam granaty! Tutejsze wyraźnie koncentrują się w poziomych warstwach, pomiędzy którymi występuje biało-szaro-czarna skała.
  D - Wszystko jest granatowe, niemal cała skała to granaty! Jest ich ponad 80% i ciężko określić, gdzie jeden granat się kończy, a drugi zaczyna.

 4. Przyglądnij się granatom i powiedz, czy któreś z nich nadają się do celów jubilerskich?
  A - Żaden granat nie błyszczy. Ich kolor jest zgaszony i brudny. Nic dziwnego, że zrobili z tej skały tylko kamień okładzinowy.
  B - Po uważnym przyglądnięciu się na kolanach i z nosem przy skale, w niektórych granatach widać intensywny, żywy kolor! Pojawia się on, gdy spojrzy się pod odpowiednim kątem na skałę :)
  C - Duża część granatów ma intensywny, żywy kolor, który widać cały czas (bez znaczenia jest kąt padania światła). Muszę mieć taki kamień!

 5. Opcjonalnie: zrób zdjęcie sobie lub GPSowi w dowolnych okolicach fontanny. Proszę nie zamieszczaj zdjęć dających odpowiedzi na powyższe pytania.
  A - Nie mam zamiaru zamieszczać żadnych zdjęć, bo regulamin mówi, że nie muszę tego robić :P
  B - Nie zamieszczę, bo nie umiem robić zdjęć
  C - W okolicy nie ma nic ciekawego, robienie tu zdjęć to strata czasu
  D - Z GPSem w ręce wyglądam jak zabłąkany geodeta, nie mam zamiaru publicznie się wygłupiać
  E - A czy zamiast zdjęcia mogę napisać log w granatowym kolorze?
  F - No dobra, zamieszczę to zdjęcie

[English version]

The color of garnets

Garnets are quite popular silicate minerals on Earth. Their general chemical formula is X3Y2(SiO4)3 where the position of X and Y is occupied by different metals. For example:
In the place of X may be calcium, magnesium, iron or manganese (Ca, Mg, Fe, Mn)
In the place of Y may be aluminum, iron, chromium, titanium, zirconium or vanadium (Al, Fe, Cr, Ti, Zr, V)

The most popular garnets are:
Almandine Fe3Al2[SiO4]3
Andradite Ca3Fe2[SiO4]3
Grossular Ca3Al2[SiO4]3
Pyrope Mg3Al2[SiO4]3
Spessartine Mn3Al2[SiO4]3
Uwarovite Ca3Cr2[SiO4]3

All the garnets crystallize in the regular system, and they are most often found in the rhombic dodecahedral crystal habit or deltoidal icosikaitetrahedron crystal habit. Those names sound very scary so below are shown their geometrical models:

The color of garnets is highly dependent on their chemical composition and they are found as red, orange, yellow, green, purple, brown, blue, black, pink and colorless. Blue is very rare. Sometimes garnet’s color changes and it depends on the angle of light inside. Jewellery use garnets when they are transparent (transmit light) and have no dirt or inclusions of other minerals inside. 

Other features of garnets: As minerals garnets are brittle, that mean they crush up to smaller fragments when stroked by a hammer. There are also relatively hard, and that mean, it is difficult to scratch a garnet with a sharp, metal instrument.

Frequently you can observe them in metamorphic rocks - mica gneisses and schists, rarely in igneous rocks. The sedimentary rocks like to create concentrations of garnets, such as sandback on the beaches (heavy minerals like a garnets are sorted and separated from lighter quartz sand). The largest known garnet specimen was found in Norway and has 2.5 m in diameter and weights 37 tons. In Poland, quite nice garnets can be found in Sudety mountains.

Garnets are used in practice as an abrasive material. Because of the beautiful color garnets are also valued material for jewellery and for mineral collections.

Tasks:

The coordinates will lead you to the Main Market Square, to a simple, square fountain. Through the transparent bottom of this fountain you can see the Museum of the Underground City, which I recommend you to visit :) This fountain is made of nice granite blocks. This rock contains some white-gray-black minerals and garnets :)

You can log immediately after sending the response. Do not wait for my permission. If the answers will be wrong, I will contact with you. Good luck!

Important note: Please do not try to dig or damage this stone in any way!

 1. What is the color of garnets?
  A - Navy-blue of course!
  B - Not true, only red or dirty-red :)
  C - Nonsense. There is just emerald-green: P

 2. What is their average size of garnets?
  A - There's nothing here. This Earthcache is some bullshit. Should be archived immidiately!
  B - There are some, but very small, usually are about 1 mm size. Magnifier would be useful.
  C - I can see some good specimens, some even have more than 1 cm, a pity that they can not be picked..
  D - These garnets are giants! On average, they have 5-7 cm in diameter and eat from hands, as the local pigeons

 3. How many garnets are in this rock?
  A - Garnets here are rare, you need to move out sitting Muggles and take a good look to find them. On one block of stone there are only a few. There is no more than 1% of garnets in this rock.
  B - They are here! I saw them! I guess they consist of about 10% of  the rock. They are arranged chaotic in the rock.
  C - There is ... a lot of garnets! Half of the minerals in the rock are garnets. I love garnets! They are arranged in horizontal layers, between which there is a white-gray-black rock.
  D - Almost the entire rock is a one big garnet! There are more than 80% of them and it's hard to determine where one garnet ends and the other begins.

 4. Look closer at this garnets and tell me if any of them are suitable for jewelery?
  A - No garnet do shine. Their color is off and dirty. Now I see that this rock is ugly!
  B - After careful examination on my knees and nose in this rock I see, that some garnets have a kind of intense, vivid color! It appears, when you look at a right angle to the rock :)
  C - A large part of garnets have an intense, vibrant color that can be seen all the time (no matter the angle of incidence of light). I have to have one of them!

 5. Optional: take a picture of yourself or GPS close to the fountain. Please do not post photos that giving answers to above questions.
  A - I'm not going to post any photos, because I do not have a time to play with it
  B - I will not do that, because I have no camera with me
  C -  I do not really know how to use my camera 8|
  D - Why do you ask for that? In the surrounding there is nothing interesting. Taking pictures here is waste of time.
  E - Instead of pictures I will write log in blue color, can it be? ;)
  F - Okay, okay I will put this photo :P

  Good luck!
 
Flag Counter

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

1,288 Logged Visits

Found it 1,278     Write note 7     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 860 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.