Skip to content

<

Amfibolit på Ramunderberget

A cache by Coland Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/11/2015
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Man tar sig lämpligast till koordinaterna genom att gå över slussen och sedan ta trapporna upp. Trapporna består av 287 trappsteg.


[Swe]

Ramunderberget

Ramunderberget är ett berg i Söderköpings kommun som reser sig 70 meter över Söderköping.

Den karaktäristiska höjdryggen norr om Söderköping är en del av en omfattande förkastningsbrant som sträcker sig från Slätbacken i öster in över landet mot Vättern i väster. Rörelserna i jordskorpan torde ha uppstått under postsilurisk tid till permisk tid, det vill säga omkring 400 - 300 miljoner år från nutid.

Berggrunden är betydligt äldre än så och har sitt ursprung i den så kallade svekofenniska bergkedjebildningen som pågick för mellan 2000 och 1780 miljoner år sedan. Under denna mycket aktiva geologiska period kom bildade bergarter att påverkas av vulkanism, veckning, deformation, uppsmältning och omvandling.

Bergarterna inom Ramunderbergsmassivet utgörs huvudsakligen av granodiorit, kvartsdiorit, gnejsvarianter, leptit och amfibolit (grönsten). I nordväst och sydost förekommer två smärre diabasgångar, vars ålder ej är känd.

Amfibolit

Amfibolit är en grönsvart, medelkornig, metamorf bergart, som huvudsakligen består av amfibol (hornblände) och plagioklas (oligoklas–andesin) jämte accessoriska mineral som kvarts, biotit, granat m.fl. Bergarten kan vara antingen massformig, folierad eller stänglig. Den innehåller ofta mörk glimmer, så kallad biotit. Amfibolit är oftast mörk och tung, med en svagt folierande eller skiffrig (gulaktigt) struktur. De små fläckarna av svart och vitt i berget ger ofta ett salt-och peppar utseende.

Amfiboliter behöver inte vara härledda från omvandlade mafiska bergarter. Eftersom metamorfos skapar mineraler helt baserat på kemin hos protolit (ursprungsbergarten), så kan t.ex. märgelsten och vulkaniska sediment faktiskt metamorfosera till en amfibolit. Insättningar som innehåller dolomit och siderit kan också lätt ge amfibolit i synnerhet när det har skett en viss kontaktmetamorfos av intilliggande granitmassor. Metamorferade basalter bildar orto-amfiboliter och andra kemiskt passande litologier bildar istället para-amfiboliter.

Amfibolitfacies

Amfiboliter definierar en specifik uppsättning av temperatur- och tryckbetingelser som är kända som amfibolitfacies. Dock måste försiktighet tillämpas här innan man börjar på metamorf kartläggning baserad på enbart amfiboliter.

För det första, för en (orto)amfibolit som ska klassas som en metamorf amfibolit, måste det vara säker på att amfibol i berget är en prog metamorf produkt och inte en bakåtsträvande metamorf produkt. Till exempel är aktinolit amfibol en gemensam produkt av retrograd metamorfismen av basalter vid (övre) grönskiffer facies betingelser. Ofta kommer detta att ta på kristallform och vana av den ursprungliga protolit aggregat; aktinolit pseudomorfiskt ersätter pyroxen är en indikation på att amfibolit inte kan representera en topp metamorf klass i amfibolitfacies. Aktinolit skiffer är ofta ett resultat av hydrotermiska förändring eller metasomatism, och kan således inte nödvändigtvis vara en god indikator på metamorfa villkor när det tas i isolering.

För det andra måste mikrostrukturen och kristallstorleken hos berget vara lämpligt. Amfibolitfacies förutsättningar händer vid temperaturer över 500 ° C och tryck mindre än 1,2 GPa, väl inom plastisk deformation fältet.

Mineral

Ett mineral är ett fast oorganiskt ämne som förekommer i naturen och är definierat genom sin kemiska sammansättning och kristallstruktur. Med dessa villkor uppfyllda finns en serie fysiska egenskaper som kan användas för att identifiera ett specifikt mineral. Ett eller flera mineral bildar tillsammans en bergart. När ett mineral, ur ekonomisk synvinkel, är brytvärt för framställning av metall, kallas det för malm. 

Några vanliga mineral är:

Kvarts är ren kiseldioxid. Den är oftast vit eller färglös, med oregelbundet "mussligt" brott. Kvarts utgör domine-rande beståndsdel i sand-sten och kvartsit, och en viktig beståndsdel i graniter och gnejser av olika slag.

Plagioklas bildar en kemisk serie från albit (Na-fältspat) till anortit (Ca-fältspat). Vanligen vit till gråvit, med spaltytor i två riktningar. Utgör en viktig beståndsdel i de flesta magmatiska och metamorfa bergarter, decimeter-stora kristaller vanliga i pegmatitgångar.

Kalifältspat förekommer som de tre mineralen sanidin, ortoklas och mikroklin, vilka har samma sammansättning men olika kristallstruktur. Vit eller röd, med spaltytor i två riktningar. Utgör en viktig beståndsdel i många magmatiska och metamorfa bergarter, decimeter-stora kristaller vanliga i pegmatit-gångar.

Biotit (mörk glimmer) är ett mörkt flakigt mineral med en perfekt spaltriktning. Ingår i många magmatiska och metamorfa bergarter, och kan liksom muskoviten bidra till en bergarts skiffrighet.

Magmatiska bergarter

En magmatisk bergart är en bergart som har bildats genom att magma har stelnat i eller ovanför jordskorpan. Magmatiska bergarter består av kristallina mineral eller glas. Magma innehåller ofta förutom smält bergartsmineral även gaser och kristaller. Bergarter kan inte smälta helt så smältan är alltid partiell. Magma har lägre densitet än materialet i jordskorpan och manteln och stiger därför upp genom litosfären mot jordytan. När magman tar sig genom litosfären så rör den sig oftast en sträcka på mellan 0,3 till 50 meter på ett år. En del magmor, som dem som bildar lamprofyrer och kimberliter kan röra sig så snabbt som 15 meter i sekunden. När magman stelnar och kristalliserar så bildas de magmatiska bergarterna. Det finns flera olika sorters magmatiska bergarter. Ett exempel är magmatiska djupbergarter som bildas när magman långsamt stelnar då den trycks upp mot en svalare sten. Vulkaniska bergarter bildas av snabbt avkylnande magma på eller ytligt under jordytan.

Metamorfa bergarter

En metamorf bergart har bildats när en tidigare bergart har genomgått en viss typ av omvandling (metamorfos). Om magmatiska, sedimentära bergarter eller äldre metamorfa bergarter utsätts för höga tryck, höga temperaturer eller en kombination av dessa sker så kan den tidigare bergarten genomgå omvandling. Lösningar och gaser kan också få en bergart att genomgå en omvandling, då den kan förändra dess kemiska sammansättning genom att bortföra och tillföra vissa ämnen. Metamorfa bergarter har genomgått en omvandling av struktur, textur, mineralsammansättning eller en kombination av dessa under kristallina förhållanden då ursprungsmaterialet har smälts ner. Omvandlingen kan ofta upptäckas både kemiskt och utseendemässigt.

EarthCachen

För att få logga denna earthcache så ska du besöka de ovanstående koordinaterna och svara på de nedanstående frågorna. Skicka dina svar till mig via e-post. Du behöver inte vänta på att jag ska skicka ett svar, om dina svar behöver ändras/förbättras så kontaktar jag dig. Skriv inte dina svar i din logg. Loggar som inte uppfyller dessa krav kommer att raderas.

Frågorna:

1. Vid de publicerade koordinaterna så består hällarna av amfibolit. Hur kan man se på bergarten att den består av amfibolit? Motivera.

2. Beskriv färgen som amfiboliten består av. Vilka av mineralen nämnda ovan tror du har påverkat färgen på den?

3. Titta runtomkring dig på berget. Ser du om det finns amfibolit på flera ställen runtomkring, eller är det bara vid koordinaterna där det förekommer amfibolit?

4. Obs! Frivilligt: Ladda upp en bild på dig och/eller din GPS vid koordinaterna till din logg. Detta är helt frivilligt och är inget krav för att få logga.

 

[Eng]

Ramunderberget

Ramunderberget (Ramunder-mountain) is a mountain in the city of Söderköping, in Östergötland, Sweden. The mountain rises 70 meters over the town.

The characteristic of the ridge north of Soderkoping is part of an extensive fault escarpment that stretches from Slätbacken to the east into the country to Lake Vättern in the west. The movements in the earth's crust would have occurred during post-silurian time to Permian time, that is, about 400-300 million years from the present.

The bedrock is considerably older than that and has its origin in the so-called Svecofennian mountainformation which lasted for between 2 and 1.78 billion years ago. During this very active geological period rocks was formed that are affected by volcanism, folding, deformation from melting and transformation.

The rocks in the Ramunderberg consist mainly of granodiorite, quartz diorite, various forms of gneiss, leptite and amphibolite (greenstone). In the northwest and southeast there are two minor dolerite dykes, whose age is not known.

Amphibolite

Amphibolite is a converted stronger basic rock mainly consisting of amphibole, especially the variants hornblende and actinolite. Amphibolite is dark with a close appearance depending on the content of mutually parallel elongated amphibolecristalls. Amphibolite have been formed by basalt or gabbro (among others) that has undergone a medium metamorphosis.

Amphibolite is a grouping of blocks consisting essentially of amphibole and plagioclase feldspar, with little or no quartz. Amphibolite are usually dark and heavy, with a slight foil systems or slaty (flaky) structure. The small spots of black and white in the rock often gives a salt and pepper look.

Amphibolites does not need to be derived from transduced mafic rocks. Since metamorphosis creates ferrous based entirely on the chemistry of protolith (origin rock type), so e.g. marl and volcanic sediments can actually go through metamorphism to transform into an amphibolite. Deposits containing dolomite and siderite can also easily become amphibolite particularly when there has been a certain amount of contact metamorphism of the adjacent granite masses. Amphibolite that has been formed by basalts are called ortho-amphibolites and amphibolites formed by other chemically appropriate lithologies are called para-amphibolites.

Amphibolite facies

Amphibolites defines a particular set of temperature and pressure conditions known as amphibolite facies. However, caution must be applied here before embarking on metamorphic mapping based only amphibolites.

First, an (ortho)amphibolite to be classified as a metamorphic amphibolite, it must be assured that the amphibole in the rock is a programmable metamorphic product and not a retrograde metamorphic product. For example, actinolite amphibole is a joint product of retrograde metamorphism of basalts at (upper) green schist facies conditions. Often this will take the crystal form and habit of the original protolith units; actinolite pseudomorphicly replaces pyroxene is an indication that amphibolite not represent a peak metamorphic class in amphibolite facies. Actinolite schist is often a result of hydrothermal alteration and metasomatism, and thus may not necessarily be a good indicator of metamorphic conditions when taken in isolation.

Second, the micro-structure and crystal size of the rock must be appropriate. Amphibolite facies conditions happens at temperatures above 500 ° C and pressure less than 1.2 GPa, well within the plastic deformation field.

Mineral

Minerals are naturally occurring basic substances, alloys and compounds which have been partly defined chemical composition, and definite crystalline structure in which the constituent atoms are arranged. The mineral is thus made ​​up of one or (usually) several different elements in definite proportions. The rocks in turn consist of mixtures of one or more minerals.

Some common minerals are:

Quartz is pure silica. It is usually white or colorless. Quartz has a dominating part in sandstone and quartzite, and an important component of granites and gneisses of various kinds.

Plagioclase forms a chemical series from albite (Na - feldspar) to anorthite (Ca feldspar). Usually white to off-white, with space surfaces in two directions. Is an important component in most igneous and metamorphic rocks, decimeter - sized crystals are common in pegmatitedikes.

Feldspar occur as three minerals: sanidin, orthoclase and microcline, which has the same composition but different crystal structure. White or red, with the space surfaces in two directions. It is an important component of many igneous and metamorphic rocks, decimeter-sized crystals are common in pegmatitedikes.

Biotite (dark mica) is a dark mineral with a perfect slit direction. Included in many igneous and metamorphic rocks, and like the muscovite it contribute to a rocks schistosity.

This EarthCache

To log this EarthCache you have to visit the above coordinates and answer the questions. Send your answers to the questions to me through email. You do not need to wait for my reply. Do not write any answers in your log. Logs that does not fulfill these requirements will be deleted.

1. The rocks at the site consists of amphibolite. How can you see that the rocks consists of amphibolite?

2. Describe the colour of the amphibolite at the site. Which of the minerals mentioned above do you think have given the rock its colour?

3. Look around on the mountain. Do you see other places where there are amphibolite, or is it just on this spot?

4. Optional: upload a picture of you and your GPS at the site. This is optional and is not a logging requirement.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.