Skip to content

<

Dovra kyrka

A cache by Jojje95 & Duva Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/01/2019
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Dovra kyrkaDovra kyrka i naturreservatet Dovrasjödalen.

Geografi
Naturreservatet Dovrasjödalen är beläget i den södra delen av Närke utanför Östansjö. Naturreservatet bildades 1976 och utvidgat 1983 samt 2002. Det är drygt 60 hektar till ytan, varav 10 hektar är vatten. I dalen finns tre långsmala sjöar Norra Dovrasjön, Mellandovrasjön och Södra Dovrasjön. Sjöarna är till stor del omgivna av branta klippväggar och uråldrig granskog. Dovrasjödalen är ett välbesökt utflyktsmål tack vare områdets vildmarkskaraktär. Syftet med Sveriges naturreservat är att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer och tillgodose behov av områden för friluftslivet.

Allmänn geologi
Dovrasjödalen är en trång och djup nord-sydlig sprickdal i urberget. I dalens botten finns rester av den vulkaniska bergarten diabas. För länge sedan var dalen fylld av diabas, men den har under årtusende nötts ned av vatten och is. I bergsbranten vid norra sjöns nordspets, finns Dovra kyrka, där så kallad blockvittring i urberget skapat denna uppmärksammade valvformation. När detta har skett är dock osäkert. En förklaring kan vara att Dovra kyrka bildades under den tid då den stora inlandsisen smälte när havet låg i nivå med dalen. Genom vatten- och frostsprängning har ett stort stenblock brutits loss från bergväggen.

Frostsprängning
Frostsprängning är en typ av mekanisk vittring som sker genom att vatten tränger in i sprickor och porer och därefter fryser till is. Därigenom sker en sprängverkan genom att vattnets volym ökar med cirka 10% vid isbildning. Under den kvartära perioden, det vill säga de senaste 2,5 miljoner år sedan sker detta fenomen under varje vinter. Denna expansion ger ett uttryck på sprickans sidor som kan vidga den, när vattnet i sprickan tinar är sprickan större och vid nästa "frostcykel" kan den åter vattenfyllas och vidgas mer. Vilket medför att mineralkorn frigörs från berget. Detta fenomen är vanligt förekommande i områden där temperaturen växlar mellan plus- och minusgrader. Denna process pågår tills berget har delat sig eller till och med sprängt berget eller stenen. Mekanisk vittring är en form av vittring där en bergart bryts ned i mindre delar av yttre mekaniska krafter. Mekanisk vittring förändrar därför inte den kemiska sammansättningen hos bergartens mineral. Det finns flera typer av mekanisk vittring bland annat frostsprängning. Frostsprängning är en av de viktigaste slagen av vittring inom jordens kalla regioner. En annan typ av vittring är så kallad kemisk vittring. Då bryts en bergart ned genom kemiska reaktioner, främst genom att den utsätts för mer eller mindre aggressiva processer av luft och vatten.


Genom mekanisk vittring, till exempel frostsprängning, frigörs både enskilda mineralkorn och större stenbitar och bergartsfragment ur berggrunden. Erosion från vind, vatten och is (glaciärer) bryter ytterligare ned berggrunden och transporterar ut materialet i sjöar och hav där det sedimenterar, det grövsta närmare stranden, det finkornigare materialet längre ut från land. Sandkorn består främst av kvarts, ett mineral som är hårt och motståndskraftigt mot både kemisk och mekanisk vittring.

Bergarternas kretslopp

Bergarterna ingår i naturens stora kretslopp. Genom olika geologiska processer kan en bergart övergå i en annan i ett cykliskt förlopp, den så kallade bergartscykeln. Exempel på geologiska processer är vittring och transport (erosion), sedimentation, kompaktering och cementering av sediment (diagenes), metamorfos, uppsmältning, magmatism och vulkanism. Sedimentära och magmatiska bergarter kan omvandlas till metamorfa bergarter, och blir värmen tillräckligt stor kan dessa smälta upp så att en magma bildas som sedan kristalliserar till en ny magmatisk bergart. När magmatiska, sedimentära eller metamorfa bergarter blottläggs vid jordytan utsätts de för erosion, och när det eroderade materialet avsätts kan det ge upphov till nya sedimentära bergarter, så att kretsloppet fullbordas. Många av dessa processer är också kopplade till den plattektoniska cykeln.

Jordens utveckling kan beskrivas som ett samspel mellan två kretslopp. Det inre kretsloppet, bergartscykeln, som drivs av radioaktiv värme från jordens inre. Magma från manteln tränger upp i jordskorpan och stelnar till magmatiska bergarter på djupet eller når jordytan vid vulkanutbrott. Genom upplyftning och erosion blottas djupbergarterna vid ytan och kan eroderas. Erosionsprodukterna transporteras ut i havet och bildar sedimentära bergarter. Dessa i sin tur omvandlas genom tryck och värme till metamorfa bergarter djupt nere i jordskorpan. Blir det tillräckligt varmt smälter de upp, och ny magma bildas. Nära kopplad till bergartscykeln är den plattektoniska cykeln: kontinenter spricker upp, driver isär och kolliderar på nytt, berggrunden omvandlas och höga bergskedjor bildas. Tidsperspektiven är långa, ofta hundratals miljoner år.

Det yttre kretsloppet, vattnets kretslopp, drivs ytterst av solens energi, liksom atmosfärens och havens cirkulation gör detta. Vatten avdunstar, kondenserar och faller ned som regn eller snö, och strömmar som grund- eller ytvatten tillbaka till havet. Tidsperspektiven är korta - dagar, veckor, år, kanske årtusenden för grundvatten och glaciäris. Genom erosion, transport och sedimentation av material griper vattnets kretslopp in i bergartscykeln.

Reflektera gärna kring tidsperspektiven för den geologiska cykeln (bergarternas kretslopp respektive vattnets kretslopp). Vattnets kretslopp har solen som energikälla. Här pratar vi om cykeln i termer av dagar och kanske år. Bergartscykeln drivs av radioaktiv värme från jordens inre. Inom geologi delas varje tidsperiod in i ett antal miljoner års intervall.

Sägnen om jätten Tjälve
När jätten Tjälve fick höra Viby kyrkklockor blev han arg och kastade stora stenblock mot kyrkan. Dessa hamnade dock bortom kyrkan. Då hann fann att han misslyckats, rev han i förargelse loss block från själva berghällarna. Just då började kyrkklockorna åter ringa, jättens kraft bröts och blocken blev liggande på sin plats. Jätten gömde sig då inne i berget. I sorg över detta fällde hans hustru Dovra tre stora tårar, vilka var och en bildade en sjö. Det stora bergblocket, som Tjälve slet loss, syns ännu vid ”Dovra kyrka”, där det utgör taket till denna.

Läs mer om Dovrasjödalen här:
Naturreservat i Örebro län, Dovrasjödalen - PDF
Länstyrelsen i Örebro län, Dovrasjödalen
Informationsblad om Dovrasjödalen

Vägbeskrivning
Skylt finns i centrala Östansjö. Vägen in till reservatet är återvändsgata. Vändplanen vid parkeringen och stigsystemets början ska användas. Du kan också nå reservatet från söder. Från Åsbro, kör mot Karintorp. Efter ca 3,5 km, sväng vänster mot Dovra. Efter ytterligare ca 1 km går en avtagsväg åt höger mot reservatet. Du når reservatsparkering efter ca 1 km. Samtliga spår till dalen är tydligt utmärkta med orangefärgade ringar runt träd och stolpar samt med skyltar.

Kontakt
Naturreservatet Dovrasjödalen förvaltas av Region Örebro län. Det innebär att det är Region Örebro län som sköter anordningar som stigar, vindskydd, rastplatser med mera i naturreservatet. Vid felanmälan ring: 019-602 60 00

I reservatet är det inte tillåtet att:
• göra åverkan på markytan
• medföra ej kopplad hund
• störa djurlivet, bedriva insamling av växter
• plocka blommor, lavar eller vedlevande svampar eller på annat sätt riskera att skada växtligheten. Med ett undantag för bär och matsvamp som dock får plockas.
• göra ristningar på torrträd eller bark eller att skada liggande trädstammar
• göra upp eld annat än på särskilt iordningställd eldplats och med där anvisad ved
• tälta
• framföra motordrivet fordon, cykla eller rida
• sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning
• sätta upp orienteringskontroller eller anordna snitslade spår


Loggning:
För att få logga denna (earthcache) som (funnen) skall följande frågor besvaras:

1. Titta upp i "taket" in mot bergväggen, vad gör du för iakttagelse?

2. Vilket mineral är både hårt och motståndskraftigt vid frostsprängning?

3. Vilken är den bergart som vittrats sönder och bildat själva Dovrasjödalen?

4. Vad kallas den geologiska tidsperiod då Dovra kyrka bildades och ungefär under hur lång tid har den pågått?

Maila sedan svaren via denna länk eller kontakta via message center.

Du får gärna, detta är valfritt men önskvärt, ta ett kort på dig med din GPS i handen och Dovra kyrka i bakgrunden och lägga upp bilden i din logg.

Du behöver inte vänta på godkännande från oss för att få logga. Om kompletterande uppgifter behövs hör vi av oss.

Kom ihåg att inte skriva svaren i din logg!

Dovra churchDovra church in the nature reserve of Dovrasjödalen.

Geography
The nature reserve of Dovrasjödalen is located in the southern part of Närke outside Östansjö. The nature reserve was founded in 1976 and expanded in 1983 and 2002. There are just over 60 hectares to the surface, of which 10 hectares are water. In the valley there are three long narrow lakes Norra Dovrasjön, Mellandovrasjön and Södra Dovrasjön. The lakes are largely surrounded by steep cliff walls and ancient spruce forest. Dovrasjödalen is a well-visited excursion destination thanks to the area's wilderness character. The purpose of Sweden's nature reserve is to preserve biodiversity, nurture and preserve valuable natural environments and meet the need for areas for outdoor life.

General geology
Dovrasjödalen is a narrow and deep north-south graben in the parent rock. At the bottom of the valley there are remains of the volcanic rock diabase. Long ago, the valley was filled with diabase, but it has been degraded down by water and ice for millennia. In the rocky slope at the northern tip of the northern lake, Dovra church is located, where so-called congelifraction in the rock created this remarkable vault formation. However, it is uncertain when this was created. One explanation is that Dovra church was formed during the time when the large ice sheet melted when the sea was in the same level as with the valley. By water and congelifraction, a large block of rock has been broken off from the mountain face.

Congelifraction
Congelifraction is a type of mechanical weathering that occurs by water penetrating into cracks and pores and then freezing to ice. This causes an explosive effect by increasing the volume of the water by about 10% during refrigeration. During the quarternary period, the last 2,5 million years, this phenomenon occurs every winter. This expansion gives an expression on the sides of the crack that can make it expand. When the ice in the crack melts to water, the crack is larger and at the next "frost-cycle". The crack can be filled again with water and expand more. Which means that mineral grains are released from the rock. This phenomenon is common in areas where the temperature changes between plus and minus degrees. This process continues until the rock has split or even burst the rock apart. Mechanical weathering is a form of weathering where a rock is broken down into smaller pieces of external mechanical forces. Mechanical weathering therefore does not change the chemical composition of the mineral's mineral. There are several types of mechanical weathering, including congelifraction. Congelifraction is one of the most important types of weathering in the cold regions of the Earth. Another type of weathering is so-called chemical weathering. This occurs when a rock is broken down by chemical reactions, mainly by subjecting it to more or less aggressive processes of air and water.


Due to mechanical weathering, for example congelifraction, it releases both individual mineral grains and larger boulders and rock fragments from the bedrock. Erosion from wind, water and ice (glaciers) further breaks down the bedrock and transports the material into lakes and seas where it settles, the roughest closer to the beach, the finer grain further out from shore. Sand grains consist mainly of quartz, a mineral that is hard and resistant to both chemical and mechanical weathering.

The Rock Cycle
The rock types are part of nature's large cycle. Through various geological processes, one rock can transition into another in a cyclic process, the so-called rock cycle. Examples of geological processes are weathering and transport (erosion), sedimentation, compaction and cementation of sediments (diagenesis), metamorphosis, melting, magmatism and volcanism. Sedimentary and magmatic rocks can be transformed into metamorphic rocks, and if the heat is sufficiently large, they can fuse to form a magma that then crystallizes into a new magmatic rock. When magmatic, sedimentary or metamorphic rocks are exposed at the soil surface, they are exposed to erosion, and when the eroded material is deposited, it can give rise to new sedimentary rocks, so that the cycle is completed. Many of these processes are also linked to the plate tectonic cycle.


The evolution of the Earth can be described as an interaction between two cycles. The inner cycle, the rock cycle, which is driven by radioactive heat from the centre of the Earth. Magma from the mantle penetrates the Earth's crust and solidifies into magmatic rocks at depth or reaches the Earth's surface during volcanic eruptions. By lifting and erosion, the deep rocks are exposed at the surface and can be eroded. The erosion products are transported into the sea and form sedimentary rocks. These, in turn, are converted by pressure and heat into metamorphic rocks deep down in the Earth's crust. If it gets warm enough, they will melt and new magma will form. Closely linked to the rock cycle is the flat tectonic cycle: continents break up, drift apart and collide again, the bedrock is transformed and high rock chains are formed. The time perspectives are long, often hundreds of millions of years.

The outer cycle, the water cycle, is ultimately driven by the sun's energy, as is the circulation of the atmosphere and the ocean. Water evaporates, condenses and falls as rain or snow, and flows as ground or surface water back to the sea. Time perspectives are short - days, weeks, years, maybe millennia for groundwater and glacier ice. Through erosion, transport and sedimentation of material, the water cycle intervenes in the rock cycle.

Feel free to reflect on the time perspective of the geological cycle (the rock cycle and the water cycle, respectively). The water cycle has the sun as a source of energy. Here we talk about the cycle in terms of days and maybe years. The rock cycle is driven by radioactive heat from the center of the Earth. In geology, each time period is divided into a number of millions of years.

The story of the giant Tjälve
When the giant Tjälve heard Viby church bells he became angry and threw large boulders against the church. However, these ended up beyond the church. When he found that he had failed, he tore off the blocks from the rocks themselves. At that moment, the church bells began to ring again, the giant's power was broken and the blocks were lying in their place. The giant then hid inside the mountain. In grief over this, his wife Dovra dropped three great tears, each of which formed a lake. The large rock block, which Tjälve tore loose, is still visible at the "Dovra church", where it forms the roof of it.

Read more about Dovrasjödalen here (only in swedish):
Nature reserve in Örebro county, Dovrasjödalen - PDF
County Administrative Board in Örebro County, Dovrasjödalen
Information sheet about Dovrasjödalen

Directions
A sign is located in central Östansjö. The road into the reserve is dead-end street. The turnaround plan at the parking lot and the beginning of the trail system should be used. You can also reach the reserve from the south. From Åsbro, drive towards Karintorp. After about 3.5 km, turn left towards Dovra. After another approximately 1 km, a departure road goes right to the reserve. You reach the reserve parking after about 1 km. All tracks to the valley are clearly marked with orange-colored rings around trees and posts and with signs.

Contact
The nature reserve Dovrasjödalen is managed by Region Örebro County. This means that it is Region Örebro County that manages devices such as paths, wind shelters, rest areas and more in the nature reserve. Report errors to: 019-602 60 00

In the nature reserve it is not allowed to:
• make a surface impact
• unleash dog
• disturbing wildlife, collecting plants
• picking flowers, lichens or wood sponges or otherwise risking damage to vegetation. However, berries and mushrooms may be picked.
• make carvings on dry trees or bark or to damage lying tree trunks
• make fire other than on specially prepared fire place and with wood designated there
• use tent
• drive a motor vehicle, ride a bike or ride
• Set up a board, poster, poster, sign or similar device
• Set up orientation controls or arrange slit tracks


Logging:
To log this(earthcache) as (found), please answer the following questions:

1. Look up in "the roof" close to rock wall, what do you observe?

2. Which mineral is both hard and resistent to congelifraction?

3. What is the name of the rock type that have been eroded and created the valley of Dovra?

4. What is the name of the geological period when the Dovra church was formed and about for how long has it last?

Email the answers via this link or contact us via the message center.

If you want, this is optional but desirable, take a picture of you with your GPS and the Dovra church in the background and upload it to your log.

You do not have to wait for approval from us before logging. If additional information is needed, we will contact you.

Remember, do not write the answers in your log!


Official EarthCache

Additional Hints (Decrypt)

Or pnershy!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.