Skip to Content

<

SDP - Dan vrnitve Primorske k matični domovini

A cache by Zabar.ljubljanski Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/15/2015
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Zaklad je posvečen slovenskemu državnemu prazniku - dnevu vrnitve Primorske k matični domovini, ki ga praznujemo 15. septembra.

This cache is dedicated to Slovene national holiday - Day of Restoration of the Littoral Region to the Motherland which is on 15th September.
Praznik praznujemo 15. septembra, ko je bila uveljavljena Pariška mirovna pogodba, po kateri je velik del Primoske pripadel takratni Jugoslaviji.

Pariške mirovne pogodbe so 10. februarja 1947 sklenile zmagovalke Druge svetovne vojne na eni in poraženke Druge svetovne vojne na drugi strani. S tem se je končala mirovna konferenca (27. julij - 15. oktober 1946). Mirovna pogodba med Italijo in Jugoslavijo je stopila v veljavo 15. septembra 1947. S podpisom pogodb so poražene države lahko ponovno prevzele vloge suverenih držav in zaprosile za članstvo v Organizaciji združenih narodov.
Pariške mirovne pogodbe so določile vojne reparacije, pravice zadevnih manjšin, uredile ozemeljske spremembe ter so dokončno ukinile Italijanski imperij. Vse podpisnice so se tudi zavezale, da bodo preprečevale obujanje fašističnih organizacij in vseh drugih, "političnih, vojaških ali para-vojaških (organizacij), katerih cilj je kršiti demokratične pravice ljudi." (vir: wikipedia)

Italija se je s podpisom mirovne pogodbe v korist Jugoslavije odpovedala slovenski Primorski, Istri, Zadru in jadranskim otokom ter plačala vojno odškodnino v višini 125 milijonov dolarjev.


Jugoslovansko delegacijo je vodil Edvard Kardelj. predlagali so etnično načelo, za mesto Trst pa predvideli posebno sedmo republiko. Predloge razmejitve so pripravile tudi velike sile. Na spornih območjih pa so ves čas trajanja konference potekale manifestacije, pod geslom 'Tujega nočemo, svojega ne damo!' za priključitev k Jugoslaviji. Odločili so se za francoski predlog, ki je ponujal najbolj kompromisno rešitev. Pod Italijo je tako prišla Benečija, Rezija, Gorica in Kanalska dolina, pod Jugoslavijo pa skoraj vsa Primorska, Istra z Reko, vsi otoki in Zadar z okolico. Iz dela Istre in Trsta so ustanovili Svobodno tržaško ozemlje, STO, ki je bilo prav tako razdeljeno na cono A pod anglo-ameriško upravo (Trst z okolico) in cono B pod jugoslovansko upravo (s sedežem v Kopru in ozemljem, segajočim do Novigrada). STO naj bi bilo demilitarizirano ozemlje pod upravo guvernerja, vendar se državi nista mogli dogovoriti kdo jo bo vodil, tako je to ozemlje postalo eno prvih kriznih žarišč hladne vojne. Leta 1954 je bilo STO z londonskim sporazumom razdeljeno med Italijo in FLRJ..

ZAKLAD

1. stopnja se nahaja na: N46° 03.REX E014° 30.REX

Na 1. stopnji poišči nekaj, kar se ponavlja. Število ponavljajočih stvari je AB. Potrebuješ ga za določitev končne lokacije.
Končna lokacija je (20*B)m v smeri (58*A)° od stopnje 1.

O seriji:

Celotna serija zakladov, imenovana SDP (slovenski državni praznik) je posvečena slovenskim državnim praznikom, ki so določeni z Zakonom o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji. Državni prazniki so:

 • 1. januar, novo leto (GC68K1G)
 • 8. februar, Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
 • 27. april, dan upora proti okupatorju
 • 1. in 2. maj, praznik dela
 • 8. junij, dan Primoža Trubarja
 • 25. junij, dan državnosti (GC5XT3F)
 • 17. avgust, združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom (GC616Y0)
 • 15. september, vrnitev Primorske k matični domovini
 • 25. oktober – dan suverenosti (GC659VR)
 • 1. november, dan spomina na mrtve (GC65ZMJ)
 • 23. november, dan Rudolfa Maistra (GC6709X)
 • 26. december, dan samostojnosti in enotnosti (GC68BTEX)We celebrate this holliday on 15th September when The Treaty of Peace with Italy came into general effect (1947). According to this treath the major part of the Littoral Region became part of former Yugoslavia.

The Peace Treaties were signed on Febraury 10 1947 by the winners of the WWII on one side and loosers of the WWII on other side as conclusion od peace conferenc held in Paris, France (27th July - 15th October 1946). The Peace Treaty between Italy and Yugoslavia came into effect on 15th September 1947. With signing of the treaties could defeated countries asume the roles of souvereign countries and ask for memberhip in UN.
Trities established the war reparations, the rights of the minorities, settled territorial changes and ended the Italian empire. All countries have also committed themselves to preventing the revival of fascist organizations and all other "political, military or para-military (organizations) whose objective is to violate the democratic rights of the people."

With signing the treaty with Yogoslavia got Slovenian Littoral, Istria, Zadar and the Adriatic islands. Italy also had to pay a war indemnity of 125,000,000 US$. (source: Wikipedia)


Yugoslav delegation was led by Edvard Kardelj. They suggested ethnic princip, Trieste was suggested as seventh Yugoslav republic. Suggestions for defferals were also prebared by other countries. On the disputed areas were constantly held manifestations under the slogan 'We don't want foreign, we dont give our' for connection to Yougoslavia. They decided for French suggestion which offered the most compromise solution. Italy got Veneto, Resia, Gorizia and Val Canale. Yugoslavia got almost all Littoral Region, Istria with Reka, all islands and Zadar with sorroundings. From part of Istria and Trieste was established Free Teritory of Trieste (FTT), which was divided to Zone A under Anglo-American administration (Trieste with surroundings) and Zone B under Yougoslav administration (with seat in Koper and territory to Novigrad). FTT was supposed to be demilitarized zone under administration of Guvernor but both Countries couldn't agree who would lead it. So this territory was one of the first crises of cold war. In the 1954 FTT was devided between Yugoslavia and Italy with London Treaty.

THE CACHE

Stage 1 is at: N46° 03.REX E014° 30.REX

At Stage1 find something that repeats. Number of these things is AB. You need it to determine Final location.
The Final location is at (20*B)m in direction (58*A)° from Stage 1.

About series:

Whole series of cache, named SDP (slovenski državni praznik = slovene national holiday) is dedicated to Slovene national holidays which are determined by the Public Holidays and Work-off Days in the Republic of Slovenia Act. Slovene national holiday are:

 • 1 January, New Year (GC68K1G)
 • 8 February, Prešeren's Day, Slovene Cultural Holiday
 • 27 April, Day of Uprising Against Occupation
 • 1 and 2 May, Labour Day
 • 8 June, Day of Primož Trubar
 • 25 June, National Day (GC5XT3F)
 • 17 August, Unification of Prekmurje Slovenes with mother nation (GC616Y0)
 • 15 September, Day of Restoration of the Littoral Region to the Motherland
 • 25 oktober – Day of Sovereignity (GC659VR)
 • 1 November, Day of Memory to Deceased (GC65ZMJ)
 • 23 November, Day of Rudolf Maister (GC6709X)
 • 26 December, Independence and Unity Day (GC68BTEX)

Preveri koordinate za 1. stopnjo: / Check the coordinates for Stage 1 at:

Additional Hints (Decrypt)

Trbpurpxre. Xbbeqvangr mn 1. fgbcwab ar fzrwb bqfgbcngv mn irp xbg 10 z. / Pbbeqvangrf sbe Fgntr 1 fubhyqa'g or sbe zber guna 10z vanpphengr.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

93 Logged Visits

Found it 79     Didn't find it 5     Write note 2     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 3     

View Logbook | View the Image Gallery of 6 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.