Skip to Content

<

Čistička odpadních vod Klatovy

A cache by Mariana8 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/14/2015
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD KLATOVY
aneb první klatovská 4D keš! :D

Důležitou součástí města je i čistá voda, kterou zajišťuje moderní čistička odpadních vod. Jako malé dítě jsem do objektu moc ráda chodila, jelikož můj otec zde pracoval. Poznala jsem všechny kouty tohoto zajímavého místa a největší atrakcí pro mě byla jízda na otočném mechanismu usazovací nádrže :))

Čistírna odpadních vod v Klatovech je mechanicko-biologická čistírna s klasickým hrubým předčištěním (česle, Huber - Ro5 + lapák písku), s usazovacími nádržemi, s aktivací (+ regeneracemi), dosazovacími nádržemi a terciárním čištěním (bubnové filtry), s termofilní anaerobní stabilizací kalu a bioplynovým hospodářstvím. Původní zkušební provoz byl zahájen v r. 1971, původní trvalý provoz probíhal od r. 1974. První rekonstrukce ČOV probíhala v roce 1987 – 1989, od r. 1996 je uvedena do trvalého provozu (zkušební provoz trval 1990 - 1995). Druhá kompletní rekonstrukce ČOV probíhala v letech 2001 – 2003. Zkušební provoz po rekonstrukci byl zahájen v r. 2003, trvalý provoz byl povolen v r. 2004. Primární recipient pro vypouštění odpadních vod z ČOV je Drnový potok, který ústí po 0,9 km do řeky Úhlavy.

panorama
Pohled na klatovskou čističku odpadních vod
Proces čistění odpadních vod

1) Mechanické (primární) čištění odpadní vody

Na přítoku do čistírny prochází voda mechanickým stupněm. Nejprve jsou využity česle, kde dochází k odstranění hrubých nečistot. Tento hrubší odpad bývá skladován, nebo spalován při vyšších teplotách. Následuje lapák písku, kde je z vody odstraněn písek jdoucí na skládku.

lapák štěrku, česle a lapák písku
Tzv. „ochranná část ČOV“ - lapák štěrku, česle a lapák písku


Huber Ro5
Huber Ro5

Huber Ro5 řeší čištění odpadních vod spojením separátoru písku s řízeným prouděním. Přitékající odpadní voda protéká nejprve přes mechanické předčištění, které je umístěno v nádobě na horní části zařízení. Shrabky (nečistoty, zachycené předměty) jsou vynášeny z nádoby šnekovým dopravníkem a vypadávají do kontejneru. Z nádoby mechanického předčištění se voda, zbavená plovoucích nečistot, dostává pomocí krátkého potrubí přes vířivou komoru do nerezové kuželovité nádoby s Coandovým tulipánem (pro vytváření řízeného proudění) a se zabudovaným šnekovým dopravníkem pro vynášení sedimentu.

 

Další částí mechanického stupně je I. sedimentace, která probíhá v usazovací nádži. Odpadní voda je zde rozdělena na 3 frakce. Na dno sedimentuje tzv. surový kal, který je odčerpáván a odváděn do anaerobního stupně. Uprostřed se nachází mechanicky vyčištěná voda obsahující pouze 10 % nečistot. Tato voda postupuje do biologického (aerobního) stupně. Zcela na povrchu se nachází lehké usazeniny, které jsou shrnovány a skladovány či páleny.

Usazovací nádrž a lapák
Usazovací nádrž a lapák

2) Biologické čištění odpadní vody (aerobní stupeň)

Do tohoto stupně vstupuje voda po mechanickém vyčištění. Principem je využití aerobních bakterií, které ve svém metabolismu odbourají 99% organického znečištění vody. Mezi hlavní procesy tohoto stupně patří mineralizace, kde se v procesu aerobní respirace odbourávají uhlíkaté organické látky za vzniku CO2 a vody. Další částí mineralizace je amonifikace, kdy dojde k odbourání dusíkatých organických látek na amonný iont. Dalšími procesy aerobního stupně jsou nitrifikace (přeměna amonného iontu na dusičnany), imobilizace, a detoxikace.

Aktivační nádrže, proces mineralizace
Aktivační nádrže, proces mineralizace

Takto zpracovaná voda vstupuje do dosazovací nádrže, do II. sedimentace. Zde vzniká čistá voda, která opouští čistírnu, a aktivovaný kal. Aktivovaný kal je následně využit v anaerobním stupni (přebytečný aktivovaný kal), nebo k zaočkování biologického stupně (vratný aktivovaný kal).

Dosazovací nádrž
Dosazovací nádrž

 

2) Biologické čištění odpadní vody (anaerobní stupeň)

Surový i aktivovaný kal se zpracovávají ve vyhnívací nádrži, kde se za stálého míchání udržuje konstantní teplota 38°C. Zde probíhá tzv. anaerobní stabilizace (proces přeměny za nepřístupu vzduchu), při níž dochází k přeměně většiny rozložitelných organických látek na bioplyn. Bioplyn se uskladňuje v plynojemu. Čistírna ho využívá k ohřevu vlastních vyhnívacích nádrží nebo na produkci tepla a energie. Průměrná produkce bioplynu představuje asi 30 m3 z jedné tuny kalu.

Vlevo vyhnívací nádrž, pravo plynojem
Vlevo vyhnívací nádrž, pravo plynojem

Z vyhnívací nádrže se kal přečerpává do uskladňovací nádrže. Pak se kal odvodňuje dekantační odstředivkou. Likvidace čistírenských kalů, a dalších odpadů zachycených v procesu čištění, se provádí v souladu se zákonem o odpadech. Veškeré čistírenské kaly jsou odvodněny na obsah sušiny cca 25% a následně předány firmě, která má oprávnění pro jejich zpracování na rekultivační substrát. 

Uskladňovací nádrž
Uskladňovací nádrž

3) Terciární čištění

Terciární čištění slouží k dočištění odpadních vod, především k odstranění fosforu, nerozpuštěných látek a k hygienizaci vody (odstranění patogenů).


Technické údaje o čistírně odpadních vod Klatovy

Kapacita čistírny a limity vypouštěného znečistění:

Průměrný denní přítok Q24 (m3/den) 11 232
Denní (výpočtový) přítok Qd (m3/den) 16 157
Projektovaná kapacita dle BSK5 (kg/d) 5998
Projektovaná kapacita (dle ekvival.obyvatel) 99 965


Podrobné údaje o povolených hodnotách vypouštěného množství a znečištění:

Qmax 250l/s
Q denní 16 280m3/den
Q rok 4 500 000 m3/rok
Přítok na mechanické čištění - 400l/s, z toho 150 l/s odlehčováno
Přítok na biologické čištění - 250l/s

Zdroje:
KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA KLATOVY A OBCE BEZDĚKOV, denik.cz, hubercs.cz, Prezentace procesu čistění odpadních vod, Ing. Vlastimil Vaňek, wikipedie.org

Kudy ke krabičce

Zaparkujte na Waypointu „Parkoviště“, sejdetě k druhé bráně a vydejte se doprava podél plotu. Keš není umístěna uvnitř objektu ČOV. Ke keši bylo vyrobeno 50 ks limitovaných tématických CWG (náhled ZDE).


Additional Hints (Decrypt)

H cngl obebivpr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.