Skip to content

<

Bardziej zapomniane fortyfikacje - Biały Bór

A cache by Pawel_i_Patrycja Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/16/2015
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
4.5 out of 5

Size: Size:  small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Bunkier

PL [PL]

Historia:

Po I wojnie światowej Biały Bór pozostawał w granicach państwa niemieckiego. W latach 1934-35 w ramach przystosowań do kolejnej wojny, fortyfikowano wschodnią granicę Pomorza Zachodniego. Skutkiem jest powstanie umocnień Wału Pomorskiego, który przebiegał m.in. przez Biały Bór. Prezentujemy system umocnień- bunkry, rowy przeciwczołgowe, transzeje wzdłuż zachodniej strony jeziora Cieszęcino oraz prowadzące aż do jeziora Bobięcińskiego.


Skrytka:

Szlak prowadzący do kolejnych etapów jest rzadko uczęszczany, w pewnym oddaleniu od centrum miejscowości. Zaznaczony początek szlaku jest miejscem, gdzie rozwidlają się szlaki turystyczne w Białym Borze. Od niedawna pojawił się w tym miejscu także czerwony szlak Nordic Walking i należy nim podążać w odwrotnym kierunku niż wskazują strzałki.

1: Pierwszy etap to bunkier znajdujący się przy szlaku. W tym miejscu trzeba rozwiązać zagadkę, która jest kluczem do odgdanięcia współrzędnych drugiego etapu.

 1. Znajdź "zakaz palenia" oraz napis widniejący nad nim, który jest nazwą potoczną broni.
 2. Rozwiązaniem jest liczba A odpowiadająca kalibrowi. 
 3. Współrzędne wylicz ze wzoru: 

53 55. [((A/(A/2))9)+202] 

16 [((A/11)-1)2] . [Dywizjon Myśliwski Warszawski im. Tadeusza Kościuszki]

2: Na tym etapie znajdziesz liczby BCD, potrzebne wraz z A do obliczenia kolejnych współrzędnych.

 1. Znajdź datę związaną ze Świętem Wojska Polskiego B- dzień; C- miesiąc; D- rok;
 2. Podstaw dane do wzoru:

53 56. [(B*C)-A+3*C] 

16 48. [((D/2)-B-1-C)]

3: Na trzecim etapie znajdziesz ostatnie dane do obliczenia miejsca finałowego.

 1. ​Liczbę E znajdziesz w lustrzanym odbiciu. Jest ona podzielna przez 4.
 2. Finał znajduję się na współrzędnych: 

53 56. [((A*B)/E)+((D-12)/(B+C-1))] 

16 48. [(A-C) ] [((D/E)-(B-C))/5]

Skrytka to pojemnik 0,8L, zawiera logbook, ołówek, rzeczy na wymianę oraz certyfikat dla pierwszego znalazcy. Prosimy o dokładne zamaskowanie skrytki po odłożeniu.

Każdy kwadratowy nawias wskazuje na liczbę lub cyfrę i nie należy ich przez siebie mnożyć.

 ENG [EN]

History:

After World War I Biały Bór remained within the borders of the Germany. In 1934-35, Germany, as part of preparations for the next war, fortified the eastern border of Western Pomerania. The result is the creation of the fortifications of the Pomeranian Wall, which ran through Biały Bór. Our trip will take you through the further line of fortifications - bunkers, anti-tank ditches, trenches along the western side of the Cieszęcino lake and leading up to the Bobięcińskie lake.


Cache:

Trail leading through all the stages is rarely used, away from the town. Marked beginning of the trail is crossing of hiking trails in Biały Bór. Recently new nordic walking trail appeared there and you have to follow it counterclockwise to reach first stage.


1: First stage is the shelter next to the trail. Here you have to solve the riddle which is the key to the coordinates of the next stage.

 1. Find "no smoking" message and word above it, which is also a nickname for weapon.
 2. Answer is number A equal to its calibre
 3. Use formula below to calculate coordinates of the next stage:

53 55. [((A/(A/2))9)+202] 

16 [((A/11)-1)2] . ["Kościuszko" Polish Fighter Squadron]

2: In this stage you will find numbers BCD, required to calculate next coordinates.

 1. Find the date associated with Armed Forces Day in Poland. B- day; C- month; D- year; 
 2. Using next formula calculate following stage:

53 56. [(B*C)-A+3*C] 

16 48. [((D/2)-B-1-C)]

3: Here you will find last number needed in final formula.

 1. You will find number E in the mirror image. It is divisible by 4.
 2. Cache is hidden at coordinates:

53 56. [((A*B)/E)+((D-12)/(B+C-1))] 

16 48. [(A-C) ] [((D/E)-(B-C))/5]

Cache is 0,8L container, with loogbook, pencil, exchangeables and certificate for first finder inside. Please take care of concealing the cache after placing it back.

Each squere bracket represents one digit or number, do not multilply them.Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

Sbzrf sbzragnevhf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.