Skip to content

Plečnikov spomenik Napoleonu in Iliriji Multi-cache

Hidden : 09/25/2015
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:  regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 English description 

Napoleon in Ilirske province

Napoleon Bonaparte je bil rojen na Korziki 15. avgusta 1769.  Od mladih let se je šolal za vojaško službo. Leta 1799 je postal vodja Francije, nato se je leta 1804 oklical za prvega cesarja Francije z imenom Napoleon I le Grand. Njegova vladavina je trajala 10 let, v tem času je zavzel in vladal večini Zahodne in Srednje Evrope.

Na območju Slovenije je Napoleon ustanovil Ilirske province, s središčem v Ljubljani. Province niso bile sestavni del francoskega cesarstva, vendar so bile z njim močno povezane. Služile so za carinsko blokado na obalah Jadrana, zahodni Koroški, Kranjskem do Save, po Savi do Zagreba, proti Bosni in Dalmaciji vse do Boke Kotarske na jugu.

Francoska vladavina Ilirskih provinc je močno pripomogla k dvigu narodne samozavesti in zavedanja o svoboščinah, ter pomembnosti lastnega jezika, kulture in obstoja. Napoleonov pristaš in pomemben člen pri ohranjanju slovenske samozavesti je bil slovenski pesnik Valentin Vodnik.

 

Po Napoleonovih poteh

Potovanje po Napoleonovih poteh bomo pričeli v Ljubljani, pri Plečnikovem spomeniku Napoleonu in Iliriji (točka A) na Trgu francoske revolucije, ki je bil postavljen ob 120. letnici ustanovitve Ilirskih provinc. Od tam se bomo odpravili v smeri Logatca, še preden pa bomo prispeli tja, se bomo ustavili pri Škandrovi hiši (točka B) na Logu pri Brezovici, v kateri je po ustnem izročilu prespal Napoleon. V Logatcu si bomo ogledali Napoleonov drevored (točka C), ki poteka ob stari cesti od Vrhnike proti Logatcu in je bil posvečen poroki med Napoleonom in Marie Luize. Iz Logatca se bomo usmerili proti spodnji Zaplani, kjer lahko ob cesti opazimo Napoleonov vodnjak (točka D). Od tam bomo pot nadaljevali do cerkve Marijinega vnebovzetja v Smrečju (točka E), katere praznik se praznuje 15. avgusta, ta datum pa tudi sovpada z rojstnim dnevom Napoleona. Nazadnje se bomo zapeljali še v Polhov Gradec, kjer si bomo na notranjih stenah grajskega izvira Polhograjske graščine ogledali lastnoročne podpise Napoleonovih vojakov (točka F). S prihodom nazaj v Ljubljano bomo zaključili s potovanjem po Napoleonovih poteh.

 

Napoleon v Ljubljani

S tem večstopenjskim zakladom se bomo vrnili nazaj v preteklost, točneje na prelom iz 18. v 19. stoletje, v čas, ko je po naših krajih korakala francoska vojska, kateri je poveljeval sam Napoleon. Sprehodili se bomo po Trgu francoske revolucije in obiskali dve lokaciji, ki sta v Ljubljani močno povezani z Napoleonom. Z opazovanjem na teh na teh dveh lokacijah boste pridobili potrebne podatke za izračun koordinat, ki vas bodo pripeljale do skritega zaklada.


1. Palača na Rimski cesti, N 46° 02.834 E 014° 30.143

Nahajate se pred vhodom v veliko palačo na Rimski cesti, ki se nahaja le streljaj stran od Ilirskega stebra. Po ustnem izročilu naj bi Napoleon z balkona velike palače na Rimski cesti v Ljubljani 28. aprila 1797, nagovoril njene prebivalce. Napoleonov govor se po ustnem izročilu ni prenesel, vendar pa je ohranjen njegov razglas, ki ga je dal spisati 1. Aprila 1797 v Celovcu in je bil namenjen slovenskemu narodu:

Krajnci! jest vem, vi sovražite, koker mi, Engelendarje, to ludstvo, katero le samo skuz leto vojsko dobiček jima, tudi vaše ministre njih najemnike.

Mi se že sicer skuz 6, Lejt vojskujemo, al mi vemo, de volja tih zalih Ogrov, tih pametniših Dunejčanov, inu vas dobroserčnih Krancov na letim nima dopadajenja.

Al pozabimo
 na Engeland, na ministre Cesarske bodimo
 perjatelji: Francosko sojbodstvo bi sicer jimelo pravico z vami koker premagavic okrog hoditi; al ena zastopnost, katera nas jima na sproti vezati, jima vse to na stran postaviti: vi se ne bote v eno vojsko mešali, v katero vi ne pervolite, vi bote nam živež perpravili, kateriga smo mi potrebni: jest pač očem vašo vero, zaderžanje, vaše premoženje varvati. Vam ne bom nobeniga Kontribuciona naložil...

(Francoska revolucija, Napoleon in Slovenci – Branko Reisp, Časopis za slovensko krajevno zgodovino, 1964, str. 200-204)

 

NALOGA:

Če dobro pogledate proti vhodnim vratom, lahko nad vhodom oziroma tik pod balkonom, opazite kamen z vklesano letnico. Naj bo ta letnica vrednost ABCD. Desno od vhoda v palačo se nahaja tablica s hišno številko. Naj bo ta hišna številka vrednost E.

 

 

2. Ilirski steber, N 46° 02.825 E 014° 30.175

Na današnjem trgu Francoske revolucije v Ljubljani je bil 13. oktobra 1929, ob 120. letnici ustanovitve Ilirskih provinc, postavljen Ilirski steber, spomenik Ilirskim provincam, delo arhitekta Jožeta Plečnika in kiparja Lojzeta Dolinarja.

Obelisk, v katerega so shranili upepeljene ostanke neznanega francoskega vojaka, sestavljanjo grobo obdelani kvadri hvarskega marmorja in je izdelan po vzoru antičnih trgov. Na vseh stranicah obeliska so napisi Valentina Vodnika in Otona Župančiča posvečeni cesarju Napoleonu. Kipar Lojze Dolinar je obelisku dodal pozlačeni glavi Ilirije in Napoleona. Pozlačeno palmino vejo na spomeniku je podarila francoska republika in je bila na obelisk pritrjena naknadno.

Trg je dobil današnjo podobo v letu 2002, po zasnovah arhitektov Marjana Ocvirk in Borota Rotovnik, s to prenovo pa so trg zaprli za promet. Leta 2009 je bil trg Francoske revolucije, skupaj s spomenikom Ilirskim provincam, razglašen za kulturni spomenik državnega pomena v sklopu Plečnikove Zelene avenije.

 

NALOGA:

Nahajate se pred Ilirskim stebrom, ki je bil postavljen v čast Ilirskim provincam, s sedežem v Ljubljani. Sprehodite se okoli njega in le z dobrim opazovanjem lahko pridobite naslednje podatke:

 • preštejte vse stebre, ki sestavljajo spomenik - dobili boste vrednost F,
 • preštejte vse obraze na spomeniku - dobili boste vrednost G,
 • preštejte krake, ki jih ima posamezna zvezda na najvišjem obelisku - dobili boste vrednost H,
 • preštejte število vseh napisov v latinskem jeziku - dobili boste vrednost I,
 • preštejtete koliko je vseh pozlačenih palmovih vejic - če k temu številu prištejete še vrednost B, boste dobili vrednost J.

 

 

3. Skriti zaklad

Zaklad se nahaja v bližini, da pa bi prišli do njega, je potrebno zamenjajti črke s pridobljenimi vrednostmi.

 

(N) EH° IG.JAF (E) IAE° CI.GEI

  

Zaklad NI dosegljiv 24/7! Za vpis najdbe ni potrebno plačati vstopnine. Do zaklada lahko pridete ob sledečih terminih:

torek–nedelja: 10.00–18.00
četrtek: 10.00–21.00
ponedeljek: zaprto
1. januar, 1. november, 25. december: zaprto
24. in 31. december: 10.00–14.00

 

English description

Napoleon and the Illyrian Provinces

Napoleon Bonaparte was born in Corsica on August 15, 1769. From a young age he studied for military service. In 1799 he became the leader of France and then in 1804 he proclaimed himself as the first French emperor with the name Napoleon I le Grand. His reign lasted for 10 years. During this time he conquered and ruled over most of western and central Europe.

In what is now Slovenia he established the Illyrian Provinces with its centre in Ljubljana. The provinces were never a part of the French Empire, but were still closely connected to it. They served as a customs blockade ranging from the Adriatic Sea, through western Karst to the Sava River in Carniola, then following the Sava River to Zagreb, Bosnia and Dalmatia spanning all the way to the Bay of Kotor in the south.

The French rule in the provinces greatly helped increase national consciousness and the awareness of personal freedoms while also impacting the importance of language and culture. Napoleon’s adherent and a very important link in the conservation of Slovene national consciousness was Slovene poet Valentin Vodnik.

 

Following Napoleonic trails

We will begin the trip along Napoleonic trails in Ljubljana in front of Plečnik’s monument to Napoleon and Illyria (location A) on Trg Francoske Revolucije (French Revolution Square) that was constructed on the 120th anniversary of the establishment of the Illyrian Provinces. From there we will set foot towards Logatec, but before we arrive there, we will make a stop at Škander house (location B) in Log pri Brezovici where, according to oral tradition, Napoleon once stayed the night. When we arrive to Logatec we will first look at Napoleonov drevored (Napoleon Avenue) (location C) which runs along the old road from Vrhnika to Logatec and was dedicated to the marriage between Napoleon and Marie Louise. After Logatec we will make our way towards lower Zaplana where we can observe Napoleon’s well (location D) by the roadside. From there we will continue towards the Church of the Assumption in Smrečje (Cerkev Marijinega vnebovzetja) (location E), the holiday of which is celebrated on August 15 and also coincides with Napoleon’s birthday. Lastly we will drive to Polhov Gradec where we will take a look at handwritten signatures of Napoleon’s soldiers (location F) on the inside walls of the mansion in Polhov Gradec. We will end our trip along Napoleonic trails by returning back to Ljubljana.

 

Napoleon in Ljubljana

For this multi-cache we will travel back in time, precisely, to the start of the 19th century. During these times there was a French army marching these lands that was commanded by none other than Napoleon himself. We will stroll through French Revolution Square (Trg Francoske Revolucije) and visit two other locations in Ljubljana with strong connections to Napoleon. By carefully observing these two locations you will gain valuable key information that will help you calculate the coordinates of the hidden multi-cache.


1. The palace on Rimska cesta, N 46° 02.834 E 014° 30.143

You are in front of the entrance to the big palace on Rimska cesta that is located just a stone’s throw away from the Illyrian Pillar (Ilirski steber). According to oral traditions, Napoleon spoke to the people of Ljubljana from the balcony of the palace on Rimska cesta on April 28, 1797. His speech did not survive through oral tradition but there is a preserved written proclamation that was drafted in Klagenfurt, Austria on April 1, 1797 and was intended for the Slovene people:

People of Carniola! I know that you, just like us, hate Englishmen and their conquering profitable army on who’s payroll are your ministers.

We have been at war with them for 6 years already, but we know that the will of the beautiful Hungarians, the smart Viennese and you, the kind-hearted people of Carniola out-measures that of the Englishman.

But let us forget about the English for a moment and the Royal ministers. Let us be friends; The French Empire would have the right to treat you as conquerors would, but let us be clear; a quality differentiates you from the others: you will not meddle in affairs of an army which you do not condone and that would only divide you. You would still prepare the necessary provisions for us and we will protect your religion, creed and your possessions. You will not be taxed with War tax...

(French revolution, Napoleon and Slovenians - Branko Reisp, Newspaper for Local Slovenian history, 1964, page 200-204)

 

THE TASK:

If you inspect the front door of the palace, just above the entrance and just under the balcony, you can spot a stone with a year engraved. Let this year be the value for ABCD. To the right of the entrance there is a plaque with the house number. Let this number be value for E.

 

 

2. Illyrian Pillar, N 46° 02.825 E 014° 30.175

On Trg Francoske Revolucije in Ljubljana on October 13, 1929, the 120th anniversary of the establishment of the Illyrian Provinces, the Illyrian Pillar was erected as a memorial of the Illyrian Provinces. It is the work of the architect Jože Plečnik and sculptor Lojze Dolinar.

The obelisk in which the remains of an unknown French soldier are stored is made from roughly shaped marble from Hvar and is manufactured to resemble antique markets. On all four sides of the obelisk there are inscriptions made by Valentin Vodnik and Oton Župančič dedicated to Emperor Napoleon. The sculptor Lojze Dolinar added two gilded heads to the pillar, one of Illyria and the other one of Napoleon. The gilded palm branch on the monument was a gift from the French republic and was added subsequently.

The square got its current image in 2002 by the design of Marjan Ocvirk and Borut Rotovnik which also meant the square be closed for traffic. In 2009 the square along with the obelisk were proclaimed national cultural monuments within Plečnik’s green avenue.

 

THE TASK:

You are in front of the Illyrian Pillar that was constructed to honour Illyrian Provinces based in Ljubljana. Walk around the pillar and with good observation skills try to gather the following data:

 • Count all the pillars that compose the monument - you get value F,
 • Count all faces on the pillar - you get value G,
 • Count the points of individual stars on top of the biggest pillar - you get value H,
 • How many latin inscriptions are there? - you get value I,
 • Count all the gilded palm branches - add value B to the number of gilded palm branches to get value J.

 

 

3. The hidden cache

The cache is located nearby; to get to it you need to switch the numbers with the values you got during your adventure.

 

(N) EH° IG.JAF (E) IAE° CI.GEI

  

The cache is not accessible 24/7 and you don't need to pay any fee to log your visit. It can be accessed during these times:

Tuseday to Sunday: 10am to 6pm
Thursday: 10am to 9pm
Monday: Closed
1. January, 1. November, 25. December: Closed
24. and 31. December: 10am to 2pm

Additional Hints (Decrypt)

Xne ifgbcvgr! Irqb mn mnxynq. / Whfg ragre! Ab vagrenpgvba arrqrq.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)