Skip to content

This cache has been archived.

Eiropas.Pedas2015: Lai notiek tā.

More
<

Eiropas pēdas Latvijā.2015 - Mazsalacas slimnīca

A cache by Eiropas.Pedas2015 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/28/2015
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Šis ir projekta "Eiropas pēdas Latvijā.2015" ietvaros izvietots slēpnis. Projekta mērķis bija apzināt Eiropas valstu atstātās pēdas Latvijas mākslā, kultūrā, arhitektūrā, zinātnē vai citās nozarēs. Projekta noslēgumā tika apbalvoti gan 10 aktīvākie meklētāji, gan slēpņu izlicēji.
Projektu finansēja Kultūras Ministrija, realizēja Eiropas Kustība Latvijā.

Konteiners ir lock-lock kastīte, kurā atrodas viesu grāmata un zīmulis.

SIA Maz­sa­la­cas slim­nī­ca īpaš­nieks ir Maz­sa­la­cas no­va­da paš­val­dī­ba, kas pār­man­to­ja ka­pi­tā­la da­ļas no bi­ju­šās ra­jo­na pa­do­mes. Jau­no slim­nī­cas ēku sā­ka bū­vēt 90. ga­du sā­ku­mā, jo slimnīcai de­na­ci­o­na­li­zā­ci­jas re­zul­tā­tā bija jāpārceļas no ve­cās slimnīcas mājas. No val­dī­bas re­zer­ves fon­da pie­šķī­ra lī­dzek­ļus būv­nie­cī­bas sāk­ša­nai, bet lī­dzek­ļu ēkas pa­beig­ša­nai pie­trū­ka ban­kas Bal­ti­ja iz­rai­sī­tās krī­zes dēļ. Par slim­nī­cas pa­stā­vē­ša­nu lie­lā mē­rā jā­pa­tei­cas sa­dar­bī­bas part­ne­riem Gī­ter­slo ap­ga­ba­lā Vā­ci­jā, kas pa­lī­dzē­ja pa­beigt ēkas celt­nie­cī­bu. Lie­lā­ko at­bal­stu snie­dza uz­ņē­mē­ja Bru­no Klei­nes ģi­me­ne, kas zie­do­ja 250 tūk­sto­šus la­tu. No dau­dziem Latvijas un ārzemju zie­do­tā­jiem sa­ņē­mām būv­ma­te­ri­ā­lus, san­teh­ni­ku, slim­nī­cas ap­rī­ko­ju­mu un ci­tu pa­lī­dzī­bu.

 

Additional Hints (Decrypt)

Qbohzf/ Ubyybj

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.