Skip to content

<

Sandsediment i Bullerdalens Naturreservat

A cache by Coland Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/02/2015
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Sandsediment i Bullerdalens Naturreservat

Jordarter i Karlskogas kommun

Stora delar av länet låg under högsta kustlinjen (HK) det vill säga den nivå till vilken det forntida havet nådde. Under HK återfinns finkorniga sediment såsom glaciala och postglaciala leror. Områden som varit belägna ovanför HK domineras däremot av morän, berg och torvmarker. Beroende på en olikformig landhöjning, efter isens avsmältning, är HK belägen på olika nivåer i länet. I de norra delarna av Kilsbergen är HK belägen på ca 164 meter över havet (m ö h) och i de södra 155-160 m ö h. Norr om Karlskoga återfinns HK på ca 170 m ö h. Morän eller pinnmo är den vanligaste jordarten i länet. Jordlagren i Karlskoga kommun är i hög grad finkorniga (lera), med inslag av åsbildningar med grus och sand. Större delen av kommunen är täckt av osorterad morän, men dalbottnarna och dalsluttningarna domineras av sand(mo) i norr och lera i söder. I kommunen finns tre rullstensåsar, var av Lokaåsen är den större och utgör en del i Malungsåsen. Lokaåsen sträcker sig ifrån Västerdalälven via Hällefors och Karlskogas kommungräns i rakt sydlig riktning genom kommunen. De båda andra åsarna är Linnebäcksåsen i kommunens västra del och Karlsdalsåsen i kommunens östra del. Den dominerande bergarten i traktens grusförekomster är granit. I Lokaåsen och Karlsdalsåsen finns även leptit och hälleflinta och i Lokaåsens norra delar vid Hållsjöfältet innehåller gruset också en del skiffer.

Här i Bullerdalen så består jordlagren av finkornigt material, lera, med partikelstorlek mindre än 0.002 millimeter, upp till finmo, med partikelstorlek 0.02-0.06 millimeter.

Jordart

Jordart är ett begrepp som används när man vill uttrycka jordens innehåll av sönderdelat berg, exempelvis morän, lera, rester av organismer exempelvis torv, dy eller kemiska utfällningar exempelvis kalkgyttja.

Jordarter med stor mängd sönderdelat berg indelas efter kornstorlek i olika klasser:

Många av Sveriges jordarter har bildats under och efter den senaste istiden, som heter Weichsel. Den hade sin början för cirka 115 000 år sedan och hade sin största utbredning för cirka 20 000 år sedan då den täckte den Skandinaviska halvön, stora delar av Danmark, Finland, västra Ryssland, Baltikum och norra Tyskland. För ungefär 20 000 år sedan började klimatet bli mildare och isen började dra sig tillbaka, till en början med ungefär 50m/år med sedan allt snabbare. För cirka 11 000 år sedan så var iskanten i höjd med Uppland och för cirka 8500 år var all is bortsmält från Skandinavien. De glaciärer som finns idag i Norge och Sverige är inte en rest av den senaste istiden.

Under isens framryckning ryckte den med sig allt löst material som äldre jordarter, växter och lösa bergarter. Den slipade också urberget genom grus och sten som låg i dess bottenskikt. När isen smälte och drog sig tillbaka norrut lämnades det material den fört med sig. Den jordart som bildades var morän som är en osorterad blandning av fint och grovt material, allt från stora stenblock, över sten, grus, sand till lerpartiklar. Morän är den vanligaste jordarten och täcker 75% av Sveriges yta.

Isen lämnade också material efter sig som var mer sorterat. Smältvatten från isen skapade isälvar som gick i tunnlar genom isen. I dessa byggdes bottenbäddar av renspolat grus och rundslipade block upp och skapade så småningom rullstensåsar. Det finkorninga material som också följde med isälvarna avsattes i sjöar och hav.

De lösa jordlager som skapades på det här sättet kallas glaciala sediment. De avlagringar som skapats efter inlandsisens avsmältning kallas således postglaciala sediment.

EarthCachen

För att få logga denna earthcache så ska du besöka de ovanstående koordinaterna och svara på de nedanstående frågorna. Skicka dina svar till mig via e-post. Du behöver inte vänta på att jag ska skicka ett svar, om dina svar behöver ändras/förbättras så kontaktar jag dig. Skriv inte dina svar i din logg. Loggar som inte uppfyller dessa krav kommer att raderas.

Frågorna:

1. Beskriv lagren i sandsedimenten. Är de lika tjocka? Vad tror du att detta beror på?

2. Hur kan man se att det är just sandsediment som du finner vid koordinaterna?

3. Vad är en uppenbar skillnad mellan jordart och bergart?

4. Obs! Frivilligt: Ladda upp en bild på dig och/eller din GPS vid koordinaterna till din logg. Detta är helt frivilligt och är inget krav för att logga.

Additional Hints (Decrypt)

Qrg xna inen yvgr fiåeg ngg xbzzn aäen frqvzragyntera, ine söefvxgvt få ngg qh vagr enzyne.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.