Skip to Content

<

Geopark Rychta

A cache by sobatko Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/12/2016
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[CZ:] Úvodní souřadnice vás zavedou před nově zrekonstruovaný objekt služeb pro cestovní ruch zvaný Rychta. V jeho těsné blízkosti je vybudované malé arboretum s naučnou stezkou s rostlinstvem a nerosty z CHKO Český les. Také zde naleznete další informační tabule týkající se historie Tachovska a o chráněných územích.

Všechny informace na tabulích jsou zajímavé, nás však budou zajímat zejména dvě infotabule, které se vztahují ke geologické expozici, a pak samotná expozice hornin, které jsou typické pro tento region. Právě těmto dvěma desítkám kamenů jsem se rozhodl věnovat tuto earthkeš.

Earthcache (někdy též familiárně nazývaná zeměkeš či earthka) je zvláštní typ virtuální cache, jejímž posláním je vzdělávání v geologii. Zakládá se v místech s geologickou či jinou zajímavostí týkající se naší Země. Úkolem návštěvníka není najít fyzickou schránku, ale dojít na dané místo, zjistit si pár informací a případně se vyfotit.

Geopark je přístupný 24 hodin denně a dá se do něj zajet i s kočárkem a je také přístupný pro vozíčkáře. Parkovacích míst pro auta je v okolí dostatek. Samozřejmě nedoporučuji noční odlov, jelikož ve tmě je špatně vidět a hůře by se vám zjišťovaly potřebné informace.


Pro uznání logu je potřeba zodpovědět následující otázky:

1) Jaké jsou tři základní typy hornin? (zjistíte buď na místě a nebo si předem najděte na internetu)
2) Uveďte alespoň dva příklady z vystavených vzorků ke každému typu. Pozor, vyskytují se tu pouze dva základní typy hornin.
3) Před kolika lety započala přeměna vyvřelin na území dnešního Českého lesa?
4) Jaká je převládající hornina tvořící Tachovskou brázdu? Z jakého místa pochází zde vystavený vzorek této horniny?
5) Na jednom ze vzorků je patrná výrazná žíla odlišné barvy, než má samotná hornina. Jaké je číslo tohoto vzorku a jaká je délka žíly na vyleštěné části?
6) Nepovinny úkol: vyfoťte sebe nebo alespoň svoji GPS u libovolného vzorku v geoparku, třeba ten, který se vám nejvíce líbí nebo vás něčím zaujal (prosím, vynechte vzorek z úkolu č.5). Tuto fotku přiložte k logu.


Odpovědi mi zasílejte přes profil (bud emailem nebo přes messages). Nemusíte čekat na potvrzení správnosti odpovědí a můžete logovat hned po jejich odeslání. V případě nejasností nebo pokud budete mít něco špatně, tak se vám ozvu.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

[EN:]Initial coordinates will lead you in front of a newly renovated tourism services building called Rychta. In close proximity there is a small arboretum with nature trail and flora and minerals from the PLA Czech Forest. You will also find additional information boards relating to the history of Tachovsko and protected areas.

All the information on the boards are interesting, but we are particularly interested in two information boards that relate to geological display, and then the actual display of rocks that are typical for this region. Now these two dozen stones I decided to devote this earthcache.

An earthcache is a special type of virtual cache whose mission is education in geology. It is being based in places with geological or other interest of the Earth. The challenge is not to find the physical cache, but to come to the site, to find out some information and possibly to take a picture of yourself on site.

Geopark is accessible 24/7 and is also stroller and wheelchair accessible. There is enough of parking spaces for cars. Of course I do not recommend going there at night, because in the dark it is hard to see and you would have difficulty surveying the necessary information.


To validate the log, I need your answers to following questions:

1) What are three basic types of rock? (you´ll find out on site or you can browse on the net beforehand)
2) List at least 2 examples of exhibited samples for each type. There are only 2 types of rock here.
3) How many years ago began the transformation of igneous rocks in what is now the Czech Forest?
4) What is the predominant rock forming Tachovská Ridge? What city comes here exposed sample of this rock from?
5) On one of the samples there is a considerable vein of different color than the actual rock. What is the number of the sample and what is the length of the vein on the polished part?
6) Optional task: take a picture of yourself or at least of your GPS with any sample in the geopark, like the one that you like or are interested in the most (please, leave out the sample of task no. 5). Attach this photo to the logo.


Send me the replies via profile (either by email or through messages). You do not have to wait for confirmation of the correctness of answers, and you can log immediately after they are sent. In case of doubt or if you have something wrong, I will get in touch with you.


Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

[CZ:] išr fr qá mwvfgvg an zífgr, bgámxh p. 1 ymr gnxé fanqab qbuyrqng an vagreargh
[EN:] nyy ercyvrf lbh pna svaq ba fvgr, dhrfgvba ae. 1 lbh pna rnfvyl svaq ba vagrearg nf jryy

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

107 Logged Visits

Found it 106     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 83 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.