Skip to Content

<

AM 14 - Zahorska nizina

A cache by :ITAL Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 3/24/2016
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Zahorská nížina

Záhorská nížina

Záhorská nížina Záhorská nížina je okrajovou časťou Viedenskej panvy. Na základe geologického vývoja je možné rozdeliť Záhorskú nížinu na Borskú nížinu a Chvojnícku pahorkatinu. Borská nížina vznikla medzi Alpami a Karpatami poklesom zemskej kôri v neogéne a kvarteri. Jej výplň tvoria neogénne sedimenty, ktoré vystupujú na povrch len ostrovkovite. Najväčšiu časť povrchu pokrývajú viate piesky.

Záhorská nížina je na severe ohraničená Myjavskou pahorkatinou, na východe Malými Karpatami, na severozápade Dolnomoravským úvalom a na juhozápade tokom rieky Moravy od nížin Viedenskej kotliny v Rakúsku.
Záhorská nížina má veľmi pestrý reliéf. Západná a južná časť je prevažne rovinatá, smerom na sever a na východ sa jej vzhľad približuje pahorkatine.

Orografické začlenenie

Alpsko–himalájska sústava - podsústava Panónska panva – provincia Západopanónska panva – subprovincia Viedenská kotlina – oblasť Záhorská nížina – celok Borská nížina a celok Chvojnícka pahorkatina

Geomorfológia

Geomorfologicky možno Záhorskú nížinu rozdeliť do niekoľkých oblastí: poriečna niva, pleistocénne terasy rieky Moravy a Myjavy, centrálna oblasť Bór.

Borská nížina..... Geologická stavba

Po ústupe mora na konci pliocénu zostali na tomto území ílovité sedimenty tvoriace základnú zložku nepriepustného neogénneho podložia. Tieto sedimenty vystupujú na povrch len miestami. Väčšinou sú prekryté štvrtohornými uloženinami – štrkovými nánosmi rieky Moravy a jej prítokov. Vyviatim riečnych sedimentov vznikli na nížine prevažne kremenné eolické piesky tvoriace duny a pokrovy.

Na geologickej stavbe Záhorskej nížiny sa podieľajú hlavne sedimenty z obdobia holocenu - nivné sedimenty a splachy / piesčitohlinité sedimenty / a z obdobia plaistocénu - reprezentované eolickými formami / viate piesky a pieskové duny / , riečnymi formami / fluviálno-štrkovopieskové terasy bližšie nešpecifikovaného veku /. Z obdobia neogénu sú zastúpené hlavne íly, sliene, piesky, podradné štrky, vápence.

Tieto treťohorné a štvrtohorné útvary môžeme rozčleniť ešte na niekoľko častí a to:
a/ viate piesky - z obdobia wurm a holocénu, v území južne od Malaciek
b/ fluviálne sedimenty - z obdobia risského glaciálu, tvorené zo štrkov a piesčitých štrkov. Vyskytujú sa v okolí Malaciek, Gajár, Malých a Veľkých Levár, Studienky, Plaveckého Štvrtku, Lábu, Zohoru, medzi Suchohradom a Vysokou pri Morave.
c/ fluviálno-mokraďové sedimenty - z obdobia holocénu. Zaberajú súvislé plochy južne od Kostolišťa, pozdĺž potoka Malina, až po ústie rieky Moravy.
d/ fluviálno-nivné sedimenty - z obdobia holocénu. Zastúpené piesčitohlinitými sedimentami. Zaberajú územie pozdĺž rieky Moravy menšie úseky pozdĺž potoka Malina.
e/ proluviálne sedimenty - nachádzajú sa na úpätí pohoria Malé Karpaty. Sú tvorené najmä hlinami a piesčitými štrkmi.

Viate piesky Viate piesky

Nerastné suroviny

Z ložísk nerastných surovín sú najvýznamnejšie ložiská zemného plynu, ropy a gazolínu v lokalitách Gajary, Jakubov, Suchohrad, Vysoká pri Morave, Studienka a Závod, ktoré sprevádzajú aj termálne vody. Značný význam pre stavebníctvo tiež majú ložiská štrkopieskov v lokalitách Vysoká pri Morave a Malé Leváre. V katastri obce Rohožník, Pernek a Borinka sa nachádzajú kvalitné ložiská vápenca, ktoré sa využívajú na výrobu stavebných hmôt, hlavne v obci Rohožník / Hirocem a.s. Rohožník /. Ťažba stavebného kameňa sa realizuje v lomoch v Sološnici a v Plaveckom Petri. Viate piesky / zlievarenské piesky / v lokalitách Plavecký Štvrtk a Lozorno sa doposial' priemyselne nevyužívajú. Na územiach obcí Láb a Gajary sú vybudované vo vyťažených ropoplanových ložiskách podzemné zásobníky dovážaného zemného plynu, ktoré vyrovnávajú nerovnosti v spotrebe zemného plynu počas celého roka. Uvedený spôsob uskladnenia zemného plynu sa javí ako najvýhodnejší pri využití vhodných geologických pomerov vyťažených starých ložísk.

Náučný chodník Nivou Moravy Devín - Moravský Sv. Ján

Záhorskou nížinou vedie aj náučný chodník Nivou Moravy. Svojou dĺžkou 80km je najdlhším na Slovensku. Tiahne sa od Devína po Moravský Sv.Ján a pozostáva z 39 trojjazyčných tabúľ.

Základné informácie o náučnom chodníku
Chránené územie:
CHKO Záhorie, CHKO Malé Karpaty, CHA Devínske alúvium Moravy, NPR Horný les, NPR Abrod
Trasa: Devín - sútok Moravy a Dunaja - Devínska Nová Ves - Vysoká pri Morave - Záhorská Ves - Suchohrad - Gajary - Malé Leváre - Veľké Leváre - Moravský Svätý Ján
Dĺžka: 80 km
Počet zastávok: 39
Zameranie chodníka: prírodovedné, kultúrno-historické, environmentálne
Rok otvorenia: 1996 (úsek Devín - Vysoká pri Morave), 2000 (úsek Malé Leváre - Veľké Leváre), 2004 (úsek Vysoká pri Morave - Moravský Svätý Ján)

Mŕtve rameno Lekná a leknice na hladine mŕtveho ramena MoravyVzhľadom na to, že ide o skrýšu typu EarthCache, nehľadajte krabičku, skrýša je virtuálna.
Na zalogovanie je však potrebné zaslať odpovede na nasledovné otázky cez môj profil.

Stage 1
         úvodné súradnice 
1) Ktorá NPR predstavuje zvyšok tvrdého, dubovo-brestovo-jaseňového nížinného lužného lesa?

Stage 2         pri keške AM 18     
2) Poobzeraj sa naokolo a zisti, aká ťažba tu prebieha. Všimni si popadaný materiál pod dopravníkovým pásom. Popíš, aká je zrnitosť a štruktúra materiálu.

Stage 3          pri brehu Moravy cca.80m za keškou AM 21
3) Všimni si tmavé zafarbenie vody v Morave. Čo spôsobuje toto zafarbenie? Vezmi v úvahu aj geologické podložie.

Stage 4            úvodné súradnice kešky AM 42
4) Do akého obdobia siahajú doklady o prvej prítomnosti obyvateľov?

Nepovinné úlohy:
5) Priložte peknú fotku z výletu :-)

Earthcache si hneď zalogujte, nemusíte čakať na potvrdenie správnosti odpovedí.
Ak odpovede budú nesprávne, alebo neúplné, budem Vás kontaktovať.
Pokiaľ vaše odpovede neobdržím do 3 dní po zalogovaní, Váš log bez upozornenia zmažem.Záhorie Lowland

The Záhorie Lowland

The Záhorie Lowland The Záhorie lowland is a peripheral part of the Vienna Basin. With regard to the geological development it can be divided to the Borská Lowland and the Chvojnica Upland. The Borská lowland formed between the Alps and the Carpathians Mountains by the vertical decline of the Earth crust during neogene and quaternary. It is filled with neogene sediments which raise to surface only seldom in islets. The largest part of the surface is covered with drifting sand.

The Záhorie lowland is bounded on the north by the Myjavská Upland, to the east by the Small Carpathians, to the northwest by the Lowermoravian valley and the south-west by the Morava river from the Vienna Basin lowlands in Austria. The Záhorie lowland has a very varied relief. Western and southern parts are predominantly flat, while to the north and to the east its appearance changes to upland.

Geomorphological division

Alps-Himalaya System - sub-system Pannonian Basin – province West Pannonian Basin – sub-province Vienna Basin – area Záhorie Lowland – unit Borská lowland and unit Chvojnica Upland

Geomorphology

Geomorphologically the Záhorie lowland can be divided into several areas: river flood plain, the Pleistocene terraces of the river Morava and Myjava, central area Bór.

The Borská lowland..... Geological basement

After the retreat of the sea at the end of the Pleistocene clay sediments remained in this area creating the base ingredient of impermeable neogene basement. These clay sediments outcrop to the surface only sporadically. Most clay sediments are covered with quaternary sediments - gravel deposits of the Morava river and its tributaries. Quartz aeolian sands dunes in lowland were formed by wind drifting of river sediments.

The Záhorie is geologically formed mainly by the Holocene sediments - alluvia sediments and runoffs, sand loam sediments, and the Pleistocene period - aeolian forms - drifting sand and sand dunes, river forms - fluvial sand clay terraces of non-specific age. From the neogene period are represented mainly clay, marl, sand, gravel and limestone.

These Tertiary and Quaternary formations can be divided into several parts:
a/ Drifting sand - from period Wurm glaciation and the Holocene , in area south of Malacky
b/ fluvial sediments - from period of Riss glaciation, created of gravel and sand gravel. Occur in vicinity of Malacky, Gajary, Male and Velke Levare, Studienka, Plavecky Štvrtok, Láb, Zohor, and between Suchohrad and Vysoka pri Morave.
c/ fluvial wetland sediments - from period of the Holocene. Occupy a continuous area south of Kostolište, along the stream Malina, to the mouth of the River Morava.
d/ fluvial flood plains sediments - from period of the Holocene. Represented by sandy loam sediments. Occupy territory along the Morava river and smaller sections along the stream Malina.
e/ proluvial sediments - Situated on the foothills of the Little Carpathians. They consist mainly of clay and sandy gravel.

Drifting sands Drifting sands

Non-renewable resources

Among the non-renewable resources are the most important deposits of natural gas, crude oil and gasoline in areas Gajary, Jakubov, Suchohrad, Vysoka pri Morave, Studienka and Zavod accompanying by the thermal waters. Great importance for the construction industry also have deposits of gravel in areas Vysoka pri Morave and Malé Leváre. In the village Rohožník, Pernek and Borinka are high quality limestone deposits, which are used for the production of building materials, especially in the village Rohožník / Hirocem a.s. Rohožník /. Stone quarrying takes place in quarries in Sološnica and Plavecký Peter. Drifting sand / casting sand / in Plavecký Štvrtok and Lozorno are industrially not utilized so far. In the municipalities of Láb and Gajary in depleted underground storages there are built crude oil reservoirs of imported natural gas. Stored natural gas is used to compensate the consumption inequalities of natural gas during the year. This method of storage of natural gas appears to be most advantageous for exploitation of the depleted old deposits.

Nature trail the Morava river flood plains Devin - Moravský Sv. Ján

Throught the Záhorie lowlands leads nature trail the Morava river flood plains. With its length of 80 km is the longest in Slovakia. It stretches from Devin to Moravsky sv. Jan and consists of 39 trilingual information tables.

Basic information about the nature trail
Protected areas (CHKO):
CHKO Záhorie, CHKO Malé Karpaty, CHA Devínske alúvium Moravy, Nature reserve (NPR) NPR Horný les, NPR Abrod
Path: Devín - confluence of the Morava river a the Danube river - Devínska Nová Ves - Vysoká pri Morave - Záhorská Ves - Suchohrad - Gajary - Malé Leváre - Velké Leváre - Moravský Svatý Ján
Length: 80 km
Number of stops: 39
Trail focus:Natural, cultural and historical, environmental
Opening year: 1996 (section Devín - Vysoká pri Morave), 2000 (section Malé Leváre - Velké Leváre), 2004 (section Vysoká pri Morave - Moravský Svatý Ján)

Oxbow lake Water lilies on the surface of the river Morava oxbow lakeConsidering that this is the Earthcache, stash is virtual.
To log it is necessary to submit replies to the following questions via my profile:

Stage 1
         initial coordinates
1) Which Nature reserve (NPR) represents a fragment of the original riparian hardwood forest with Oak, Elm and Ash trees ?

Stage 2         near geocache AM18
2) Look around and find out mining of what material takes place here. Note the fallen material below the conveyor belt. Describe what is the grain size and structure of the material.

Stage 3         on the Morava river bank, approx. 80m behind the geocache AM21
3) Note the dark color of water in the river Morava. What causes this color? Take into account the bedrock.

Stage 4         initial coordinates of geocache AM42
4) To what period stretches the history of Vysoka pri Morave ?

Optional task:
5) Attach nice picture from the trip :-)

Log the earthcache now, you do not need to wait for confirmation of the answers.
Were the answers incorrect or incomplete, I will contact you.
Unless your response is received within 3 days after the attachment, your log will be deleted without notice.


Zdroje / Sources:

Infotabule v teréne / Infoboards
http://www.naucnechodniky.sk
http://www.suchohrad.biznisweb.sk
http://www.mineraly.sk/files/lok/501-600/598_malacky.htm
http://referaty-seminarky.sk/okres-malacky/
wikipedia

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

243 Logged Visits

Found it 238     Didn't find it 1     Write note 3     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 135 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.