Skip to content

<

KALKSTENSKLIPPAN (EARTHCACHE)

A cache by Erik7777 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/24/2016
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Press here for English!


[Svenska]

Om kalkstenen
Kalksten är en bergart som består av Kalkspat som är en mineral. Kalksten bildas vanligen ifrån fosiler med skal. (Exempel Snäckor.) När Kalkstenen utsätts för höga temperaturer så kan den omvandlas till marmo.
Kalksten är klassad som en sedimentär bergart, dvs den består av sediment eller bitar och rester av material från olika bergarter, oavsett om de är vulkanisk, metamorf eller andra sedimentära bergarter. De andra bergarter har urholkats och sedan samman till nya stenar.Olika typer
Efter den första kompaktering, alla kalkstenar upplever någon form av förändring process. Cementation, recrystalization och packning är bara ett par exempel på förändringar som skulle kunna inträffa. Följaktligen finns det många varianter av kalksten, vars namn finns angivna baseras på några av dess egenskaper. En typ av kalksten krita. Krita är en kalksten med en mjuk konsistens och finns vanligtvis i marina vatten som härrör från resterna av mikroorganismer som innehåller kalciumkarbonat eller från olika typer av marina alger. Coquina är en annan typ av kalksten. Coquina består huvudsakligen av trasiga skal sediment. Travertin bildas genom avdunstning nederbörd och finns ofta i grottor.


Om platsen
Platsen kallas för köpings klint, Som är ett välutbildat klintparti. Köpings klint dök upp ur havet för ca11000 år. Skandinavien hade tidigare varit täckt av tjock inlandsis och när isen smält dolde vattnet en stor bit av kusterna. Isens enorma tyngd hade pressat ner jordskorpan. Den fossila klinten har skulpterats fram av tidigare Östersjöstadier. Genom landhöjningen har den sedan kommit att ligga långt från den nuvarande strandlinjen.
Under århundradena har brutit sten i klinten och bearbetat den i de skurverk som förr var så vanliga på hela Öland. Man bröt sten i klinten fram till 1950-talet. I den röda kalkstenen som finns längs ned på klinten finns ett bjärt avstickande lager i ljusgrön och gul färg vilken kallas blommiga bladet och är en diskontinuitetsyta. I skiffern och den understa delen av kalkstenen kan man hitta fossil av trilobiten Ceratopyge forficula och graptoliten Dictyonema norvegica. I den övriga kalkstenen finns andra typer av trilobiter, särskilt av släktet Megistaspis.

Idag kan man tydligt se hur kalkstenen utsätts för mekanisk vittring i form av nötning och frostsprängning. Där jordlagret är lite tjockare ut mot klintkanten kan man se begynnande slukhålsbildningar, dvs små insjunkna områden där den underliggande kalkstenen har vittrat sönder när vatten med lägre pH-värde har trängt ned i stenens naturliga sprickor. Foten täcks av en kappa av svallgrus. Längs vissa sträckor är den skadad av täkter. Klinten är betydelsefull för forskning.
Loggnings instruktioner

För att kunna logga cachen skall du svara på följande frågor:
1. Studera kalkstenen i väggen vid koordinaterna. Beskriv färgen på kalkstenen, Tror du att mineralerna har påverkat färgen på kalkstenen? Varför/varför inte?

2. Lite längre bort (N 56° 52.660 E 016° 42.343) så skiljer sig berget relativt mycket jämfört med vid koordinaterna. Beskriv hur berget skiljer sig åt och förklara vad du tror är anledningen till att det skiljer sig åt?

3. Hur stora är de slukhålsbildningarna som finns på klinten? (Mät med din GPS eller uppskatta)

4. Beskriv känslan på kalkstenen vid koordinaten så noggrant du kan.

För att logga cachen skall du maila svaren till mig via min profilsida (länk.) Vid eventuella fel så kontaktar jag dig.

Det uppskattas om du tar en eller flera bilder på dig och Kalkstensklippan, Men detta är frivilligt.
[English]
About the limestone
Limestone is a rock that consists of lime, which is a mineral. Limestone is usually formed from fossils with shells. (Examples Shells.) When exposed to high temperatures, the limestone can be converted into marmos.
Limestone is classified as a sedimentary rock, ie it consists of sediments or pieces and residues of materials from different rocks, whether they are volcanic, metamorphic or other sedimentary rocks. The other rocks have been eroded and then merged into new stones.br />


Different types
After the first compaction, all limestone experience some form of change process. Cementation, recrystalization and packing are just a few examples of changes that could occur. Consequently, there are many variants of limestone whose names are listed based on some of its properties. One type of limestone chalk. Chalk is a limestone with a soft consistency and is usually found in marine waters derived from the remains of microorganisms containing calcium carbonate or from various types of marine algae. Coquina is another type of limestone. Coquina mainly consists of broken shell sediments. Travertine is formed by evaporation precipitation and is often found in caves.


About the place
The place is called the köpings klint, which is a well-educated cliff party. Köpings klint emerged from the sea for about 11,000 years. Scandinavia had previously been covered by thick ice sheets and when the ice melted the water hid a large piece of the coasts. The enormous weight of the ice had pressed down the crust. The fossil cliff has been sculpted by former Baltic Sea stages. Through the land uplift, it has since come far from the current shoreline.
Over the centuries, rocks have broken into the cliff and processed it into the scrubs that were so common throughout Öland. You broke stone in the cliff until the 1950s. In the red limestone that is found down the cliff there is a brightly sloping layer of light green and yellow color which is called the floral leaf and is a discontinuity surface. In the shale and the lower part of the limestone one can find fossils of the trilobite Ceratopyge forficula and the graptolite Dictyonema norvegica. In the other limestone there are other types of trilobites, especially of the genus Megistas.

Today, one can clearly see how the limestone is subjected to mechanical weathering in the form of abrasion and frost blasting. Where the soil layer is a little thicker towards the cliff edge, one can see incipient extinguishing holes, ie small sunken areas where the underlying limestone has weathered when water of lower pH has penetrated into the stone's natural cracks. The foot is covered by a coat of swallow grass. Along some stretches, it is damaged by canopies. The cliff is important for research.
Loggning Tasks

1. Study the limestone in the wall at the coordinates. Describe the color of the limestone, Do you think the minerals have affected the color of the limestone? Why / why not?

2 A little further away (N 56 ° 52.660 E 016 ° 42.343) the mountain differs relatively much compared to at the coordinates. Describe how the rock differs and explain what you think is the reason why it is different?

3 How big are the extinguishing holes that are on the cliff? (Measure with your GPS or appreciate)

4. Take on the limestone and describe the feel of the limestone at the coordinate as accurately as you can.


To log, send the answer to me from my profile page (länk.) Or send your answer to aa1124aa@outlook.com I Contact you if somthing is wrong. You dont need to wait on answer from me to log!


It is appreciated if you take one or more pictures of you and the limestone cliff, but this is optional.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.