Skip to content

This cache has been archived.

Radu C: Tusind tak til alle!

More
<

C.i.V. - The hidden path

A cache by Radu C og Vollsmose Kulturhus Send Message to Owner Message this owner
Hidden : Saturday, 16 April 2016
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:  other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

(English version below)

CITO2016

[DA]

Foråret er endelig kommet, så jeg besluttede, med hjælp fra Vollsmose Kulturhus, at invitere dig ind i vores nabolag igen, denne gang ikke for nye caches, men i stedet for en oprydnings aktivitet, lige i starten af årets CITO Week.

Ikke at mange mennesker ved, at på Vollsmose Allé er der en skjult sti mellem træerne. Det er et smukt alternativ til at gå på fortovet, men desværre ikke en ren en.

Vores plan er at få dette sted til at skinne, før naturen vågner helt og foråret tager over med sin smukke grønne frakke (Så måske nogle nye caches vil komme på denne vej, på et tidspunkt - bestemt ikke på denne begivenhed).

Når vi er færdige med den skjulte sti (se kort nedenfor), fortsætter vi gennem hjertet af kvarteret, så vi lukker kredsløbet tilbage på mødestedet (også skrald indsamlingssted). For dem der er trætte eller har mere vigtige planer, er der mulighed for at stoppe efter den skjulte sti er færdig, men de, der gør, skal stadig bringe affaldssække til de givne koordinater.

Vi tilbyder:

 • Kaffe og te på begivenhedens koordinater (mødested);
 • Affaldssække
 • Handsker (begrænset antal)
 • "mobil" støtte til tunge / store stykker af skrald

Medbring selv:

 • Handsker (hvis du ønsker at have nogle bedre, eller ønsker at være sikker på at du får et par);
 • Drikkevand (du skal huske at holde din væskebalance i orden i løbet af dagen);
 • Korrekt beklædning (forvent nogle torne og buske samt mudder eller vådt græs);
 • Grabber (hvis du har en);
 • Godt humør

Vi mødes klokken 10:00 har en lille briefing, distribuerer materialer og derefter starter aktiviteten.

Vi vil inddele i hold og indsamle affald efter type (papir / plastik / metal), ikke alle i en pose. Jeg vil bringe en cykel trailer til de store eller tunge stykker affald vi finder (eller fulde poser, hvis det er tilfældet), og tage det direkte til samlings stedet, for derefter at vende tilbage til at deltage i gruppen.

En del af det terræn, der skal rengøres er meget mere vild end sporet jeg har i tankerne til denne begivenhed. Det er derfor, jeg markeret det røde på kortet, og det er valgfrit.

Jeg ønskede at gøre en anden begivenhed med højere D / T ratings på grund af den tætte vegetation, men det er ikke tilladt, så jeg tilføjede waypoints her, som foreslået af korrekturlæser. Forsøg på at rense dette område er valgfrit og vil kun ske, hvis der er frivillige. Angiv venligst i din log, hvis du føler dig modig nok til at kæmpe med torne og meget tætte buske.


Ved eventets slutning (omkring 13:30 eller deromkring, afhængigt af hvor mange mennesker deltager) er alle inviteret til et gruppefoto på indsamlings stedet, et par afsluttende ord og en lille souvenir til at huske denne dag og alt det gode, vi har gjort.

Husk der findes noglecacher i Vollsmose-området (hvis du endnu ikke har fundet dem), så du kan komme tidligere eller blive senere, hvis du ønsker at finde og logge dem også.
Husk: Planen kan ændres i forhold til antallet af deltagere, så det er derfor vigtigt at komme til den lille briefing på begivenhedens koordinater. Læs også opdateringer og meddelelser på denne liste, hvis nogen.

Mange tak til Glen og Vollsmose Kulturhus for at være mine "medsammensvorne" for denne begivenhed! Det er min (og vores) første CITO, men forhåbentlig kommer der flere i fremtiden!

Jeg ser virkelig frem til at se jer alle og, som sædvanlig, alle feedback er mere end velkommen (husk det, når du skriver dine logs).

Tak RuneOlesen for hjælp med den danske tekst[EN]

Spring is finally coming so I decided, with the help of Vollsmose Kulturhus, to invite you into our neighborhood again, this time not for new caches, but instead for a clean-up activity, right at the beginning o this year's CITO Week.

Not that many people know that on Vollsmose Alle there is a hidden path between the trees. It is a beautiful alternative to going on the sidewalk, but unfortunately not a very clean one.

Our plan is to give this place the shine it needs before the nature awakens completely and spring takes over with its beautiful green coat (Then maybe some new caches will appear on this path, at some point – definitely NOT at this event).

When we are done with the hidden path (see map below), we continue through the heart of the neighborhood, so we close the circuit back at the meeting place (also trash collection point). For those who are tired or have more urgent plans, there is the option to stop after the hidden path is done but those who do that must still bring the trash bags to the given coordinates.

We provide:

 • Coffee and tea at the event coordinates (meeting place);
 • Trash bags;
 • Gloves (limited number);
 • "On wheels" support for heavy / big pieces of trash.

Bring your own:

 • Gloves (if you wish to have some better ones, or want to be sure you get a pair);
 • Drinking water (you must remember to stay hydrated during the day);
 • Proper clothing (expect some thorns and bushes as well as mud or wet grass);
 • Grabber (if you have one);
 • Good mood

We meet at 10:00, have a small briefing, distribute materials and then start the activity.

We will separate into teams and collect waste by type (paper/plastic/metal), not all in one bag. I will bring a bike trailer to pick-up whatever big or heavy debris we find (or full bags if that is the case) and take it directly to the collection spot, then come back to join the group.

Part of the terrain that needs to be cleaned is much more wild than the trail I have in mind for this event. That is why I marked it red on the map and it is optional.

I wanted to make a different event with higher D/T ratings because of the dense vegetation, but that is not allowed so I added the waypoints here, as suggested by the reviewer. Attempting to clean that area is optional and will only be done if there are volunteers. Please specify in your log if you feel brave enough to struggle with thorns and very dense bushes.


At the end (around 13:30 or so, depending on how many people attend) you are all invited at the collecting site for a group photo, a few closing words and a small souvenir to remember this day and all the good we have done.

Remember there are some caches to be found in Vollsmose area (if you haven't found them yet), so you can come earlier or stay later if you want to find and log them also.
Keep in mind: plan might change according to the number of participants so that is why it is important to be at the small briefing at the event coordinates. Also read the updates and announcements made on this listing, if any.

Thank you very much Glen and Vollsmose Kulturhus for being my "partners in crime" for this event! It is my (and our) first CITO, but hopefully more to come in the future!

I really look forward to see you all and, as usual, any feedback is more than welcomed (remember that when you write your logs).

Thank you RuneOlesen for the help with the Danish text

The Cache In Trash Out Logo is a trademark of Groundspeak, Inc. Used with permission.

Additional Hints (Decrypt)

Nsgre T.v.I. (Trbpnpuvat v Ibyyfzbfr) pbzrf P.v.I. (PVGB v Ibyyfzbfr) ... Lrnu, EnP ybirf npebalzf :)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.