Skip to Content

<

Stav

A cache by TeamHatlAnd Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/15/2016
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Stav

(Opprinnelig navn:"Adventscache nummer 15 i X-Mjøskalendern 2016)
Cachen inneholder loggbok, infoark, blyant
Eng: The Cache is containing loggbook, infosheet, pencil.


Garden Stav ligger på stedet Tretten i Øyer kommune i Gudbrandsdalen, 30 km. nord for Lillehammer - og midt mellom Kvitfjell og Hafjell alpinanlegg. Med kilde i Tor Iles "Bygdebok for Øyer" og utskrift fra Mellom-Gudbrandsdal Sorenskriverembete, kan en slå fast at hestemarten på Stav er gammel. Stafs Thingaa er nevnt i skinnbrev så tidlig som i 1397, men sjølve marten har en ikke funnet noe om før sist i dansketida. I første møteboka til Øier Forligelseskommisjon fra 18.januar 1802 står det om en sak som var ført mot en mann som hadde vært i slagsmål på Stavsmartn året før, altså i 1801. Men det er mye som tyder på at det ble drevet organisert hestehandel på Stav også lenge før den tid. Den 27.juli 1857 ble det ved kgl. resolusjon fastsatt : " - at det saakaldte Stav Hestemarked i Trøtten Annex til Øier Præstegield i Gudbrandsdalen Fogderi fra næste år at regne, autoriseres som offentlig Marked. Herredsstyret så økonomien som lå i marten, mens andre så med fortvilelse på det moralske forfall som skjenkebevillingene og martenslivet førte med seg. Det var i perioder gitt mellom 10 og 20 skjenkebevillinger i forbindelse med marten.

Stavsmartn var et hestemarked der kjøp og salg av hest, samt framstilling av hest for Forsvarets remontenemd var det sentrale. Etterhvert utviklet det seg til å bli en salgsmartn der en kunne få kjøpt alt fra kaffesiler og honningkaker, til seletøy og hesteredskap - etterhvert også traktorer og traktorredskap. Etter en nedgang i 1930-årene, ble det en voldsom opptur etter 2.verdenskrig. I 1947 var det 15-1600 hester på Stav under marten, og mange av disse kom med tog. Men etterhvert som traktoren kom og tok over som "arbeidskar" i landbruket, minket antallet hest på Stavsmartn. Ellers har tivoli, ville dyr og sirkuslignende aktiviteter vært en del av Stavsmartn opp gjennom tidene. Fram til 1986 var driften av Stavsmartn i privat regi, men i et forsøk på å trekke større deler av lokalmiljøet med i arrangementet, var det noen lag og foreninger som bisto eieren med gjennomføringen av arrangementet. Så ble det inngått en avtale med seks lokale lag og foreninger om å arrangere marten (1992-96). Med bakgrunn i de erfaringene som nå var gjort, ble det i 1997 stiftet et andelslag A/L Stavsmartn BA.

I 1998 ble det bygget en utstillerhall på 500 kvm. I 1999 ble det bygget en hall til. Denne var 776 kvm, men brandt desverre ned i 2008. I 2000 kjøpte organisasjonen A/L Stavsmartn BA garden Stav med stallring, haller, utstillingsplass og campingplass. A/L Stavsmartn BA sto nå fritt til å kunne videreutvikle område og satse på flere aktiviteter. I 2001 var det 200 års jubileum for Stavsmartn og boka om Stavsmartn, "Stavsmartn handel og vandel gjennom to århundrer", skrevet av lokalhistroriker Odd Bjerke, kom ut.
The farm Stav is located at Tretten in Øyer Municipality in Gudbrandsdalen, 30 km. north of Lillehammer - and between Kvitfjell and Hafjell ski. The Horse Marketplace is old. The Marketplace is mentioned in a letter, as early as 1397. In the first meeting book for "Oier Forligelseskommisjon" from 18.januar 1802 says about a case that was brought against a man who had been in fights at Stavsmartn previous year, ie in 1801. But there is much to suggest that it was operated organized horse trading at Stav also long before that time. The July 27th 1857 it by Royal. Decree stipulated: "- that the so called Stav Horse Market in Trøtten Annex Oier Præstegield Gudbrandsdalen Fogderi from the next year is authorized as public market. The District Board recognized the economy in marked, while others as with despair at the moral decay which bestow 'licenses and martens life entailed. There were periods given between 10 and 20 licenses to serve alcohol in connection with marked.

"Stavsmartn" was a horse market where buying and selling of horses, as well as preparation of horse for Defence was central. Eventually evolved to become a salesmarked where one could buy everything from coffee filters and honey cakes, to harness and horse gear - eventually tractors and tractor implements. After declining in the 1930s, it became a fierce rally after the 2nd World War. In 1947 there were 15-1600 horses Stav under marked, and many of these came by train. But as the tractor came and took over as "laborer" in agriculture, decreased the number of horses on "Stavsmartn". Otherwise, funfair, wild animals and circus-like activities have been a part of "Stavsmartn" through time. Until 1986, the operation of "Stavsmartn" was a private business, but in an attempt to draw more of the local environment in the event, there were some clubs and organizations who assisted the owner with the implementation of the event. Then there was signed an agreement with six local clubs and associations to arrange marked (1992-1996). Based on the experience, it was in 1997 founded a cooperative A/L Stavsmartn BA.

In 1998, it built an exhibitor hall of 500 sqm. In 1999 there was built a hall to. This 776 sq m, but burned unfortunately down in 2008. In 2000 bought the organization A/L Stavsmartn BA the farm Stav with "stallring", halls, exhibition space and camping. A/L Stavsmartn BA was now free to develop area and pursue more activities. In 2001 it was 200 anniversary for "Stavsmarten" and the book about Stavsmartn, "Stavsmartn handel og vandel gjennom to århundrer" written by local historic writer Odd Bjerke, was published.
Kilde/Source:Stavsplassen websiteGeocaching i Norge

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.