Skip to content

<

Niva Jihlavy I. - Sprase a Mamuti

A cache by DrakMrak Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/30/2016
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:  other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Niva Jihlavy I. - Sprase a Mamuti


Spraše

Pro spraše na třebíčsku jsou významné čtvrtohory, které zastupují hlíny až hlinitokamenité sedimenty na svazích a spraše. Místy mocnější polohy spraší a sprašových hlín poskytovaly surovinu místním cihelnám v Borovině, Poušově, u Táborského mlýna aj. Spraše byly naváty větrem na svahy ukloněné k východu a jihovýchodu. Nejmladšími sedimenty jsou hlinité a jílovité výplně údolí potoků a nivy řeky Jihlavy.

Spraš: je to usazená úlomkovitá hornina navátá většinou větrem. Hlavní složkou je jemnný kremitý prach (0.004 - 0.06 mm) spojený vápenatými a jílovými složkami do hrudek - konkrecí - tzv. "cicváry". Typickou barvu pak mají na svědomí oxidy železa. Navátá spraš nevykazuje na pohled naváté vrstvy (ty se objevují jen působí-li i voda). Spraš je velmi měkká lze ji snadno rozmělnit ale přesto je i velmi soudržná a nesesypává se... tudíž sprašové odkryvy se nebortí ale zůstávají strmé...
Spraše jsou propustné (svisle více než vodorovně 10 - 50x), ale srážková voda se v nich dlouho udržuje a v dobách sucha vzlíná kapilárně k povrchu a vyživuje rostliny na povrchu. Postupným vyluhováním uhličitanu vápenatého (CaCO3) vzniká ze spraše sprašová hlína. Sprašové terény jsou velmi náchylné k erozi a snadno v nich vznikají prudké a hluboké strže a v nich i pseudokrasové jevy. Spraše vznikaly ve starších čtvrtohorách (pleistocénu) kdy při ústupu ledovců vítr roznášel ledovcem rozdrcené horniny a ty se usazovaly na závětrných stranách údolí a hor. Největší mocnosti dosahují spraše v Číně až 400 m. U nás je to podstatně méně max. asi 30m většinou kolem 10 - 15 m. Spraše pokrývají zhruba 10 % povrchu Země a jsou významným půdním substrátem nížinných a středních poloh severní polokoule.

Sprašový lom

Proč toto místo: na souřadnicích budete stát uvnitř malého sprašového odkryvu (lomu). Kdysi sloužil jako zdroj materiálu pro výstavbu okolních komunikací a další potřeby. Dnes je zakonzervován a patří do oblasti přírodního parku třebíčsko. Pokud se vám bude chtít vystoupejte po boku odkryvu až nahoru nad stěnu je odtud nádherný výhled na nivu řeky Jihlavy obzvláště na jaře když všechno kvete...

Pro zalogování a uznání keše budu chtít odpovědět na pár otázek. Odpovědi pošlte přes můj profil.

 1. Vlastními slovy popsat pojem: konkrece/cicvár - popřípadě i nějaký nafotit při detajlním probádání jsou k vidění zajímavá místa
 2. Co je to vlastně spraš - vlastními slovy
 3. Jaké největší mocnosti mohou dosahovat spraše u nás a ve světě (dva údaje číselné... max)?
 4. Zjistit mocnost spraše v místě vyhloubeného otvoru - odhadem (výška stěny)
 5. Zjistit nadmořskou výšku v místě vyhloubeného otvoru
 6. Nepovině: foto vás, GPS nebo nějaké pózy u vyhloubeného otvoru - prosím nezvětšovat, nerýt jste v oblasti přírodního parku...

Niva

údolní ploché dno které je pravidelně zaplavováno nebo tomu tak aspoň dříve bývalo (dnes díky úpravám toku řek už nemusí být zaplavováno). Nicméně dno údolí bylo těmito záplavami formováno. Řeka se tu většinou klikatí v různých meandrech a slepých ramenech a může právě díky záplavám i měnit koryto. Z geomorfologického hlediska se jedná o ploché říční dno tvořené převážně říčními nánosy. funkčně je niva velmi zajímavá:

 • údolní nivy jsou zásobárnou vody a v obdobích sucha dodávají vodu do řek...
 • nachází se tu nejkvalitnější půdy
 • většinou obsahují velmi cenné biotopy - lužní lesy, květnaté louky, mokřady...
Ohrožení a důsledky údolní nivy ohrožuje hlavně neuvážená zástavba, meliorace a zpevňování koryt řek, přeměna půdy na půdu ornou a stavby hrází. V souvislosti s těmito úpravami stoupají pak při povodních škody působené vodními toky. Regulace koryt zrychluje tok řeky a tím i zvyšuje pravděpodobnost ničivých povodní. Z vrcholu sprašové stěny je krásný výhled na nivu řeky jihlavy.

Mamuti

Okolí Třebíče patřilo, vzhledem k málo úrodné písčité a kamenité půdě a velké členitosti terénu, k řídce osídleným lokalitám. Leželo mimo hlavní areály pravěkého a staroslovanského osídlení. To se soustředilo v nedaleké Jaroměřické kotlině a na středním toku řeky Jihlavy. Přesto je z Třebíče známa řada jednotlivých nálezů pravěkého stáří. Nejstaršími stopami stálejšího pobytu člověka jsou štípané artefakty od Táborského mlýna a ze dvou stanovišť lovců a sběračů z období pozdního paleolitu. Z artefaktů lze zmínit krátká škrabadla a čepelky s otupeným bokem vyrobená z rohovců a dalších surovin. (M. Vokáč 2012)
Jinak proč zmiňuji Mamuty v nedaleké cihelně kde jsou také sprašové odkryvy byly nalezeny v roce 2008 kosti zvířat z doby ledové a to kosti mamuta, divokých stepních koní, sobů a obrovského pratura. Stáří podle prvních odhadů někde kolem 15 - 30 tisíc let.

Materiály: wikipedie a další zdroje, plus moje starší keš (archivovaná) která byla v této lokalitě a jmenovala se stejně

Loess

For loess on Třebíč county they are significant Quaternary period, representing loam to loamy rocky sediments on the slopes and loess. Locally powerful position loess and loess loam provide raw materials to local brickyard in Borovina, Poušov, near Taborsky mill and others. Loess were windblown wind on hillsides sloping to the east and southeast. The youngest sediments are loamy and clayey fills the valley streams and floodplains of the river Jihlava.


Loess: it is sedimentary fragmented rock windblown wind. The main ingredient is fine quartz dust (0.004 to 0.06 mm) combined with calcium and clay components into lumps - nodules - called. "Cicvare". The typical color are caused by iron oxides. Windblown loess does not have to show windblown layers (they only appear if it affects even water). Loess is very soft and can easily mechanically disintegrate but it is also very consistent and don't crumbling spontaneously with ... therefore loess cliff will not collapse but remain steep...
Loess are permeable (vertically more than horizontally 10 - 50 times), but rainwater in them maintains long and in times of drought capillary rises water to the surface and feeds the plant surface. Gradual leaching of calcium carbonate (CaCO3) from loess create loam. Loess slopes are very susceptible to erosion and easily arise in them sharp and deep ravines, and in them and pseudokarst-objects. Loess originated in the Pleistocene when the glaciers retreat when the wind was delivering glacier crushed rocks and they were deposited at the leeward sides of the valley and mountains. Greatest thickness loess is in China to 400 m. For us it is much less max. About 30 meters usually around 10 to 15 meters. Loess cover the 10% of the Earth's surface about and are an important soil substrate lowland and mid-range of the northern hemisphere.

picture above

Why this location: at the coordinates you stand inside a small loess quarry. It once served as the source material for the construction of nearby roads and other needs. Today is mothballed and belongs to the trebic's regional Natural Park and Forests. If you want to climb by the side of the cliff to the top of the wall above you behold the splendid panorama of the Jihlava river floodplain, especially in the spring when everything is blooming ...

To claim this earthcache you will need to do the following:

 1. By own words to describe: concretions / Cicvare - or even a photograph it in this location (photo is a voluntary task)?
 2. What is loess - in their own words?
 3. What is the greatest thickness in the world and in Czechia (two numbers ... max)?
 4. Determine the estimated thickness of loess in this location (simply... wall height in meters at the place of the hole is)?
 5. Measure the altitude excavated hole
 6. Voluntary: photo you GPS or You in some poses in an excavated hole...
Send reply via my profile.

Additional Hints (Decrypt)

TCF - zrerav anqzbefxr ilfxl, qboer bxb

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)