Skip to Content

<

Vattentornet Spotting Cache

A cache by BobLewis Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/28/2016
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Välkommen till Vattentornet Spotting CacheDenna cache är inspirerad av Domkyrkan Spotting Cache, i Mariestad (endast för premium medlem). Och jag tackar Djurets för tillåtelsen att kopiera stor del av cachebeskrivningen.

Cachen finns inte vid ovanstående koordinater.

För att få tag på rätt koordinater till finalen:
Först skall du hitta koden, som du kan hitta vid koordinaterna som anges i den senaste logg som skrivits av föregående cachare.
Du kan titta på Geocheckern om cachen är aktiv eller om den är i väntan på att föregående geocachare ska aktivera den igen. Observera att koden bara kan användas en gång i checkern, så om den redan är använd av en cachare måste du vänta på att denne loggar en plats för en ny kod.
Koden/lösenordet slår du in i Checkern längst ner i beskrivningen, då får du koordinaterna till finalen OCH ett lösenord för att återställa Checkern!
Var noga att skriva ner dessa, både koordinaterna och det nya lösenordet!

Reglerna lyder som följer:

1. Nu kan du gå och hitta och logga Finalen.
2. Efter du har loggat cachen skall du själv hitta ett nytt ställe, där man kan avläsa en ny kod.
3. Välj ut ett ställe där man tydligt kan se någon del av Vattentornet ifrån.
4. Det nya Lösenordet/koden ska vara minst 50 meter från det gamla. Och minst 50 meter från finalen.
5. På stället ska man kunna avläsa en kod, räkna något, använd fantasin. Geocheckern tar alla tecken. Regeln är att du själv inte får lägga ut någonting, utan använda dig av det som redan finns på platsen.
6. Därefter ska du mäta ut koordinaterna på platsen.
7. När du loggar här på nätet, bifoga koordinaterna till den nya koden (använd "Add a coordinate to this log" på loggsidan) och en ledtråd som kan hjälpa nästa cachare att hitta. Ange också antalet tecken i koden!
8. Återställ Checkern med lösenordet du fått tidigare och aktivera den nya koden.
9. Du måste logga här inom 24 timmar efter att du använt koden i Checkern. Var vänlig respektera denna regel så att folk inte behöver vänta för länge.
10. Koden får inte finnas på orimligt avstånd, lagom promenadavstånd omkring max en kilometer från finalen.
11. Det ska vara möjligt att nå koden säkert utan att använda specialutrustning (som båtar, klätterutrustning o.s.v.). Ej över cachens T-rating: 3
12. Avslöja inget om final-cachens gömställe. Logga mycket diskret! Glöm inte att ta med koordinaterna och KOD för det nya stället.

[English]

Welcome to Vattentornet Spotting CacheThis cache is inspired of the Domkyrkan Spotting Cache, located in Mariestad (only for premium member). And I thank Djurets for permission to copy part of the geocache description.

To get the correct coordinates to the final: First you have to find the code, at the coordinates listed in the latest log written by previous geocacher.

You can look in the Geochecker if the cache is active or is in anticipation until previous geocacher has activated it again. Please note that the code can only be used once in the checker, so if it already is used by a cacher you must wait for him/her to log a location for a new code.
You enter the code in the Checker down at this page, then you get the coordinates for the final AND a password to restore checker!
Be sure to write them down, both the coordinates and the new password!

The rules are as follows:
1. Now you can go and find and log the Final.
2. After you've logged the cache you have to find a new place, where you can read a new code.
3. Choose a place where you can clearly see some part of the Water Tower from.
4. The new code should be at least 50 meters from the old one. And at least 50 meters from the final.
5. On the site you should be able to read a code, count something, use your imagination. The Geochecker takes all characters. The rule is that you are not allowed to place anything physical by yourself, instead make use of what already exists on the site.
6. Then, take the coordinates of the place.
7. When you log on the Internet, attach coordinates to the new code (use the " Add a coordinate to this log " on the Log page), and a clue that may help the next geocacher to find it. Also state the number of characters in the code!
8. Reset the checker with the password you received earlier and activate your new code.
9. You must log here within 24 hours after using the Geochecker. Please respect this rule, so people do not have to wait too long.
10. The code may not be on unreasonable distance, use an easy to walk distance , maximum 1 kilometer approximately.
11. It should be possible to reach the code safely without the use of any special equipment (boat, climbing gear, etc.). Not above the geocache's T-rating: 3.
12. Reveal nothing about the final-cache hiding place. Log very discreet! Do not forget to bring the coordinates and CODE for the new hiding place.
Additional Hints (Decrypt)

v zvggra / va gur zvqqyr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

32 Logged Visits

Found it 23     Write note 5     Publish Listing 1     Owner Maintenance 3     

View Logbook

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.