Skip to content

<

Kungsklyftan

A cache by Team Magnusson Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/08/2016
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Kungsklyftan

Klyftan är ett geologiskt fenomen i form av en lång gång igenom berget med höga bergväggar på sidorna namnet Kungsklyftan kom efter ett besök av Oskar II år 1887, han satte vid det tillfället sin namnteckning på ena bergväggen i klyftan. Du kommer se den då du precis gått upp för trapporna och in i klyftan. Tidigare har den bland annat kallats Ramneklåvan (Korpklyftan).

Klyftan/sprickan

Klyftan som är ca 3-4 meter bred och ca 100 meter lång med ganska höga bergväggar vid sidorna av gången, har troligen bildats av strömmande vatten från inlandsisen, om så inte är fallet är det som folk från orten säger att det är en sprickbildning med förskjutning. Klyftan har efter bildandet vidgats genom erosion och vittring. Det troliga är att erosionen och vittringen var som störst för ca 20 000 år sedan då de senaste inlandsisarna smälte. Då du står på GC och ser framåt och lite uppåt ser du flera stenblock som fastnat högst upp i klyftan/sprickan. De stora stenblocken har med all säkerhet under den senaste istiden brutits loss av glaciären och transporterats långa sträckor av glaciärisen innan de kommit hit. När det strömmande vattnet närmade sig iskanten minskade strömhastigheten och materialet sjönk ner till botten och fastnade då i skåran. Alternativt att då isen smälte har stenblocket sakta sjunkit ner till botten efter de transporterats hit och hamnat i klyftan/sprickan. Ser du ned på marken och runt omkring dig ser du att det ligger små stenblock med oregelbundna former. Detta efter ett mindre ras för flera år sedan av en mindre jordbävning, vilket tyder på att berggrunden fortfarande rör sig. Det är material från den händelsen du ser på marken. För övrigt är hela klyftan noggrant genomgången och säkrad efter den händelsen.

Vittring

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Vittring

Vittring är inom geologi en exogen kraft, som mekaniskt och kemiskt bryter ner bergarter till mindre partiklar som sten, grus, sand, eller lera. Erosion kan sedan föra bort materialet.

Man brukar skilja på två former av vittring, mekanisk vittring och kemisk vittring. Magmatiska bergarter som bildas vid låga temperaturer är vanligen vittringsbeständiga, medan de som bildas vid höga temperaturer är mer känsliga. Hos sedimentära och metamorfa bergarter beror vittringskänsligheten mycket på vad bergarten bildats av. Detta har störst kraft på hösten och våren.

Mekanisk vittring är en form av vittring där en bergart bryts ned i mindre delar av yttre mekaniska krafter. Mekanisk vittring förändrar därför inte den kemiska sammansättningen hos bergartens mineral, det finns flera typer av mekanisk vittring där frostsprängning, termisk expansion, abrasion och biologisk aktivitet

exempel på mekanisk vittring

Tryckavlastning innebär att material (berg, jord eller is) försvinner, vilket leder till att trycket på det underliggande berget minskar. Denna avlastning får berget att spricka parallellt med ytan. Tryckavlastning är vanligast hos bergarter bildade under stort tryck, eller när glaciärer retirerar. Intrusiva magmatiska bergarter, som granit, bildas under högt tryck och kan forma plutoner med en högre motståndskraft mot vittring än den bergart den formats i. När dessa eroderar fram kan avlastningssprickorna bli omfattande.

Vid kemisk vittring bryts en bergart ned genom kemiska reaktioner, främst genom att den utsätts för mer eller mindre aggressiva processer av luft och vatten.

Exempel på kemisk vittring

Vattenmolekyler är dipoler, vilket innebär att syresidan har en svag negativ laddning, medan vätesidan har en svag positiv laddning. Denna egenskap gör att rent vatten kan lösa upp en halit, som är koksalt i mineralform. De flesta andra mineral kan emellertid ses som olösliga av rent vatten. Men när vattnet innehåller syra, till exempel kolsyra som bildas när vatten kommer i kontakt med luft, eller svavelsyra i surt regn, kan det bryta ned de allra flesta mineral.

Material i berget som begränsar klyftan/sprickan

Berget består av Bohusgranit som precis som granit i huvudsak består av fältspat och kvarts samt mindre mängd av glimmer. Färgen varierar från grå till röd beroende på skillnader i mineralsammansättning och textur. Bohusgraniten är med sina 920 miljoner år en av Sveriges yngsta graniter. Den bildades omkring tio kilometer under jordytan under slutfasen av den svekonorvegiska bergskedjebildningen.

Loggningskrav:

För att logga denna Earthcache som "hittad" skall du skicka svaren på följande frågor till cachägaren däremot behöver du inte invänta godkännande för att logga cachen. Om svar inte inkommit inom 2 veckor stryks loggen som found

1a. Vid de angivna koordinaterna för starten på stigen till Kungsklyftan finns ett valv, beskriv strukturen på stenen. (Ta gärna en bild för att lättare kunna jämföra uppgift 1a och 1b)

Lös uppgift 1b och 1c efter du löst uppgift 2 och 3

1b. Vid de angivna koordinaterna för referenspunkten T1 (bergväggen ovanför stenblocken till höger då du gått uppför trapporna). Beskriv så noggrant som möjligt strukturen på graniten.

1c. Är det någon skillnad på strukturen på fråga 1a och fråga 1 b, om ja. Vad kan det bero på?

2. Hur djup är klippan där du står? ( Ett tips: om du går under stenblocken och följer trappan upp till utsikten kommer du passera toppen på klyftan. Mät höjden där du står och vid klyftans topp)

3. Det är flera stenblock fastkilade i klyftan/sprickan. Hur många stenblock är det?

Frivillig bonusuppgift: Ladda upp ett foto på dig själv eller er stående i Kungsklyftan.

Eng:

Kungsklyftan

The gorge is a geological phenomenon in the form of a long time through the rock with high cliffs on the sides called the Kungsklyftan came after a visit by King Oscar II in 1887, he sat on that occasion his signature on one rock wall in the gap. You will see it when you have just gone up the stairs and into the gap. Earlier, inter alia, called Ramneklåvan (Raven Gorge).

The gap / crack

The gap is about 3-4 meters wide and 100 meters long with a fairly high rock walls at the sides of the aisle, has probably been formed by flowing water from the inland ice, if not, it is that people from the resort says it is a cracking offset. The gap has widened since the formation by erosion and weathering. It is probable that erosion and weathering peaked about 20 000 years ago when the last ice sheets melted. When you stand on the GC and look forward and slightly up, you will see several boulders stuck at the top of the gap / crack. The large stone blocks have certainly during the last ice age had broken away from the glacier and transported long distances by glacial ice before they come here. When the water current approaching the edge of the ice decreased current velocity and sank to the bottom and then jammed in the slot. Alternatively to the melting ice has boulder slowly sunk to the bottom after they transported here and ended up in the gap / crack. Looking down on the ground and around you'll see that there is a small stone blocks with irregular shapes. This for a smaller race several years ago of a minor earthquake, indicating that the rock is still moving. There are materials from the event you see on the ground. Moreover, the entire gap accurately completed and secured for the event.

Weathering

Source: https://sv.wikipedia.org/wiki/Vittring

Weathering is in geology an exogenous force that mechanically and chemically break down rocks into smaller particles such as stone, gravel, sand or clay. Erosion can then carry away the material.

It is customary to distinguish between two types of weathering, mechanical weathering and chemical weathering. Igneous rocks formed at low temperatures is usually weathering resistant, whereas those formed at high temperatures is more sensitive. In sedimentary and metamorphic rocks due to weathering sensitivity much on what rock is formed. This has the greatest effect in the fall and spring. </ p>

Mechanical weathering is a form of weathering where a rock is broken down into smaller components of external mechanical forces. Mechanical weathering does not change the chemical composition of the rock minerals, there are several types of mechanical weathering where burst pipes, thermal expansion, abrasion and biological activity

The example of mechanical weathering

The pressure relief means that the material (rock, soil or ice) disappears, leading to pressure on the underlying rock decreases. This relief will rock to crack parallel to the surface. Pressure relief is most common in rocks formed under great pressure, or when the glaciers retreated. Intrusive igneous rocks, such as granite, formed under high pressure and can form squads with a higher resistance to weathering than the rock it formed in. When these can erode until relief cracks become wide.

In chemical weathering breaks a rock down by chemical reactions, mainly by being exposed to more or less aggressive processes of air and water.

Examples of chemical weathering

Water molecules are dipoles, which means that the oxygen side has a weak negative charge, while the hydrogen side, a slight positive charge. This feature allows the pure water can dissolve a halite, which is saline in mineral form. Most other minerals can be seen as insoluble in pure water. When the water containing acid, such as carbonic acid formed when water comes in contact with air, or sulfuric acid in acid rain, it can degrade the most minerals.

Materials in the rock that limit the gap / crack

The rock is Bohus granite which like granite mainly composed of feldspar and quartz, and less of mica. The color ranges from gray to red, depending on differences in mineral composition and texture. Bohus granite, with its 920 million years one of Sweden's youngest granites. It was formed about ten kilometers below the earth's surface during the final phase of the svekonorvegiska mountain formation.

Logging Requirements:/b>

To log this Earth Cache "found", please send answers to the following questions to cacheowner other hand, you need not wait for the approval to log the cache. If no response is received within 2 weeks, the log as found will be deleted

1a. At the given coordinates for the start of the path to Kungsklyftan is a vault, describe the structure of the stone. (Take a picture to make it easier to compare question 1a and 1b)

Solve the question 1b and 1c after you solved the question 2 and 3

1b. At the given coordinates for the reference point T1 (rock wall above the stone blocks to the right when you went up the stairs). Describe as accurately as possible the structure of the granite.

1c. Is there any difference in the structure of Question 1 and Question 1 b, if yes. What can the cause be?

2. How deep is the cliff where you stand? (A tip: if you go over boulders and follow the stairs up to the view, you will pass through the top of the gap. Measure the height where you stand at the top of the gorge)

3. There are several boulders wedged in the gap / crack. How many rocks are there?

Optional bonus mission: Upload a photo of yourself or your standing in the Kungsklyftan.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.